НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите ще верифицира разходи по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите ще извърши проверки за верификация на разходи на Управляващия орган (УО) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) в качеството му на бенефициент в рамките на Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“, реши правителството.

След обсъждане на различни възможни варианти за верификация на разходите, в т.ч. възлагане на дейността на външен изпълнител, избран по реда на Закона за обществените поръчки, се предлага настоящият вариант, а именно верификацията да бъде извършвана от дирекция „Национален фонд“, Министерство на финансите, като за целта се подпише оперативното споразумение, с което да бъдат уредени правата и задълженията на страните по споразумението с цел осигуряване спазването на принципа на разделение на функциите чрез осигуряване на адекватно разделение на отговорностите при извършване на управленски проверки на разходите по тази ос.

Предимството на предлагания вариант е свързан основно със съществуващия изграден административен капацитет в дирекция „Национален фонд“ по отношение сертификация на разходите както от ЕСФ, така и от ЕФРР в рамките приключилия (2007 -2013) и текущия програмен период 2014-2020. По-специално тя разполага с необходимия професионален и административен опит по отношение проверката на допустимостта и законосъобразността на разходите, което ще допринесе за качественото и навременно извършване на верификацията на разходите. В допълнение дирекцията е не само функционално независима от Управляващия орган, но и има опит в извършване на контролни функции и дейности по отношение на разходите декларирани от всички управляващи органи на оперативни програми в България.

Предложените изменения не засягат целите на програмата, финансовата рамка и размера на отпуснатото европейско и национално финансиране, а касаят единствено промени, произтичащи от препоръки в рамките на извършен тематичен системен одит, с цел подобряване функционирането на системата.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре