НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Кирил Гератлиев: Превенцията и идентифицирането на нередности са от ключово значение за управление на средствата по ОП НОИР

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев откри семинар „Администриране на нередности – превенция, идентифициране, регистриране, докладване, закриване и практически решения“. В своето обръщение той подчерта ключовото значение на превенцията и идентифицирането на нередностите в работата по управление на средствата по програмата.

В рамките на обучението бяха обсъдени различни аспекти от процедурите по администриране и докладване на нередности, практически казуси и най-често допускани грешки. Представени бяха и добри практики на национално и европейско ниво свързани с превенцията и борбата с измамите със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

В семинара се включиха служителите по нередности в УО на ОП НОИР от дирекция „Управление на риска и контрол“. Лекциите бяха изнесени от представители на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в Министерство на вътрешните работи.

На страницата на УО на ОП НОИР са публикувани „Насоки за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки“, които могат да бъдат изтеглени от следния ЛИНК. Документът представлява практическо ръководство за ръководители за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия. Разработката е на експертна група на държавите членки, координирана от отдел D2 на OLAF за предотвратяване на измами.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре