bg   en     
 
 
 
 
 
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК

14.30 часа – 16.30 часа

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието, младежта и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

ВАЖНО!
На вниманието на бенефициентите по приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР
25 юли 2014 г.

Допълнителни разяснения по процедурата за представяне  и верификация на Искания за междинни и/или окончателни плащания по схеми и договори, съфинансирани по ОП РЧР

Разяснения

 

 

23 юли 2014 г.

П О К А Н А
към юридически лица с нестопанска цел за избор на общ наблюдател
с право на съвещателен глас и негов заместник
в състава на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

1. В изпълнение разпоредбата на т. 8 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмния период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по т. 2 и ги кани да излъчат общ наблюдател с право на съвещателен глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и негов заместник в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:

Група Образование и обучение
• Фондация „Опън спейс“
• Фондация на бизнеса за образованието
• Фондация „Институт Отворено общество“
• Фондация „Заедно в час“
• Агенция за икономическо развитие и инвестиции – Силистра

Група Предоставяне на информационни услуги
• Агенция за развитие на човешките ресурси

Група Младеж
• Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
• Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“

Група Човешки и граждански  права и свободи
• Сдружение Национална мрежа за децата.

2. Одобрените организации в срок от  5 дни от датата на уведомяване писмено уведомяват министъра на образованието и науката за излъчения наблюдател с право на съвещателен глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и негов заместник, съгласно т. 9 от Механизма.
3. Излъченият наблюдател с право на съвещателен глас и негов заместник трябва да отговарят на критериите посочени в т. 10.1, т. 10.2, т. 10.3 и т. 10.4 от Механизма.
4. В срок от 15 дни от уведомяването по т. 9 от Механизма, излъчените наблюдатели с право на съвещателен глас и техните заместници представят на министъра на образованието и науката документи, доказващи обстоятелствата по т.10 от Механизма.

 

23 юли 2014 г. 

П О К А Н А
към юридически лица с нестопанска цел за определяне на
общ представител и негови заместници в състава на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“


1. В изпълнение разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по чл. 6 и ги кани да излъчат общ представител с право на глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и до трима негови заместници в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:

Група Социално включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи
• Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
• Социална фондация „Инди рома 97“
• Сдружение „Свят без граници“
• НКФ „КАРИТАС България“
• Фондация за социална промяна и включване
• СНЦ „Нов път“

Група Екология
• Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“
• Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“
• Асоциация на българските черноморски общини

Група Образование и обучение
• Национална асоциация на ресурсните учители
• Фондация „Заедно в час“
• СНЦ Американски университет в България

Група Научно-изследователска и развойната дейност
• Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Група Култура
• Фондация Център за модернизиране на политики

Група Младеж
• Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
• Сдружение „Организация за научно практическо развитие на студентите“
• Сдружение „Национален младежки форум“

2. Одобрените организации в срок от 7 работни дни от датата на уведомяване писмено уведомяват главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН за излъчения представител с право на глас и неговите заместници, като прилагат доказателства за общо одобрение на излъчения представител и неговите заместници, съгласно чл. 8, ал. 2 от Механизма.
3. Излъчените представители с право на глас и неговите заместници трябва да отговарят на критериите посочени в чл. 8, ал. 3 от Механизма.
4. В срок от 14 дни от уведомяването по чл. 8, ал. 2 от Механизма, излъчените представители с право на глас и техните заместници представят на главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН документи, доказващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от Механизма.

 

Проектите по схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ могат да се изпълняват до 30 юни 2015 г.
9 юли 2014 г.

Уважаеми бенефициенти,

На редовното си заседание, състояло се на 14 май 2014 г. в гр. Сандански, Комитетът за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ взе решение да удължи до края на 2015 г. срока за изпълнение на операция BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“. За да се осигури достатъчно време за извършване на плащанията и съответно отчитане на изпълняваните проекти, Договарящият орган препоръчва всички проектни дейности по тази операция да приключат най-късно до 30 юни 2015 г.

Бенефициентите, които желаят да удължат срока за изпълнение на своите проекти, следва да подадат мотивирано искане, в което подробно да изложат причините, които налагат исканото удължаване. Към искането следва да се приложи актуализиран План за действие със срок за изпълнение не по-късен от 30 юни 2015 г. Искания за промяна на срока, които не са убедително аргументирани или противоречат на чл. 8 и чл. 10 от Общите и административни условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ, няма да бъдат одобрявани.

 

ВАЖНО!!!
26 юни 2014 г.

Решение ЕО-9/11.06.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ОП НОИР

 

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
16 юни 2014 г.

1. В изпълнение разпоредбата на т. 4 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмния период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката кани да участват в избора на наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

 • образованието и обучението;
 • предоставянето на информационни услуги;
 • научно-изследователската и развойната дейност;
 • младежта;
 • общественото здраве;
 • интеграция на малцинствени етнически групи и имигранти;
 • човешките и гражданските права и свободи.

2. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в т. 2 от Механизма.

3. В срок от 15 дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до министъра на образованието и науката за участие в избора.

4. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.

5. Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от министър на образованието и науката.

6. Към заявлението се прилагат документите, определени в т. 7 от Механизма.

Декларация за обстоятелствата по т. 3 от Механизма

 

ПОКАНА от Министъра на образованието и науката към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“
11 юни 2014 г.

1. В изпълнение разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката кани да участват в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

 • човешките и гражданските права и свободи, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 • социалното включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи;
 • екологията;
 • образованието и обучението;
 • предоставянето на информационни услуги;
 • научно-изследователската и развойната дейност;
 • културата;
 • младежта;
 • общественото здраве.

2. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 2 от Механизма.

3. В срок от 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до главния директор на главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОН за участие в избора.

4. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.

5. Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от заместник-министър председателя и министър на правосъдието.

6. Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма.

Декларация по чл. 7, ал. 5, т. 4 от Механизма

 

МОН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната система”
3 юни 2014 г.

Министерството на образованието и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната система” с конкретен бенефициент Дирекция „Информационни и комуникационни технологии” в Министерство на образованието и науката. Процедурата ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН).

Проектното предложение се подава на следния интернет адрес: https://eumis.government.bg

Крайният срок за получаване на проектното предложение е до края на деня на 5 август 2014 г.

 

За повече информация

 

ВАЖНО!

Приемане на нормативната уредба, регламентираща усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г
26 май 2014 г.

В периода април - май 2014 г. Министерският съвет прие четири постановления, с които на практика беше установена правната рамка, уреждаща основни въпроси за усвояване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., както следва:

1.    Постановление № 79 от 10 април 2014 година за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

2.    Постановление № 107 от 10 май 2014 година за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.

3.    Постановление № 118 от 20 май 2014 година за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от  Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

4.    Постановление  № 119 от 20 май 2014 година за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г.

Постановленията можете да намерите тук.

 

МОН кани научните институции да кандидатстват с идеен проект за център за върхови постижения
17 април 2014 г.

При разработването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) и във връзка с Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2020, в Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ бе заложена  допустима дейност „Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“.

Предвид изключителната значимост на предвидената дейност за българската наука, Mинистерството на образованието и науката приканва всички научни институции, които са получавали финансиране от национални или европейски инструменти да кандидатстват с идеен проект за център за върхови постижения и/или компетентност.

За повече информация

 

Стартира информационна кампания за представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.)
11 април 2014 г.
 
Главна дирекция „Структурни фондовe и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката, в качеството й на Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.), организира информационни дни за представяне на ОП НОИР пред потенциалните бенефициенти и представители на целеви групи по програмата.

Регистрацията за участниците ще бъде на място. Информационните дни ще се проведат както следва:

град дата час адрес
Сливен 15.04 9:30 х-л „Спорт Палас“, бул. „Георги Данчев“ № 20
Кърджали 16.04 9:30 х-л „Кърджали“, бул. „Беломорски“ № 68
Кюстендил 16.04 10.00 Читалище "Братство 1869", ул. "Отец Паисий" 11
Варна 23.04 9:30 х-л „Димят“, бул. „Княз Борис І“ № 111
Русе 24.04 9:30 х-л „Рига“, бул. „Придунавски“ № 22
Плевен 25.04 9:30 х-л „Ростов“, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 2
Видин 29.04 9:30 х-л „Нептун“, ул. Дунавска № 8

 

Изменени са изискванията за кандидатстване по операция BG051PO001-3.3.05 „Наука и бизнес”
24 март 2014 г.

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001-3.3.05 „Наука и бизнес”, публикуваме изменени:

    1. Изисквания за кандидатстване
    2. Общи условия към заповедта за предоставяне на БФП

Промяната се отнася до размера на разходите за организация и управление.

 

Изменени са изискванията за кандидатстване по операция BG051PO001-3.2.04 „Развитие на рейтингова система на висшите училища”
14 февруари 2014 г.

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001-3.2.04 „Развитие на рейтингова система на висшите училища”, публикуваме изменени:

 1. Изисквания за кандидатстване
 2. Общи условия към заповедта за предоставяне на БФП

Промяната се отнася до размера на разходите за организация и управление.

 

Стартира информационна кампания за представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”
11 февруари 2014 г.

Министерство на образованието и науката, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България стартира информационна кампания за представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”.

Девет областни центъра в страната ще организират и подпомогнат информационните събития като част от партньорството между мрежата и образователното министерство. Русе, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Благоевград, Габрово, Шумен, Варна и Бургас ще бъдат домакини на съвместната инициатива.

Основната цел е да бъде популяризирана Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще се изпълнява за първи път в България през програмния период 2014-2020 г. Лектори на събитията ще бъдат представители на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН.

Графикът на събитията, организирани от Областните информационни центрове по кампанията с Министерството на образованието и науката, можете да видите оттук.

 

ВАЖНО!
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ е определена за управляващ орган на ОП НОИР 2014-2020 г.
07 януари 2014 г.

С решение № 792 от 17 декември 2013 г. Министерският съвет определи Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерството на образованието и науката за управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

 

МОН представи проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на срещи с Националното представителство на студентските съвети и Българската асоциация на софтуерните компании
18 ноември 2013 г.

На 15 и 16 ноември в к.к. Боровец се проведе изнесен семинар за представяне на бъдещата  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. (ОП НОИР), организиран съвместно от Националното представителство на студентските съвети и Министерство на образованието и науката.

В семинара взеха участие над 70 студенти, представители на студентските съвети от 35 висши училища, както и ръководството на НПСС и експерти от МОН. Г-н Иван Кръстев, заместник-министър на образованието и науката, представи пред студентите целите и приоритетите на ОП НОИР и възможностите за финансиране на студентски проекти. Бяха обсъдени приоритетите на министерството за развитие на висшето образование и гледната точка на студентите по съществуващите предизвикателства и набелязаните мерки за тяхното решаване.

Присъстващите бяха разделени на групи за практически занимания, свързани с формулиране на проектни идеи. Семинарът беше закрит с представяне и оценка на студентските проекти.

На 16 ноември ОП НОИР беше представена и на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ. В последвалата дискусия, Министерство на образованието и науката получи важна обратна връзка относно дефинирането на дейности със стратегическо значение за сектора на информационните и комуникационните технологии. В актуалния вариант на ОП НОИР са предвидени за финансиране дейности за актуализиране на учебните планове и програми в съответствие с изискванията на работодателите и браншовите организации.

 

Проведе се шесто заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”
30 септември 2013 г.

Днес се проведе 6-то заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”, на което бяха представени основните акценти в последния проекто-вариант на Оперативната програма. Бяха представени също така и актуализирани приоритетни оси.

На интернет страницата на ГД СФМОП ще бъде публикуван нов вариант на програмата за обществено обсъждане.

 

Промяна в образеца на договор по четири процедури за подбор на проекти
16 септември 2013 г.

Във връзка с прилагането на Решение № 300 от 18 май 2013 г. на Министерския съвет, са променени образците на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по четири процедури. Промените се отнасят до договори, сключени след 18.05.2013 г. и допускат възможността общата сума на авансовото и междинните плащания да се увеличи до 95 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, в случай на предоставена банкова гаранция или друг публичен финансов механизъм с еквивалентен ефект от страна на бенефициента.

За повече информация:

 

Постановление №190 от 29 август 2013 г.

10 септември 2013 г.

Във връзка с влизане в сила на Постановление №190 от 29 август 2013 г. за изменение и допълнение на Постановление № 180 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г., публикуваме цитираното Постановление.

 

Важно!

13 август 2013 г.

За бенефициентите, изпълняващи проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Допълнителни указания относно отчитането на проектите може да изтеглите от тук

 

Важно!

13 август 2013 г.

За бенефициентите, изпълняващи проекти по схеми за БФП: BG051PO001-4.1.05 - „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и BG051PO001-4.1.06 - „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”. Допълнителни указания относно отчитането на проектите може да изтеглите от тук.

 

На вниманието на ръководителите на проекти, финансирани от Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

17 юли 2013 г.

Във връзка с отчитането на проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ви информираме, че:

1. При всяко искане за междинно или окончателно плащане следва да предствите към техническия доклад таблицата от т.1.9.1 във формат Excel съгласно „Указанията за събиране и обобщаване на информация в съответствие с изискванията на Регламент 1828/2006 и прилежащия анекс XXIII“, приложения към Ръководството за изпълнение на проекти.

Формуляр на таблица и „Указания за събиране и обобщаване на информация в съответствие с изискванията на Регламент 1828/2006 и прилежащия анекс XXIII“ може да изтеглите от тук.

2. В т. 2.3 от техническия доклад освен специфичните за проекта индикатори задължително се описват постигнатите индикатори за изпълнение и резултат съгласно Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с разбивка по пол, когато е приложимо.

Заложените по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ индикатори за изпълнение и резултат по приоритетни оси 3 и 4 може да  видите тук.

 

Конкурс за общо лого и послание (слоган) на еврофондовете през периода 2014-2020 г.
09 юли 2013 г.

Решение за използване на общо лого на оперативните програми през следващия програмен период беше взето на заседание на Министерския съвет. Това съобщи заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на пресконференция.

Конкурсът е отворен и не поставя никакви ограничения за възраст, националност и професионален ценз. Изискванията към кандидатите са минимални и всеки желаещ може да участва като:

 •     изработи проект на лого и слоган в програма за векторна графика
 •     представи цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език
 •     представи предложението на хартиен и на електронен носител
 •     представи кратко описание на замисъла и идеята на изображението
 •     изпрати предложението си на адреса на Министерски съвет в срок до 17:00 часа на 1-ви октомври 2013 г.

Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители на оперативните програми, Съюза на българските художници, Съюза на българските журналисти и т.н. Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейсбук, допълни Златанова. Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на 2-ри октомври в специално създадена галерия във Фейсбук профила на http://www.eufunds.bg/: https://www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742

Наградени ще бъдат общо четири предложения:

 •     1 място - 5000 лв. и тридневно пътуване за двама до Брюксел
 •     2 място - 3000 лв.
 •     3 място - 1000 лв.
 •     Награда на широката общественост (Фейсбук) - 500 лв.

Златанова отбеляза още, че общата стойност на инициативата ще бъде между 15 и 20 хил. лв. Според нея сега е моментът да опитаме да създадем най-оригиналното лого в целия Европейски съюз с възможно най-ниска цена. Пълната конкурсна програма и документи за участие са публикувани тук.

Инициативата се организира от Централния информационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в Администрацията на Министерския съвет. Конкурсът се осъществява в рамките на проект № 0103-ЦИО-3.1 „Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г." Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

--- ---

ВАЖНО!
Промяна в Насоките за кандидатстване по три процедури за подбор на проекти
13 юни 2013 г.

Промяна в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, одобри промяна на критерии за избор на операция „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”. С одобрената промяна се увеличава бюджетът на операцията до 16 425 594, 34  лв. Промените са отразени на стр. 8 в Насоките за кандидатстване.

За повече информация

--- ---

Промяна в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, одобри промяна на критерии за избор на операция  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”. С одобрената промяна се увеличава бюджетът на операцията до 22 025 185, 98  лв. Променени са и стойностите на индикаторите за изпълнение и резултат. Удължен е срокът за изпълнение на дейностите до 31 октомври 2015 г. като  до 31 октомври 2015 г. могат да се изпълняват само договори, сключени след 1 юни 2013 г. Промените са отразени на стр. 8, 9 и стр. 16 в Насоките за кандидатстване.

За повече информация

--- ---

Промяна в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, одобри промяна на критерии за избор на операция  „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”. С одобрената промяна се увеличава бюджетът на операцията до 22 397 430, 94 лв. Променени са и стойностите на индикаторите за изпълнение и резултат. Удължен е срокът за изпълнение на дейностите до 31 октомври 2015 г. като  до 31 октомври 2015 г. могат да се изпълняват само договори, сключени след 1 юни 2013 г. Промените са отразени на стр. 8, 14 и стр. 16 в Насоките за кандидатстване.

За повече информация

 

ВАЖНО!
Обявен e списъкът с проектите, одобрени за финансиране по програма BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

28 май 2013 г.

С Решение № 801-6 от 27.05.2013 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”, в рамките на приоритетна ос 3 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС № 121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по програма BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”
 
Забележка!
Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят следните документи, както и Декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ.
За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 10.06.2013 г. на следния адрес:

На вниманието на: Явор Димитров
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1, София 1113

За въпроси във връзка с изискваните документи за сключване на договор – тел: 02/ 873 99 74

За информация:

Актуализиран образец на запис на заповед - попълва се от бенефициенти небюджетни организации след сключване на договора и се представя при подаване на искане за авансово плащане

Съгласно чл. 29, ал. 3 от ПМС № 121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

 

Обществено обсъждане на проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“
23 май 2013 г.

На 22.05.2013 г. , в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив, се проведе обществено обсъждане на проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“. Програмата беше представена от заместник-министъра на образованието, младежта и науката – г-жа Петя Евтимова и Карина Ангелиева – главен директор на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.

Публичното обсъждане е съвместна инициатива на Министерство на образованието, младежта и науката и Областен информационен център – Пловдив.

Очаквайте информация за предстоящи обществени обсъждания на проекта на ОП НОИР в други градове в страната. Напомняме ви, че можете да се запознаете с проекта на ОП НОИР тук.

 

Възможност за отчитане на извършени разходи за авансови плащания към изпълнителите по договори по ОП РЧР
18 май 2013 г.

Уважаеми бенефициенти,

Съгласно писмо на Упраляващия орган на ОП РЧР № 0203-286/14.05.2013 г. Ви уведомяваме за възможността да бъдат отчитани и верифицирани разходи, извършени от бенефициентите за авансови плащания към избраните от тях изпълнители по договори по  ОП РЧР, при условие че са налице кумулативно следните обстоятелства:

 1. Наличие на подписан договор с изпълнител с включена клауза за авансово плащане, който е в съответствие с действащата нормативна уредба, в т. ч. търговското законодателство и обичайната търговска практика, като при определяне на изпълнител кандидатите следва предварително да са били информирани за размера на авансовото плащане (в тръжните документи, в случай че е приложимо).
 2. Договорът с изпълнител е вследствие на дейности, включени в договора за предоставяне на БФП.
 3. Бенефициентът е извършил авансово плащане въз основа на предоставена от страна на изпълнителя фактура или друг документ с еквивалентна доказателствена стойност.
 4. Когато стойността на аванса е над 20 000 (двадесет хиляди) лв. без ДДС, плащането е извършено срещу изискано и предоставено от изпълнителя обезпечение (банкова гаранция, запис на заповед или друг инструмент), като по този начин се осигуряват адекватни механизми за защита на публичния интерес и минимизиране на риска от финансови загуби при евентуално неизпълнение от страна на подизпълнителите.

 

Тържествено връчване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схеми „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” и „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”
25 април 2013 г.

На 29 април в 13.00 часа, Министърът на образованието, младежта и науката, чл.-кор. Николай Милошев, ще връчи тържествено договорите на одобрените за финансиране кандидати по схеми „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” и „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.

Събитието ще се състои във фоайето на 5 етаж в Министерство на образованието, младежта и науката.

Ще бъдат връчени общо 27 договора на висши училища в страната, чрез които се предоставя безвъзмездно финансиране с цел да се преведе на езика на образованието социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти, както и за надграждане на създадената система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите във висшите училища.

Общата стойност на безвъзмездното финансиране, което получават висшите училища е за над 4 000 000 лева.

Като резултат от изпълнението на двете операции се очаква до края на 2014 година минимум 80% от студентите във висшите училища бенефициенти по схемите да са започнали обучението си по актуализирани планове и програми, а най-малко 1200 преподаватели във висши училища да са завършили програми за повишаване на квалификацията.

 

ВАЖНО! Нови правила за избор на изпълнител от бенефициентите, които не са възложители по ЗОП
29 март 2013 г.

Уважаеми бенефициенти,

Уведомяваме Ви, че от 1 април е отменено Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. От същата дата влиза в сила Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 27 от 15.03.2013 г., в сила от 1.04.2013 г.)

Всички бенефициенти, които не са възложители по Закона за обществените поръчки, следва да прилагат новото ПМС № 69/2013 г. при определянето на изпълнители. Всички бенефициенти, на които им предстои  да стартират процедури за определяне на изпълнител след 1.04.2013 г., трябва да попълнят новия образец на Графика за определяне на изпълнител съгласно ПМС 69/2013 г. и да го изпратят с официално писмо до Договарящия орган.

 

Обявен e списъкът с проектите, одобрени за финансиране по програма BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”
11 март 2013 г.

С Решение № 801-2 от 08.03.2013 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, в рамките на приоритетна ос 3 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС № 121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по програма BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”
 
Забележка!
Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят следните документи, както и Декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ.
За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 21.03.2013 г. на следния адрес:

На вниманието на: Явор Димитров
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1, София 1113

За въпроси във връзка с изискваните документи за сключване на договор – тел: 02/ 873 99 74

За информация:

Актуализиран образец на запис на заповед
- попълва се от бенефициенти небюджетни организации след сключване на договора и се представя при подаване на искане за авансово плащане

Съгласно чл. 29, ал. 3 от ПМС № 121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

 

ВАЖНО!
На вниманието на бенефициентите по процедура BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” (трета сесия)
28 февруари 2013 г.

С Решение № 801-1 от 28.02.2013 г. министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” (трета сесия). Поради изчерпване на финансовия ресурс по схемата, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ може да стартира процедура по сключване на договори, след освобождаване на финансов ресурс в рамките на приоритетна ос 4 на ОП РЧР или при реализирани спестявания след верификация на извършени разходи по бюджети на вече изпълняващи се проекти по тази приоритетна ос. При наличие на финансов ресурс, кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране съгласно решение № 801-1/28.02.2013 г. на ръководителя на договарящия орган, ще бъдат поканени да сключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при наличие на финансов ресурс, по програма BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” (трета сесия)

 

Официално връчване на договорите за безвъзмездна финансова помощ по схеми „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” и „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”
20 февруари 2013 г.

На 20 февруари, от 9.30 часа, в Гранитна зала на Министерски съвет, министъра на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров и заместник-министър Петя Евтимова, връчиха официално договори за предоставяне на безвъзмездна помощ в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

На събитието бяха връчени 39 договора на висши училища в страната, по програми „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” и „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”.

Общата стойност на безвъзмездното финансиране, което получават висшите училища е за над 16 милиона лева.

 

ВАЖНО!
На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”
18 февруари 2013 г.

На 18.02.2013 г. приключи оценката от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта” на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”.

В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Повече информация можете да намерите в раздел „Възражения".

 

Списък с предложени за финансиране резервни кандидати по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
15 януари 2013 г.

Във връзка с взето решение на XI-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за увеличаване на бюджета на операция „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” до 34 495 309  лева., публикуваме списък с резервите, предложени за финансиране от оценителната комисия по схемата.

 

Списък с предложени за финансиране резервни кандидати по схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”
15 януари 2013 г.

Във връзка с взето решение на XI-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за увеличаване на бюджета на операция „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” до 11 795 807, 65 лева, публикуваме списък с резервите, предложени за финансиране от оценителната комисия по схемата.

 

Промяна в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
14 януари 2013 г.

С решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР е увеличен общият бюджет на операция „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” до 34 495 309  лева. В резултат на това са променени и Насоките за кандидатстване по операцията. Промените в Насоките са на стр. 9, 15 и 16.

За повече информация

 

Промяна в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”
14 януари 2013 г.

С решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР е увеличен общият бюджет на операция „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” до 11 795 807, 65 лева. В резултат на това са променени и Насоките за кандидатстване по операцията. Промените в Насоките са на стр. 9 и стр. 15.

За повече информация

 

Обявен e списъкът с проектите, одобрени за финансиране по програма BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”
21 декември 2012 г.

С Решение № 801-13 от 19.12.2012 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, в рамките на приоритетна ос 3 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС № 121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по програма BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”.

Забележка!
Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят следните документи, както и Декларация за липсва на конфликт на интереси по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ.
За сключване на договорите в предвидения от ПМС № 121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 11.01.2013 г. на следния адрес:

На вниманието на: Явор Димитров
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1, София 1113

За въпроси във връзка с изискваните документи за сключване на договор – тел: 02/ 873 99 74.


За информация:
Актуализиран образец на запис на заповед - попълва се след сключване на договора и се представя при подаване на искане за плащане.
Съгласно чл. 29, ал. 3 от ПМС № 121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

 

На вниманието на ръководителите на проекти, финансирани от Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
27 ноември 2012 г.

I. Във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ви информираме, че „Указанията за събиране и обобщаване на информация в съответствие с изискванията на Регламент 1828/2006 и прилежащия анекс XXIII“, приложения към Ръководството за изпълнение на проекти, са променени. Информацията, която бенефициентите подават към Договарящия орган в Таблицата към анекс ХХІІІ на Регламент 1828/2006 към всеки междинен технически доклад следва да отразява данни за участниците само в съответния отчетен период, като не включва данни от предишни отчетни периоди. Ясното разделение на участниците се прави с цел да бъде установен точният брой на участниците от целевите групи, участващи в проекта. В първия междинен технически доклад се описват всички участници от целевата група, които са включени в изпълнението на проекта. При подаването на следващи междинни доклади се вписват само новопостъпилите участници или тези, които са приключили участието си, или са отпаднали по различни причини. Към заключителния технически доклад се очаква броят на отчетените участници да съвпадне с броя на предадените Анкетни карти. Всеки участник попълва само една Анкетна карта, по време на изпълнението на проекта. Данните на участниците, посочени в Таблицата към анекс ХХІІІ на Регламент 1828/2006 следва да съответстват на данните от Анкетните карти, представени към заключителния технически доклад. Подробна информация и актуализиран вариант на документите може да намерите тук.

II. Пълният комплект на техническия доклад и финансовия отчет, както и приложенията към тях се предават в регионалните офиси на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” или в централния офис, в зависимост от разпределението, което може да намерите тук.

 

Обявен e списъкът с проектите, одобрени за финансиране по програма BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”
20 ноември 2012 г.

С Решение № 801-12 от 20.11.2012 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС № 121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по програма BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”
 
Забележка!
Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят следните документи, както и Декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ.
За сключване на договорите в предвидения от ПМС № 121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 30.11.2012 г. на следния адрес:

На вниманието на: Явор Димитров
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1, София 1113

За въпроси във връзка с изискваните документи за сключване на договор – тел: 02/ 873 99 74

За информация:

Актуализиран образец на запис на заповед - попълва се след сключване на договора и се представя при подаване на искане за плащане

Съгласно чл. 29, ал. 3 от ПМС № 121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

 

XI ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
16 ноември 2012

На 15 ноември 2012 година, се проведе XI-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

По предложение на Министерството на образованието, младежта и науката, членовете на Комитета одобриха промени в критериите за избор на операции по приоритетни оси 3 и 4.

С 18 млн. лева се увеличават средствата по операция „Студентски стипендии и награди“. Така общият бюджет на схемата става 65 млн. лева. С това увеличение процентът студенти, които ще могат да получат стипендии се вдига от 10 % на 20 %. Промяната ще се прилага за втория семестър на академичната 2012-2013 година. Вместо награди вече ще се предоставят специални стипендии, като условията се запазват същите като условията за предоставяне на награди.

С 4 млн. лева се увеличават средствата по схема „Включващо обучение“, с което общият бюджет на проекта става 14 млн. лева. Целта на увеличението е да се осигурят дейностите, свързани с изпълнението на Националната стратегия по „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

С 5 млн. лева се увеличават средствата по схема „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, с което общият бюджет на схемата става 11 795 808 лв. В момента приключва процесът по оценка на подадените по схемата предложения. Увеличението ще даде възможност да се финансират двойно повече от предварително планирания брой проекти. Промяната се налага поради големия интерес от страна на висшите училища и подадените голям брой качествени предложения по схемата.

С 5 млн. лева се увеличават средствата по схема „Развитие на електронни форми на дистанционното обучение в системата на висшето образование“, с което общият бюджет на операцията става 34 495 309 лева. Целта на увеличението е да се осигурят средства за проектите, които са били оценени положително, но за които не е достигнал финансов ресурс при първоначалния бюджет на схемата.

 

ВАЖНО!
Обявен e списъкът с проектите, одобрени за финансиране по втора сесия по програма BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”
08 ноември 2012 г.

С Решение № 801-11 от 07.11.2012 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по 2-ра сесия по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС № 121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по 2-ра сесия по програма BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”
 
Забележка!
Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят следните документи, както и Декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ.
За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 29.11.2012 г. на следния адрес:

На вниманието на: Явор Димитров
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1, София 1113

За въпроси във връзка с изискваните документи за сключване на договор – тел: 02/ 873 99 74

За информация:

Актуализиран образец на запис на заповед - попълва се след сключване на договора и се представя при подаване на искане за плащане

Съгласно чл. 29, ал. 3 от ПМС № 121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

 

На вниманието на ръководителите на проекти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2 ноември 2012 г.

Във връзка с изпълнението на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ви информираме, че Методологията за регламентиране на възнагражденията по програмата e изменена. За промяната може да се информирате тук.

 

ВАЖНО!
Промяна в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”
2 ноември 2012 г.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проведе писмена процедура за промяна на критерии за избор на операция  „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”. С одобрената промяна се увеличава бюджетът на операцията до 16 838 193, 21 лева. Променени са и стойностите на индикаторите за изпълнение и резултат. Промените са отразени на стр. 8 и стр. 16 в Насоките за кандидатстване.

За повече информация

 

Презентации от информационната кампания
24 октомври 2012 г.

На вниманието на желаещите да кандидатстват по схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”, публикуваме презентациите от информационната кампания.

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на професионалното обучение”
19 октомври 2012

Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на професионалното обучение” с конкретен бенефициент Национална агенция за професионално образование и обучение. Процедурата ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН).

Проектното предложение се подава на следния интернет адрес: https://eumis.government.bg

Крайният срок за получаване на проектното предложение е до края на деня на 20 декември 2012 г.

За повече информация

 

ВАЖНО!
Необходими документи при представяне на Искане за авансово плащане
12 октомври 2012 г.

Във връзка с новоподписаните договори, Ви уведомяваме, че необходимите документи, които се изискват, за да бъде изплатено авансово плащане, са следните:

- Искане за плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ (до 20% от стойността на сключения договор);
- Финансова идентификация, съответстваща на банковата сметка, посочена в Искането за плащане, заверена от съответната банка и подписана от титуляра на водещата организация, т.е. представляващият бенефициента;
- Копие на подписан договор (първите страници, от които е видна сумата, за която е сключен, както и титулярът, подписал договора). Когато договорът е подписан, но все още не е връчен на бенефициента, необходимите страници се разпечатват от Договарящия орган.
Неправителствените организации, освен изброените по-горе документи, задължително представят и:
- Запис на заповед по образец на Междинното звено.

Попълването на Запис на заповед се извършва по следния начин:

  • Сумата трябва да съответства на тази, посочена в Искането за плащане;
  • Място на издаване – записва се адресът на бенефициента;
  • Място на плащане – посочва се адресът на Министерство на образованието, младежта и науката;
  • Падеж – попълва се датата, която се получава като се добавят 120 календарни дни към крайната дата на договора;
  • Издател – данните на представляващия бенефициента;
  • Поемател – МОМН, в качеството му на Договарящ орган, представляван от Сергей Игнатов.

- Декларация в свободен текст, че откритата банкова сметка ще се използва единствено и само за нуждите на проекта.

 

ВАЖНО!
На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” – трета сесия
11 октомври 2012 г.

На 11.10.2012г. приключи оценката от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта” на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” – трета сесия.
В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.
Повече информация можете да намерите в раздел „Възражения".

 

Стартира информационна кампания по програма BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”
04 октомври 2012 г.
 
Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството му на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни за представяне на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”.

Операцията се реализира в рамките на приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансират от Европейския социален фонд.
 
Информационните дни ще се проведат както следва:

град дата час адрес
Велико Търново 16.10.2012 9.00-12.00 „Меридиан хотел Болярски”, ул „Стефан Стамболов” 53
Бургас 19.10.2012 9.00-12.00 „Интерхотел България” , ул „Александровска” 8 , зала „Компас”
София 22.10.2012 9.00-12.00 х-л „Родина” , бул „Тотлебен 8”, зала „Марица”

Молим всички желаещи да посетят информационния ден, да изпратят email, в който посочват имената на участниците, институцията, която представляват и градa, където ще посетят обучението. Изпращайте вашите заявки до 13.00 ч. в последния работен ден, предшестващ обучението (например за гр. София - 21.10.2012 г.) на следния email: infosf@mon.bg

Допустими кандидати по операция BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” могат да бъдат професионални училища и професионални гимназии, в партньорство с работодатели.

Моля, имайте предвид, че по настоящата покана за набиране на предложения за проекти може да се кандидатства само по електронен път в информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Въпроси могат да бъдат задавани на съответния информационен ден и чрез интернет сайта на ГД СФМОП, Раздел „Въпроси и отговори”.

Програма за информационните дни

 

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”
1 октомври 2012

Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” стартира открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”, която ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

ПО НАСТОЯЩАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН).

Всички предложения за проекти се подават на следния интернет адрес: HTTPS://EUMIS.GOVERNMENT.BG

Крайният срок за получаване на проектните предложения е до края на деня на 3 декември 2012.

За повече информация

 

На вниманието на кандидатите по проектни предложения одобрени по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

18.09.2012 г.

Публикуваме образци на искане за плащане, Декларация за допустимите разходи при представяне на окончателен доклад от бенефициента, Декларация за допустимите разходи при представяне на междинен доклад от бенефициента и финансов отчет, които следва да бъдат изполвани на етап изпълнение на проекта по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

 

ВАЖНО!

На вниманието на кандидатите по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

12.09.2012 г.

Прилагаме актуализирана декларация съгласно приложение Д5 от кандидата за участие в дейности по Компонент 3 „Повишаване квалификацията на преподавателите във ВУ” на операция BG051PO001-3.1.02 „Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” или други донорски програми.

 

ВАЖНО!
На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища“


11.09.2012 г.

На 10.09.2012 г. приключи оценката от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта” на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища“.

В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Повече информация можете да намерите в раздел „Възражения".

 

Обявени са проектите от списъка на резервите, одобрени за финансиране по програма BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
3 септември 2012 г.

Във връзка с увеличения бюджет на схемата с Решение № 801-7 от 31.08.2012 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, в рамките на приоритетна ос 3 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС № 121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по програма BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
 
Забележка!
Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят следните документи, както и Декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ.

За сключване на договорите в предвидения от ПМС № 121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 12.09.2012 г. на следния адрес:

На вниманието на: Явор Димитров
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1, София 1113

За въпроси във връзка с изискваните документи за сключване на договор – тел: 02/ 873 99 74

За информация:

Актуализиран образец на запис на заповед - попълва се след сключване на договора и се представя при подаване на искане за плащане.

 

ВАЖНО!
На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”
31.08.2012г.

На 31.08.2012 г. приключи оценката от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта” на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”.

В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Повече информация можете да намерите в раздел „Възражения".

 

ВАЖНО!
Обявен e списъкът с проектите, одобрени за финансиране по програма BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

30 август 2012 г.

С Решение № 801-6 от 30.08.2012 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС № 121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по програма BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
 
Забележка!
Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят следните документи, както и Декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ.
За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 14.09.2012 г. на следния адрес:

На вниманието на: Явор Димитров
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1, София 1113

За въпроси във връзка с изискваните документи за сключване на договор – тел: 02/ 873 99 74

За информация:

Актуализиран образец на запис на заповед - попълва се след сключване на договора и се представя при подаване на искане за плащане

Съгласно чл. 29, ал. 3 от ПМС № 121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

 

Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”
23 август 2012 г.

На основание чл.14, ал.5 от ПМС121/31.05.2007 г. публикуваме ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 02.09.2012 г. (включително) на електронна поща: infosf@mon.bg, като ясно се посочи номерът и наименованието  на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ (BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!

Проект на насоки за кандидатстване
Приложения към насоките
Договор и приложения
Приложения за информация

 

ВАЖНО!
Обявен e списъкът с проектите, одобрени за финансиране по програма BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”
20 август 2012 г.

С Решение № 801-5 от 17.08.2012 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС № 121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по програма BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”
 
Забележка!
Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят следните документи, както и Декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ.
За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 05.09.2012 г. на следния адрес:

На вниманието на: Явор Димитров
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1, София 1113

За въпроси във връзка с изискваните документи за сключване на договор – тел: 02/ 873 99 74

За информация:

Актуализиран образец на запис на заповед - попълва се след сключване на договора и се представя при подаване на искане за плащане

Съгласно чл. 29, ал. 3 от ПМС № 121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

 

Спиране на набирането на проектни предложения по операция BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
16 август 2012 г.

С решение № 801-4 от 15.08.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган се спира набирането на проектни предложения по процедура за конкурентен подбор на проекти без определен срок за кандидатстване BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Мотивът за спиране на набирането на проектни предложения е, че стойността на подадените проектни предложения надхвърля финансовия ресурс по обявената схема.

 

ВАЖНО!
Промяна в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
14 август 2012

На десетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, са променени критериите за избор на операция  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”. С одобрената промяна се увеличава бюджетът на операцията до 14 236 000 лв. Променени са и стойностите на индикаторите за изпълнение и резултат. Промените са отразени на стр. 8 и 9 в Насоките за кандидатстване.

За повече информация

 

ВАЖНО!
На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

02 август 2012 г.

На 31.07.2012 г. приключи оценката от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта” на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”.

В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Повече информация можете да намерите в раздел „Възражения".

 

ВАЖНО!
Промяна в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”
11 юли 2012 г.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проведе писмена процедура за промяна на критерии за избор на операция  „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”. С одобрената промяна се увеличава бюджетът на операцията до 11 000 000 лв. Променени са и стойностите на индикаторите за изпълнение и резултат. Промените са отразени на стр. 8 и стр. 16 в Насоките за кандидатстване.

За повече информация

 

ВАЖНО!
Обявен e списъкът с проектите, одобрени за финансиране по програма BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”
9 юли 2012 г.

С Решение № 801-2 от 06.07.2012 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС № 121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:
Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали  ученици в образователната система”
 
Забележка!
Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят следните документи, както и Декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ.
За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 25.07.2012 г. на следния адрес:

На вниманието на: Галина Ненчева
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1, София 1113

За въпроси във връзка с изискваните документи за сключване на договор – тел: 02/ 873 99 74

За информация:

Актуализирани образци на договор и Общи условия

Актуализиран образец на запис на заповед - попълва се след сключване на договора и се представя при подаване на искане за плащане

Съгласно чл. 29, ал. 3 от ПМС № 121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

 

Важно!
На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"

13 юни 2012 г.

На 12.06.2012 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства".

В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС 121/2007 г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Повече информация можете да намерите в раздел „Възражения”.

 

07 юни 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседание на съвета за управление и координиране на проект „Управление за ефективно професионално образование”

Заседанието на Съвета за управление и координиране (СУК) на проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” ще се проведе на 12.06.2012 г. от 16,00 ч. в зала 3 на 7 етаж на  Министерство на образованието, младежта и науката.
В Съвета участват представители на държавните институции (МТСП, НАПОО, ЦКОКО, АЗ и др.) и социалните партньори на национално ниво.
Съветът за управление и координиране ще разглежда и приема модела на единната система за управление на професионалното образование и ще съдейства за внедряване й.
Участието на представители на институциите и на социалните партньори ще даде възможност за съгласуване на дейности по различни изпълнявани в момента проекти и подпомагане на политиките в в сферата на професионалното образование и обучение.

 

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001-4.3.02 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
06 юни 2012 г.

Изискванията за провеждане на процедура за директно предоставяне  BG051PO001-4.3.02 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование” са изменени, в резултат на изменение на критериите за избор на операция чрез писмена процедура.

За повече информация

 

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”
06 юни 2012 г.

Изискванията за провеждане на процедура за директно предоставяне  BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” са изменени, в резултат на изменение на критериите за избор на операция чрез писмена процедура.

За повече информация

 

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”
01 юни 2012 г.

Изискванията за провеждане на процедура за директно предоставяне  BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности” са изменени, в резултат на изменение на критериите за избор на операция чрез писмена процедура.

За повече информация

 

Годишна информационна кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
15 май 2012 г.

До всички бенефициенти и заинтересовани лица по ОП РЧР,

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), ще проведе информационната кампания за 2012 г. във вид на пътуваща фотоизложба по предварително зададен график в 27-те областни градове в страната

В рамките на събитието се предвижда провеждането на Дни на отворените врати и организиране по места на срещи между бенефициенти и експерти от ОП РЧР – от управляващия орган и трите междинни звена, по време на които да се обсъдят предизвикателствата и най-често срещаните трудности при изпълнението на проекти по ОП РЧР. Във връзка с това, се обръщамe към вас с покана да посетите фотоизложбата, Деня на отворените врати и организираните срещи. Също така, моля да изпращате в срок до 10 дни преди срещата в съответния областен град вашите въпроси на електронната поща на съответния регионален експерт от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми.

В зависимост от заявения интерес, ще бъде изготвен график и определени места за провеждане на срещите, като своевременно ще бъде публикувана информация за това на сайта на ОП РЧР: http://www.esf.bg/

 

На вниманието на кандидатите по операция BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”
14 май 2012 г.

Във връзка с постъпили множество запитвания относно тълкуването на по-долния текст, моля да се съобразите със становището на Договарящия орган.
 
Текст от Насоките за кандидатстване: „Кандидатите по операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” не трябва да включват в проектните си предложения по настоящата операция дейности (включително и разходи), свързани със „Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството”. Това обстоятелство се декларира в Декларация Д 5”.

Разяснение от Договарящия орган: Моля имайте предвид, че по настоящата операция BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, кандидатите могат да включат в своите проектни предложения дейност „Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството” само ако не са кандидатствали със същите мерки/ дейности в проектно предложение по операция BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование". Това обстоятелство се декларира в Декларация Д5.

 

Презентации от информационната кампания
7 май 2012 г.

На вниманието на желаещите да кандидатстват по схеми
• BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”;
• BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”;
• BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”,

публикуваме презентациите от информационната кампания.

 

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.
18 април 2012 г.

Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” стартира операция BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, която ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Операцията е на обща стойност 4 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование

ПО НАСТОЯЩАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН).

Всички предложения за проекти се подават на следния интернет адрес: HTTPS://EUMIS.GOVERNMENT.BG

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 25 юни 2012 г., 16.30 ч.

За повече информация

 

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 “Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”
17 април 2012 г.

Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” стартира операция BG051PO001-3.1.08 “Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Операцията е на обща стойност 15 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование

ПО НАСТОЯЩАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН).

Всички предложения за проекти се подават на следния интернет адрес: HTTPS://EUMIS.GOVERNMENT.BG

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 20 юни 2012 г., 16.30 ч.

 

За повече информация

 

Важно!
На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
09 април 2012 г.

На 09.04.2012 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС 121/2007 г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Повече информация можете да намерите в раздел „Възражения”.

 

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”
04 април 2012 г.

Срокът за кандидатстване по процедура BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности” се удължава до 11 юни 2012 г., 16.30 ч.

 

Стартира информационна кампания по три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”
02 април 2012 г.
 
Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството му на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни за представяне на следните три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

• BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”;
• BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”;
• BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.


Операциите се реализират в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансират от Европейския социален фонд.
 
Информационните дни ще се проведат както следва:

град
дата
час
адрес
Велико Търново
20.04.2012
8.45 - 13.00
Гранд Хотел Янтра, Конферентна зала 1
Пловдив
24.04.2012
8.45 - 13.00
Дедеман Тримонциум, зала Йолов
София
26.04.2012
8.45 - 13.00
Дедеман Принцес, зала Европа


Информационният ден в гр. София ще бъде открит от Министъра на образованието, младежта и науката, а информационните дни в градовете Велико Търново и Пловдив - от заместник-министър Петя Евтимова.

Моля, всички желаещи да посетят информационния ден да изпратят email, в който посочват имената на участниците, институцията, която представляват и градa, където ще посетят обучението. Изпращайте вашите заявки до 13.00 ч. в последния работен ден, предшестващ обучението (например за гр. София - 25.04.2012 г.) на следния email: infosf@mon.bg

Допустими кандидати по операция BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” могат да бъдат висши училища и техните звена по чл. 25, ал. 2 и ал. 4 от Закона за висшето образование. Допустимите кандидати по другите две операции са висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование.

Моля, имайте предвид, че по настоящата покана за набиране на предложения за проекти може да се кандидатства само по електронен път в информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Въпроси могат да бъдат задавани на съответния информационен ден и чрез интернет сайта на ГД СФМОП, Раздел „Въпроси и отговори”.

 

Програма за информационните дни 

 

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 “Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”
02 април 2012 г.

Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” стартира операция BG051PO001-3.1.07 “Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Операцията е на обща стойност 6 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование и техните звена по чл. 25, ал. 2 и  ал. 4 от Закона за висшето образование.

Допустимите партньори са:
• Национално представителни организации на работодателите, организирани съгласно чл. 35 от Кодекса на труда и признати по реда на чл. 36 от Кодекса на труда,;
• Работодатели – дефинират се съгласно текста на §1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда;
• Браншови организации – когато това не е определено в друг закон, се дефинират по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ПО НАСТОЯЩАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН).

Всички предложения за проекти се подават на следния интернет адрес: HTTPS://EUMIS.GOVERNMENT.BG

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 8 юни 2012 г., 16.30 ч.

 

За повече информация

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии и награди”
28 март 2012 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии и награди”.

Общ бюджет: 47 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Висше образование”.

Целта на операцията е съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии да бъде допълнена с използването на финансиране от Европейския социален фонд.

За повече информация

 

Тържествено връчване на договорите за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
28 март 2012 г.

На 29 март 2012 г., четвъртък, от 10 часа, в зала “Сердика” на „Шератон София хотел Балкан”, министър Сергей Игнатов ще връчи договорите на 12-те висши училища, с одобрени за финансиране проекти по трета фаза на операция„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Тази операция, на стойност 8 милиона лева, се финансира в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта й е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Висшите училища в цялата страна имаха възможността да кандидатстват на конкурентен принцип със свои проекти на стойност до 800 000 лева. Предвидено е в рамките на един проект, работата на всеки от докторантите или младите учени да бъде финансирана с 20 000 лева от Европейския социален фонд.

 

Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”
15 март 2012 г.

На основание чл.14, ал.5 от ПМС121/31.05.2007 г. (посл. изм. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) публикуваме ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 25.03.2012 г. (включително) на електронна поща: infosf@mon.bg, като ясно се посочи номерът и наименованието  на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ.

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!

• Проект на насоки за кандидатстване
• Приложения към насоките
• Договор и приложения
• Приложения за информация

 

Важно!
На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”

14 март 2012 г.

На 14.03.2012 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”.

В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС 121/2007 г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Повече информация можете да намерите в раздел „Възражения”.

 

Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”
05 март 2012 г. 

На основание чл.14, ал.5 от ПМС121/31.05.2007 г. (посл. изм. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) публикуваме ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 15.03.2012 г. (включително) на електронна поща: infosf@mon.bg, като ясно се посочи номерът и наименованието  на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ.

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!

 

На вниманието на бенефициентите по приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР
02 март 2012 г.

На 26.02.2012 г. влязоха в сила съществени промени в Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове:

   - Отменена е Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

    - Отменена е Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове;

   - Въведен е задължителен предварителен контрол от страна на Агенцията за обществени поръчки за процедури на стойност над праговете по чл. 45а от ЗОП (процедури, за които се изисква публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз).

Във връзка с променените нормативни документи е необходимо да се извърши ново планиране на обществените поръчки, които предстоят да бъдат възложени за изпълнението на вашите проекти.

Моля, всички бенефициенти, които планират да стартират обществени поръчки след 26.02.2012 г., да попълнят и изпратят до Договарящия орган новите образци на:

   - График на планираните обществени поръчки или

   - График за определяне на изпълнители съгласно ПМС 55/2007 г.

 

Важно!
На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали  ученици в образователната система”
27 февруари 2012 г.

На 26.02.2012г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали  ученици в образователната система”.

В изпълнение на чл.24, ал.5 на ПМС 121/2007 г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Повече информация можете да намерите в раздел „Възражения”.

 

ВАЖНО!
На вниманието на допустимите кандидати по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
18 февруари 2012 г.

Във връзка с постъпили въпроси относно затруднения при отварянето на интернет страницата на Информационата система за управление и наблюдение, бихме искали да уточним отново, че актуалната връзка към интернет страницата за електронно кандидатстване е: HTTPS://EUMIS.GOVERNMENT.BG

Молим желаещите да кандидатстват да ползват само горепосоченият интернет адрес!

 

На вниманието на допустимите кандидати по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
14 февруари 2012 г.

Във връзка с постъпили въпроси относно попълването на Декларация Д-6, бихме искали да информираме кандидатите по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, че подаването на Декларация Д-6 на етап кандидатстване е задължително. Организациите, за които издаването на удостоверение за актуално състояние не е приложимо, следва да отбележат това обстоятелство с текст „не е приложимо” срещу т. 2 от Декларация Д-6.

 

Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”
10 февруари 2012 г.

На основание чл.14, ал.5 от ПМС121/31.05.2007 г. (посл. изм. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) публикуваме ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 21.02.2012 г. (включително) на електронна поща: infosf@mon.bg, като ясно се посочи номерът и наименованието  на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ.

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!

Проект на Насоки за кандидатстване

Приложения към насоките:

Формуляр за кандидатстване
Бюджет на проекта
Договор

 

ВАЖНО!
Обявено е класирането с проектите, одобрени за финансиране по програма BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

8 февруари 2012 г.

С решение № 80-66 от 07.02.2012 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, в рамките на приоритетна ос 3 от Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС №121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

 
Забележка!
Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят следните документи.

За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 22.02.2012 г. на следния адрес:

На вниманието на: Явор Димитров
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 5, ет.1, София 1113

За въпроси във връзка с изискваните документи за сключване на договор – тел: 02/ 873 99 74

За информация:

Ръководство за бенефициентите

Актуализирани образци на договор и общи условия

Съгласно чл. 29, ал. (3) от ПМС №121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

 

ВАЖНО!!!
На вниманието на желаещите да кандидатстват по операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

7 февруари 2012 г.

На основание чл. 14, ал. (8), т. 4 от ПМС № 121/ 31.05.2007 г., публикуваме изменение в насоките за кандидатстване по операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” (на стр. 31 – Критерии за оценка на качеството) и две от приложенията към Насоките: Приложение А - Формуляр за кандидатстване и Приложение Ж – Примерна методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение.

Изменените Насоки и приложенията към тях, можете да изтеглите от тук.

С оглед спецификата на кандидатстване по електронен път, бихме искали да препоръчаме на желаещите да кандидатстват, да подадат предложенията си за проекти в ИСУН преди последните часове на крайният срок за кандидатстване – 21.02.2012 г. Препоръката се прави поради възможност от претоварване на сървъра или настъпване на други технически обстоятелства, извън контрола на Договарящия орган.

 

Стартира изпълнението на проектите „Квалификация на педагогическите специалисти” и „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, на обща стойност 85 млн. лева
7 февруари 2012 г.

Със заповеди на Ръководителя на Договарящия орган № РД09-120/ 27.01.2012 г. и № РД09-132/ 31.01.2012 г. стартира изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” (на стойност 75 000 000 лева) и BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” (на стойност 10 000 000 лева).

Дейностите, които ще се изпълняват са:

По проект „Квалификация на педагогическите специалисти”:

1. Изграждане на механизъм за професионално израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си.
2. Създаване на механизъм за квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества.
3. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на:
4. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията и уменията на:
5. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители.

 По проект: „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”:

1. Създаване на  нов модул към Националния портал за професионално образование и обучение /http://www.vet-bg.com/.
2.  Създаване на административен капацитет чрез изграждане на специализирани звена за кариерно ориентиране в училищното образование на национално, регионално и училищно равнище.
3.  Популяризиране на професионалното ориентиране.

Целеви групи са:

По проект „Квалификация на педагогическите специалисти” - педагогически специалисти в системата на народната просвета
По проект: „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” - ученици от всички образователни степени и форми на обучение.  

За повече информация по проект „Квалификация на педагогическите специалисти” можете да се обърнете към дирекция „Квалификация и кариерно развитие” на МОМН.

За повече информация по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” можете да се обърнете към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на МОМН.

 

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”
27 януари 2012 г.

Срокът за кандидатстване по процедура BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности” се удължава до 11 април 2012 г., 16.30 ч.

 

Стартира изпълнението на проектите "Ученически практики" и "Студентски практики", на обща стойност 90 млн. лева
23 януари 2012 г.

Със заповеди на Ръководителя на договарящия орган № РД09-67/ 18.01.2012 г. и № РД09-68/ 18.01.2012 г. стартира изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” и BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, в рамките на схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики".

Дейностите, които ще се изпълняват са:

По проект „Ученически практики”:

• Координиране на ученическите практики чрез РИО
• Подбор на работодатели и ученици;
• Разработване на програми за провеждане на практиките;
• Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаемите и наблюдаващия учител по подходящ начин в трудовата среда;

• Организация на обучението и наставничеството;
• Провеждане на практиката в реална работна среда;
• Удостоверяване на завършената практика.

По проект: „Студентски практики”:

• Координиране на студентските практики чрез ВУ;
• Подбор на работодатели и студенти от ВУ;
• Разработване на програми за провеждане на практиките;
• Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаемите и наблюдаващия преподавател по подходящ начин в трудовата среда;
• Организация на обучението и наставничеството;
• Провеждане на практиката в реална работна среда;
• Удостоверяване на завършената практика

Целеви групи са:

По проект „Ученически практики” - ученици, учители и наставници
По проект: „Студентски практики” - студенти, преподаватели и наставници

За повече информация по проект „Ученически практики” можете да се обърнете към координаторите на проекта на електронен адрес: u.praktiki@mon.bg

За повече информация по проект „Студентски практики” можете да се обърнете към координаторите на проекта на електронен адрес: s.praktiki@mon.bg

 

Презентации от информационната кампания
17 януари 2012 г.

На вниманието на желаещите да кандидатстват по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, публикуваме презентациите от информационната кампания.

 

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРОЕКТИ
16 януари 2012 г.

УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,
 
На 26.02.2012 г. влизат в сила измененията и допълненията в Закона за обществени поръчки, които ще наложат промяна и в механизма за осъществяване за осъществяване на предварителен контрол.

Във връзка с това подготвените от вас документи за възлагане на обществени поръчки, които са планирани за откриване преди влизане в сила на промените, следва да бъдат представени в ГД СФМОП най-късно до 18.01.2012 г. с цел оптимизиране на процеса по разглеждане от наша страна и обявяване на процедурите от възложителите. След тази дата Договарящият орган ще приема за предварителен контрол само тръжни документи, подготвени съобразно разпоредбите на изменения и допълнен ЗОП.

 

ВАЖНО!
Промяна в Насоките за кандидатстване по процедури BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства” и BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”
11 януари 2012 г.

На вниманието на всички кандидати по BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства” и BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, публикуваме променени Насоки за кандидатстване както следва:  

BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства” - Насоки за кандидатстване

BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” - Насоки за кандидатстване

Промяната в Насоките и по двете схеми е свързана с премахване на ограничителни спрямо кандидатите текстове в т.3.2.1 "Формуляр за кандидатстване" и т.3.4.1 "Представяне на подкрепящи документи към проeктното предложение към момента на кандидатстване".

Промените касаят процеса на оценка и не се отнасят до разработването и подаването на предложения за проекти.

 

МОМН стартира изпълнението на два проекта на стойност 4 млн. лв.
6 януари 2012 г.

Със заповеди на Ръководителя на договарящия орган, на 4 януари 2012 г. стартира изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование” на стойност 3 000 000 лева и BG051PO001-3.2.05-0001 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието” на стойност 1 000 000 лева.

Тези проекти ще се изпълняват от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН).

За повече информация по проект „Управление за ефективно професионално образование" може да се обърнете към дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” на МОМН.

За повече информация по проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието” може да се обърнете към дирекция „Организация, контрол и инспектиране” на МОМН. 

 

Публикувана е актуализирана Индикативна годишна програма на МОМН за 2012 г.
05 януари 2012

В изпълнение на изискването на чл. 9 от ПМС 121/31.05.2007 г., Министерство на образованието, младежта и науката като междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  публикува  проект на актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2012 г. (ИГРП) за процедурите за предоставяне на БФП по ОП РЧР, с Договарящ орган: МОМН.

 

Стартира информационна кампания по операция  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
04 януари 2012 г.
 
Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството му на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни за представяне на операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

Операцията се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансира от Европейския социален фонд.
 
Информационните дни ще се проведат както следва:

град дата час адрес
Велико Търново 10.01.2012 8.30 - 12.00 Регионален инспекторат по образование, ул. „Арх.Георги Козаров” 1
Стара Загора 13.01.2012 8.30 - 12.00 Студентски град,Тракийски университет,1-ви корпус, Аудитория 1
София 16.01.2012 8.30 - 12.00 МОМН, Бул. Дондуков 2, зала 7 етаж

Моля, всички желаещи да посетят информационния ден да изпратят email, в който посочват имената на участниците, институцията, която представляват и градa, където ще посетят обучението. Изпращайте вашите заявки до 15.00 ч. в последния работен ден, предшестващ обучението (например за гр. София - 13.01.2012 г.) на следния email: infosf@mon.bg

Допустими кандидати по операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” са всички висши училища и техни основни звена по чл. 25, ал. 2, от Закона за висшето образование.

Моля, имайте предвид, че по настоящата покана за набиране на предложения за проекти може да се кандидатства само по електронен път в информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Въпроси могат да бъдат задавани на съответния информационен ден и чрез интернет сайта на ГД СФМОП, Раздел „Въпроси и отговори”.

Програма за информационните дни

 

Публикувана е Индикативната годишна програма на МОМН за 2012 г.
22 декември 2011 г.

В изпълнение на изискването на чл. 9 от ПМС 121/31.05.2007 г., Министерство на образованието, младежта и науката като междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  публикува ПРЕДВАРИТЕЛНА Индикативна годишна работна програма за 2012 г. (ИГРП) за процедурите за предоставяне на БФП по ОП РЧР, с Договарящ орган: МОМН.

Окончателната ИГРП за 2012 г. ще бъде публикувана след приключване на процедурата по съгласуване и одобрение на протокола от последното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма.

 

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
21 декември 2011 г.

Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” стартира операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Операцията е на обща стойност 30 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват висши училища и основни звена на висшите училища по чл. 25, ал. 2, от Закона за висшето образование

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 21 февруари 2012 г., 16.30 ч.

 

За повече информация

 

Стартира изпълнението на два проекта на стойност 280 млн. лв.
20 декември 2011 г.

Със заповед на Ръководителя на договарящия орган, стартира изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-3.1.06-0001 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" и BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ).
Тези проекти ще се изпълняват от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), подпомаганo от Регионалните инспекторати по образованието.

За повече информация по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" може да се обърнете към дирекция „Финанси” на МОМН.

За повече информация по проект „УСПЕХ” може да се обърнете към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на МОМН или към Регионалните инспекторати по образование (РИО).

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”
30 ноември 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03„Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Общ бюджет: 8 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”

Цели на настоящата процедура са:

 • създаване на гъвкава система за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене;
 • подобряване на достъпа до образование и обучение чрез осигуряване на равнопоставеност на различните видове учене;
 • създаване на предпоставки за успешно прилагане на Стратегията за учене през целия живот и Стратегия Европа 2020;
 • повишаване пригодността за заетост, достъпа до пазара на труда и повишаване на социалната интеграция.

 

За повече информация

 

Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
18 ноември 2011 г.

На основание чл.14, ал.5 от ПМС121/31.05.2007 г. (посл. изм. ДВ бр. 34 от 29.04.2011 г.) публикуваме ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 28.11.2011 г. (включително) на електронна поща: infosf@mon.bg, като ясно се посочи номерът и наименованието  на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ.

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!

• Проект на Насоки за кандидатстване

Приложения към насоките:

• Формуляр за кандидатстване
• Бюджет на проекта
• Договор

 

Нови 25 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за висшето образование
16 ноември 2011 г.

На 15 ноември 2011 г., по предложение на Министерство на образованието, младежта и науката, Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” одобри три нови операции в областта на висшето образование. Чрез тях ще бъдат инвестирани 25 млн. лв. за:

• Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища (15 000 000 лева);
• Актуализиране на учебните програми във висшето образование, в съответствие с изискванията на пазара на труда (6 000 000 лева);
• Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища (4 000 000 лева).

Трите операции ще се реализират чрез процедура за подбор на проекти и ще стартират през 2012 г.

 

Презентации от информационната кампания
16 ноември 2011 г.

На вниманието на желаещите да кандидатстват по схеми BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, публикуваме презентациите от информационната кампания.

 

Важно!
На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.3.06 – “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

11 ноември 2011 г.

На 10.11.2011г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

В изпълнение на чл.24, ал.5 на ПМС 121/2007 г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Повече информация можете да намерите в раздел „Възражения”.

 

На вниманието на бенефициентите, изпълняващи договори по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”
9 ноември 2011 г.

На вниманието на организациите, за които предстои междинно и финално финансово отчитане по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, публикуваме примерен образец за отчитане на непреки разходи.

 

Промяна в Изисквания по процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”
1 ноември 2011 г.

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” – МОМН чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, публикуваме променен пакет с документи по операцията.

 

На вниманието на бенефициентите, изпълняващи договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
24 октомври 2011 г.

Публикуваме образец на формуляр за заключителен технически доклад с приложена към него Таблица, съгласно изискванията на анекс XXIII от Регламент 1828/2006 за събиране и обобщаване на информация, както и Протокол за внасяне на Искане за окончателно плащане в Договарящия орган по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Документите можете да изтеглите тук.

 

На вниманието на бенефициентите, изпълняващи договори по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”
18 октомври 2011 г.

Публикуваме образци на присъствени списъци и отчетни доклади по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

Стартира информационна кампания по операции BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”
18 октомври 2011 г.
 
Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството му на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни за представяне на операциите BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”.
 
Операциите се реализират в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансират от Европейския социален фонд.
 
Информационните дни ще се проведат както следва: 

град дата час адрес
Видин 01.11.2011 9.00 ч. - 12.30 ч. Зала в Областна администрация, ул. Дунавска 6
Варна 04.11.2011 9.00 ч. - 12.30 ч. х-л Голден тюлип, зала "Дали", бул. Христо Ботев 3 А
София 07.11.2011 9.00 ч. - 12.30 ч. х-л Дедеман Принцес, зала "Опал", бул. М.Луиза 131
Бургас 10.11.2011 9.00 ч. - 12.30 ч. х-л Мираж, конферентна зала, бул. к-с Славейков 93
Пловдив 11.11.2011 9.00 ч. - 12.30 ч.

х-л Дедеман Тримонциум, зала "Академик Йолов", ул. Капитан Райчо 2

За целта всички желаещи да посетят информационния ден трябва да изпратят email, в който посочват имената на участниците, институцията, която представляват и градът, където ще посетят обучението. Моля да изпращате вашите заявки до петък (28.10.2011 г.) 15.00 ч. на следния email: infosf@mon.bg

Местата са ограничени!

Програма за информационните дни

 

ОБЯВИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ !
18 октомври 2011 г.


(1) МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” стартира операция BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Операцията е на обща стойност 6 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват общини, училища, детски градини, висши училища и организации с нестопанска цел, регистрирани съгласно действащото законодателство в Република България

Приемането на проектни предложения ще бъде без ограничения в срока на действие на схемата.


За повече информация


(2) МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” стартира операция BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Операцията е на обща стойност 7 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват училища, общини и регистрирани организации с нестопанска цел.

Краен срок за представяне на предложенията е 16 януари 2012 г., 16.30 ч.


За повече информация

 

На вниманието на одобрените кандидати по схема BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
10 октомври 2011 г.

На вниманието на кандидатите, които са сключили или предстои сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, публикуваме „Оперативно ръководство за бенефициенти” по споменатата схема.

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”
03 октомври 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Общ бюджет: 100 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката

Целта на настоящата схема е да се създадат условия за развитие на потенциала на личността на учениците с оглед бъдеща социална и професионална реализация.

Допустими дейности:

1. Подбор на училища за включване в настоящата операция;

2. Организиране и провеждане на дейности за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот, както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;

3. Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;

4. Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личните и социални умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища.


За повече информация

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”
28 септември 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”

Общ бюджет: 10 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието"

Цел на настоящата процедура е:
Осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
• ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;
• повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;
• повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания;
• изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип.

Допустими дейности:

1. Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст.
2. Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение.
3. Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в училищата за деца с нарушено зрение и с увреден слух.
4. Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост (помощните училища) от интернатен тип.
5. Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със СОП.

За повече информация

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"
28 септември 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

Общ бюджет: 180 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката

Цел на настоящата процедура е:
Да се подпомогне процеса на поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до VІІІ клас от средищните училища.

Допустими дейности:
• Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до 8 клас в средищните училища;
• Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища /в това число ученици от етническите малцинствени групи/;
• Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел.

За повече информация

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики”
28 септември 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики”

Общ бюджет: 90 000 000 лв.

Конкретен бенефициент:
По компонент 1 „Ученически практики” -  Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция "Образователни програми и образователно съдържание"

По компонент 2 „Студентски практики” -  Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция "Висше образование"

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти;
 • улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар;
 • изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса.

Допустимите дейности са:

Компонент 1: Ученически практики

 • Координиране на ученическите практики чрез РИО
 • Подбор на работодатели и ученици;
 • Разработване на програми за провеждане на практиките;
 • Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаемите и наблюдаващия учител по подходящ начин в трудовата среда;
 • Организацията на обучението и наставничеството;
 • Провеждане на практиката в реална работна среда;
 • Удостоверяване на завършената практика

Компонент 2: Студентски практики

 • Координиране на студентските практики чрез ВУ;
 • Подбор на работодатели и студенти от ВУ;
 • Разработване на програми за провеждане на практиките;
 • Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаемите и наблюдаващия преподавател по подходящ начин в трудовата среда;
 • Организацията на обучението и наставничеството;
 • Провеждане на практиката в реална работна среда;
 • Удостоверяване на завършената практика

Допустимите целеви групи по операцията са:

По компонент 1 - ученици, учители и наставници
По компонент 2 – студенти, преподаватели и наставници

За повече информация

 

Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”
30 август 2011 г.

На основание чл.14, ал.5 от ПМС121/31.05.2007 г. (посл. изм. ДВ бр. 34 от 29.04.2011 г.) публикуваме ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 09.09.2011 г. (включително) на електронна поща: infosf@mon.bg, като ясно се посочи номерът и наименованието  на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ.

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!

Приложения към насоките:

 

Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
30 август 2011 г.

На основание чл.14, ал.5 от ПМС121/31.05.2007 г. (посл. изм. ДВ бр. 34 от 29.04.2011 г.) публикуваме ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 09.09.2011 г. (включително) на електронна поща: infosf@mon.bg, като ясно се посочи номерът и наименованието  на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ.

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!

Приложения към насоките:

 

Актуализирана примерна методология за техническа и финансова оценка по операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
22 август 2011 г.

Договарящият орган публикува актуализирана примерна методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение по операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”. Промяната касае единствено референциите на някои от критериите за оценка на качеството към формуляра за кандидатстване.

 

Ръководство за бенефициента по схема BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес”
29 юли 2011 г.

На вниманието на конкретния бенефициент по схема BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” (Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Наука”), публикуваме Ръководство по изпълнение на проекта.

 

Лист за проверка на документи по схема „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
21 юли 2011 г.

Във връзка с подготовката на договорите по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и за улесняване на комплектоването на документите, предлагаме на вниманието на предложените за финансиране кандидати лист за проверка.

 

Актуализиран образец на примерен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
19 юли 2011 г.

Във връзка с настъпили промени в националната нормативна уредба, на вниманието на одобрените за финансиране кандидати публикуваме актуализиран образец на договор, който бенефициентите по схема BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”следва да спазват при изпълнение на дейностите по проектите.

 

ВАЖНО!
Обявено е класирането с проектите, одобрени за финансиране по програма “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
12 юли 2011 г.

С решение № 80-233 от 12.07.2011 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, в рамките на приоритетна ос 4 от Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС №121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

 

Забележка!

Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят следните документи.

Приложения за информация на бенефициентите

За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 26.07.2011 г. на следния адрес:

Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 5, ет.1, София 1113

Съгласно чл. 29, ал. (3) от ПМС №121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

 

Одобрени кандидатури за сътрудници по Управление на европейски проекти и програми по реда на ПМС № 203/13.09.2010 г.
11 юли 2011 г.

Във връзка с провелата се процедура за подбор на служители в ГД СФМОП по реда на Постановление № 203 на Министерски съвет от 21.09.2010 г., публикуваме списък с одобрените кандидатури за сътрудници по Управление на европейски проекти и програми.

 

 

МОМН набира проекти по операция „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” 
11 юли 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, която ще се реализира на територията на цялата страна и в страните от ЕС и ще се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Програмата е на обща стойност 8 000 000 лв.

За тези средства могат да кандидатстват висши училища, БАН и други научни организации, включително и в партньорство с работодатели.

Дейностите по изпълнението на един проект трябва да приключат до 31 октомври 2014 г., а безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 800 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 13 септември  2011 г., 16.30 ч. 

 

За повече информация

 

Стартира информационна кампания по операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
7 юли 2011 г.
 
Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството му на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни за представяне на операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.
 
Операцията се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансира от Европейския социален фонд.
 
Информационните дни ще се проведат както следва:

град дата час адрес
София 13.07.2011 г. 8.45 ч. - 13.30 ч. зала „Марица” в хотел „Родина”, бул. Тотлебен 8
Варна 15.07.2011 г. 9.00 ч. - 13.30 ч. зала „Дали” в хотел Голдън Тюлип, бул. Христо Ботев 3 А

 
За целта всички желаещи да посетят информационния ден трябва да изпратят email, в който посочват имената на участниците, институцията, която представляват и градът (София или Варна), където ще посетят обучението. Моля да изпращате вашите заявки до вторник (12.07.2011 г.) 15.00 ч. на следния email: infosf@mon.bg

Обучението в гр. София ще бъде открито от г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката.

Местата са ограничени!

 

Ръководство за бенефициента по схема BG051PO001-4.3-01 "Ограмотяване на възрастни"
6 юли 2011 г.

На вниманието на конкретния бенефициент по схема BG051PO001-4.3-01 "Ограмотяване на възрастни", изпълняващ проект BG051PO001-4.3.01-0001 „Нов шанс за успех”, публикуваме Ръководство по изпълнение на проекта.

 

Стартира изпълнението на проект „Наука и бизнес”
15 юни 2011 г.

Със заповед на Ръководителя на договарящия орган № РД09-752/ 14.06.2011 г., стартира изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес”, в рамките на схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3-05 "Наука и бизнес".

Дейностите, които ще получат финансиране са:

І. Насърчаване на диалога „наука-бизнес”:
І.1. Създаване на национална интерактивна платформа за популяризиране на научни продукти, информация и отворен диалог за повишаване на потребителския интерес;
І.2. Извършване на проучване за нивото на подготвеност на представителите на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научноизследователска дейност;
І.3. Създаване на национален бюлетин за наблюдение (National Scoreboard) – средство за мониторинг и анализ на състоянието на връзките между бизнес и наука.

ІІ. „Реклама” на науката и слизане сред бизнеса:
ІІ.1. Провеждане на тематични научни школи с участието на студенти, изследователи и представители на бизнеса;
ІІ.2. Организиране на „борси” за научни идеи.

ІІІ. Предоставяне на услуги за развитието на висококвалифицирани кадри:
ІІІ.1. Едномесечни обучения за работа с високотехнологични продукти и комплекси;
ІІІ.2. Разработване и апробиране на методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация (краткосрочна или постоянна) в практиката и науката;
ІІІ.3. Подкрепа за научни публикации в издания с висок импакт-фактор - рецензирани и одобрени за публикуване.

Целева група по проекта са:
• oбучаеми – студенти и докторанти;
• изследователи във висши училища и в научни организации по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;

Повече информация за проекта можете да откриете тук.

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.1.05 „Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение”
14 юни 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.05 „Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение”.

Общ бюджет: 3 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, съгласно Заповед РД09-409 от 17.03.2011 г.

Операцията е насочена към: подобряване на качеството в професионалното образование и обучение чрез разработване и внедряване на методологическите и методически предпоставки за въвеждане на ефективни европейски инструменти, базирани на резултатите от ученето през целия живот.

Допустимите дейности са:

• Разработване на методология и методика за усъвършенстване, прецизиране и допълване на разработените до момента и за разработване на нови ДОИ за придобиване на квалификация по професии, в съответствие с препоръките на Европейската комисия.
• Разработване на нови рамкови програми за придобиване на професионална квалификация, с оглед осигуряване на хоризонтална и вертикална проходимост в ПОО.
• Подготовка, разработване и актуализиране на ДОИ, основани на подхода за „единици резултати” от учене;
• Разработване на рамкови учебни планове за професионално образование и обучение в съответствие с новите рамкови програми и ДОИ;
• Провеждане на обучения за разработване на учебна документация в институциите на ПОО;
• Разработване и въвеждане на нова учебна документация (ДОИ, учебни планове, учебни програми) по специалностите от двадесет пилотни професии по степени на професионална квалификация

Допустимите целеви групи по операцията са: обучаеми, обучаващи, служители в образователни и обучителни институции


За повече информация

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”
14 юни 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”

Общ бюджет: 10 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, съгласно Заповед РД09-408 от 17.03.2011 г.

Операцията е насочена към: Подобряване качеството на образователните услуги, чрез:
1. Осъвременяване на държавните образователни изисквания за учебно съдържание, на учебните планове и на учебните програми в общото образование за всички образователни етапи и степени;
2. Внедряване в практиката на осъвременения образователен пакет;
3. Разработване и апробиране на процедура за оценяване на учебници и учебни помагала;
4. Обучение на учителите за прилагане на осъвременения образователен пакет.

Допустимите дейности са:

І. Създаване на единна система от индикатори за съответствие между стандартите за учебно съдържание и средствата за тяхното постигане (учебни програми, учебни помагала, учебници, квалификация на учители)
ІІ. Актуализиране на ДОИ за учебно съдържание и на учебните програми във всички етапи и степени на общото образование
ІІІ. Актуализиране на ДОИ за учебниците и учебните помагала и разработване и апробиране на процедура по оценяването и одобряването им
ІV. Обучения на учители и оценители

Допустимите целеви групи по операцията са: Ученици, учители, преподаватели, служители в образователни и обучителни институции

 

За повече информация

 

Изменено Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност
10 юни 2011 г.

На вниманието на допустимите кандидати по схеми:

 • BG051PO001-3.2.03 „Разработване и въвеждане на система за управление на професионалното образование в професионалните училища”
 • BG051PO001-4.3.02 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
 • BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”
 • BG051PO001-3.2.04 „Развитие на рейтингова система на висшите училища”
 • BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”

Уведомяваме ви, че считано от 9 март 2011 г. е в сила изменено Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", което е част от приложенията за информация.

Новото ръководство можете да изтеглите от тук.

 

Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-3.3.07 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
8 юни 2011 г.

На основание чл.14, ал.5 от ПМС121/31.05.2007 г. (посл. изм. ДВ бр. 34 от 29.04.2011 г.) публикуваме ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-3.3.07 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 17.06.2011 г. (включително) на електронна поща: infosf@mon.bg, като ясно се посочи номерът и наименованието  на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ.

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!

Приложения към насоките:

 

Стартира изпълнението на проект „Студентски стипендии и награди 2010 - 2012”
6 юни 2011 г.

Със заповед на Ръководителя на договарящия орган, стартира изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-4.2.04-0001 „Студентски стипендии и награди 2010 - 2012”, в рамките на схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.04 "Студентски стипендии и награди". Дейностите, които ще получат финансиране са:

Дейност 1:
Предоставяне на студентски стипендии, които ще обхванат до 8% от студентите в редовна форма на обучение в съответното висше училище, класирани по успех.

 • Изплащането на стипендиите следва да се извършва на пропорционален принцип на ниво висши училища, на ниво основни звена във висшите училища (съгласно чл.25, ал. 2 от Закона за висшето образование) и на ниво филиали (съгласно чл.25 ал. 4 от Закона за висшето образование).

Дейност 2:
Предоставяне на награди на студенти за добри резултати в обучението. Дейността ще обхване до 10% от студентите в следните области на висше образование:

 • В съответствие с Национална програма за реформи 2008-2010 г. и Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2009-2019 г.:

- природни и технически науки;
- биотехнологии, храни и здраве
- информационни и комуникационни технологии;
- възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии;
- материалознание и нанотехнологии;
- екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси;
- културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда.

 • В съответствие с приоритетите на Министерство на образованието, младежта и науката залегнали в Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.) и Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 г.):

- педагогически науки;
- хуманитарни науки;
- социални и стопански науки;
- изкуства.

Дейност 3:
Съгласно чл. 6 от общите условия към Заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, дейностите по осигуряване на информираност и публичност, са задължителни за всички проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд.

Целева група по проекта са студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование (обн. ДВ, бр. 112, 27.12.1995).

Повече информация за проекта можете да откриете тук

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”
20 май 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”.

Общ бюджет: 75 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез Дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, съгласно Заповед РД09-402 от 16.03.2011 г.

Операцията е насочена към: Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическа и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

Допустимите дейности са:

І. Изграждане на механизъм за професионално израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си.

ІІ. Създаване на механизъм за квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества.

ІІІ. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на:
• детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка;
• педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда;
• педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности;
• педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците;
• педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други;
• педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години;

ІV. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията и уменията на:
• педагогически специалисти за формиране на управленски знания, умения и компетентности, в т.ч. базови, свързани с управление на образователно-възпитателния процес, на взаимоотношенията със заинтересовани страни, с развитието на човешките ресурси, на бюджетни средства и др.
• директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети;

V. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители.

Допустимите целеви групи по операцията са: Педагогически специалисти в системата на народната просвета

За повече информация

 

Информация за старта на втора фаза на проект „Студентски стипендии и награди”
20 май 2011 г.

Днес, 20 май 2011 г. в Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) се проведе среща между Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и министър Сергей Игнатов по повод стартирането на втора фаза на проект „Студентски стипендии и награди”. На срещата присъстваха и представители на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, както и на дирекция „Висше образование”.

Обсъдиха се изискванията на Европейския социален фонд, на Управляващия орган – МТСП и на оценителната комисия от независими експерти, както и всички необходими стъпки за успешното стартиране на проекта.

Веднага след срещата, по желание на студентите, на интернет страницата на проекта (http://eurostipendii.mon.bg) беше публикувана инструкцията за реда и условията за предоставяне на студентски стипендии и награди.  Всички участници изразиха надежда изпълнението на дейностите по проекта да стартира в най-кратки срокове.

Очаква се заповедта на ръководителя на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта, да бъде издадена в срок 1-6 юни 2011 г. В рамките на втора фаза на проекта ще се изплащат средства за стипендии и награди за  всички класирани студенти, които са имали студентски права през учебната 2010 – 2011 г.

 

Стартира процедура за подбор на служители в ГД СФМОП по реда на Постановление № 203 на Министерски съвет от 21.09.2010 г.

Б5  Длъжност: младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми (по реда на ПМС 203/21.09.2010)

Б4  Длъжност: старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми (по реда на ПМС 203/21.09.2010)

Б4  Длъжност: старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми (по реда на ПМС 203/21.09.2010)

Б3  Длъжност: главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми (по реда на ПМС 203/21.09.2010)

Срок за приемане на документи: до 31.05.2011 . вкл.

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне „Развитие на рейтингова система на висшите училища”
18 май 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.2.04 „Развитие на рейтингова система на висшите училища”.

Общ бюджет: 3 000 000 лева
 
Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, представлявано от Дирекция „Висше образование”.

Цел на операцията е да бъде въведена система за мониторинг и оценка на качеството на българското висше образование.

Допустимите дейности са:

1. Разработване на механизми за поддържане и развитие на рейтинговата система за висшите училища в Република България (изграждане на административен капацитет, поддръжка и актуализация на данните в системата).

2. Извършване на ежегодни социологически проучвания и маркетингови изследвания с цел ефективното функциониране на рейтинговата система.

3. Разработване на информационна система, чиято цел е еднократен вход на данни и тяхното многократно и многоцелево използване.

Допустимите целеви групи по операцията са: Обучаеми и обучаващи, служители в образователни и обучителни институции, работодатели.

За повече информация 

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”
18 май 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”.

Общ бюджет: 1 000 000 лева
 
Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, представлявано от Дирекция „Контрол и инспектиране”.
Операцията е насочена към постигане на по-висока ефективност на образователните услуги чрез въвеждане на усъвършенстван модел за инспектиране на образованието.

Допустимите дейности са:

1. Разработване на документи за оценка за постиженията и допуснати слабости, които следва да се коригират, за да се развива положително училището;

2. Избор на пилотни РИО и на образователни структури – детски градини, училища и обслужващи звена и апробиране модела за инспектиране;

3. Систематизиране и анализиране на резултатите от апробирането и внасяне на корекции в прилагания модел;

4. Усъвършенстване на устройството и функциите на националния орган за инспектиране на образованието, чрез който се осъществява инспектирането.

Допустимите целеви групи по операцията са: Обучаеми и обучаващи, служители в образователни институции (включително инспектори)

За повече информация

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
18 май 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.02 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

Общ бюджет: 10 000 000 лева
 
Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, представлявано от Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” съгласно заповед № РД09 – 1506/ 19.10.2010 г.

Операцията е насочена към продължаване на реформата в професионалното образование и обучение за усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания от ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в системата на училищното образование и развитие на учене през целия живот.

Допустимите дейности са:

1. Създаване на  нов модул към Националния портал за професионално образование и обучение / http://www.vet-bg.com /:

2. Създаване на административен капацитет чрез изграждане на специализирани звена за кариерно ориентиране в училищното образование на национално, регионално и училищно равнище:

3. Популяризиране на професионалното ориентиране.

Допустимите целеви групи по операцията са: Ученици от всички образователни степени и форми на обучение.  

За повече информация

 

Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
11 май 2011 г.

На 14 май от 10.00 часа в градинката зад НДК пред входа на зала 6 в шатра № 1 ще се проведе годишното информационно събитие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Събитието ще се проведе в рамките на международно изложение „Европа за нас", в което участват всички оперативни програми в България.

Управляващият орган и Междинните звена ще представят актуални данни за напредъка и предстоящите схеми по Оперативната програма, като в 10.30 часа ще се състои брифинг за медиите. Бенефициенти по ОП РЧР ще представят проектите си и ще разкажат за това как са реализирали  идеите си с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. На откритата сцена ще изнесат концерт ученици от  гр. Ихтиман, Пловдив, Лом и София - бенефициенти с  успешни проекти. Участие във форума ще вземе заместник министърът на образованието, младежта и науката г-жа Петя Евтимова, заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Красимир Попов, представители на Европейската комисия в България, както и неправителствени организации, БАН, висши учебни заведения и фирми - бенефициенти на програмата.

Имаме удоволствието да поканим гражданите и гостите на столицата, всички бенефициенти и партньори на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” да посетят изложението и информационния ден на програмата.

Входът за посетители е напълно безплатен, като работното време на изложението в петък и събота (13 и 14 май) е от 10:00 до 19:00 часа, а в неделя (15 май) от 10:00 до 15:00 ч.

 

Комитетът за наблюдение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” одобри две операции за 17 млн. лв. в рамките на приоритетна ос 4
14 април 2011 г.

На Осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013", което се проведе на 13 април, бяха одобрени две нови операции, предложени от Министерство на образованието, младежта и науката в размер на 17 млн. лева. Те ще бъдат реализирани в периода 2011 - 2014 година в рамките на приоритетна ос 4 на програмата, която е насочена към „Подобряване на достъпа до образование и обучение".

7 млн. лв са предвидени по програма „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”. Целта на операцията е реинтеграция на вече отпаднали от образователната система ученици и превенция на повторното им отпадане. Операцията ще се реализира по процедура на конкурентен подбор на проекти.

10 млн. лв. са предвидени по програма „Включващо обучение”. Целта на операцията е осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение. Операцията ще се реализира от Министерство на образованието, младежта и науката по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Предвижда се двете операции да стартират до края на м. май 2011 г.

Комитетът за наблюдение изрази принципно съгласие Министерство на образованието, младежта и науката да разработи критерии за избор на две нови операции, свързани с осигуряване на качеството в системата на висшето образование и създаване на система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности, на обща стойност 23 млн. лв.

Комитетът взе решение, чрез писмена процедура да бъдат одобрени критериите за избор на операция, насочена към продължаващата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система, на стойност 6 млн. лв.

 

На вниманието на одобрените кандидати по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”
6 април 2011 г.

На вниманието на кандидатите, за които предстои сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, публикуваме „Оперативно ръководство за бенефициенти” по споменатата схема.

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне
1 април 2011 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.2.03 „Разработване и въвеждане на система за управление на професионалното образование в професионалните училища”.

Общ бюджет: 3 000 000 лева
 
Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”
Допустим партньор е Център за контрол и оценка на качеството на образованието (ЦКОКО).

Цел на настоящата процедура е да бъде разработена и въведена Единна система за управление на професионалното образование.

Допустимите дейности са:

1. Анализ на съществуващото състояние на професионалното образование чрез:

 • •Събиране и анализ на статистически данни от различни източници, отнасящи се до цялостната дейност на професионалните гимназии; измерване ефективността на изхода (брой завършващи ученици); проучване успеха на учениците при кандидатстудентските кампании след завършен 12 клас;
 • Провеждане на маркетингови проучвания, включващи различни групи респонденти (учители, ученици, работодатели, НПО, широка общественост) за установяване на нагласите и очакванията към училищата от системата на професионалното образование от страна на заинтересованите групи;
 • Изследване и анализ на съответствието между изискванията на пазара на труда и списъка с професиите и специалностите, предлагани от средните професионални училища в страната. Провеждане на периодични проучвания и изследвания за сравнимост и приложимост на усвоените от учениците знания, умения и компетентности в професионалните училища и успешната им реализация;

2. Изработване на система от индикатори, измерваща ефективността на процеса на професионално образование;
3. Разработване на модел и изграждане на единна система за управление на професионалното образование в страната;
4. Разработване на механизми за поддържане и развитие на Единна система за управление на професионалното образование в Република България – изграждане на административен капацитет, поддържане и актуализация на данните в системата и други.

Допустимите целеви групи по операцията са: обучаеми и обучаващи, служители в образователни институции, работодатели.

За повече информация

 

Стартира изпълнението на проект по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
29 март 2011 г.

Със заповед на Ръководителя на договарящия орган № РД09-450/ 28.03.2011 г., стартира изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-4.3.01-0001 „Нов шанс за успех”, в рамките на схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3-01 "Ограмотяване на възрастни". Дейностите, които ще получат финансиране са:

 • Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на класове от основното образование;
 • Разработване на инструментариум за валидиране и сертифициране на начален етап на основно образование и на завършен клас от основното образование;
 • Подготовка на обучителни материали съобразени с потребностите на целевата група (вкл. лица с увреждания, лица чиито майчин език не е български и лица от други групи в неравностойно положение);
 • Квалификация на учители за обучение на възрастни (вкл. лица с увреждания, лица чиито майчин език не е български и лица от други групи в неравностойно положение);
 • Разяснителни дейности за включване в курсовете;
 • Провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа;
 • Провеждане на курсове за обучение на възрастни за завършване на класове от основното образование.

Целева група по проекта са възрастни - (лица над 16 години), които нямат завършен начален етап и/или класове от прогимназиалния етап на основното образование.

Повече информация за проекта можете да откриете тук.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Промяна в срока за кандидатстване по операция BG051PO001/4.2-04 „Студентски стипендии и награди”

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001/4.2-04 „Студентски стипендии и награди” – МОМН чрез дирекция „Висше образование”, публикуваме изменени изисквания за кандидатстване.


 

Актуализиран образец на примерен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
24 март 2011 г.

Във връзка с настъпили промени в националната нормативна уредба и на основание писмо на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към № 0406-316/ 13.12.2010 г., на вниманието на одобрените за финансиране кандидати, публикуваме актуализиран образец на договор, както и приложения за информация към договора, които бенефициентите следва да спазват при изпълнение на дейностите по проектите.

 

ВАЖНО !!!
18 март 2011 г.

На 08.03.2011 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма BG051PO001- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС №121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”


Забележка!

Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване.

Тук можете да изтеглите образци на документите, които следва да приложите.

За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от десет дни от получаване на писменото уведомление на следния адрес:

Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”
Бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет.1,
София 1113

Съгласно чл. 29, ал. 4 от ПМС №121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ СА одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.
Във връзка с подготовката на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за улесняване на комплектоването на документите, предлагаме на вниманието на предложените за финансиране кандидати лист за проверка.

 

Важна информация във връзка с прилагането на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР
17 януари 2011 г.

Съгласно ангажиментите, поети от Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” във връзка с прилагането на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР, Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството си на Договарящ орган, публикува актуална информация от „Тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд” на Националния статистически институт за средната работна заплата за страната.

Информацията може да бъде намерена тук.

 

МОМН отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
6 януари 2011 г.

Министерството на образованието, младежта и науката отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на услуга с предмет:

„Обучение в областта на обществените поръчки на служители от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, съгласно приложено Техническо задание.

Място на подаване на офертата: Министерството на образованието, младежта и науката, бул. „Княз Дондуков” 2а, деловодството, стая № 1.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, надписан с текст: предмета на поръчката („Обучение в областта на обществените поръчки на служители от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”) и данни за кореспонденция с участника (име, адрес, телефон, факс).

Приложения:
1. 
Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;
2. 
Техническо задание;
3. 
Техническо предложение – Приложение № 1;
4. 
Ценово предложение – Приложение № 2;
5. 
Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата.

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне
8 декември 2010 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/4.2-04 „Студентски стипендии и награди”.

Общ бюджет: 46 799 600 лв.
 
Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката

Целта на операцията е съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии да бъде допълнена с използването на финансиране от Европейския социален фонд.

Дейностите, които ще получат финансиране са:

Дейност 1:
Предоставяне на студентски стипендии, които ще обхванат до 8% от студентите в редовна форма на обучение в съответното висше училище, класирани по успех.

 • Изплащането на стипендиите следва да се извършва на пропорционален принцип на ниво висши училища, на ниво основни звена във висшите училища (съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование) и на ниво филиали (съгласно чл. 25 ал. 4 от Закона за висшето образование).

Дейност 2:
Предоставяне на награди на студенти за добри резултати в обучението. Дейността ще обхване до 10% от студентите в следните области на висше образование:

 • В съответствие с Национална програма за реформи 2008-2010 г. и Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2009-2019 г.:

- природни и технически науки;
- биотехнологии, храни и здраве;
- информационни и комуникационни технологии;
- възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии;
- материалознание и нанотехнологии;
- екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси;
- културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда.

 • В съответствие с приоритетите на Министерство на образованието, младежта и науката, в Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.) и Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 г.):

- педагогически науки;
- хуманитарни науки;
- социални и стопански науки;
- изкуства.

Дейност 3:
Съгласно чл. 6 от общите условия към Заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, дейностите по осигуряване на информираност и публичност, са задължителни за всички проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд. Дейността се осъществява при спазване на изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информираност и публичност по ОП РЧР.

В целевата група могат да бъдат включени студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование (обн. ДВ, бр. 112, 27.12.1995).


За повече информация

 

21 октомври 2010 г.
На вниманието на бенефициентите, на които предстои финално отчитане по схеми:

 • BG051PO001-3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени;
 • BG051PO001-3.3-03 Училищни и студентски практики;
 • BG051PO001-3.3-04 Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени;
 • BG051PO001-4.2-03 Да направим училището привлекателно за младите хора.

Във връзка с подготовката на заключителни отчети по изпълняваните по трите схеми договори, ГД СФМОП организира двудневна техническа среща на 10-11 ноември 2010 г. от 9.00 часа, която ще се проведе в гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 131, ДЕДЕМАН СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ, Конферентна зала. За повече информация, моля прочетете тук.

Програма за обучението

Регистрационна форма във формат Word

 

На вниманието на бенефициенти с действащи проекти!
Министерски съвет прие Постановление № 222 за изменение и допълнение на ПМС № 180 от 2007 г.

6 октомври 2010 г.

На 1 октомври 2010 г., Министерския съвет прие Постановление № 222 за изменение и допълнение на ПМС № 180 от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Обръщаме специално внимание на текста на новата ал. (4) в чл. 5, която гласи: „Разходи в парична форма на стойност над 3 000 лв. се извършват само по банков път”.

Пълният текст на ПМС № 222, можете да намерите тук.

 

Нов механизъм за приемане на междинни/ заключителни отчети
14 юли 2010 г.

До бенефициентите, изпълняващи проекти по следните схеми:

 • BG051PO001-3.3-03 Училищни и студентски практики;
 • BG051PO001-3.3-04 Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени;
 • BG051PO001-4.2-03 Да направим училището привлекателно за младите хора.

Считано от 12 юли 2010 г. се въвежда нов механизъм при приемането на междинни/заключителни технически и финансови отчети по договори, съфинансирани по Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  Новата инструкция към бенефициентите е публикувана тук.

 

Нов механизъм за одобряване на искания за промени на договори
24 юни 2010 г.

До бенефициентите, изпълняващи проекти по следните схеми:

 • BG051PO001-3.3-03 Училищни и студентски практики;
 • BG051PO001-3.3-04 Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени;
 • BG051PO001-4.2-03 Да направим училището привлекателно за младите хора.

Считано от 5 юли 2010 г. започва прилагането на нов механизъм за одобряване на искания за промени на договори съфинансирани по Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Новата инструкция към бенефициентите е публикувана тук.

 

Оперативни ръководства за бенефициенти
24 юни 2010 г.

До бенефициентите, изпълняващи проекти по следните схеми:

 • BG051PO001-3.3-03 Училищни и студентски практики;
 • BG051PO001-3.3-04 Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени;
 • BG051PO001-4.2-03 Да направим училището привлекателно за младите хора.

Публикуваме Оперативни ръководства за бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", уреждащи взаимоотношенията между Договарящ орган и бенефициенти при изпълнение на одобрените за финансиране проекти. Ръководствата можете да изтеглите от секция Документи->Други документи или директно от тук.

 

Научете какво може да направи за вас социална Европа
31 май 2010 г.

На 1 юни 2010 г. от 10.00 ч. в парка срещу Софийския Университет „Св. Климент Охридски” (между Орлов мост и Метростанцията при СУ) ще бъде открито годишното информационно събитие на Европейската комисия от кампанията:

„Знаете ли какво може да направи за вас социална Европа?”

Събитието ще открият Ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България г-жа Зинаида Златанова, Министър Тотю Младенов, Министър Сергей Игнатов и Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова.

Събитието, което ще се проведе от 1 до 3 юни 2010, е част от кампания, провеждана от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия. Инициативата се провежда ежегодно в различни градове в държавите-членки на Европейския съюз и има за цел да повиши обществената информираност по широк кръг от теми в социалната сфера. В България кампанията се осъществява от Министерство на труда и социалната политика в партньорство с Представителството на Европейската комисия, Министерство на образованието, младежта и науката и Столична община.

В продължение на три дни, гражданите и гостите на столицата ще имат възможност да посетят специално построената за целта шатра и да научат повече за възможностите, които членството на България в Европейския съюз предоставя за осигуряване на повече и по-добри работни места, подкрепа за бизнеса, достъп до качествено образование и социално включване. В рамките на събитието са организирани игри и състезания за деца и младежи, концерти на ученици и публични дискусии.

По време на събитието участието на Министерство на образованието, младежта и науката е както следва:

 • На 1 юни от 11 часа. ще бъде представен танцов спектакъл, с участието на ученици от начално училище „Св. Климент Охридски” от Кюстендил, което изпълнява проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). 
 • На 2-ри юни от 11.30 до 13.00 е организиран публичен дебат на младежи от четири столични училища, които ще дискутират възможностите за  подобряване на качеството и достъпа до образование в България и професиите на бъдещето. Участниците са от Националната природо-математическа гимназия (НПМГ); Професионална гимназия по строителство, геодезия и архитектура; 2-ра Английска гимназия и 74 СОУ. Част от училищата изпълняват проекти по ОП РЧР. Дискусията е в унисон и с наскоро одобрените по ОП РЧР 10 000 000 лева за изграждане на система за кариерно ориентиране в училищното образование. Вечерта на 2-ри юни от 18.00 е големият концерт с участието на училищни рок-групи от НПМГ, Италианския лицей, Математическата гимназия от Монтана и Музикалното училище в София.
 • На 3-ти юни от 11.30 до 12.00 ще бъде представен като добра практика проектът „Студентски стипендии и награди", който се изпълнява от Министерство на образованието, младежта и науката по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

В рамките на цялата продължителност на събитието от 1 до 3 юни ще има специално подреден щанд, на който ще се предоставя информация за проекта.

Пълната програма на събитието може да откриете на адрес www.ophrd.government.bg

Медиен партньор:

 

Съобщение за заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”
26 май 2010 г.

На 19 май 2010 г. в гр. Сандански се проведе шестото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На заседанието бяха одобрени условията за изпълнението на 13 нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата с общ бюджет от 271 милиона лева.

Комитетът за наблюдение одобри Годишният доклад за изпълнението на оперативната програма за 2009 г. Общият брой обхванати лица по изпълняваните проекти по програмата през 2009 г. е 196 818.

С приетите решения на заседанието вече над 73 % от бюджета на програмата са насочени за финансиране на конкретни мерки по всички политики, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” обхваща.

В обхвата на приоритетни оси 3 и 4 на Оперативната програма, които са фокусирани върху осигуряване на качествено и достъпно образование, Комитетът за наблюдение взе решение да бъдат стартирани операции, на обща стройност 70 000 000 лв.

Планираните мерки са ориентирани в две основни направления:
1) създаване на условия за качествена подготовка българските учители, включително и чрез придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен,
2) изграждане на система за кариерно ориентиране в училищното образование.

Изпълнението на планираните дейности ще започне до края на 2010 г., а наличният финансов ресурс е разчетен да осигури тяхното провеждане до края на 2013/2014 г.

 

ВАЖНО!
20 май 2010 г.

На вниманието на бенефициенти, изпълняващи проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.03 "Училищни и студентски практики"

Във връзка със сключени договори за провеждане на практическо обучение на ученици и студенти по схема BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики”, както и тяхното представяне при отчитане на изпълнението на проекти по горепосочената схема, информираме бенефициентите за следното:

 • Бенефициентите, които са сключили договори за провеждане на практическо обучение на ученици и студенти съгласно образец на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” (ГД СФМОП) към определен период на предоставянето на образеца, ще отчетат договорите съгласно образеца, който са подписали;
 • Бенефициентите, които са подписали коригираните образци на договори за практическо обучение, публикувани на сайта на 1 април 2010 г., но се нуждаят от допълнително споразумение поради допусната техническата грешка (публикувано на сайта на 27 април 2010 г.), подписват публикуваното допълнително споразумение, ако не е приключило практическото обучение и такова подписване е  възможно;
 • Към договори за вече приключило практическо обучение, е невъзможно да бъдат сключвани допълнителни споразумения и ще бъдат приети от (ГД СФМОП) във вида, в който са сключени;
 • За всички проекти, по които все още не са сключени договори за практическо обучение с учениците/студентите, договорите се сключват съгласно образците публикувани на сайта на 27 април 2010 г.

 

Списък на външни оценители
15 май 2010 г.

Със заповед № РД01-349/29.04.2010 г., ръководителят на управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013", утвърди Списъка на физическите лица - външни оценители по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Копие на официалния документ можете да откриете тук (формат за Microsoft Office Document Imaging) и тук (*pdf формат)

 

 

ВАЖНО!
27 април 2010 г.

На вниманието на бенефициенти, изпълняващи проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики”

Във връзка с допусната техническа грешка в публикуваните на 01 април 2010 г. договори за провеждането на практическо обучение на ученици и студенти по схема BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики” на сайта, е необходимо сключването на  допълнително споразумение към договор за практическо обучение между:

 • Водещата организация и участника в практиката.
 • Ректора на ВУ и обучаваща организация.

Образец на допълнителното споразумение може да изтеглите от тук.

За всички бенефициетни, които все още не са сключили договори за практическо обучение с учениците/студентите и с партньорите-обучаващи организации публикуваме актуализиран пакет с договори. Сключените договори трябва да отговарят на образците, които публикуваме към настоящото съобщение и не трябва да бъдат изменяни.

Образци на договори за практическо обучение

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” поднася своите извинения на всички бенефициенти за причиненото неудобство.

 

На вниманието на кандидатите за външни оценители по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
1 април 2010 г.

В изпълнение на заповед на министъра на образованието, младежта и науката №РД09-360/30.03.2010 г., събеседването по втория етап от процедурата за избор на външни оценители с кандидатите, които не са от София, трябва да се проведе в сградата на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” (ГД СФМОП).

Адресът на дирекцията е: бул. „Цариградско шосе № 125, бл. № 5, етаж 1

График за провеждане на интервюто

 

ВАЖНО!
1 април 2010 г.

На вниманието на бенефициенти изпълняващи проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики”

Във връзка с провеждането на практическо обучение на ученици и студенти по схема BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики”, е необходимо сключването на  договор за практическо обучение между Водещата организация и участника в практиката, съгласно публикуван в пакета документи образец. Документът е разработен и съобразен със спецификата на целевите групи.

Водещата организация трябва да сключи и договор с партньорите – обучаващи организации за изпълнението на проекта, съгласно образец в пакета с документи.

Сключените договори трябва да отговарят на образците, които публикуваме към настоящото съобщение и не трябва да бъдат изменяни.

Договори за практическо обучение

 • Договор за провеждане на практическо обучение между училището, представлявано от Директор и родител/настойник на непълнолетен ученик
 • Договор за провеждане на практическо обучение между Директор на училище и  представители на обучаващата  фирма/партньор по договора за безвъзмездна финансова помощ
 • Договор между Ректора на ВУ и обучаемия студент
 • Договор между Ректора на ВУ и обучаваща организация 

 

На вниманието на кандидатите по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"
22 март 2010 г.

С решение на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бюджетът на операцията бе увеличен от 6 000 000 лв. на 12 000 000 лв. Във връзка с направената промяна:

1. Изменени са Насоките за кандидатстване, като новият бюджет е отразен в т. 2.2. Индикативни средства.

2. Добавен е нов индикатор – „брой отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система” – раздел 2.1. Конкретни цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (стр. 11) и раздел „Очаквани резултати” (стр. 17)

След сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентите следва да проследяват и отчитат данни за изпълнението на новия индикатор.

Актуален вариант на Насоките за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" можете да изтеглите тук.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !

За бенефициенти по следните грантови схеми:
 • BG051PO001-3.3-03 „Училищни и студентски практики”
 • BG051PO001-3.3-04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”
 • BG051PO001-4.2-03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”
Публикуваме пакет от документи за финансово отчитане и форма за изменение на бюджета, които могат да бъдат свалени от тук.

 

Публикуван е списък с отхвърлените кандидати за външни оценители
18 февруари 2010 г.

Списък на кандидатите за външни оценители, които не са допуснати за събеседване и основанията за тяхното отхвърляне можете да видите тук

 

Процедура за избор на външни оценители: Списък с кандидатите, допуснати до събеседване и план-график за провеждане на интервюто
17 февруари 2010 г.

Завърши първият етап на процедурата за подбор на външни оценители. Списък на класираните кандидати и план-график за провеждането на събеседване с тях, можете да видите тук.

Информация, свързана с въпросите, които ще бъдат задавани на интервюто, можете да намерите в рубриката „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и рубриката „Документи”.

 

Пълен пакет с документи по процедура „Наука и бизнес”
9 февруари 2010 г.

Публикуваме пълен пакет с документи по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която ще се изпълнява от Министерство на образованието, младежта и науката.

За повече информация

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне
2 Февруари 2010 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”.

Общ бюджет: 5 000 000 лв.
 
Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката

Операцията е насочена към създаване на ефективни инструменти и изграждане на благоприятна среда за по-активно взаимодействие между науката и бизнеса.

Дейностите, които ще получат финансиране са:

І. Насърчаване на диалога „наука-бизнес”:
І.1. Създаване на национална интерактивна платформа за популяризиране на научни продукти, информация и отворен диалог за повишаване на потребителския интерес;
І.2. Извършване на проучване за нивото на подготвеност на представителите на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научноизследователска дейност;
І.3. Създаване на национален бюлетин за наблюдение (National Scoreboard) – средство за мониторинг и анализ на състоянието на връзките между бизнес и наука.

ІІ. „Реклама” на науката и слизане сред бизнеса:
ІІ.1. Провеждане на тематични научни школи с участието на студенти, изследователи и представители на бизнеса;
ІІ.2. Организиране на „борси” за научни идеи.

ІІІ. Предоставяне на услуги за развитието на висококвалифицирани кадри
ІІІ.1. Едномесечни обучения за работа с високотехнологични продукти и комплекси;
ІІІ.2. Разработване и апробиране на методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация (краткосрочна или постоянна) в практиката и науката;
ІІІ.3. Подкрепа за научни публикации в издания с висок импакт-фактор - рецензирани и одобрени за публикуване.

В целевата група могат да бъдат включени:

 • oбучаеми – студенти и докторанти;
 • изследователи във висши училища и в научни организации по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;

 

За повече информация

 

Публикувана е Индикативната годишна програма на МОМН за 2010 г.
29 януари 2010 г.

В изпълнение на изискването на чл. 9 от ПМС 121/31.05.2007 г., Министерство на образованието, младежта и науката като междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  публикува ПРЕДВАРИТЕЛНА Индикативна годишна работна програма за 2010 г. (ИГРП) за процедурите за предоставяне на БФП по ОП РЧР, с Договарящ орган: МОМН.

Окончателната ИГРП за 2010 г. ще бъде публикувана след приключване на процедурата по съгласуване  и одобрение в съответствие с разпоредбите на чл. 9, ал. 3 от ПМС №121/ 31.05.2007 г.

 

Министерство на образованието, младежта и науката обявява конкурс за външни оценители
29 декември 2009 г.

На основание чл. 17, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 121 от 31 май 2007 г. Министерство на образованието, младежта и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за подбор на външни оценители, за участие в Оценителни комисии за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

За повече информация

 

Пълен пакет с документи по процедура „Ограмотяване на възрастни”
11 декември 2009 г.

Публикуваме пълен пакет с документи по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която ще се изпълнява от дирекция „Политика в общото образование” на Министерство на образованието, младежта и науката.

За повече информация

 

МОМН стартира процедура за директно предоставяне
8 декември 2009 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/4.3-01 „Ограмотяване на възрастни”.

Общ бюджет:
15 000 000 лв.
 
Конкретен бенефициент: МОМН чрез Дирекция „Политика в общото образование”,

Цел на операцията е да се улесни  достъпът до системата за професионално обучение, чрез организиране на специализирани курсове за ограмотяване и да се даде възможност на лицата, получили начално ограмотяване, както и на тези придобили вече начален етап да продължат в курсове за придобиване на класове от основното образование.

Дейностите, които ще получат финансиране са:

•    Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на класове от основното образование;
•    Разработване на инструментариум за валидиране и сертифициране на начален етап на основно образование и на завършен клас от основното образование;
•    Подготовка на обучителни материали съобразени с потребностите на целевата група (вкл. лица с увреждания, лица чиито майчин език не е български и лица от други групи в неравностойно положение);
•    Квалификация на учители за обучение на възрастни (вкл. лица с увреждания, лица чиито майчин език не е български и лица от други групи в неравностойно положение);
•    Разяснителни дейности за включване в курсовете;
•    Провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа;
•    Провеждане на курсове за обучение на възрастни за завършване на класове от основното образование.

Програмата е насочена към:
възрастни - (лица над 16 години), които нямат завършен начален етап и/или класове от прогимназиалния етап на основното образование.

 

Списък със сключени договори
1 декември 2009 г.

Публикуваме списък със сключените договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Списък на сключените договори 

 

Списък със сключени договори
26 ноември 2009 г.

Публикуваме списък със сключените договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики”.

Списък на сключените договори по Компонент 1 и Компонент 2.

 

Презентации от информационната кампания на МОМН
16 ноември 2009 г.

От връзките по-долу можете да изтеглите презентациите от приключилата информационна кампания на Министерство на образованието, младежта и науката.

BG051PO001-4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"

BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

Финансово оформление на бюджетите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР

 

Стартира информационна кампания на Министерство на образованието, младежта и науката
28 октомври 2009 г.
 
Министерството на образованието, младежта и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни за представяне на две нови схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
  
 BG051PO001- 4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"

 BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

Информационните дни ще се проведат от 2 до 13 ноември в градовете: София, Благоевград, Кърджали, Сливен, Бургас, Видин, Велико Търново, Шумен и Варна.

 

ГРАД

 

ДАТА

 

ЧАС

 

АДРЕС

 

София

 

2.11.2009 г.

 

9:30

 

Сградата на БАН, пл. „Народно събрание”

 

Благоевград

 

3.11.2009 г.

 

9:30

 

Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” 1

 

Кърджали

 

4.11.2009 г.

 

9:30

 

Бизнес-инкубатор, ул. „Отец Паисий” 12

 

Сливен

 

5.11.2009 г.

 

9:30

 

Хотел „Национал палас”, ул. „Великокняжевска” № 29

 

Бургас

 

6.11.2009 г.

 

9:30

 

Хотел „България”, ул. „Александровска” 21

 

Видин

 

10.11.2009 г.

 

9:30

 

Община Видин, ул. „Бдинци” 2

Велико Търново

 

11.11.2009 г.

 

9:30

 

Хотел „Премиер”, ул. „Сава Пенев” 1

 

Шумен

 

12.11.2009 г.

 

9:30

 

ГПЧЕ „Н. Вапцаров”, бул. „Мадара” 36

 

Варна

 

13.11.2009 г.

 

9:30

 

Гранд хотел „Димят”, бул. „Княз Борис І” 111

Програмата за информационните дни можете да изтеглите от тук.

 

ОБЯВИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ !

(1) МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”
19 октомври 2009 г.

Министерството на образованието, младежта и науката стартира операция „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Операцията е на обща стойност 6 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват община или звено на община смисъла на чл. 5, ал. 2 и параграф 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121 от 31.05.2007, училище, детска градина, висше училище или звено на висше училище по смисъла на чл. 5, ал. 2 и параграф 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121 от 31.05.2007, организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (НПО)

Дейностите по изпълнението на всеки един проект трябва да приключат до края на 2011 г., а безвъзмездната помощ е в максимален размер до 390 000 лева.


(2) МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

19 октомври 2009 г.

Министерството на образованието, младежта и науката стартира операция „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” , която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Програмата е на обща стойност 10 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват община или звено на община по чл. 5, ал. 2 и параграф 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121 от 31.05.2007, училище, детска градина, организация, създадена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (НПО).

Дейностите по изпълнението на един проект трябва да приключат до края на 2012 г., а безвъзмездната помощ е в максимален размер до 390 000 лева.

 

Презентации от семинари
16 октомври 2009 г.

Във връзка с проведените на 13 и 14 октомври 2009 г. от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” обучителни семинари на бенефициенти по сключени договори през 2009 г., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуваме презентациите и материали, свързани с техническото и финансово изпълнение и отчитане.

Презентация и документи - мониторинг
Презентация и документи - отчитане
Указания за попълване на анкетна карта
Финансово изпълнение на договори
Презентация "Изпълнение на сключените договори"

 

На вниманието на бенефициенти по сключени през 2009 г. договори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
8 октомври 2009 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” организира обучителни семинари за бенефициенти по сключени през 2009 г. договори относно техническото и финансово изпълнение и отчитане на договорите.

Семинарите ще проведат под патронажа на заместник-министъра на образованието, младежта и науката Светлана Ломева.

На 13 октомври 2009 г. (вторник) за бенефициенти по сключени договори по схеми BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики” и BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” (програма).

На 14 октомври 2009 г. (сряда) за бенефициенти по сключени договори по схема BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” (програма).

Място на провеждането: Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” от 9.30 часа.

 

Списък със сключени договори
11 септември 2009

На 28 август 2009 г. бяха сключени всички договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Пълният списък на сключените договори можете да видите тук.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
За бенефициентите по схема BG051PO001.4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Уведомяваме ви, че първите договори на бенефициенти по схема BG051PO001.4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” са вече подписани. Продължава събирането на документи за окомплектоването на останалите договори и се очаква те да бъдат подписани в най-кратък срок.

Веднага след подписването на всички договори, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” ще проведе обучение на ръководителите и финансовите експерти на проектите по схемата, за да ги запознае с правилата за изпълнение и отчитане на договорите, както и с процедурите за избор на изпълнители по отделните дейности.

Забележка: Всякакви други обучения, предлагани от фирми и организации не са организирани от ГД СФМОП и дирекцията не носи отговорност за актуалността и коректността на информацията предоставяна от тях.

 

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

24 юли 2009 г.
На вниманието на кандидатите по програма BG051PO001 - 4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора” - ІІ фаза.

По вашите електронни пощи се разпространява фалшиво съобщение, изпратено от адрес tzvetana.guerdjikova@gmail.com относно класирането по програмата.

Посоченият електронен адрес не е на директора на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" и информацията в него по никакъв начин не ангажира нито дирекцията, нито нейния директор!
Освен това, информацията в това съобщение е НЕВЯРНА!

Докладът на оценителната комисия по схемата е одобрен от управляващия орган и класирането на кандидатите, което вече е публикувано на интернет-страницата на дирекцията, е окончателно. В момента се подготвят договорите, които ще бъдат предложени на бенефициентите за подпис в най-скоро време.

За да се предотврати разпространението на подобни фалшиви съобщения в бъдеще, моля да имате предвид, че официалната информация за схемата се изпраща на бенефициентите само с официално писмо или се публикува на този сайт.

 

На вниманието на бенефициентите, изпълняващи проекти
16 юни 2009 г.

За улеснение на бенефициентите, изпълняващи проекти, които са на етап финално отчитане, публикуваме пакет от документи за финален отчет.

Документите можете да изтеглите от тук.

 

Важно!
2 юни 2009 г.

Пояснения относно документите, които следва да бъдат представени  от бенефициентите към момента на подписване на договорите

1. Относно: Договор за партньорство
Във връзка с изискванията на т. 6.2 от Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, одобрените за финансиране кандидати следва да подготвят договор за партньорство. Договорът за партньорство е в свободен текст и трябва да бъде представен към момента на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ .

Договарящият орган препоръчва да бъде представен един общ договор между водещата организация и всички партньори, в който ясно да бъдат разграничени правата и задълженията на всяка една от страните, както и размерът на средствата, които всяка от страните ще изразходва /съгласно одобрения за финансиране проект/.

Партньорските договори следва да бъдат съобразени с изискванията на точка 1.7 от Общите условия към договора с одобрения кандидат, а именно:

„Бенефициентът гарантира, че условията, приложими към него по силата на членове 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14 и 15 се отнасят и до неговите партньори, а условията по членове 1, 3, 4, 5, 6 и 14 до всички негови изпълнители. Той е длъжен да включи разпоредби в този смисъл в договорите, които сключва с тези лица.”

2.  Относно: Декларация за държавни помощи
В случаите, когато водещата организация (или партньорът/ите) по програма BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора” е  частно училище, община или неправителствена организация, те следва да представят попълнена Декларация относно приложимостта на правилата за държавните помощи.

 

На вниманието на бенефициентите, изпълняващи проекти по ОП РЧР
1 юни 2009 г.

В помощ на бенефициентите, изпълняващи проекти по Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуваме:

1. Ръководство за бенефициенти по финансовото изпълнение и отчитане на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
2. Ръководство за конкретни бенефициенти по изпълнение на проекти по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
3. Ръководство за бенефициенти по изпълнение на проекти по процедури за конкурентен подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Ръководствата можете да изтеглите тук.

 

На вниманието на предложените за финансиране кандидати
28 май 2009 г.

Във връзка с подготовката на договорите по трите схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и за улесняване на комплектоването на документите, предлагаме на вниманието на предложените за финансиране кандидати следните листове за проверка:

За схема BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики”

За схема BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

За схема BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Тук можете да изтеглите образци на документите, които следва да приложите.

 

ВАЖНО!

На 16.05.2009 г. Министърът на образованието и науката одобри оценителните доклади за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по следните програми, в рамките на приоритетни оси 3 и 4 от Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:
1. BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики”
2. BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
3. BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”

За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС №121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списъци
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001-3.3.03
„Училищни и студентски практики”
по Компонент 1
по Компонент 2

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001-3.3.04
„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001-4.2.-03
“Да направим училището привлекателно за младите хора”


Забележка!

Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят и Финансова идентификационна форма.

За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 02.06.2009 г. на следния адрес:

Министерство на образованието и науката
Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”
Бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет.1,
София 1113

Съгласно чл. 29, ал. 4 от ПМС №121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

 

На вниманието на бенефициентите, изпълняващи проекти по ОП РЧР
24 март 2009 г.

В помощ на бенефициентите, изпълняващи проекти по ОП РЧР, публикуваме „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Ръководството можете да изтеглите тук.

 

Публична дискусия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
16 март 2009 г.

Публична дискусия Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - актуално, акценти, възможности ще се проведе на 18.03.2009 г. (сряда) в София. Дискусията е организирана от Министерството на труда и социалната политика и е част от поредицата събития, организирани по инициатива на заместник министър-председателя по управление на европейските фондове Меглена Плугчиева за представяне и обсъждане на оперативните програми, финансирани със средства от Европейския съюз. Дискусията ще се проведе в зала Опал на хотел Дедеман Принцес и ще продължи от 11 до 13 ч.

За повече информация

 

На вниманието на бенефициенти, изпълняващи проекти
14 март 2009 г.

Във връзка с допълнителни указания и инструкции от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се въвеждат нови типови образци на Междинен технически доклад и Заключителен технически доклад, както и препоръчителен образец на присъствен списък.

Основни насоки за финансово отчитане

 

На вниманието на потенциалните бенефициенти

Съгласно Заповед № Р-108 на Заместник министър-председателя г-жа Меглена Плугчиева, публикуваме наръчник за потенциални бенефициенти „Как да се избягват най-често допусканите грешки при разработване на проекти”.

За повече информация вижте тук.

 

Важно!
10 февруари 2009 г.

На вниманието на бенефициентите, изпълняващи проекти по ОП РЧР:

Всички бенефициенти, в чиито одобрени за финансиране проекти има заложени процедури за провеждане на обществени поръчки през 2009 г., следва да спазват новите изменения на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и в Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, които са в сила от 01.01.2009 г.

Останалите бенефициентите, които ще прилагат процедури за избор на изпълнители, следва да се запознаят с последните изменения и допълнения в ПМС № 55/12.03.2007г.
 
За повече информация:
- ЗОП  
- Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
- ПМС 55/12.03.2007г.

 

Публикувана е Индикативната годишна програма на МОН за 2009 г.
30 януари 2009 г.

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 1 от ПМС 121/31.05.2007 г., Министерство на образованието и науката като междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  публикува Индикативна годишна работна програма (ИГРП).

 

Важно!
На вниманието на бенефициентите, които изпълняват договори по ОП РЧР
29 декември 2008 г.

В случаите, когато се подписва анекс към договор, всички разходи, направени преди влизането на анексите в сила, се отчитат и одобряват при условията, валидни преди изменението на договора.

 

Важно!
Промяна в номер на бюджетна линия BG051PO001-4.2.02

15 декември 2008 г.

Последната цифра в номера на бюджетната линия на програма „Да направим училището привлекателно за младите хора” се изменя както следва: BG051PO001-4.2.03.

Промяната е направена, за да се избегне дублиране с номер на схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която вече се изпълнява.

 

Информация до бенефициентите за представяне на годишен доклад за отчитане на напредъка на сключените договори

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 67 от Регламент 1083/2006 и в съответствие с чл. 2.1. от Общите условия на Договорите Бенефициентите трябва да представят годишен обобщен преглед на постигнатия напредък по изпълнението на сключените Договори. За тази цел всички Бенефициенти трябва да изготвят и изпратят до Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на МОН Годишен доклад според приложения към това писмо образец.

Обръщаме Ви внимание, че докладите трябва да бъдат представени не по-късно от 10 януари, 2009 г., 17:00 ч. местно време на следния адрес:
Министерство на образованието и науката
Дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” No 125, бл. 5, ет.1,
София 1113

Годишните доклади трябва да бъдат изпратени и по електронната поща на адрес: d.nichev@mon.bg до 10 януари, 2009 г.

Уведомяваме Ви, че няма да бъдат приемани Годишни доклади, които не са изготвени съгласно образеца и стандартния формат, доклади, които не са надлежно оформени, напечатени и не включват цялата изискана информация.

За Бенефициентите, които не предадат Годишните си доклади в определения срок, Договарящият орган има основания да приложи чл. 11.2. от Общите условия на Договорите, като прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения.

Образец на формуляр за годишен доклад

 

Стартира изпълнението на проекти по 6 схеми за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
26 ноември 2008 г.

В началото на месец ноември 2008 г., стартира изпълнението на проекти по 6 схеми за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочени към подпомагане политиките на Министерството на образованието и науката. Повече информация за програмите и проектите можете да откриете тук.

 

Важно уточнение!

Във връзка с коригирана техническа неточност, кандидатстващите организации по програма BG051PO001-4.2.02 “Да направим училището привлекателно за младите хора”, следва да попълнят актуализиран вариант на приложение Г-4 (декларация за избягване на двойно финансиране), което могат да изтеглят от тук

 

Уточнение относно програмите „Да направим училището привлекателно за младите хора” и „Училищни и студентски практики”
10 ноември 2008 г.

Във връзка с техническа неточност при указанията за бенефициенти във Формулярите за кандидатстване по програмите „Да направим училището привлекателно за младите хора” и „Училищни и студентски практики”, Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” прави следното уточнение:

1. На стр. 10, т. 2.3 от формулярите за кандидатстване, уточнението „Съответствие на проектното предложение с областите, заложени като приоритетни в Националната програма за реформи: природни, математически, инженерни науки и информатика” не е приложимо за горепосочените програми.
2. На стр. 11, т. 2.5 от формулярите за кандидатстване, уточнението следва да гласи: Т. 2.4 от Оценителната таблица в Насоките за кандидатстване”

 

МОН набира проекти по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”
7 ноември 2008 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието и науката стартира втора фаза на програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Програмата е на обща стойност 21 120 000 лв.

За тези средства могат да кандидатстват училища, общини, извънучилищни педагогически учреждения, неправителствени организации (вкл. читалища, спортни клубове, младежки организации и др.).
Дейностите по изпълнението на един проект трябва да приключат до 30 юни 2010 г., а безвъзмездната помощ е в максимален размер до 390 000 лева.

За повече информация

 

МОН набира проекти по програма „Училищни и студентски практики”
7 ноември 2008 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието и науката стартира втора фаза на програма „Училищни и студентски практики”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Програмата е на обща стойност 3 911 660 лв. и е разделена на два компонента:
Компонент 1: Практики за ученици в реална работна среда
Компонент 2: Студентски практики в реална работна среда

За тези средства могат да кандидатстват професионални училища, професионални гимназии, училища по изкуствата, СОУ с паралелки за придобиване на професионална квалификация, професионални колежи (по Компонент 1) и висши училища (по Компонент 2), в партньорство с работодатели, работодателски организации, занаятчии, браншови организации, изследователски центрове и организации.
Дейностите по изпълнението на един проект трябва да приключат до 30 юни 2010 г., а безвъзмездната помощ е в максимален размер до 60 000 лева (за Компонент 1) и до 100 000 лева (за Компонент 2).

За повече информация

 

Относно:  процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”

Във връзка с техническа неточност при цитиране на Закона за насърчаване на научните изследвания и Закона за администрацията в Насоките за кандидатстване по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”, Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” прави следното уточнение:

Съгласно текста на § 1. т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания Обн., ДВ, бр. 92 от 17.10.2003 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., "Научна организация е юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото законодателство.”

Съгласно текста на Чл. 60 ал. 1 от Закона за администрацията, Обн., ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г., изм. и доп., бр. 94 от 31.10.2008 г., Министерският съвет може да създава с постановление на свое подчинение или към министър експериментални лаборатории, изследователски институти, образователни центрове или центрове за обучение, медицински или рехабилитационни центрове и други.

 

Презентации от информационната кампания
5 ноември 2008 г.

На вашето внимание публикуваме презентациите от информационната кампания, проведена от дирекция СФМОП през октомври и ноември 2008 г.

Програма „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Програма „Училищни и студентски практики”

Програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Презентация по оформлението на бюджетите

 

 

Конкурс за езикови курсове
28 октомври 2008 г.

Във връзка с повишаване квалификацията на служителите, дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” обявява конкурс за провеждане на курсове на място.

Повече информация можете да намерите тук.

 

Министерство на образованието и науката обявява конкурс за външни оценители
15 октомври 2008 г.
 

На основание Постановление на Министерския Съвет № 121 от 31 май 2007  г. и Правила за приемане и оценяване на проекти по процедура за подбор на проекти в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси, и във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за участие в оценителни комисии по три схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура за подбор на проекти, Министерство на образованието и науката 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За избор на външни оценители  за участие в оценителни комисии в следните три схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура за подбор на проекти: 

 • „Подкрепа развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”;
 • „Да направим училището привлекателно за младите хора”;
 • „Училищни и студентски  практики”;

Оценяването на проектите ще се проведе в периода:

 • декември - януари: за схема „Подкрепа развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”;
 • януари - февруари: за схеми „Училищни и студентски практики” и „Да направим училището привлекателно за младите хора”;

1. Минималните и специфични изисквания за участие в оценителна комисия са:

 • образование - висше – бакалавър или магистър;
 • области на висше образование (в съответствие с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г.): педагогически науки; хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика и технически науки;
 • професионален опит: минимум 3 години в сферата на завършеното от кандидата висше образование;

2. Допълнителни качества и умения:

 • участие в управление/изпълнение/оценка на програми и/или проекти, финансирани със средства от ЕС;
 • познания в сферата на финансовите инструменти на ЕС;
 • способност за работа в екип;
 • добри комуникационни способности;
 • способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид; 

3. Кратко описание на дейността:

 • оценка на проектни предложения по посочените по-горе схеми в съответствие с предварително определени критерии (отразяване и обосновка на оценките в оценителен формуляр, спазване на Правилата за приемане и оценяване на проекти по процедура за подбор на проекти в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”)
 • докладва на председателя на оценителната комисия за нередности в процеса на оценяване.
 • декларира независимост и конфиденциалност в процеса на оценка на проектните предложения;

4. Начин на провеждане на конкурса - по документи.

 

5. Сключване на договор:

 • за оценка на проектните предложения по конкретна покана, с оценителите ще бъде сключван граждански договор;

6. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 • заявление за участие в конкурса в свободна форма като се посочва схемата, по която кандидата желая да бъде оценител;
 • автобиография на български език  по образец;
 • ксерокопие от документ за завършено висше образование;
 • ксерокопие от документи, удостоверяващи професионален опит /трудова,служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит/;
 • ксерокопие от други документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и специфични изисквания;
 • декларация за конфиденциалност (по образец);

Образец на автобиография и декларация за конфиденциалност можете да изтеглите от меню "Документи: други документи".

 

7. Документите следва да бъдат представени в срок до 15 ноември 2008г. на адрес:

София 1000, бул. „Княз Дондуков”№ 2А, Министерство на образованието и науката.

(Конкурс за външни оценители – дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”)

Документите за конкурса могат да бъдат изпращани и по пощата.

 

8. Възнаграждение – ще се определя в зависимост от обема на извършената работа.

 

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.

 

Покана за участие в обучения
14 октомври 2008 г.

В периода 21 октомври – 15 ноември 2008 г. ще се проведат обучения за бенефициенти по Схеми за безвъзмездна помощ на Министерство на образованието и науката „Да направим училището привлекателно за младите хора” и „Училищни и студентски практики”, които са част от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Основната цел на обученията е да съдейства на участниците в разработването на проектни предложения за кандидатстване по схемите.

На всички участници се осигуряват нощувка и храна. Транспортните разходи са за сметка на участниците.

Записване за участие

Желаещите да участват в обученията трябва да попълнят регистрационен формуляр, който могат да изтеглят от www.esfdominus.eu и да го изпратят на e-mail адрес: registration@esfdominus.eu до 19.10., неделя.

До 20.10 ще получите потвърждение за участие в обучението в град Варна, както и допълнителна информация за мястото на провеждане.

За допълнителна информация и въпроси, свързани с организацията и провеждането на обучението, моля да се обаждате на тел. 02 /980 36 14.

Тъй като местата за участие са ограничени, в обучението ще бъдат включени първите 50 участници, които са попълнили регистрационен формуляр и са го изпратили в съответния срок.

Графикът на обученията е:

Дата на провеждане               Място на провеждане        

21.10 - 23.10                             Варна

28.10 - 30.10                             Бургас

3.11 -  8.11                                Плевен

10.11 - 14.11                             София

Обученията по двете грантови схеми се провеждат в рамките на проект по програма ФАР „Развитие на капацитет за кандидатстване по Структурните фондове – изграждане на механизъм за разработване на проекти. Разработване на проектни предложения според изискванията на Европейския социален фонд”, който се изпълнява от S.I.C.I. Dominus с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да подкрепи работата по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” и „Административен капацитет” като съдейства за развитие на капацитета на национално и местно ниво за разработване на качествени, завършени проектни предложения, които отговарят на изискванията за финансиране от Европейския социален фонд.

