НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Специализирано обучение по информация и комуникация за бенефициенти на ОП НОИР

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира специализирано обучение по информация и комуникация на проекти финансирани от програмата.

Обучението е насочено към бенефициентите по процедура  BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.

Обучението ще се проведе на 03 април 2018 г., вторник, от 9.00 часа в сградата на Управляващия орган – Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“, София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, партер, зала 22.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре