Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведе се работна среща по текущото изпълнение на договорите по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 2“

Управляващите органи на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведоха на 2 юни 2022 г. работна среща по текущото изпълнение на договорите по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 2“. На срещата представители на общините-бенефициенти, които имат сключени договори или им предстои сключване, обсъдиха с управляващите органи конкретни казуси във връзка с изпълнението на проектите. В събитието взеха участие и заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев и ръководителят на УО на ОПРЧР Цветан Спасов.

Договори за изпълнение на проекти по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 2“ са подписани с 19 общини. Общо договорените средства по процедурата са в размер на над 23 млн. лв., от които 16,909 млн. лв. по ОП РЧР и 6,239 млн. лв. по ОП НОИР. До края на месец юни предстои да бъде сключен още един договор с община Видин на стойност близо 390 хил. лева.

За социалното включване на хората в неравностойно положение, общините ще работят едновременно и с родителите, и с децата. Предвиждат се дейности за информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, активиране на икономически неактивните лица, психологическо подпомагане при избор на подходяща професия, обучение за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“