2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

19 октомври 2023 г. е крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ напомня на всички конкретни крайни получатели по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“, че при подписана (съгласувана) от директора на Националния STEM център (или оправомощено от него лице) Концепция за изграждане на училищна STEM среда, следва да преминат към подаване на предложенията си за изпълнение на инвестиции.

За целите на процедурата в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) е създаден опростен електронен формуляр за кандидатстване, като част от информацията в него се визуализира автоматично.

Стъпките за подаване на предложение за изпълнение на инвестиция са описани в Поканата за участие и Указанията на Структурата за наблюдение и докладване за попълване на електронен формуляр за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ (Приложение VII към Поканата).

На следните уеб адреси са налични видеоклипове, детайлно онагледяващи процеса на създаване на предложение за изпълнение на инвестиция, процеса на подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП) и подаване на предложението в Информационната система за Механизма ИСУН 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=ZyDVJRVy-BY    

https://www.youtube.com/watch?v=9eqyg3Nxvok

Конкретните крайни получатели могат да се запознаят и със запис от проведеното на 05.07.2023 г. онлайн обучение на тема „Обучение за попълване и подаване на формуляр за кандидатстване в ИСУН на училищата бенефициенти по инвестиция „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ (STEM центрове) по Националния План за възстановяване и устойчивост“, организирано от Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“, чрез профилите си в информационната платформа за обучения на Института по публична администрация (https://iis.ipa.government.bg/bg/login).

Поканата, в която са посочени условията за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение на одобрените инвестиции, е публикувана на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/013a2101-3d28-45b6-95e1-f44539b2a604  и https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=363 .

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции е 19.10.2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020. (https://eumis2020.government.bg). Предложенията се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с КЕП. 

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“