Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикуван е примерен модел относно спазването на изискванията на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации

Тъй като проектите, изпълнявани по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР, вече навлязоха в етапа на провеждане на научноизследователска дейност чрез използване на модернизираната или новосъздадена научноизследователска инфраструктура, която е съфинансирана от ОП НОИР, то от ключово значение е навременното и правилно прилагане на всички изисквания от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (Рамката), за да не се допусне евентуална прекомерна подкрепа за допустимите стопански дейности, изпълнявани от научноизследователските организации – бенефициенти.

Във връзка с постъпили въпроси относно спазването на изискванията на Рамката, и за да се гарантира прилагането на еднакъв подход от всички бенефициенти по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР, Управляващият орган разработи примерен незадължителен модел, който е съобразен с препоръките от доклада на Съвместния изследователски център (JRC) и може да се използва от бенефициентите.

УО ще приеме с благодарност писмени въпроси и предложения относно прилагането на примерния модел, които при заявен интерес може да бъдат обсъдени и на следваща работна среща с бенефициентите по приоритетна ос 1 на ОПНОИР.

Примереният модел относно спазването на изискванията на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации е публикуван в секция „Процедури/Ръководства, указания и наръчници“.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“