Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикувани са разяснения към висшите училища във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Модернизация на висшите училища“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ подготви разяснения към висшите училища във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

Разясненията са публикувани на страницата на ОПНОИР - http://opnoir.bg, в секция „Процедури/Ръководства, указания и наръчници“.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“