НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Международният младежки център Стара Загора отличен със Знака за качество на Съвета на Европа

Европейският комитет по въпросите на младежта присъди Знак за качество на Съвета на Европа на Международния младежки център (ММЦ) в Стара Загора, за водещата му роля като модел за работа с млади хора и младежи в риск.

 В различните неформални дейности на центъра са обхванати 708 младежи на възраст между 15 и 29 години, от които повече от 25% са в неравностойно положение и роми. Създадени са клубове по английски език, популярна психология и модерни и народни танци. Провеждат се информационни кампании в училищата и социалните институции, работи се и с родителите.

Основната целева група са младите хора и тези, които работят с и за младите хора. Екипът на ММЦ – Стара Загора работи активно с младежи от ромската общност, които са включени и в международната дейност на центъра. Голяма част от дейностите са насочени към младежите в неравностойно положение и в риск, които също да получават възможност да развиват способностите си и да се приобщават към ценностите на Съвета на Европа.

За да се осигури привлекателна среда за младите хора е извършен ремонт на съществуваща сграда, осигурени са модерно обзавеждане и оборудване на център за работа с младежи в риск.

Центърът е създаден в рамките на проект BG06-101 “Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара Загора“, финансиран по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Общата стойност на проекта е 1 395 380 евро, бенефициент е Община Стара Загора.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре