НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ОБЯВЛЕНИЕ

           

О Б Я В Я В А  П О Д Б О Р 

За длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Техническа верификация“, Главна дирекция „Верификация”

 

1. Старши сътрудник по управление на проекти и програми – 1 щатна бройка,

Длъжностно ниво от КДА 7,

Наименование на длъжностното ниво – експертно ниво 3.

Място за изпълнение на длъжността - гр. София.

Области на дейност на длъжността:

Участва в изпълнението на дейността на отдел „Техническа верификация“ по отношение осъществяването на проверки на място и документална проверка на искания за възстановяване на средства от страна на бенефициенти на ОПНОИР в частта, свързана със строителство и обществени поръчки.

Участва в процеса по верификация, вкл. чрез проверки на място, на физическото изпълнение на договори/заповеди, изпълнявани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 в частта, свързана със строителство и обществени поръчки.

Участва в извършваните проверки на процедурите за избор на изпълнители, съобразно компетенциите на отдела.

2. Минимални и допълнителни изисквания към кандидатите за длъжността:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен „Бакалавър”;
 • Професионална област: Специалност от професионално направление от области на висше образование „Технически науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
 • Професионален опит: минимум 3 (три) в години в областта на строителството на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско строителство, реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Добро владеене на английски език - писмено и говоримо;
 • Добри компютърни умения;
 • Добри познания за Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Познаване на общата нормативна уредба, свързана с Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обявената свободна позиция се заема по трудово правоотношение със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя, като възнаграждението се финансира от приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Длъжността се заема за определен срок до приключване на програмата или до изчерпване на средствата по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., но не по-късно от 31.12.2023г.

3. Необходимите документи за участие в подбора:

 • Писмено заявление за участие по образец – Приложение № 1;
 • Декларация по образец – Приложение № 2;
 • Декларация по чл.107а от Кодекса на труда по образец – Приложение № 3;
 • Копие от документи за придобитата образователна степен /диплома/, допълнителни квалификации; Документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с Наредба на министъра на образованието и науката;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • Професионална автобиография;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

4. Място за подаване на документите - деловодството на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен  растеж“ в сградата на бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5, ет.1. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.30 ч.

5. Срок за подаване на документите: 10 дни от публикуване на обявата.

6. Мястото на което се обявяват съобщенията във връзка с подбора: официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен  растеж“, рубрика Кариери.

7. Основна месечна заплата:

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от работодателя в зависимост от професионалния опит на одобрения кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 2150 лв.

 

Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре