НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира изпълнението на проект BG05M2ОP001-2.006 -0001 „Ученически практики – фаза1“ по процедура BG05M2ОP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Със заповед № РД09-1791/08.11.2016 на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.006 -0001 „Ученически практики – фаза1“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“.

Бюджетът на проекта е 10 000 000,00 лева.

Дейностите, които ще се изпълняват са:

  1. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчните и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл.  учебни компании, чрез дейности за информиране и въвеждане в професията, за формиране на начални професионални умения, предприемачески умения и компетентности за работа в екип и ефективна комуникация;
  1. Подкрепа за практическото обучение на учениците от професионалните гимназии чрез допълнителни практики в реална работна среда,  вкл. конференции публични събития, форуми касаещи училището и бизнеса;
  2. Организация на обучението  на място от страна на училището;
  3. Провеждане на практиката в реална работна среда и удостоверяване на резултатите.
  4. Развитие, поддържане и интеграция на софтуерен продукт за реализацията на ученическите практики.
  5. Качествен анализ на резултатите от проведените практики.

 

Повече информация по проекта, можете да намерите тук:

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре