Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1”

 

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган № РД09-41/19.01.2016 г. са изменени насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1”. Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020 в точка 25 от Насоките за кандидатстване се променя на: „не по-късно от 23:59 часа на 29.02.2016 г.“.

Изменените Насоки за кандидатстване са достъпни тук

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“