НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Управляващите органи на ОП НОИР и ОП РЧР обявяват за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се изпълняват интегрирани проектни предложения. Финансовата подкрепа се предоставя по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), която е определена за водеща програма.

Процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 цели да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.  Предвижда се да бъдат изпълнявани дейности, включващи подкрепа за подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги, както и  мерки за развитието на местните общности и преодоляването на негативни стереотипи.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР и ОП НОИР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 70 000 000 лева, от които 50 000 000 лв. по ОП РЧР и 20 000 000 лв. по ОП НОИР.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки Конкретен бенефициент е до 890 000 лв.

Дейностите ще се изпълняват на територията на 52 общини и райони на общини в   България, които са одобрени като конкретни бенефициенти, след предварителен подбор от дирекция "Централно координационно звено" на Министерски съвет.

Крайният срок за задаване на въпроси във връзка с процедурата за БФП е 10.05.2018 г. на електронна поща [email protected]

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 31.05.2018 г.

Проектните предложения се подават само в електронен вид чрез ИСУН 2020.

Условията за кандидатстване и приложените към тях документи за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет страници: www.sf.mon.bg,  www.esf.bg и https://eumis2020.government.bg/.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре