Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Актуализиран образец на примерен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

Във връзка с настъпили промени в националната нормативна уредба, на вниманието на одобрените за финансиране кандидати публикуваме актуализиран образец на договор, който бенефициентите по схема BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”следва да спазват при изпълнение на дейностите по проектите.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“