Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Ваня Стойнева: Важно е в периода на преход между двата програмни периода да се извлекат поуките и научените уроци

„Изключително важно е в периода на преход между двата програмни периода да се извлекат поуките и научените уроци от изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и да се вземат предвид при разработването на новата програма за образование“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Ваня Стойнева при откриването на 15-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, което се проведе онлайн на 23 ноември 2021 г.

Заместник-министър Стойнева посочи, че в периода до 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост МОН ще изпълнява три проекта: „Създаване на национална STEM среда за умения на утрешния ден“ с общ планиран ресурс 576,2 млн.  лева; „Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации“ с общ планиран ресурс 680 млн. лева и „Изграждане на центрове за личностно развитие на ученици и младежи в подкрепа на устойчивото възстановяване на общините“ с общ планиран ресурс 70 млн. лева. За оказване на трайно въздействие върху реформата в образованието проектите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост, ще се съчетават с предвидените в Програма „Образование“ дейности за цифрова трансформация на образованието и насърчаване на образователните иновации в предучилищното и училищното образование.

Ръководителят на Управляващия орган и председател на КН на ОПНОИР г-н Иван Попов отбеляза, че УО, заедно с бенефициентите, е успял да постигне финансовата цел по програмата за 2021 г., а до края на годината ще бъде постигната и целта за 2022 г. Той посочи, че към момента са договорени 99,83 % от одобрения бюджет на оперативната програма – 1, 349 млрд. лв.

Представителите на Европейската комисия от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, които взеха участие в заседанието, отбелязаха извършената работа от Управляващия орган и бенефициентите по програмата за успешното изпълнение на проектите.

Участниците в заседанието бяха запознати с напредъка в изпълнението на ОПНОИР и дейността на Управляващия орган, с предприетите мерки в контекста на COVID-19 и напредъка по REACT-EU, както и с резултатите от вътрешната оценка на системните проекти с конкретен бенефициент МОН, и със задачите на работната група за вътрешна оценка на Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“. Беше представена информация за изпълнението на Годишния план за действие за мерки по информиране и комуникация на ОПНОИР за 2021 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г. и предвидените мерки за 2022 г. На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на проектите „Подкрепа за дуалната система на обучение“, „Модернизация на висшите училища“ и „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“. Управляващият орган представи информация и за подготовката на програмен период 2021-2027 – Програма Образование 2021-2027, Плана за възстановяване и устойчивост, както и за бъдещото финансиране на Центровете за компетентност и Центровете за върхови постижения по линия на ЕФРР.

По време на дискусиите в заседанието бяха изразени важни мнения, предложения и коментари от членовете на Комитета за наблюдение, които ще бъдат взети предвид и адресирани в работата на Управляващия орган.

„Предвиждаме засилване на ролята на Комитета за наблюдение по отношение на наблюдението и оценката на въздействието на оперативната програма“, изтъкна в заключение Ръководителят на Управляващия орган.

Презентации от заседанието на КН

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“