Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ издаде Решение за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини"

На 11 септември 2023 г. в съответствие с чл. 25 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Механизма), изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ издаде Решениe за предоставяне на средства от Механизма за одобреното предложение за изпълнение на инвестиции на конкретния краен получател община Бургас по процедура BG-RRP-1.012 "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини".

Обобщена информация в структуриран вид за издадените до момента Решения по процедурата може да намерите в приложения файл. Съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС № 114/2022, договори за финансиране с конкретните крайни получатели ще бъдат сключени в срок до 15 работни дни от влизане на решението в сила.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“