НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Важна техническа информация за кандидатите по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Във връзка с попълването на проектните предложения  по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ в информационната система ИСУН 2020 е необходимо кандидатите да се съобразят със следното:

Във връзка с изискването на т.24., подт. 5 от Условията за кандидатстване, а именно прилагането на „Удостоверението за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди датата на предоставянето им от кандидата/партньора/ите (само за юридически лица с нестопанска цел)“, кандидатите и партньорите, които НЕ са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) прикачват в секция 12 от формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, в което се пояснява, че не са ЮЛНЦ. (В случай, че визираното писмо не бъде прикачено в секция 12 на формуляра, системата няма да допусне кандидата да продължи работа.)

Във връзка с изискването на т.24., подт. 9 от Условията за кандидатстване, а именно прилагането на „Декларация за кандидатстване по Дейност 1 - попълнена по образец (Приложение VIII към условията за кандидатстване)“, кандидатите, които НЕ предвиждат в проектното си предложение изпълнение на Дейност 1, прилагат в секция 12 от формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 писмо с пояснение, че не планират осъществяване на Дейност 1.  (В случай, че визираното писмо не бъде прикачено в секция 12 на формуляра, системата няма да допусне кандидата да продължи работа.)

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре