НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1.  Минимална образователна степен – „Магистър“;

1.2.  Професионален опит – 5 /пет/ години професионален опит в областта процесите, свързани с програмиране на ниво оперативна програма или операция, или планиране на стратегически документи за изпълнение на национални политики или наблюдение и оценка в областта на програмирането или планирането II младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

2.1.  Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионална област: „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – „Социология“, „Икономика“ и „Право“.

2.2.   Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;

2.3.   Отлични компютърни умения;

2.4.   Отлично познаване на европейската и национална нормативна уредба, свързана с програмирането на средствата от ЕСИФ и националната нормативна уредба в областта на образованието и науката;

2.5.   Много добри познания за ЕСИФ;

2.6.   Познаване на общата нормативна уредба свързана с ЕСИФ.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720 лв. до 2900 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1.  Тест;

3.2.  Интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1.  Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2.  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3.  Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4.  Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  и/ или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; 

4.5.  Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5. Място за подаване на документи:

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса:

Кратко описание на длъжността:

Участва в процеса по програмиране и изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, с подготовката на следващия програмен период 20121-2027. Разработва анализи, приоритетни оси, финансови планове, подготовка и изменения на ОП НОИР.

Участва в процеса по програмиране на ниво операция – разработване на методологии и критерии за подбор на операции, насоки за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ръководства и други документи свързани с основните функции и специфични дейности на дирекцията.

Изготвяне за одобрение от КН на ОП НОИР на индикативна годишна работна програма.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;         

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре