НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Публикувано е актуално Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на БФП по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“

Със заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) е утвърдено Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР.  Ръководството има за цел да улесни бенефициентите при планирането, изпълнението и отчитането на дейности и разходи по проекти по приоритетна ос 1 на ОП НОИР.

Ръководството може да бъде актуализирано при необходимост във връзка с изменение в приложимата нормативна база, оптимизиране на процесите, въвеждане на добри практики или постъпили аргументирани предложения от страна на заинтересованите страни.

Всяка промяна в Ръководството и приложенията към него ще бъде публикувана на уеб сайта на Управляващия орган, секция „Документи“, раздел „Ръководства и указания на УО“, който е достъпен и чрез този ЛИНК .

Бенефициентът е длъжен да изпълнява проекта в съответствие с актуалната версия на Ръководството и приложенията към него.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре