НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

НАД 322 000 УЧЕНИЦИ УЧАСТВАТ В ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС“

Над 322 000 ученици от над 2 200 училища от цялата страна участваха в проекта „Твоят час“, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Като ръководители на групи са робитили над 26 000 педагогически специалисти от училищата и от външни организации, които предлагат образователни услуги. Основните дейности по проекта са насочени към преодоляване на обучителни затруднения и към занимания по интереси за развитие на творческите заложби.    

Резултатите от електронно анкетно проучване, организирано от бенефициента МОН, показват висока степен на удовлетвореност на учениците, родителите и представители на съветите за обществен мониторинг „Твоят час“ към училищата. Това съобщи ръководителят на проекта Марияна Ламбова по време на заключителен областен форум във Враца, проведен под надслов „Твоят час-нашият шанс“. Тя отбеляза, че средата на взаимодействие и сътрудничество мотивира учениците и родителите да се включат в дейности за преодоляване на затруднения и извънкласни занимания по интереси. „Твоят час“ е най-големият проект, изпълняван от Министерството на образованието и науката по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Очаква се повече ученици да се включат в следващия европейски проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) за преодоляване на обучителни затруднения - „Подкрепа за успех“, както и в заниманията по интереси, които от догодина ще се финансират от националния бюджет.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 
(ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ е финансиран по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот"  на ОП НОИР с бюджет от 105 237 182.00 лв.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре