НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Годишна информационна кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

До всички бенефициенти и заинтересовани лица по ОП РЧР,

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), ще проведе информационната кампания за 2012 г. във вид на пътуваща фотоизложба по предварително зададен график в 27-те областни градове в страната

В рамките на събитието се предвижда провеждането на Дни на отворените врати и организиране по места на срещи между бенефициенти и експерти от ОП РЧР – от управляващия орган и трите междинни звена, по време на които да се обсъдят предизвикателствата и най-често срещаните трудности при изпълнението на проекти по ОП РЧР. Във връзка с това, се обръщамe към вас с покана да посетите фотоизложбата, Деня на отворените врати и организираните срещи. Също така, моля да изпращате в срок до 10 дни преди срещата в съответния областен град вашите въпроси на електронната поща на съответния регионален експерт от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми.

В зависимост от заявения интерес, ще бъде изготвен график и определени места за провеждане на срещите, като своевременно ще бъде публикувана информация за това на сайта на ОП РЧР: http://www.esf.bg/

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре