Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Ред за искане на разяснения във връзка с процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ по Механизма за възстановяване и устойчивост, включително и относно подготовката и подаването на Концепции за изграждане на училищна STEM среда

На 19.04.2023 г., Изпълнителна агенция „Програма за образование“ откри процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. Съгласно Поканата за участие по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“, кандидатите (конкретни крайни получатели) могат да искат разяснения във връзка с Поканата до 21 дни преди изтичането на третия краен срок за кандидатстване по процедурата (19.10.2023 г.). В същото време, за целите на предварителния етап на подаване на Концепция за изграждане на училищна STEM среда от страна на конкретните крайни получатели и съгласуването й с Националния STEM център, в ИСУН 2020 е създадена специална процедура BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“.

            Въпроси относно попълването на документацията за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“, включително относно подготовката и подаването на Концепциите за изграждане на училищна STEM среда, може да задавате единствено чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg, в рамките на процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“, секция „Разяснения по процедурата“. Разясненията се дават по отношение на Поканата, не съдържат становище относно качеството на предложението и са задължителни за всички кандидати. След съгласуване от компетентните звена в рамките на Структурата за наблюдение и докладване (СНД), разясненията се утвърждават от ръководителя на СНД или овластено от него лице да упражнява правомощията за организация и изпълнението на тези дейности и/или функции по отношение на настоящата процедура. Въпросите на кандидата и разясненията на СНД се публикуват на интернет страницата на СНД http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“).

На следните интернет адреси са налични видеоклипове, детайлно онагледяващи процеса на регистрация на кандидат в Информационната система за Механизма и процеса на подаване на искане на разяснения:

https://www.youtube.com/watch?v=eh-Yko7MQj4   

https://www.youtube.com/watch?v=byq_FObfeu4

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“