НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С 

За длъжността младши експерт в отдел „Финансова верификация“, главна дирекция „Верификация“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 1 щатна бройка.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1.     Минимална образователна степен – „Професионален бакалавър по…“;

1.2.     Професионален опит – не се изисква

или минимален ранг V младши.

2. Допълнителни изисквания:

2.1.  Специалност от професионално направление от областите на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Хуманитарни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления - Икономика, Финанси, Счетоводство;

2.2.  Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

2.3.  Добри компютърни умения;

2.4.  Добри познания по Структурните фондове на ЕС;

2.5.  Познаване общата нормативна уредба, свързана със ЕСИФ.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 лв. до 1800 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1.     Тест;

3.2.     Интервю.

4.   Необходими документи за участие в конкурса:

4.1.  Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2.  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3.  Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация. Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4.  Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; 

4.5.  Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5.  Място за подаване на документи:

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Адрес: 1113 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;   

Срок за подаване на документи – до 25.05.2018 г. вкл.

Кратко описание на длъжността:
Участва в дейностите на отдела, свързани с осъществяването на управленски проверки и верификация на административни договори/заповеди, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Спазва процедурите, гарантиращи изпълнението на ангажиментите на УО на ОПНОИР по отношение извършването на управленски проверки и верификация.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5;         

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре