Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Приключи оценката по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ по Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021-2027

Приключи оценката по процедура чрез директно предоставяне на БФП по процедура BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ по Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021-2027.

Оценителният доклад по процедурата е одобрен на 05.05.2023 г., като резултатите от оценката са публикувани в публичния модул на ИСУН 2020 на следния адрес:  https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=IFf%2BwDnwRJEpo8NQJ3YuKg%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D

Предстои сключване на административен договор за предоставяне на БФП с конкретния бенефициент Министерство на образованието и науката в съответствие с чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“