НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Висока активност в дискусията за Регионалните научни центрове на срещата в Русе

„Изключително ползотворна дискусия, благодаря за смислените и прагматични коментари и предложения“ – заяви  Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в края на срещата в Русенския университет, посветена на подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове“. Той увери аудиторията, че споделените  идеи ще бъдат взети под внимание.

Събитието се организира от Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с участието на представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспобност“. То е първото от планираните шест регионални събития в страната и предизвика интереса на висшите училища и бизнеса от Северен централен район. Календар на предстоящите събития за Регионалните научни центрове може да изтеглите от ТУК

Форумът беше официално открит от ректора на Русенския университет проф. Велизара Пенчева и от зам.-кмета по европейско развитие на Община Русе д-р Страхил Карапчански. И двамата дадоха висока оценка на инициативата на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ преди да бъдат одобрени условията за кандидатстване по процедура „Изграждане на регионални научни центрове“ да се чуе мнението на научната общност и бизнеса в регионите.

Първо беше представен напредъка в изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020 от консултанта в Министерството на икономиката Стефан Узунов. Ивелина Пенева,главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност, изнесе данни за усвояването на средствата по програмата и анализира резултатите от сключените до момента договори с оглед на нагласите за иновации на бизнеса.

С концепцията на предстоящата процедура „Изграждане на регионални научни центрове“ по ОП НОИР запозна присъстващите доц. Евгени Евгениев, консултант на Изпълнителната агенция. Той подчерта, че целта на процеудурата е да насърчи взаимодействието между науката и бизнеса, за да се стимулират  приложните изследвания и пазарната им реализация. „Искаме не просто да създадем регионални научни центрове, а работещи центрове, в които публичните инвестиции в научноизследователска инфраструктура да повишат технологичната комерсиализация и да подобрят икономическото развитие на регионите“ – коментира доц. Евгениев. В бъдеще тези центрове трябва да започнат да се самоиздържат от своите продукти, които бизнесът ще купува.

По време на дискусията представители на заинтересованите страни по тази процедура коментираха какви да бъдат критериите за допустимост на кандидатите и за оценка на проектните предложения, как да се мотивира бизнесът да участва, за какво да се дават бонус точки, как да се стимулира техническата комерсиализация, дали във всеки район за планиране да има по един център от четирите направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация или да се стъпи на друг прицип. Участници от академичните среди настояха за опростяване на процедурата по кандидатстване по отношение на множеството документи, които ще трябва да се прилагат. 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре