НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Работна среща между Управляващия орган и бенефициентите по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

На 27 ноември 2018 г., вторник, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) организира работна среща с екипите за управление на проекти по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“. Целта на месечните срещи е да се подпомогнат бенефициентите за осигуряване на доброто управление на проектите, за да се минимизира риска от грешки, което би довело до финансови корекции. 

Събитието ще бъде открито от Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Ще присъстват представители на Европейската комисия и Министерство на образованието и науката.

Управляващият орган ще представи инструмента за финансово планиране и прогнозиране по ОП НОИР. Ръководителите на екипите ще предоставят информация за напредъка на отделните проекти, най-често срещаните проблеми и идентифицираните нужди.

След приключване на срещата ще се проведе обучение за счетоводители и финансисти, което ще включва препоръки за подобряване на работата при осчетоводяване и отчитане на разходи за дейности, финансирани по проектите за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност.

 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре