НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

УДЪЛЖЕН Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ОПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1“

Крайният срок за изпълнение на проектите по операция „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ е удължен до 2019 г. Решението е взето на писмена процедура от Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на основание чл.17, ал. 5 от ПМС № 79/10.04.2014 г.

Изменението касае условието определящо крайната дата на изпълнение, което от 31.12.2018 г. се изменя на 31.12.2019 г.

Целите на операция „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ са: да се привлекат водещи изследователи и изобретатели, млади учени, докторанти, постдокторанти и специализанти чрез осигуряване на конкурентно възнаграждение, възможности за професионално развитие и мобилност и подходяща работна среда.

Към момента по процедурата се изпълняват 17 договора на стойност над 10 млн. лв.

Финансирането на операцията „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ е осигурено по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре