НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ: УСПЕШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ЩЕ ГАРАНТИРА УСПЕХА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г-н Кирил Гератлиев откри първата месечна среща на Управляващия орган и бенефициентите по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“. Целта на месечните срещи е да се подпомогнат бенефициентите за осигуряване на доброто управление на проектите, за да се минимизира риска от грешки, което би довело до финансови корекции, заяви той. 

Събитията ще се провеждат ежемесечно и ще са място за дискусии, където прозрачно и в диалогичен режим да се излагат аргументи и да се намират отговори на възникналите казуси. Срещите ще се провеждат в следните два формата: общи - между представители на екипите за управление на проекти (ЕУП) на всички бенефициенти по ПО 1 и ръководители и ключови експерти от Управляващия орган и индивидуални - между представителите ЕУП на всеки един бенефициент по ПО 1 и конкретните служители на ИА "ОПНОИР", които следят за изпълнението на съответния договор за БФП.   

В своето обръщение г-н Гератлиев акцентира, че всеки от Центровете за върхово постижения и Центровете за компетентност трябва да работи като едно единно тяло и да продължат да функционират и след приключване на проектите. Успешното изпълнение на проектите по Приоритетна ос 1 ще гарантира успеха на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Няма деление на ние и вие, ние сме заедно, за да работим заедно за успешното изпълнение на проектите и програмата, подчерта ръководителят на Управляващия орган.

В срещата участваха представители на екипите за управление на проекти на 13-те Центъра за върхови постижения и Центъра за компетентност, директорите на дирекции на ИА „ОПНОИР“ и ключови експерти на агенцията, отговорни за процеса на договаряне, верификация, разплащане и контрол на проектите по приоритетна ос 1.

Разгледани бяха въпроси свързани с прилагане на Кодекса на труда, планиране и съвместно възлагане на обществени поръчки, отчитане на физическия и финансов напредък в ИСУН 2020 и оценка на риска и нередности.

 

Снимки

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре