Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Сключен е първият договор за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение" от Механизма за възстановяване и устойчивост

На 8 септември 2023 г. бе сключен първият договор за финансиране с конкретен краен получател Национална професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" - гр. Разград на стойност 3 461 998.49 лева по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение" от Механизма за възстановяване и устойчивост.

В съответствие с чл. 30, ал. 3 от ПМС № 114/2022 г. обобщена информация в структуриран вид за сключените договори по процедурата може да намерите тук.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“