Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Програма „Образование“ е основният инструмент, наред със средствата от държавния бюджет, за реализиране на целите на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г. Това посочи министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов при откриването на първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата. Той отбеляза, че увеличените средства от ЕС за образование дават основание да очакваме и да изискваме бърза модернизация и подобряване на качеството и приобщаващия характер на българското образование с цел то да се адаптира към съвременните актуални обществени отношения в сферата на образователния процес в Европейския съюз и в световен мащаб. Общата подкрепа по Програма „Образование“ от Европейския социален фонд плюс и националното съфинансиране е в размер на 1, 887 млрд. лева, но то се допълва от инвестициите под управление на МОН по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост на обща стойност 1, 600 млрд., допълни министърът.

Г-жа Дора Крумова от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ благодари на Управляващия орган за ползотворната работа и тясното сътрудничество със службите на Европейската комисия. Тя обърна внимание, че предвид приключването на изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), в оставащите осем месеца би трябвало усилията да се насочат основно към изпълняване на дейностите и съответните плащания. Г-жа Крумова посочи, че изпълнението на програмата е добро в частта Европейски социален фонд, като постигнатото изпълнение от 82,3% е над средното за Европа от 74%. Тя отбеляза, че работният план по новата Програма „Образование“ е доста амбициозен и предвижда до края на тази година да бъдат стартирани около 50% от общия размер на отпуснатите финансови средства на Програмата.

Г-жа Елизабет Киркорова от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ обърна внимание, че изпълнението по Приоритетна ос 1 на ОПНОИР, която е за центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, все още изостава, но изрази увереност, че заедно с УО ще работят за успешното приключване на програмата. Тя припомни, че през новия програмен период формално пътищата се разделят, тъй като Европейският фонд за регионално развитие ще участва в новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, но тъй като УО ще бъде междинно звено за новата програма, съвместната работа ще продължи. Г-жа Киркорова отбеляза, че научните изследвания и иновациите вървят ръка за ръка с академичните среди и едното няма как да съществува без другото. Това трябва да подпомогне по-нататъшното укрепване и на връзките между българската икономика, академичните среди и бизнеса. Основната цел е да се подпомогнат младите и способни студенти да останат в страната и да имат добра среда за развитие, както и правилните стимули, посочи още тя.

Участниците в заседанието приеха Вътрешни правила и Кодекс на поведение на Комитета за наблюдение на ПО 2021-2027 г. Настоящият Комитет ще изпълнява функции и на Комитет за наблюдение на ОПНОИР до нейното приключване. В тази връзка членовете на КН бяха запознати с напредъка по ОПНОИР, одобриха Годишния доклад за изпълнение на оперативната програма за 2022 г., предложеното пето изменение на ОПНОИР и изменението на Методологията и критерии за подбор на операция „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (REACT-EU). Експерти от „Глобъл Адвайзърс“ представиха резултатите от извършени оценки във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на процедури, насочени пряко или косвено към маргинализирани групи като ромите, по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР.

Членовете на КН бяха запознати с изпълнението на Програма „Образование“ 2021–2027 г и одобриха документи по Програма „Образование“ 2021-2027 г., приети на 16-то и на 17-то заседание на КН на ОПНОИР. Те обсъдиха и приеха проектите на методология и критерии за подбор на операции „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ и „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“, одобриха Плана за оценка на Програма “Образование“ 2021-2027 г. и съгласуваха Националната комуникационна стратегия за периода 2021-2027 г.

На заседанието беше представен и напредъкът по процедури за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, за които на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е възложено да изпълнява функции на Структура за наблюдение и докладване.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“