НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

На вниманието на бенефициентите на ОП НОИР - промени във функционалностите на ИСУН 2020

Управляващият орган на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" уведомява бенефициентите, че след обновяване на ИСУН 2020 от Центрналното координационно звено, са въведени следните промени във функционалностите на системата, които ще улеснят процеса на отчитане на изпълнението на проектите.

1. В модул "Е – Управление на проекти", раздел „Договори“, секция „Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ и в модул "Договори", под-модул "Договори", раздел "Промени и изменения", секция "Процедури за избор на изпълнител и сключени договори" в колона „Дата на промяна“ системата извежда датата на последна промяна на версията (статуси "Чернова" и "Актуален"). Посочената промяна позволява през потребителския интерфейс на системата да се извършва коректна проверка на датата на обявяване на процедура за избор на изпълнител през ИСУН (модул "Е-тръжни процедури").

2. В модул "Е – Управление на проекти", раздел „Отчетни документи“ системата позволява зареждането и обработването на файл "Микроданни участници (ЕСФ)" с въведени над 310 000 реда.

3. В модул "Е – Управление на проекти", раздел „Отчетни документи“ при зареждането и обработването на файл "Микроданни участници (ЕСФ)" системата извършва проверка за дублиране на данни в колона "ЕГН".

4. В модул "Е – Управление на проекти", раздел „Отчетни документи“ системата позволява последващо въвеждане на файл с микроданни след подаване на пакет отчетни документи. Посочената функционалност позволява при технически пропуск на бенефициента и липса на зареден файл с микроданни, управляващият орган да върне за корекция един от компонентите на пакета отчетни документи (Технически отчет, Финансов отчет и Искане за плащане), което ще позволи и допълнително зареждане и изпращане на файл с микроданни.

5. В модул "Е-тръжни процедури", системата не позволява подаване на оферта при липса на прикачен файл.

6. В модул "Е – Управление на проекти", раздел „Договори“, секция „Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ за всеки от елементите - "Юридически/Физически лица", "Договори с изпълнители" и "Процедури за избор на изпълнител и сключени договори" е увеличен броят на допустимите записи - от 50 на 100.

 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре