bg   en     
 
 
 
 
 
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК

14.30 часа – 16.30 часа

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието, младежта и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

25 юли 2014 г.
Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за организиране на заключителен семинар и изготвяне на ламинирани сертификати по проект BG 051PO001-4.3.05-0008 „Работодатели от рекламния и полиграфическия бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика“ и „Графичен дизайн“ в ЧПБУ „Евростандарт“.

--- ---

23 юли 2014
Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за закупуване на материали и ремонтни дейности за видео-зали по проект BG 051PO001-4.3.04-0037 „Подобряване качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет“

--- ---

 

15 ЮЛИ 2014

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Доставка на канцеларски консумативи“ по Проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса с Договор № BG051PO001-3.3.06-0060 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 24.07.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

--- ---

03 юли 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Доставка на материали и консумативи; отпечатване на материали, свързани с осигуряване на публичност и организиране на семинари и конференции“ по Проект „Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието с Договор № BG051PO001-3.1.07-0039 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 25.07.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук: дейност  решение

--- ---

09 юни 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Логистика на обучителни модули, семинари, информационни събития, участие в международни форуми и конференции“по проект BG 051PO001-3.3.06-0060 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 25.06.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

--- ---

04 юни 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Изработка на печатни издания, печат и размножаване на DVD-та и материали за визуализация и публичност по проект „Разширяване на умения и квалификацията на докторанти, постдоктуранти и млади учени в интердисциплинарни области(визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на учстойчиви връзки межди образованието, професионалното обучение и бизнеса“ по проект BG 051PO001-3.3.06-0060 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 20.06.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

--- ---

ВАЖНО!

23 май 2014 г.

На основание чл. 68, ал.2 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме за промяна на датата и часа на провеждане на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“(номер на преписката в АОП 00165-2014-0004) открита с решение № Р01-18 от 28.03.2014 г. (с ID 595620), и Обявление за поръчка  с ID 595622,  изменено с решение №Р01-20 от 10.04.2014 г.(с ID 598823). Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 28.05.2014 г. сряда от 13.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката с адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, Зала № 3

Същата информация ще бъде качена и на сайта на Министерство на образованието и науката

--- ---

23 май 2014 г.

Висше училище „Международен колеж“ – гр.Добрич обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Услуги по организация и провеждане на събития за целите на проект BG 051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“ (КИОСК), финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 02.06.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

22 май 2014 г.

Висше училище „Международен колеж“ – гр. Добрич обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Услуги по разработване и внедряване на университетска информационна система за ефективно управление на процесите в ВУМК за нуждите и целите на проект BG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“ (КИОСК)“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 30.05.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук

Допълнителни разяснения

--- ---

22 май 2014 г.

Заповед на ректора на Нов български университет за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на канцеларски консумативи“ по проект BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Заповедта за прекратяване може да видите тук

--- ---

21 май 2014 г.

Частна професионалан гиманзия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външени експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“ със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в MS Office - Excel“
Обособена позиция 2: Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в Компютърните архитектури“
Обособена позиция 3: Експерт за разработване на учебен модул „Цифрова обработка на изображения“
Обособена позиция 4: Експерт за разработване на учебен модул “Компютърна графика - Photoshop”
Обособена позиция 5: Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в мултимедийните технологии“
Обособена позиция 6: Експерт за разработване на учебен модул „Цифрови изображения – формиране и регистриране“
Обособена позиция 7: Експерт за разработване на учебен модул „Иновативни методи в мултимедийното обучение“

по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 02.06.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук

--- ---

21 май 2014 г.

Заповедта за прекратяване на Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация на процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Наемане на външни експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКT, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия.“ За обособени позиции 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Заповедта за прекратяване можете да видите тук

--- ---

20 май 2014 г.

Частна професионалан гиманзия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външени експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“ за разработване на учебен модул „Компютърни игри“ по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 30.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук.

--- ---

19 май 2014 г.

Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране и настройка на видео система“ по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 29.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук.

--- ---

19 май 2014 г.

Решение за прекратяване на Частна професионалан гиманзия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране и настройка на видео система“ по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Решението за прекратяване може да видите тук.

--- ---

15 май 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на оборудване за Център по визуална антропология” по проект BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 26.05.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук

--- ---

30 април 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Доставка на канцеларски консумативи” по проект BG 051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 16.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

16 април 2014 г.

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 69 от 2013 г. на Европейски политехнически университет – гр. Перник с предмет: „Анализ на работните процеси в университета, идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури, свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система“ по проект BG051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Решението за прекратяване на процедурата можете да видите тук.

--- ---

11 април 2014 г.

Нов български университет обявява по реда на ПМС № 69/2013 г. процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Разработване на модули: за обучение за работа с електронната система за дистанционно обучение за преподаватели и студенти“  по проект BG 051PO001-4.3.04-0037 „Подобряване качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно  обучение към Нов български университет“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 09.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

09 април 2014 г.

Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация, сертифицирана и администрирано осигурявана от КОДАМ ООД обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Наемане на външни експерти по проект: Създаване на развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии  и мултимедия“ по проект BG 051PO001-4.3.05-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16 часа на 16.04.2014г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

09 април 2014 г.

Заповед за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 69 от 2013 г. на Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация, сертифицирана и администрирано осигурявана от КОДАМ ООД с предмет: „Наемане на външни експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии  и мултимедия“ по проект BG 051PO001-4.3.05-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

--- ---

04 април 2014 г.

Европейски Политехнически Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Анализ на работните процеси в университета, идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури, свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система ” с четири обособени позиции :

ОП 1 - Анализ на работните процеси в университета,идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им;
ОП 2 - Моделиране и симулация на работните процеси и процедури,свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер;
ОП 3 - Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система;
ОП 4 - Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система;

по Проект № BG051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 18.04.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук
--- ---

26 март 2014 г.

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 69 от 2013 г. на Американски университет - Благоевград с предмет: „Извършване на услуги“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция №2 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Бизнес Разузнаване и ОЛАП“( business Intelligence and OLAP);
Обособена позиция №4 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликации Бизнес Разузнаване“(BI Applications)

по проект BG 051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

--- ---

25 март 2014 г.

Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външни експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКT, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия.” в осем обособени позиции :
1 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в MS Office-Excel”;
2 – Експерт за разработване на учебен модул „Тематично ориентирана физика”;
3 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в компютърните архитектури”;
4 – Експерт за разработване на учебен модул „Цифрова обработка на изображения”;
5 - Експерт за разработване на учебен модул „Компютърна графика – Photoshop”;
6 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в мултимедийните технологии”;
7 – Експерт за разработване на учебен модул „Цифрови изображения – формиране и регистриране”;
8 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновативни методи в мултимедийното обучение” по Проект № BG051PO001-4.3.05-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 03.04.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук

--- ---

25 март 2014 г.

 

Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране и настройка на видео система” по Проект № BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКT, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 03.04.2014 г.

 

Предоставените документи може да видите тук

 

--- ---

25 март 2014 г.

Висше училище по застрховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-4.3.04-0013“ по Проект № BG051PO001-4.3.04-0013, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 04.04.2014 г. в 16:00 часа.
Предоставените документи може да видите тук

--- ---

25 март 2014 г.


Висше училище по застрховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Визуализация на проект BG051PO001-3.1.08-0022 и доставка на консумативи“ в три обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Осъществяване на 2 бр. публикации в медиите;
Обособена позиция 2: Организиране на двудневна закриваща конференция по проект  BG051PO001-3.1.08-0022;
Обособена позиция 3: Изработване на блокноти и химикалки;
по Проект № BG051PO001-3.1.08-0022, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 03.04.2014 г. в 16:00 часа.
Предоставените документи може да видите тук

 

--- ---

21 март 2014 г.

Бургаски свободен университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване на инструменти за анализ на себестойността на образователни, квалификационни и свързани с НИД дейности“ по Проект № BG051PO001-3.1.08-0017, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 31/03/2014 г.  Час: 16.00 ч.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

 07 март 2014 г.

Европейски Политехнически Университет удължава срока за подаването на офертите от кандидатите по обявена процедура за „избор с публична покана“ с предмет „Анализ на работните процеси в университета,идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури,свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система.Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система ”, по договор № BG 051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата се удължава до 16.00 часа на 21.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

28 февруари 2014 г.

Американски университет в България – Благоевград обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет на процедурата: „Закупуване на оборудване по 4 обособени позиции“ :

Обособена позиция 1 – Закупуване на хардуерен кит за анализ на мобилни телефони, „GPS” устройства и „PDAs”;
Обособена позиция 2 – Закупуване на хардуерно устройство за съдебно възстановяване на доказателства;
Обособена позиция 3 – Закупуване на смартфони;
Обособена позиция 4 – Закупуване на таблети

по договор № BG 051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 10.00 часа на 28.04.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук
--- ---

27 февруари 2014 г.

Европейски Политехнически Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет „Анализ на работните процеси в университета,идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури,свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система ”, по договор № BG051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 часа на 13.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

26 февруари 2014 г.

Американски университет в България – Благоевград обявява процедура „избор с публична покана“ с „Извършване на услуги по четири обособени позиции“:

Обособена позиция 1 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Системна Администрация“;
Обособена позиция 2 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Бизнес Разузнаване и ОЛАП“;
Обособена позиция 3 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Техники по извличане на данни“;
Обособена позиция 4 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликации Бизнес Разузнаване“;

по договор № BG051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 14.00 часа на 19.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

21 февруари 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, преносим компютър, мултифункционално устройство и фотоапарат“ по Проект BG051PO001-3.1.07-0072, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 ч. на 05.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

18 февруари 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на преносими компютри с операционен софтуер, сървър, видеокамери и микрофони" по Проект № BG051PO001-4.3.04-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 05.03.2014 г. в 17:00 часа.
Предоставените документи може да видите тук

--- ---

14 февруари 2014 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 69 от 2013г. с предмет: “Доставка на хардуер по проект BG051PO001-3.1.08-0022 в две обособени позиции“ по проект BG051PO001-3.1.08-0022 „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 21.02.2014г. в 17:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

11 февруари 2014 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 69 от 2013г. с предмет: „Организиране на пътувания в страна и чужбина за нуждите на проект № BG051PO001- 3.3.06-0053„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 18.02.2014г. в 15:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

07 февруари 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:„Изработване и дизайн на мултимедийни електронни учебници за дистанционно обучение“ по Проект № BG051PO001-4.3.04-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 21.02.2014г. в 17:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

20 януари 2014 г.

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по ПМС 69 от 2013г. на Нов български университет с предмет: „Доставка на материали и консумативи; отпечатване на материали, свързани с осигуряване на публичност и организиране на семинари и конференции“ по проект BG 051PO001-3.1.07-0039, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Решение за прекратяване

--- ---

08 януари 2014 г.

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи“ по Проект № BG051PO001-4.3.04-0037, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 16.01.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук
--- ---

08 януари 2014 г.

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Осигуряване на информация и публичност по проект „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет“ по Проект № BG051PO001-4.3.04-0037, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 17.01.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук
--- ---

08 януари 2014 г.

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Организиране на семинари и конференции“ по Проект BG051PO001-3.1.07-0062, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 14.01.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук
--- ---

08 януари 2014 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията” обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване на картинен речник, учебна програма, учебно помагало и създаване на проект на сценарий и изработването на филм по проект „ТУПТИ – Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в две обособени позиции,

по Проект „ТУПТИ - Твоето училище е привлекателно с твоите изяви” по договор № BG051PO001-4.1.05-0128, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 часа на 15.01.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук
--- ---

14 декември 2013

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на материали и консумативи; отпечатване на материали, свързани с осигуряване на публичност и организиране на семинари и конференции“ по Проект „Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието“ с Договор № BG051PO001-3.1.07-0039, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 20.12.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

14 декември 2013

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на преносими компютри – 7 (седем) броя и софтуер: система за управление и мониторинг в производствено предприятие и държавната администрация и ЕРП – интегрирана система“ по проект „Висшето образование по икономика –фундамент на икономиката на знанието“, Договор BG051РО001-3.1.07-0039, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 20.12.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

14 декември 2013

Министерство на образованието и науката обявява процедура за подбор и назначаване на логопеди и психолози в 8 пилотни детски градини/обединени детски заведения по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”.

Документите може да видите тук

--- ---

13 декември 2013

Бургаски свободен университет обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 69  с предмет: „Разработване на информационна система за изследване реализацията на образователния продукт, създаван от БСУ“ в две обособени позиции по договор № BG051PO001-3.1.08-0017 по проект "Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 часа на 19.12.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

--- ---

13 декември 2013

Решение № 2/29.11.2013г. за прекратяване на процедурата за избор с публична покана на основание чл.19,ал.1,т.1 от ПМС № 69/2013г. по Обособена позиция № 2 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Програмиране на мобилни компютри“по проект № BG 051PO001-3.1.07-0001 , поради неподаване на нито една оферта по настоящата обособена позиция.

Решение
--- ---

11 декември 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКО АГРО ТУРИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външни експерти – експерт еколог,специалисти по занаятчийските професии: обущарство и лечебен масаж“ изпълнение на дейностите по проект „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“ в две обособени позиции по договор № BG 051PO001-4.1.05-0195, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 часа на 18.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

04 декември 2013 г.

Нов Български Университет представя публична покана за определяне на изпълнител по процедура по  ПМС № 69/2013 г. по проект №BG51PO001-3.1.07-0062 „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, с предмет „Отпечатване на учебни материали, материали във връзка с осигуряване на публичност и материали за участници в семинари“, в три отделни обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция   –  Отпечатване на учебни материали (5 бр. учебника; 2 бр. ръководства);

2. Обособена позиция – Отпечатване на материали във връзка с осигуряване на публичност (4 бр. брошури; 2 бр. постери);

3. Обособена позиция – Материали за участници в семинари (конферентен пакетза 180 бр. участници; сборник с тираж 100 бр.)

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 10.12.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

20 ноември 2013 г.

Американски университет в България – Благоевград обявява процедура „избор с публична покана“ с „Извършване на услуги по седем обособени позиции“:

Обособена позиция 1 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Анализ на Кибер Престъпност“;
Обособена позиция 2 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Програмиране на мобилни компютри“;
Обособена позиция 3 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Облачни решения“;
Обособена позиция 4 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Системна Администрация“;
Обособена позиция 5 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Бизнес Разузнаване и ОЛАП“;
Обособена позиция 6 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Техники по извличане на данни“;
Обособена позиция 7 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликации Бизнес Разузнаване“;

по договор № BG 051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 09.00 часа на 27.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

14 ноември 2013 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – от името на комисията за провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на предварителна оценка (Ex ante evaluation) на Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР), 2014-2020 г.“, назначена със Заповед № РД 09-1293/03.10.2013 г. на Красимир Вълчев, главен секретар на Министерство на образованието и науката, Ви уведомявам, че горепосочената комисия взе решение да отвори ценовите оферти на 19.11.2013 г. от 14:00 часа в сградата на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

С уважение,

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Председател на комисията

Приложение

--- ---

13 ноември 2013 г.

Сдружение за творчествои хармонично развитие на личността „Щурче“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Организиране на транспортни услуги за целевата група и педагогическите специалисти за посещение на постановки, спектакли, изложби и др. по договор № BG051PO001-4.1.05-0132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16 часа на 19.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук
--- ---

08 ноември 2013 г.

Частно професионално бизнес училище“Евростандарт“ – София към Банков център за обучение и развитие – Английска бизнес гимназия и колеж „Евростандарт“ ЕООД обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Избор на доставчик на материали и консумативи в рамките на проект BG051PO001-4.3.05-0008 „Работодатели от рекламния и полиграфическия бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика“ и „Графичен дизайн“ в ЧПБУ „Евростандарт“ по договор Д01-4320/13.08.2013г.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 20.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

08 ноември 2013 г.

Частно професионално бизнес училище“Евростандарт“ – София към Банков център за обучение и развитие – Английска бизнес гиманзия и колеж „Евростандарт“ ЕООД обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Избор на доставчик на компютри и хардуер, лицензи за софтуер за обучение по графичен дизайн по проект BG051PO001-4.3.05-0008 „Работодатели от рекламния и полиграфическия бизнес – сътрудници в обучението по специалиностите „Компютърна графика“ и „Графичен дизайн“ в ЧПБУ „Евростандарт“ по договор Д01-4320/13.08.2013г.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 20.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

25 октомври 2013 г.

Фондация „Европейски център еко Агро туризъм – България“, обявява процедура „избор с публична покана“ по проект № BG051PO001-4.1.05-0195 „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“ с предмет „Наемане на външни експерти: експерт еколог, специалисти по занаятчийските професии: обущарство  и лечебен масаж за изпълнение на дейностите по проект „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 ч. на 31.10.2013 г.
Предоставените документи може да видите тук

--- ---

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Организиране на семинари, конференции и кръгли маси по проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: "Осигуряване на компютърно оборудване по проекти, изпълнявани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 001
Наименование: Осигуряване на компютърно оборудване по договор BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Обособена позиция № 002
Наименование: Осигуряване на компютърно оборудване по договор BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Отпечатване на специализирани учебни помагала по проект BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Осигуряване на дейностите по публичност по проекти, изпълнявани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 001
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”

Обособена позиция № 002
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Обособена позиция № 003
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”

Обособена позиция № 004
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

27 септември 2013 г.

Сдружение за творчество и хармонично развитие на личността „Щурче“ обявява процедура за определяне на избор на изпълнител „избор с публична покана“ с предмет: „Подготовка и провеждане на обучения и семинари по проект „Светът на куклите – умален модел на моя свят“ по договор № BG051PO001-4.1.05-0132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:

1.Обособена позиция 1 – „Подготовка и провеждане на обучения за педагогически специалисти“

2.Обособена позиция 2  – „Организиране на семинари за родители“

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 04.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

--- ---

27 септември 2013 г.

Висше училище по застраховане и финанси представя публична покана по проект №BG51PO001-3.1.09-0023 „Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване“, с предмет „Провеждане на обучение по използване на ИКТ, Английски език и специализирано професионално обучение с 4 обособени позиции“:

1. Обособена позиция  – провеждане на обучение по ИКТ.

2. Обособена позиция   – провеждане на обучение по английски език, 4 нива.

3. Обособена позиция – специализирано обучение

4. Обособена позиция – семинар за резултатите от обучението

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 17.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Разяснение тук
--- ---

13 септември 2013 г.

Фондация „Европейски център еко Агро туризъм – България“, обявява процедура „избор с публична покана“ по проек № BG051PO001-4.1.05-0195 „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“ с предмет „Наемане на външни експерти“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 ч. на 19.09.2013 г., на адрес гр. София, ул. „11 август“ №1а, ет.3.

Предоставените документи може да видите тук

 

--- ---

04 септември 2013 г.

Фондация „Европейски център за еко агро туризъм – България” обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-4.1.05-0195 с предмет: „Отпечатване на програма за интегриране на деца и ученици, информационни материали, изготвяне на обучителни филмчета, създаване на Уебсайт и организиране на пресконференции”.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 10.09.2013 г.
Предоставените документи може да видите тук

--- ---

03 септември 2013 г.

Американски унивверситет в България, обявява процедура „избор с публична покана“ по проект № BG05PO001-4.3.04-0059 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Американски университет в България“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образувание“ по ОПРЧР със следните обособени позиции“:
Обособена позиция № 1 – създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти в платформа за електронно обучение Blackboard Learn TM.
Обособена позиция № 2 – разработване на електронни и мултимедийни помагал.
Обособена позиция № 3 – обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение Blackboard Learn TM.
Обособена позиция № 4 – обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 9.00 ч. на 23.09.2013 г., гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, в отдел „Снабдяване, митници, пощи и транспорт“, ет. 1, стая 106.
Предоставените документи може да видите тук

--- ---

02 септември 2013 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Подготовка и провеждане на обучения и информационни събития по проект проект „ТУПТИ- Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:
1.Обособена позиция 1 – „Подготовка и провеждане на обучения“
2. Обособена позиция 2 – „Подготовка и провеждане на информационни събития“

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 09.09.2013 г.
Предоставените документи може да видите тук

--- ---

28 август 2013 г.

Министерство на образованието и науката обявява процедура за възлагане на обществена поръчка „Извършване на предварителна оценка (Ex ante evaluation) на
Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж, 2014-2020 г.“

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие до 17:30ч. на 02.10.2013 г.

Документи може да намерите тук, туктук, тук и тук

 

--- ---

28 август 2013 г.

Фондация „Програма Стъпка по Стъпка“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет : „Организиране на финална конференция по проект BG051PO001-4.1.05-0036 „Да мислим нашите деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 05.09.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

26 август 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване, изграждане и внедряване на информационна система за управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“ по проект BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Разработване на софтуерен пакет за автоматизиране на системата за управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по проект BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление ВУАРР“

Обособена позиция 2 – Обучение и повишаване на мотивацията на преподавателския и административния персонал за работа с информационно-програмната система във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по проект BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление ВУАРР“

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата  е до 16:30 часа на 05.09.2013г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

21 август 2013 г.

Нов Български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване на софтуер за модули: „Планиране, отчитане и контрол на учебната, научноизследователската и творческата дейност на преподавателите в НБУ“ и „Система за документооборот“, в две обособени позиции, по проект BG051PO001-3.1.08-0045, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 05.09.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

19 август 2013 г.

Висше училище „Международен колеж“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-3.1.08-0044 с предмет: „Придобиване на дълготрайни материали активи за целите на проект BG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 28.08.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

Разяснения

--- ---

12 август 2013 г.

Висше училище „Международен колеж“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-3.1.08-0044 с предмет: „Услуги по осигуряване на публичност и отпечатване на материали за целите на проект BG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“, по обособени позиции“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 21.08.2013 г.
Предоставените документи може да видите тук
--- ---

29 юли 2013 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:“Доставка на материали, консумативи и оборудване за нуждите на проект „ТУПТИ- Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“ по договор № BG051PO001-4.1.05-0128, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:
1.Обособена позиция 1 – „Доставка на материали и консумативи“
2.Обособена позиция 2 – „Доставка на оборудване (компютри и хардуер)“
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 06.08.2013 г.
Предоставените документи може да видите тук:

 


--- ---

29 юли 2013 г.

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на компютри и хардуер: сървър, комуникационен шкаф, непрекъсваемо токозахранващо устройство“ по проект № BG051PO001-3.1.08-0045, с наименование „Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез система за частично електронно обучение, периодично актуализиране на стандартите и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета“. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 07.08.2013 г.
Предоставените документи може да видите тук:

 

 

--- ---

26 юли 2013 г.

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София обявява процедура „избор с публична покана“ по смисъла на ПМС № 69/2013г. по проект BG051PO001-3.1.08-0006 „Развитие на системите на управление на качеството и администриране на учебния процес в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София“ за определяне на изпълнител по договор с предмет „Усъвършенстване, разработване, внедряване и интеграция на единна система за администриране на процесите и информационно обслужване на учебния процес, разработване и внедряване на алумни система за получаване на обратна връзка за реализацията на завършилите колежа студенти и разработване на специализирана социална мрежа за улеснено споделяне на информация между преподавателите и студентите и възможност за изграждане на персонален план за развитие на всеки студент по проект BG051PO001-3.1.08-0006, Развитие на системите на управление на качеството и администриране на учебния процес в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 05.08.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

26 юли 2013 г.

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София обявява процедура „избор с публична покана“ по смисъла на ПМС № 69/2013г. по проект BG051PO001-4.3.04-0031 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София“ за определяне на изпълнител по договор с предмет „Изграждане и въвеждане на платформа за дистанционно обучение и модул за онлайн видеоконферентни лекции в реално време, интеграция на системата за електронно обучение с административната система на колежа и изграждане на мултимедийни учебни помагала за нуждите на Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София по проект BG051PO001-4.3.04-0031“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 05.08.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук

--- ---

19 юли 2013 г.

Публични покани по две процедури по договор за БФП № BG051PO001-3.1.08-0017 за изпълнение на проект "Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет

Текстовете на поканите може да намерите тук и тук.

--- ---

19 юли 2013 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-4. 1.05-128 – „Осигуряване на информация и публичност на дейностите по договор BG051PO001-4. 1.05-128,финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 26.07.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

 

--- ---

16 юли 2013 г.

Висше училище „Международен колеж“ – гр. Добрич  обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-4.3.04-0025 „Създаване на център за електронно обучение към Висше училище „Международен колеж” с предмет: „Логистика на събития за целите на проект BG051PO001-4.3.04-0025 „Създаване на център за електронно обучение към Висше училище „Международен колеж”.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 29.07.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

--- ---

11 юли 2013 г.

Фондация „Бева“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект № BG 051PO001-4.1.05-0165 с предмет: „Осигуряване на услуга/и по обособени позиции за фондация ”БЕВА”както следва:

Обособена позиция 4: Настаняване и храна за Лятно училище”Толерантност, приятелство , красота ” за ученици от 2-ри -4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция 5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище ” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 22.07.2013 г.

Покана

Документи

--- ---

10 юли 2013 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Изграждане на специализирана интегрирана уеб система за управление на процесите“, по проект № BG051PO001-3.1.08-0022, с наименование „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси”. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 22.07.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

·  Документация за провеждане на процедура за избор с публична покана по ПМС № 69/2013 с предмет „Изграждане на специализирана интегриране уеб система за управление на процесите“

·  Документация за провеждане на процедура за избор с публична покана по ПМС № 69/2013 с предмет „Доставка на хардуер“.

 

--- ---

09 юли 2013 г.

Предоставяме документи за определяне на изпълнител чрез процедура избор с публична покана с обособени позиции по проект № BG 051PO001-3.1.08-0018 „Усъвършенстване на  системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив”, която може да видите тук

--- ---

09 юли 2013 г.

Предоставяме документи за определяне на изпълнител чрез процедура избор с публична покана с обособени позиции по проект № BG 051PO001-4.3.04-0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация - Пловдив”, която може да видите тук

--- ---

08 юли 2013 г.

Откриване на процедура чрез отправяне на публична покана за избор на изпълнители на доставка с предмет: „Доставка на материали, консумативи и IT оборудване за нуждите на проект „Светът на куклите – умален модел на моя свят” по договор № BG051PO001- 4.1.05-132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на материали“, Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи“ и Обособена позиция № 3 „Доставка на IT оборудване“

Документи

--- ---

02 юли 2013 г.

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-3.1.08-0008 “Усъвършенстване на системите за управление в Театрален Колеж „Любен Гройс“, предоставяме информация за сключен договор с избрания изпълнител с предмет „Доставка на ДМА, анализ на основни и спомагателни работни процеси, инсталиране, конфигуриране и тестване на система за управление на ресурсите и последващи обучения за работа със системата“, която може да видите тук

--- ---

14 юни 2013 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.11, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013г.”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
със седалище в гр. Варна и адрес на управление: к.к. „Чайка”, адрес за кореспонденция гр.Варна 9007, к.к. „Чайка”, тел./факс: +359 52 356 796, интернет адрес: http://www.vfu.bg, e-mail: info@vfu.bg

лица за контакти:
доц. д-р Красимир Александров Недялков, тел. 052/ 359 597
на длъжност Вицепрезидент във ВСУ „Черноризец Храбър”

проф. д-р Теодора Иванова Бакърджиева, тел. 052/ 356 088
на длъжност Директор Технологичен институт във ВСУ „Черноризец Храбър”

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.3.04-0012 обявява процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана с обект : Разработване, изграждане и внедряване на дигитално хранилище.

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Варна 9007, к.к. "Чайка" всеки работен ден от 09:00ч. до 16:30ч.

Публичната покана е публикувана и на следните интернет адреси:

1. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

2. http://www.e-pro.vfu.bg  - (интернет адреса на възложителя )

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. Варна 9007, к.к. „Чайка” до 16:30 ч. на 17.06.2013г.

Покана

Документи

--- ---

14 юни 2013 г.

Бенефициент: Сдружение за творчество и хармонично развитие на личността - „Щурче”
Предмет на процедурата: „Осъществяване на мерки за информация и публичност на дейностите по проект „Светът на куклите – умален модел на моя свят” по договор № BG051PO001- 4.1.05-132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Документи

--- ---

20 май 2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Фондация БЕВА, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0165 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта, с предмет:

Обособена позиция №1 : Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 6-ти клас в с. Огняново.

Обособена позиция №2: Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 2-ри до 4-ти  клас в с. Говедарци.

Обособена позиция №3: Настаняване и храна за Осем дневен спортен лагер с ученици от  6-ти и 7-ми клас в гр. Добринище.

Обособена позиция №4: Настаняване и храна за Лятно училище ”Толерантност, приятелство, красота” за ученици от 2-ри - 4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция №5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

Покана

Документация

--- ---

20 май 2013 г.

На основание чл. 19, ал. 1, т. 5 от ПМС № 69/2013 г. на Министерския съвет, считано от 17.05.2013 г. Фондация БЕВА прекратява процедурата с публична покана, с предмет:

Обособена позиция №1 : Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 6-ти клас в с. Огняново.

Обособена позиция №2: Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 2-ри до 4-ти  клас в с. Говедарци.

Обособена позиция №3: Настаняване и храна за Осем дневен спортен лагер с ученици от  6-ти и 7-ми клас в гр. Добринище.

Обособена позиция №4: Настаняване и храна за Лятно училище ”Толерантност, приятелство, красота” за ученици от 2-ри - 4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция №5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

--- ---

13 май 2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Фондация БЕВА, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0165 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта, с предмет:

Обособена позиция №1 : Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 6-ти клас в с. Огняново.

Обособена позиция №2: Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 2-ри до 4-ти  клас в с. Говедарци.

Обособена позиция №3: Настаняване и храна за Осем дневен спортен лагер с ученици от  6-ти и 7-ми клас в гр. Добринище.

Обособена позиция №4: Настаняване и храна за Лятно училище ”Толерантност, приятелство, красота” за ученици от 2-ри - 4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция №5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

Покана

Документация

--- ---

6 март 2013 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фондация “Театър за нашите деца „Приказен път”, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.06-0036, обявява процедури за определяне на изпълнител.

Открит избор с обект:
„Дейности по информация и публичност по проект „МОГА – МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ГОЛЯМА АЛТЕРНАТИВА”, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” по договор BG051РО001-4.1.06-0036“.

Открит избор с обект:
„Подготовка и допълнително обучение на учители за работа с отпаднали ученици чрез създаване на гъвкави форми за наваксване на пропуснатите знания, умения и компетентности по проект „М О Г А – МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ГОЛЯМА АЛТЕРНАТИВА“, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” по договор BG051РО001-4.1.06-0036“

Открит избор с обект:
“Дейности по консултиране и подкрепа (индивидуално и/или групово) на учениците в средата, в която живеят и в общността. Дейности за изграждане на родителски капацитет за задържане и реинтеграция на учениците в училище, и за превенция от повторно отпадане от училище; за подобряване на родителските умения“

Обява

Документация

---

6 март 2013 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т.1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ със седалище в гр. Пловдив, п.к. 4003 и адрес на управление: бул. „Дунав”, № 78, тел. 032/960360; факс: 032/960406; интернет адрес: http://www.uard.bg; e-mail: uard@uard.bg

Лице за контакт:
доц. д-р Марияна Йорданова Иванова на длъжност: Зам. Ректор на ВУАРР и Координатор на проекта, тел. 032/960 360; факс: 032/960 406, GSM: 0885/84-99-53

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.3.04-0056 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор, с предмет: „Разработване, изграждане и внедряване на нова платформа за електронна форма на дистанционно обучение" за нуждите на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по проект BG051PO001-4.3.04-0056, с което да се обезпечи изпълнението на част от дейностите, предвидени в одобрения проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите".
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр.Пловдив, п.к. 4003, бул. „Дунав” № 78, Деловодство, всеки работен ден от 9.30 ч. до 16.30 ч.

Покана

Документация

---

8 февруари 2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Висшето училище по застраховане и финанси в качеството си на бенефициент по договор BG051PO001-4.3.04-0013 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл. 12, ал. 1, т.2 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта, съдържаща техническо и финансово предложение с предмет: „Доставка на хардуер и софтуер система за видеоконферентна връзка за провеждане на дистанционна форма на обучение“.

Покана

Документация

---

8 февруари 2013 г.

Документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор „Разработване на софтуер за дистанционно обучение, провеждане на обучения на преподаватели и административен състав и разработване на 20 модула за електронна библиотека“ по Договор BG051PO001-4.3.04-0013 с бенефициент "Висше училище по застраховане и финанси".

---

7 февруари 2013 г.

Информация за сключен договор по проект BG051PO001-4.1.05-0115 "За да имам бъдеще утре".

---

4 януари 2013 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фондация “Стъпка по стъпка”, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0115,обявява процедура за определяне на изпълнител.
Открит избор с обект предоставяне на услуги и предмет:

„Избор на външни експерти за провеждане на обучения на педагогически персонал и за работа с деца, застрашени от отпадане от образователната система”

Обява и документи за кандидатстване

---

29 октомври 2012 г.

Обява за набиране на кандидати за регионални организатори на обученията на възрастни по проекта „Нов шанс за успех”


Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” публикува обява за набиране на кандидати за регионални организатори за подпомагане на училищата при организирането на проектните дейности по проекта „Нов шанс за успех” за следните региони: Добрич, Пловдив, София-област и Шумен.


Обявата можете да изтеглите от тук

---

08 август 2012 г.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: “Създаване на тестови задачи за текуща проверка и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни възрастни над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ и на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението по проекта”
Уникален номер в Регистъра на АОП 9004848

    Техническо задание

---

27 юли 2012 г.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: “Създаване на тестови задачи за текуща проверка и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни възрастни над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ и на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението по проекта”
Уникален номер в Регистъра на ОП 9004374

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  към ПП с предмет: “Създаване на тестови задачи за текуща проверка и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ и на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението по проекта”

---

26 юли 2012 г.

Информация за сключен договор с изпълнител след проведена процедура за определяне на изпълнител - открит избор с предмет "Избор на външни експерти за разработване, адаптиране и прилагане на методики и програми за работа с деца със СОП - Експерт консултиране софтуер", Проект "Аз мога - дай ми шанс", Договор № BG051PO001-4.1.04-0138

Информация за сключен договор

---

09 юли 2012 г.

О Б Я В А

На основание Заповед № РД 09-132/31.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за изпълнението на проект BG 051PO001-4.3.02-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд в изпълнение на дейност 2.2. Наемане и квалификация на 150 кариерни консултанти, които да предоставят услуги по кариерно ориентиране на ученици и родители и в изпълнение на Заповед № РД 09-870/29.06.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, дирекция „Образователни програми и
образователно съдържание” на МОМН обявява:


Процедура за заемане на длъжностите „Ръководител” и „Кариерен консултант” в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда със седалища в областните административни центрове

За повече информация:

1. Обява
2. Заявление

----

14 юни 2012 г.

Информация за сключени договори с изпълнители след проведена процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: предоставяне на услуги и предмет „Избор на външни експерти за разработване, адаптиране и прилагане на методики и програми за работа с деца със СОП”, Проект „Аз мога – дай ми шанс”, Договор № BG051PO001-4.1.04-0138.

Информация за сключени договори.

---

05 юни 2012 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България

Със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. Ангелов връх, № 10,  и адрес за кореспонденция:  гр. София, ул. Шести септември, №33, тел.:003592 950 17 10, факс:003592 950 17 11, интернет адрес : www.fice-bulgaria.org, лице за контакт: Дашенка Вънчева Ташкова, на длъжност Ръководител проект, тел.:0878808740,

В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0138 обявява процедура за определяне на изпълнител –

ОТКРИТ ИЗБОР с обект: предоставяне на услуги и предмет “Избор на външни експерти за разработване, адаптиране и прилагане на методики и програми за работа с деца със СОП - Експерт консултиране софтуер”

За повече информация:
1. Обява
2. Допълнителни документи

---

05 юни 2012 г.

Информация за сключени договори с изпълнители след проведена процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: предоставяне на услуги и предмет „Избор на външни експерти за разработване, адаптиране и прилагане на методики и програми за работа с деца със СОП”, Проект „Аз мога – дай ми шанс”, Договор № BG051PO001-4.1.04-0138.

Информация за сключени договори.

---

28 март 2012 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА ДЕЦА ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

Със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. Ангелов връх, № 10, и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Шести септември, №33, тел.:003592 950 17 10, факс:003592 950 17 11, интернет адрес : www.fice-bulgaria.org, лице за контакт: Дашенка Вънчева Ташкова, на длъжност Ръководител проект, тел.:0878808740,

В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0138 обявява процедура за определяне на изпълнител –

ОТКРИТ ИЗБОР с обект: предоставяне на услуги и предмет “Избор на външни експерти за разработване, адаптиране и прилагане на методики и програми за работа с деца със СОП” в 8 обособени позиции.

За повече информация:
1. Обява
2. Допълнителни документи

---

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта
16.02.2012 г.
 

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви каним да представите оферта за услуга с предмет: „Проучване на интересите и възможностите за включване в обученията и за осигуряване на заместващи учители“, която да съдържа:

1. Цена за извършване на услугата;

2. Eдинен идентификационен код /ЕИК/ (за физически лица – копие от лична карта).

            Прогнозна стойност на услугата - до 49 995 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет) лева без ДДС.

            Критерии за избор на изпълнител – най-ниска цена.

            Срок на подаване на офертата до 23.02.2012 г.

            Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни.

            Срок на изпълнение: до 60 (шестдесет) календарни дни след сключване на договора.

Място на подаване на офертата: Министерството на образованието, младежта и

науката, бул. „Княз Дондуков” 2а, деловодството, стая  № 1.

 

Приложения:

1.     Покана за представяне на оферта

2.      Техническо задание

3.      Образец на оферта

---

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
13.02.2012 г.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви каним да представите оферта за услуга с предмет: „Изготвяне на техническо задание за избор на изпълнител за аналитично и информационно осигуряване на апробирането на модел за инспектиране на образованието“, която да съдържа:

1. Цена за извършване на услугата;

2. Eдинен идентификационен код /ЕИК/.

Прогнозна стойност на услугата - до 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС.

Критерии за избор на изпълнител – най-ниска цена.

Срок на подаване на офертата до 20.02.2012 г.

Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни.

Срок на изпълнение: до един месец след сключване на договора.

Място на подаване на офертата: Министерството на образованието, младежта и науката, бул. „Княз Дондуков” 2а, деловодството, стая  № 1.

Приложения:

1.     Покана за представяне на оферта

2.      Техническо задание

3.      Образец на оферта

---

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
22 декември 2012

Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг обявява открит конкурс за извършване на услуга: “Осигуряване на туроператорски услуги за  организиране на различни форми на обучения на учители и ученици, екскурзии и ученически летни лагери(лагерни карти) за нуждите на Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг по проекти: „Академия за толерантност”, договор № BG051PO001- 4.1.03-0065, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” и  „Цветно училище”, договор № BG051PO001-4.1.04-0009, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001 - 4.1.04 „Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Документацията за провеждане на процедурата може да бъде получена на адрес: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. «Пирин» № 12, тел. 0605/63550.
Срок за получаване на документация за участие: 29.12. 2011г., 16,00 часа.
Срок за получаване на оферти: 05.01.2012 г., 16,00 часа.

Лице за контакти: Теодора Витова – Директор, тел. 0878138123, progimnazia_omurtag@abv.bg

Обява

---

МОМН обявява конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни издания
9 ноември 2011 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания

Методология за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания:
І. Публикуване на научни разработки:
• Заявление за кандидатстване по образец;
• Европейски формат на автобиография;
• Придружително писмо.

ІІ. Индексиране на български научни издания:
• Заявление за кандидатстване по образец;
• Придружително писмо.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: d.lesseva@mon.bg или b.marina@mon.bg

Не се приемат документи, попълнени н а ръка.
Не се приемат за участие в конкурса документи изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 30 ноември 2011 г.

Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.
С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: d.lesseva@mon.bg или г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: b.marina@mon.bg

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

Краен срок 30 ноември 2011 г.

Документите за участие можете да изтеглите от тук.

--- ---

МОМН обявява конкурс за избор на членове на Kомисия за подбор на кандидатурите за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране
9 ноември 2011 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за избор на членове на Комисия за подбор на кандидатурите за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране

- ПРАВИЛА за избор на членове на комисии за избор на специализирани публикации за подкрепа в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за подкрепа за индексиране;
- Декларация;
- Европейски формат на автобиография;
- Придружително писмо.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: d.lesseva@mon.bg

Не се приемат документи, попълнени на ръка.
Не се приемат за участие в конкурса документи изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 25 ноември 2011 г.

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

Краен срок 25 ноември 2011 г.

Документите за участие можете да изтеглите от тук.

--- ---

МОМН обявява набиране на кандидати за регионални организатори на обученията на възрастни по проекта „Нов шанс за успех” Видин, Добрич, Кюстендил, Пловдив, София-област, Смолян, Русе и Шумен
28 октомври 2011 г.

Една от основните дейности по проект „Нов шанс за успех” е да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст. Дейността на регионалните екипи ще бъде свързана с координирането и отчитането на проведените от училищата обучения. Те ще провеждат разяснителни дейности и консултации на кандидати за организиране на обучения и ще подпомагат училищата при планиране и отчитане на обученията като следят за законосъобразността на извършените по проекта разходи, за съответствието на представените от училището документи със законовите изисквания, за окомплектоването на документи и представянето им в най-кратък срок на екипа за управление на проекта.

Чрез регионалните екипи ще се оптимизират взаимодействията с изпълнителите на проектните дейности и ще се съдейства за своевременно преодоляване на възникнали проблеми и за подобряване на организацията на обучението в следващите етапи. За целта те ще бъдат включвани в обучителни семинари и работни срещи с екипа за управление на проекта.

Всеки кандидат може да участва по компетентност за организационно подпомагане и координация на обучението за възрастни в училищата в един от общо 8-те териториални администрации към министъра на образованието, младежта и науката.
 
Краен срок за изпращане на заявление за участие: 7 дни от публикуването на настоящата обява.
Краен срок за изпълнение на задачата: до приключване на проекта, след сключване на договор с ръководителя на проекта.

I. Необходими документи:
- Заявление за участие в свободен текст.
- Автобиография - европейски стандарт.
N.B. Ръководният на екипа за управление има право да провери данните, посочени в автобиографията на кандидата

II. Основни изисквания за участие към кандидатите:
1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или “магистър”.
2. Минимален професионален опит – 3 години в органите за управление на системата на народната просвета на територията на съответната област.
3. Участие в групи за инспектиране и анализиране на цялостната организация на образователно-възпитателния процес в детските градини и училищата, както и дейностите в обслужващите звена на територията на съответната област.
4. Компютърни умения - Word, Excel, Internet.

III. Изисквания, носещи допълнителни точки:
1. Участие в работни групи за координиране и създаване на организация за провеждането на външни оценявания, вкл. държавни зрелостни изпити на територията на съответната област.
2. Участие в групи по ефективното управление на финансовите средства на детски градини, училища и обслужващи звена за съответната териториална област.
3. Участие в прилагането на национални програми и на национални проекти.
4. Участие в регионални програми и на регионални проекти в детските градини, училищата и обслужващите звена.
5. Участие в екип за управление на училищни проекти.
6. Участие във финансово-счетоводното обслужване.

IV. Изисквания към техническото оформление на документите за кандидатстване:
Документите да бъдат набрани на шрифт Times New Roman или Arial в .doc или pdf формат с пункт 12.

Заявлението за участие ще бъде разглеждано само ако съдържа адрес за кореспонденция с участника (трите имена,  адрес, телефон, e-mail).

V. Място и срок за подаване на документи:
 
Документите за кандидатстване се приемат на адрес:

Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”
Бул. „Дондуков“ 2А
1000 София

За дата на документите важи датата на синия печат на Министерство на образованието, младежта и науката.

За контакт:
Любка Алипиева, гл. експерт, дирекция ОПОС и координатор на проект „Нов шанс за успех”

--- ---

Резултати от конкурса за лого на проект „Нов шанс за успех”
13 октомври 2011 г.

Крайните оценки на представените проекти на лого за проект „Нов шанс за успех”, изчислени при прилагане на утвърдените със Заповед № РД09-1191 от 24.08.2011 г. критерии за оценка, са следните:

1. Мария Венкова Груева – 10 точки
2. Иван Стоянов Стоянов – 9 точки
3. Ивета Гаврилова Стоянова – 8 точки
4. Тодор Николаев Начев – 7 точки
5. Калоян Пламенов Баем – 7 точки

--- ---

05 октомври 2011 г.

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на доставка с предмет:

Доставка на МАТЕРИАЛИ (ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ)- „ELISA китове” съгласно приложеното Техническо задание.

Място на подаване -  Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН, 1113 София, ул.Акад.Г.Бончев бл.25, канцеларията на Института (стая 209),  работно време - 8.30-16.00 часа

Срок на подаване: 24.10.2011 г.

Приложения:

1.      Покана за представяне на оферта

2.      Техническо задание

--- ---

05 октомври 2011 г.

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на доставка с предмет:

Доставка на МАТЕРИАЛИ (ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ)-„Материали за клетъчно култивиране” съгласно приложеното Техническо задание.

Място на подаване -  Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН, 1113 София, ул.Акад.Г.Бончев бл.25, канцеларията на Института (стая 209),  работно време - 8.30-16.00 часа

Срок на подаване: 24.10.2011 г.

Приложения:

1.      Покана за представяне на оферта

2.      Техническо задание

--- ---

26 август 2011 г.

Министерството на образованието, младежта и науката

обявява конкурс за изработване на оригинален проект за лого по проекта „Нов шанс за успех“, свързан с ограмотяването на възрастни, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Обява

Заповед

--- ---

24 август 2011 г.

Във връзка с изпълнението на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР на членове на комисии за избор на млади изследователи и докторанти за едномесечни обучения за работа с високотехнологични комплекси и продукти

Срок за подаване на документите: 7 септември 2011 г.

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ, които ще подпомагат изпълнението на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес” по отношение на визуализацията на информацията

Краен срок за изпращане на документите за участие: 16 септември 2011 г.

--- ---

27 юли 2011 г.

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на доставка с предмет:

Доставка на МАТЕРИАЛИ (ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ) - „Антитела, лектини, блокиращи агенти, субстрати, китове, други материали” съгласно приложеното Техническо задание.

Място на подаване:

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН, 1113 София, ул.Акад.Г.Бончев бл.25, канцеларията на Института (стая 209),  работно време - 8.30-16.00 часа

Срок на подаване: 08.08.2011 г.

Приложения:

1.      Покана за представяне на оферта

2.      Техническо задание

--- ---

27 юли 2011 г.

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на доставка с предмет:

Доставка на МАТЕРИАЛИ (ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ) - „Материали за микроскопия” , „Химикали” съгласно приложеното Техническо задание.

Място на подаване:

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН, 1113 София, ул.Акад.Г.Бончев бл.25, канцеларията на Института (стая 209),  работно време - 8.30-16.00 часа

Срок на подаване: 08.08.2011 г.

Приложения:

1.      Покана за представяне на оферта

2.      Техническо задание

--- ---

27 юли 2011 г.

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на доставка с предмет:

Доставка на МАТЕРИАЛИ (ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ) - „Материали за изолиране и анализ на ДНК и РНК” съгласно приложеното Техническо задание.

Място на подаване:

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН, 1113 София, ул.Акад.Г.Бончев бл.25, канцеларията на Института (стая 209),  работно време - 8.30-16.00 часа

Срок на подаване: 08.08.2011 г.

Приложения:

1.      Покана за представяне на оферта

2.      Техническо задание

--- ---

22 юли 2011 г.

МОМН обявява набиране на кандидати за регионални организатори на обученията на възрастни по проекта „Нов шанс за успех”

Една от основните дейности по проект „Нов шанс за успех” е да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст. Дейността на регионалните екипи ще бъде свързана с координирането и отчитането на проведените от училищата обучения. Те ще провеждат разяснителни дейности и консултации на кандидати за организиране на обучения и ще подпомагат училищата при планиране и отчитане на обученията като следят за законосъобразността на извършените по проекта разходи, за съответствието на представените от училището документи със законовите изисквания, за окомплектоването на документи и представянето им в най-кратък срок на екипа за управление на проекта.
Чрез регионалните екипи ще се оптимизират взаимодействията с изпълнителите на проектните дейности и ще се съдейства за своевременно преодоляване на възникнали проблеми и за подобряване на организацията на обучението в следващите етапи. За целта те ще бъдат включвани в обучителни семинари и работни срещи с екипа за управление на проекта. 
Всеки кандидат може да участва по компетентност за организационно подпомагане и координация на обучението за възрастни в училищата в един от общо 28-те териториални администрации към министъра на образованието, младежта и науката.
 
Краен срок за изпращане на заявление за участие: 30 дни от публикуването на настоящата обява.
Краен срок за изпълнение на задачата: до приключване на проекта, след сключване на договор с ръководителя на проекта.

I. Необходими документи:
- Заявление за участие в свободен текст.
- Автобиография - европейски стандарт.
 N.B. Ръководният на екипа за управление има право да провери данните, посочени в автобиографията на кандидата

II. Основни изисквания за участие към кандидатите:
1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или “магистър”.
2. Минимален професионален опит – 3 години в органите за управление на системата на народната просвета на територията на съответната област.
3. Участие в групи за инспектиране и анализиране на цялостната организация на образователно-възпитателния процес в детските градини и училищата, както и дейностите в обслужващите звена на територията на съответната област.
4. Компютърни умения - Word, Excel, Internet.

III. Изисквания, носещи допълнителни точки:
1. Участие в работни групи за координиране и създаване на организация за провеждането на външни оценявания, вкл. държавни зрелостни изпити на територията на съответната област.
2. Участие в групи по ефективното управление на финансовите средства на детски градини, училища и обслужващи звена за съответната териториална област.
3. Участие в прилагането на национални програми и на национални проекти.
4. Участие в регионални програми и на регионални проекти в детските градини, училищата и обслужващите звена.
5. Участие в екип за управление на училищни проекти.
6. Участие във финансово-счетоводното обслужване.

IV. Изисквания към техническото оформление на документите за кандидатстване:
Документите да бъдат набрани на шрифт Times New Roman или Arial в .doc или pdf формат с пункт 12.

Заявлението за участие ще бъде разглеждано само ако съдържа адрес за кореспонденция с участника (трите имена,  адрес, телефон, e-mail).

V. Място и срок за подаване на документи:
 
Документите за кандидатстване се приемат на адрес:

Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”
Бул. „Дондуков“ 2А
1000 София

За дата на документите важи датата на синия печат на Министерство на образованието, младежта и науката.


За контакт:
Любка Алипиева, гл. експерт, дирекция ОПОС и координатор на проект „Нов шанс за успех”

--- ---

22 юни 2011 г.

МОМН обявява подбор на кандидати за разработване на учебни планове и адаптиране на действащите в момента учебни програми

Министерството на образованието, младежта и науката отправя покана за участие в подбор на кандидати за разработване на учебни планове и адаптиране на действащите в момента учебни програми за задължителната подготовка от начален етап и от V-VІІ клас за целите на обучение на възрастни по проекта „Нов шанс за успех”.

Краен срок за изпращане на заявление за участие: 7 дни от публикуването на настоящата обява.
Краен срок за изпълнение на задачата: до 10 дни след сключване на договор с ръководителя на проекта.

Необходими документи:
1. Заявление за участие в свободен текст.
2. Автобиография - европейски стандарт.
           
Документите за кандидатстване се приемат на адрес:

Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”
Бул. „Дондуков“ 2А
1000 София

Документите за кандидатстване могат да се изпращат и на факс - 02 9217598.

И в двата случая за дата на документите важи датата на синия печат на Министерство на образованието, младежта и науката.

Приложения:
1. Обява
2. Правила за подбор

--- ---

15 септември 2010 г.

О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.12, ал.1, т.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз

Фондация „Образователно сътрудничество”
със седалище в гр. София, ул. „Арх. Миланов” 10 и адрес на управление: гр. София, ул. „ Хан Аспарух” 45,тел.: 987 54 82, 0888 670 502,  e-mail: ecf@mail.orbitel.bg

обявява процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ ИЗБОР с обект: :
Организиране и провеждане на 20 двудневни ученически академии – обучения на територията на Североизточен район на планиране под надслов „Работилница за толерантност”

За повече информация,натиснете тук

--- ---

24 август 2010 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 1, ал. 1, чл.6, ал.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г., изм. ДВ бр. 68 от 25.08.2009 г., в сила от 25.08.2009 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство,

ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЯ НА МИСЛЕНЕТО

Със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Рилски езера” № 16, адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1784, ж.к. „Младост” I, бл. 43, вх.9, ет.1, ап.18, тел.: 962 35 84, факс: 962 35 84, e-mail: phoenix_house@abv.bg, обявява процедура за определяне на изпълнител –

ОТКРИТ ИЗБОР с обект: “Изграждане на ограда и спортна площадка в терапевтична общност „Феникс “ в с. Бракьовци, община Годеч”.

За повече информация, натиснете тук

--- ---

16 август 2010 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

със седалище в гр. София и адрес на управление: кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86, тел.: 02 / 931 61 83, факс: 02 / 831 1 841, e-mail: bbf@biodiversity.bg, лице за контакт: Румяна Александрова Иванова, на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 02 / 931 61 83,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG0061-GAE-00104-E-V1–EEA FM обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор, с обект:

„Изработване на информационни материали“.

За повече информация, натиснете тук

--- ---

9 август 2010 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

със седалище в гр. София и адрес на управление: кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86, тел.: 02 / 931 61 83, факс: 02 / 831 1 841, e-mail: bbf@biodiversity.bg, лице за контакт: Румяна Александрова Иванова, на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 02 / 931 61 83, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG0061-GAE-00104-E-V1–EEA FM,

обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор, с обект:
„Създаване на ГИС база данни и система за мониторинг на биологичното разнообразие и социално икономическите характеристики на района на Странджа планина”.

За повече информация, натиснете тук

--- ---

7 юли 2010 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Сдружение „БИЗНЕС АГЕНЦИЯ”

със седалище в гр.Варна и адрес на управление: ул. „Презвитер Козма” № 13, тел.: 052/ 335 885, факс: 052/ 307 448, e-mail: vba@vba.bg, лице за контакт: Силвия Щумпф-Кирова, на длъжност Ръководител проект, тел.: 0888 522 855 и 052/335 885, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001–4.2.03-0802

обявява процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ ИЗБОР с обект:
Доставка на спортни материали и оборудване.

За повече информация, натиснете тук.

--- ---

23 март 2010 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Сдружение Международен институт по мениджмънт

със седалище в к. к. Албена, гр. Добрич, общ. Балчик, обл. Добрич, админ. Сграда на Международен колеж – ет. 1,  адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. „България”, № 3, тел.: 058 / 655 626, факс: 058 / 605 760, e-mail: mim.clubs@gmail.com, лице за контакт: Виолета Георгиева Димитрова, на длъжност Координатор проект, тел.: 058 / 655 626, в качеството си на бенефициент по проект „Училището днес: модерна работилница за млади таланти”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.2.03-0892

обявява процедура за определяне на изпълнител чрез Договаряне с публикуване на пояснителен документ, с обект:

Печатни услуги:
001 Печат на дигитални фотографии
002 Печат на реклaмно-информационни материали и други
003 Изработка на рекламни фланелки и шапки

За повече информация, натиснете тук.

--- ---

8 март 2010 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Фондация „Образователно сътрудничество”

със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, ул. Академик Бончев” бл. 6, офис 905-906,тел.: 0888 670 502,  e-mail: ecf@mail.orbitel.bg, лице за контакт: Анна Портарска., на длъжност Председател на УС, тел.: 0888 670 502 в качеството си на бенефициент по Договор № BG051PO001-4.2.03/621 по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ “Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, сключен между Фондация “Образователно сътрудничество” и Министерство на образованието, младежта и науката

обявява процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ ИЗБОР с обект: :
„Социологическо проучване за установяване степента на толерантност към различието и многообразието и уменията за общуване и разрешаване на конфликти като превенция на агресията сред ученици на възраст 12 -14 години”.

За повече информация, натиснете тук.

--- ---

3 февруари 2010 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.12, ал.1, т.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

СНЦ „РЕФОРМА И РАЗВИТИЕ”

обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор, с обект: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект “Център по интереси – зона за свободна изява и развитие на учениците”, по договор за финансиране № BG051PO001-4.2.03-0153”.

За повече информация натиснете тук.

--- ---

28 януари 2010 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 1, ал.1; чл.6, ал.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г., изм. ДВ бр. 68 от 25.08.2009 г., в сила от 25.08.2009 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство,

ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЯ НА МИСЛЕНЕТО

обявява процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ ИЗБОР с обект: „Реконструкция и рехабилитация на сградата на терапевтична общност "Феникс" в с. Бракьовци, община Годеч”.

За повече информация натиснете тук.

--- ---

27 януари 2010 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 1, ал. 1; чл.7, ал.1; чл.14, ал.2 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Сдружение „Здравен форум”

Обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор с обособени позиции:
По обособена позиция 1: Провеждане на обучение на 1450 ученици от 1 до 5 клас от училища към Столична Община и изготвяне на учебна литература по зададени теми.
По обособена позиция 2: Предпечат, отпечатване и доставка на материали по опис.
По обособена позиция 3: Организиране и провеждане на финално състезание за 300 ученика по преминато обучение.

За повече информация, моля натиснете тук

--- ---

28 декeмври 2009 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Сдружение „Спортен клуб „Дема””

Oбявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :
„Предоставяне на спортни зали, открити спортни съоръжения, зали за обучение и тихи игри под наем за обучение, тренировка и лекционни занимания на ученици, и осигуряване на топла храна и леки закуски за участниците в заниманията.

За повече информация, моля натиснете тук

--- ---

15 декември 2009 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Делта мотор спорт”

обявява процедура за определяне на изпълнител – договаряне с публикуване на пояснителен докумнет
с обект : предоставяне на застрахователна услуга с обект: Застраховка „Злополука” на 3100 деца на възраст от 7 до 19 години за времето на обучение и практикуване на спорт „Картинг”.

Оферти се подават на адрес: картинг писта „Варна” , местност Горна Трака
до 17:00ч. на 18.12.2009г.


За повече информация, моля натиснете тук.

--- ---

15 декември 2009 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Делта мотор спорт”

обявява процедура за определяне на изпълнител – открита процедура
с обект: отдаване на картинги под наем за обучение, пилотиране, провеждане на квалификации и състезание, с включени всички разходи по консумативи и амортизация


Оферти се подават на адрес: картинг писта „Варна” , местност Горна Трака
до 17:00ч. на 18.12.2009г.
 

За повече информация, моля натиснете тук.

--- ---

4 декември 2009

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Сдружение “Национална школа по мениджмънт”

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG051PO001-4.2.03/220 от 30.09.2009 г., Проект BG051PO001-4.2.03-0998, обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :

Предоставяне на услуги по организиране на транспорт, настаняване и осигуряване на храна на ученици от София и Силистра във връзка с провеждане на 8 бр. тридневни обучения по проект BG051PO001-4.2.03-0998 “Обучение на средношколци за развитие на ключови социални компетенции”


За повече информация, моля натиснете тук.

 

--- ---

29 октомври 2009 г.

На основание чл.1,ал. 1,чл. 7 ал. 1, и чл. 14 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

СДРУЖЕНИЕ “РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ”
(наименование на бенефициента)

обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор
с обект : Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи и материали за извънкласни дейности” разделена на следните позиции:

1.1. Материали за обучение на обучители по гражданско право
1.2. Материали за обучение на учениците 5-12 клас по гражданско право
1.3. Материали за краткосрочни извънкласни дейности 3 училища по 2 дейности
1.4. Учебни помагала и пособия за провеждане на дългосрочни извънкласни дейности 3 училища по 2 дейности
1.5. Материали за изложба по повод деня на Европа

Обявата можете да прочетете тук.

--- ---

12 октомври 2009

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Сдружение „Спортен клуб „Дема” в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03/184 от 30.09.2009 г. обявява

процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :

„Предоставяне на спортни зали, открити спортни съоръжения и зала за обучение и тихи игри под наем за обучение, тренировка и лекционни занимания на ученици:

Тенис кортове – закрити
Тенис кортове – открити
Зала за фитнес
Зала за ЛФК, аеробика, йога, танци
Учебно помещение за лекции, рисуване, тихи игри
Заведение за обществено хранене с доставка на топла храна и леки закуски на участниците в заниманията, в близост до спортните съоръжения”

Обявата можете да прочетете тук.

 

--- ---

9 октомври 2009 г.

На основание чл.1, ал.1 и чл.7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Боксов клуб „Левски-Лучано” открива процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Предоставяне на спортни зали под наем за обучение на ученици”.
• 001 – Спортна зала за тренировки по бокс и кик-бокс
• 002 – Спортна зала за тренировки по тае-бо, степ-аеробика и каланетика
• 003 – Плувен басейн

Обявата можете да прочетете тук.

--- ---

9 октомври 2009 г.

На основание чл.1, ал.1 и чл.7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Боксов клуб „Левски-Лучано” открива процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на материали и консумативи за обучение на ученици”
• 001 – Спортно облекло
• 002 – Спортни принадлежности
• 003 – Канцеларски материали

Обявата можете да прочетете тук.

--- ---

Открита е процедура по ПМС № 55, във връзка с изпълнението на проект BG051PO001/07/4.1-01/33 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетно направление 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, основна област на интервенция 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение, схема за безвъзмездна финансова помощ „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”.

Обявата можете да прочетете тук.

--- ---

Открита e процедура по ЗОП "Организиране на обучителни семинари за учители по проект „Училище на две скорости”, Компонент 1 – „Без звънец".

 

Възложител:

Министерство на образованието и науката /МОН/

 

Преписка:

00165-2008-0022 (Отворена)

Процедура:

Открита процедура по ЗОП

Описание:

Организиране на обучителни семинари за осигуряване на практически насоки за овладяване на български език като чужд и за работа с деца, изоставащи от учебния материал, на учители по проект "Училище на две скорости" във връзка със Заповед РД09-1313 от 04.11.2008 г.на министъра на образованието и науката и изпълнение на схема за директно предоставяне на финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" BG051PO001-4.1.02 "Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби", Компонент 1 "Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал"

Краен срок:

27.01.2009 г.

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0022

Лица за контакт: Ваня Трайкова, 02/ 9217 443, Цветелина Лилова, 02/ 9217 501.