Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

Общ бюджет: 180 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката

Цел на настоящата процедура е:
Да се подпомогне процеса на поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до VІІІ клас от средищните училища.

Допустими дейности:

  • Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до 8 клас в средищните училища; 
  • Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища /в това число ученици от етническите малцинствени групи/;
  • Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел.

За повече информация

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“