НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Успешно приключи обучението за прилагане на Указанията за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР

Общо 24 ръководители и експерти от 10  Местни инициативни групи се включиха в обучението за прилагане на Указанията за подбор на проекти, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР, организирано от Управляващия орган.

Основните акценти в обучението бяха свързани с подготовката на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, организацията на оценителния процес, както и информация за администриране на сигнали за нередности.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре