2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Важно за кандидатите по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

На основание чл. 13, ал. 6, т. 2 от ПМС № 107/10.05.2014 г. и във връзка с решение на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, взето на неговото четвърто заседание на 2 юни 2016 г. за увеличение на бюджета на операция „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, информираме кандидатите по процедурата, че с Решение № 808110269/ 03.06.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган е актуализиран списъка с одобрени за финансиране проектни предложения.

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган № РД09-756/03.06.2016 г. са изменени насоките за кандидатстване по процедурата, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен на 20 000 000 лева.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ са достъпни тук:

 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“