Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация при изпълнението на проекти, финансирани от ОПНОИР

Във връзка с приетото от Министерския съвет Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обн. ДВ., бр. 78, 30.09.2022 г.), с което се регламентира възможността за индексиране на договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „строителство“ или „инженеринг“, в частта изпълнение на строителство, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. изготви информация, която е от значение за изпълнението на проектите, финансирани от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“