 

Стартира информационна кампания по три грантови схеми на Министерство на образованието и науката

13 октомври 2008 г.
 

Министерството на образованието и науката, дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни за представяне на три грантови схеми:

 

„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

 

„Да направим училището привлекателно за младите хора”

 

„Училищни и студентски практики”

 

Трите грантови схеми се реализират в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансират от Европейския социален фонд.

 

Информационните дни ще се проведат от 14 до 31 октомври в градовете: Варна, Габрово, Монтана, Бургас, Сливен, Пловдив и София.

 

ГРАД

 

ДАТА

 

ЧАС

 

АДРЕС

 

Варна

 

14.10.2008 г.

 

9:30

 

Хотел Аква, зала Нептун (ул. „Девня”12)

 

Габрово

 

15.10.2008 г.

 

9:30

 

Хотел Балкан (ул. „Емануил Манолов” 14)

 

Монтана

 

16.10.2008 г.

 

9:30

 

Общински младежки дом (бул. „3-ти Марти” 98)

 

Бургас

 

21.10.2008 г.

 

9:30

 

Хотел Аква (к-с „Лазур”, бул. „Демокрация”)

 

Сливен

 

22.10.2008 г.

 

9:30

 

Хотел Национал Палас (ул. „Великокняжевска” 29)

 

Пловдив

 

23.10.2008 г.

 

9:30

 

Хотел Интеркооп (ул. „Константин Нунков” 13 А)

 

София

 

30-31.10.2008 г.

 

9:30

 

Хотел Принцес, зала Европа (бул. „Мария Луиза” 131)

 

На 30 октомври в София ще бъдат представени програмите „Да направим училището привлекателно за младите хора” и „Училищни и студентски практики”, а на 31 октомври - програмите „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” и „Училищни и студентски практики”.

 

Уточнение
8 октомври 2008 г.

В отговор на зададен въпрос относно приложение Б-1, бихме желали да направим следното уточнение:

При разработване на бюджет по програма BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” се използва само страница (sheet) 2 на приложения към пакета от документи файл. За ваше улеснение, можете да изтеглите необходимата страница от тук.

 

МОН набира проекти по програма „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
3 октомври 2008 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието и науката стартира втора фаза на програма „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Програмата е на обща стойност 9 779 150 лв.
За тези средства могат да кандидатстват висши училища, БАН и други научни организации, включително и в партньорство с работодатели.
Дейностите по изпълнението на един проект трябва да приключат до 31 август 2011 г., а безвъзмездната помощ е в максимален размер до 800 000 лв.

За повече информация

 

Пояснение относно авансовите плащания!

Във връзка с извършените авансови плащания по грантовите схеми на МОН за 2007 г., Ви уведомяваме, че плащането представлява трансфер и следва да бъде отразено от бенефициента по под-§ 63-01 – получени трансфери (+) от Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2008 г.

Изразходването на средствата се отчита по съответните разходни параграфи и под-параграфи от ЕБК за 2008 г.  
         
Отчитането следва да бъде съобразено и със следните разпоредби:

 1.  ДДС №06 от 04.04.2008 г. на Министерство на финансите, свързано с получаването, разходването и отчитането на тези средства от бенефициентите – бюджетни предприятия (без общините);
 2. ДДС №07 от 04.04.2008 г. и ДДС №08 от 04.04.2008 г. на Министерство на финансите, свързани с получаването, разходването и отчитането на тези средства от бенефициентите – общини и техните подведомствени разпоредители.

Цитираните по-горе документи може да намерите в раздел „Документи”, подраздел „Други документи”.

---

Инструкции относно изменения в бюджета
11 септември 2008 г.

На вниманието на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по програмите на МОН от 2007 г., предлагаме инструкции за реда, по който се правят промени в бюджета на проекта.

Изтегли

 

ВАЖНО
Инструкции относно междинните технически доклади и финансови отчети
8 септември 2008 г.

Във връзка с междинното отчитане по проекти, които се изпълняват в рамките на програмите на МОН от 2007 г., бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ могат да изтеглят инструкции от тук.

 

 

Информационни дни на Министерство на образованието и науката по Приоритети 3 и 4 на ОП „Развитие на човешките ресурси”
12 август 2008 г.

В периода от 13 май до 12 юни се проведе информационна кампания на Министерство на образованието и науката относно програмите на МОН, които са финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ).
Информационните дни на Дирекция СФМОП, започнаха на 13 май с посещение в гр.  Бургас. В хода на информационната кампания бяха проведени също  срещи с представители на образователни институции от следните градове: Бургас, Стара Загора, София (в рамките на три дни), Варна, Шумен, Велико Търново, Благоевград, Пловдив, Русе, Плевен и Видин.

Основната цел на информационните дни е да гарантира ефективна подкрепа за изпълнението на стартираната програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ като се обхванат и регионите на планиране, част от които са тези градове. Конкретните цели на информационните дни включват:
- Информиране на допустимите кандидати и обществото относно Оперативната програма и възможностите за финансиране на проекти;
- Мотивиране на потенциалните бенефициенти да кандидатстват;
- Разгласяване на информация за цялостното управление и изпълнение на програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което да гарантира прозрачност и да увеличи общественото доверие в планираните интервенции.

Експертите от дирекция СФМОП представиха следните теми: 
1.  Анализ на завършилите етапи по програмите на МОН от 2007 година 
2.  Представяне на програма “Да направим училището привлекателно за младите хора” 
3.  Представяне на програма “Разработване на механизми за училищни и студентски практики” 
4.  Представяне на програма “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” 
5.  Обучение по оформлението на бюджетите

Информационната кампания предизвика голям интерес в цялата страна, като общият брой на участниците бе над 800 души. От тях около 90 %  бяха представители на училища, университети и общини. Представителите на неправителствения сектор бяха около 6%. 
Участниците в семинарите попълниха анкетни карти, в които посочиха както източниците на информация, които ползват, така и нуждите си от допълнителна информация по конкретни въпроси. В анкетните карти беше включен и раздел за препоръки, който даваше възможност на лекторския екип да следи в каква степен отговаря на очакванията на бенефициентите.

На информационните семинари централно място беше отделено на разясняването на основните изисквания за правилното разработване на бюджетната таблица, след като това беше идентифицирано като основен проблем при предходните покани за набиране на проектни предложения.
Инициирането и провеждането на национална информационна кампания беше оценено положително от почти всички участници в семинарите, които специално подчертаваха задоволството си от възможността подробно да се запознаят с новите възможности за финансово подпомагане на тяхната дейност по линия на ЕСФ.    

Актуална информация относно програмите на МОН от 2007 г. и 2008 г. може да бъде намерена на страницата на Дирекция СФМОП, като всеки заинтересован може задава въпроси по програмите на e-mail-а на дирекцията (infosf@mon.bg).

 

Министерството на образованието и науката проведе конкурс за външни оценители
5 август 2008 г.

Министерството на образованието и науката проведе конкурс за външни оценители по програмите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне.

ВАЖНО! Кандидатите които не са одобрени ще останат в база данни при набирането на оценители по други програми.

Списък на лицата, одобрени за оценители.

 

Презентации от обучения
31 юли 2008 г.

На вашето внимание публикуваме презентации от обученията за одобрени бенефициенти, проведени от дирекция СФМОП на 2, 3 и 8 юли 2008 г.

Изпълнение на проектите

Управление на разходите и процес на отчитане

Мониторинг и отчитане

 

Изисквания за визуална идентификация
24 юли 2008 г.

Във връзка с чл. 6 от Общи условия към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, предоставяме допълнителна информация за бенефициентите, сключили договори:

Основни правила за създаването на емблемата и определяне на стандартизирани цветове.


Образци на документи, примери за разполагане на текстове и емблеми, както и възможност за изтегляне на лога, може да намерите тук.

 

Уточнение относно представяне на фактури от страна на бенефициенти
22 юли 2008 г.

Полученото от бенефициентите финансиране по оперативните програми на ЕС се третира като финансиране на разходи, а не се третира като финансиране, обвързано с цена на стока или услуга. Поради това данъчната основа на доставката/услугата не следва да се увеличава и не следва бенефициентът да издава фактура за авансовите, междинните и финалните плащания, а разходите се документират с първични, разходооправдателни, счетоводни документи.

За повече информация - писмо на ДНФ на Министерство на финансите

 

Списъци със сключени договори
10 юли 2008

Списъци със сключени договори по две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики”

BG051PO001/07/4.2-01 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

 

Списъци със сключени договори
27 юни 2008

Списъци със сключени договори по две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”.

 

Обучение за одобрени бенефициенти
26 юни 2008 г.

Уведомяваме всички одобрени за финансиране бенефициенти, че Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” ще проведе обучение на тема „Мониторинг, отчитане и плащания” по следния график:

2 юли 2008 г. по схемата BG051PO001/07/4.2-01 „Да направим училището привлекателно за младите хора” за бенефициентите със следните входящи номера на договори, подписани от Договарящия орган на 17.06.2008 г.: 2, 19, 31, 33, 44,52, 58, 60, 62, 68, 72, 88, 113, 122, 128, 129, 135, 139, 150, 168, 179, 184, 187, 204, 216, 219, 225, 243, 247, 256, 273, 277, 280, 283, 298, 316, 318, 338, 373, 384, 396, 427, 437, 471, 486, 498, 504, 520, 528, 533, 549, 554, 572, 617, 630, 638, 651, 659, 660.

и

със следните входящи номера на договори, подписани от Договарящия орган на 19.06.2008 г.: 4, 17, 37, 54, 92, 97, 102, 134, 153, 172, 195, 197, 211, 218, 229, 250, 263, 293, 301, 304, 308, 311, 315, 317, 328, 329, 343, 347, 358, 365, 369, 371, 375, 386, 390, 392, 413, 419, 421, 429, 435, 460, 465, 485, 495, 507, 516, 519, 523, 553, 557, 567, 570, 575, 578, 579, 584, 589, 606, 611, 612, 622, 624, 626, 637, 640, 641, 648, 650, 652, 655, 657, 666.

3 юли 2008 г. за всички бенефициенти по схемите –

BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”;

BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”;

BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.Обучението ще се проведе в голямата зала на Българска Академия на науките. Адрес: гр. София, улица „15 ноември” № 1.
Регистрацията на участниците започва в 9.00 часа.
Моля да осигурите присъствието на не повече от двама души, които ще са отговорни за изпълнението на дейностите по проекта (например: ръководител на проекта и счетоводител).


Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"
Министерство на образованието и науката

 

За улеснение на бенефициентите
26 юни 2008

Публикуваме попълнен примерен образец на Искане за плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ. Образецът може да бъде изтеглен тук.

 

Искане за авансово плащане


23 юни 2008 г.

 

Бихме искали да уведомим организациите, чиито договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите от 2007 г. са вече подписани и от двете страни, да представят своите искания за авансово плащане в срок до 2 юли 2008 г. (сряда). Документите пристигнали след тази дата, ще се считат подадени към следващия период на отчитане.

 

Можете да изтеглите образец на искане за плащане от тук

 

Попълнените образци могат да бъдат подадени лично или изпратени с препоръчана поща на адреса на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”. Искането за плащане трябва да бъде подписано от ръководителя на водещата организация или изрично упълномощено от него лице.

 

Уточнение относно авансово плащане

20 юни 2008 г.

Всички извънбюджетни организации (сдружения, фондации, спортни клубове, читалища и др.), които ще подпишат искане за авансово плащане, следва да попълнят и подпишат Запис на заповед за стойността на аванса (до 20% от отпуснатата безвъзмездна помощ) в полза на Договарящия орган. Записът на заповед трябва да е издаден от представляващото/ите или едно от представляващите бенефициента лица, съгласно акта за регистрация на юридическото лице, придружен с решение на компетентния орган, подписано от всичките му членове.

Може да изтеглите образец на запис на заповед от тук.

 

МОН обявява конкурс за външни оценители
18 юни 2008 г.

Министерство на образованието и науката обявява конкурс за избор на външни оценители и за участие в оценителни комисии по шест схеми за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Пълният текст на обявата можете да прочетете тук

Образец на автобиография и декларация за конфиденциалност можете да изтеглите от меню "Документи: други документи".

Документите за конкурса могат да бъдат изпращани и по пощата.

 

Презентации от информационната кампания на МОН
16 юни 2008 г.

От връзките по-долу можете да изтеглите презентациите, които бяха изнесени по време на информационната кампания на МОН в страната през май и юни.

Анализ на добрите практики и проблемите от 2007 г.
Да направим училището привлекателно за младите хора
Разработване на училищни и студентски практики
Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени
Разработване бюджет на проект

 

Документи за кандидатстване по процедурите за директно предоставяне

Министерство на образованието и науката публикува пакетите с документи за кандидатстване по шестте процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:

1.
BG051PO001/3.1-01 „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието” [свали тук]

2.
BG051PO001/3.1-02 „Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите” [свали тук]

3.
BG051PO001/3.2-02 „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети” [свали тук]

4.
BG051PO001/3.2-01 „Разработване на система за оценка качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България” [свали тук]

5.
BG051PO001-4.1.02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби” [част1] [част2]

6.
BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” [свали тук]

Важно!
Напомняме, че по настоящите шест програми за директно предоставяне могат да кандидатстват единствено конкретните бенефициенти, които са посочени в поканите и изискванията към кандидатите.

 

Ден на Европейския социален фонд в България
2 юни 2008 г.

В четвъртък, 29 май, в хотел “Хилтън”, се проведе Деня на Европейския социален фонд в България в рамките на Седмицата на социалната политика, организирана от Комисията. В рамките на форума беше организиран специален панел посветен на управлението на средствата от Европейския социален фонд за реализиране на приоритетите в сферата на образованието и науката.

Работата на панела се ръководеше от Цветана Герджикова – директор на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, МОН. В панела взеха участие Филип Буш - началник отдел "България, Хърватска, Унгария и Холандия", ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности”, Бистра Вълчанова – експерт в отдел "България, Хърватска, Унгария и Нидерландия", ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности”, Йенс Хофман – отдел „Учене през целия живот” във Федералното министерство на образованието и изследванията, Германия, Кори Лоуес – Директор на Управляващия орган на ЕСФ в Нидерландия, Министерство на социалните въпроси и заетостта, Радослав Хитов – председател на сдружение на профилираните гимназии с чуждоезиково обучение, Милен Михов – помощник-ректор на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Любов Попова – председател на специализираната комисия по образование и обучение в Германо-българска индустриална търговска камара.

Г-жа Герджикова изнесе водещия доклад на тема: ”ЕСФ за образование - първи стъпки в България”, в който бяха представени както резултатите от четирите грантови схеми, които Министерството на образованието и науката стартира през 2007г., така и основните задачи на деветте процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които ще бъдат отворени през 2008 г. В доклада беше отбелязано, че стартиралите вече грантови схеми са имали успешен старт и по тази причина, три от тях ще бъдат обявени отново и през 2008 г. („Разработване на училищни и студентски практики”, „Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени” и „Да направим училището привлекателно за младите хора), като средствата за индивидуалния грант ще бъдат по-високи. Освен трите грантови схеми, през 2008 г. се предвижда да бъдат обявени и шест схемни за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез които се финансират дейности, свързани с реализирането на основните приоритети в дейността на МОН.

След това г-н Буш представи предизвикателствата, които стоят пред сферата на образованието в България. Неговите препоръки бяха в посока на подобрение на качеството на образованието, намаляване броя на отпадащите от училище и прилагане стратегията за учене през целия живот. Г-жа Вълчанова отбеляза необходимостта от изграждане на силна чувствителност у децата към социалните проблеми на обществото, както и от промяна в образователната система с цел повишаване на нейната социална ефективност. Г-н Хофман представи положителния опит на Германия в образователната система. Той наблегна на нуждата от учене през целия живот, за да може адекватно да реагираме на глобализацията, новите технологии и демографските промени. Г-жа Лоуес сподели полезни практики от холандския опит в работата с евро-фондовете. Тя обърна внимание на факта, че от голямо значение е обучението на обучителите. Специално внимание следва да се обръща и на децата с физически увреждания, за да се осигури достъпа им до образование.

Останалите участници в панела споделиха очакванията на представляваната от тях социални и професионални групи по отношение на управлението на ЕСФ в България.
В последвалата дискусия бяха зададени различни въпроси, за доизясняване на техните основни тези или коментари. Някои от присъстващите изложиха и своите становища по обсъжданите въпроси.

 

Допълнителен информационен ден
2 юни 2008 г.

На 12.06.2008 г., от 9.30 ч., в гр. София, ще бъде проведен допълнителен информационен ден за разясняване на трите програми на МОН за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти. Мястото на провеждане ще бъде залата на 7 етаж в сградата на МОН на бул. „Дондуков” 2А. Във връзка с пропускателния режим в сградата е необходимо да заявите своето участие на телефони: 02 / 935 6061.

 

МОН стартира 6 процедури за директно предоставяне (за конкретни бенефициенти)
30 май 2008 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието и науката стартира 6 процедури за директно предоставяне (за конкретни бенефициенти).
Безвъзмездно финансиране на обща стойност 104 636 905 лв. ще получат проекти по програмите:
1. „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието”
(Приоритетна ос 3: Основна област на интервенция 3.1)
Общ бюджет: 39 116 600 лв.
Конкретен бенефициент: МОН чрез дирекция „Информационни и комуникационни технологии в образованието”
Програмата е насочена към: ученици, студенти, учители, преподаватели, научни работници, родители, ръководен и административен персонал в училищата и висшите училища.

Покана

2. „Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите”
(Приоритетна ос 3: Основна област на интервенция 3.1)
Общ бюджет: 9 779 150 лв.
Конкретни бенефициенти:
Компонент 1: МОН чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие”
Компонент 2: Национален институт за обучение на директори
Компонент 3: МОН чрез дирекция „Политика във висшето образование”
Програмата е насочена към: учители, преподаватели, педагогически кадри в училищата, детските градини и извънучилищните педагогически учреждения, директори, помощник-директори на образователни институции и желаещи да придобият директорска правоспособност

Покана по Компонент 1
Покана по Компонент 2
Покана по Компонент 3

3. „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети”
(Приоритетна ос 3: Основна област на интервенция 3.2)
Общ бюджет: 7 823 320 лв.
Конкретен бенефициент: МОН чрез дирекция ”Финанси”
Програмата е насочена към: служители в образователни и обучителни институции

Покана

4. „Разработване на система за оценка качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България”
(Приоритетна ос 3: Основна област на интервенция 3.2)
Общ бюджет: 3 911 660 лв.
Конкретни бенефициенти:
Компонент 1: Център за контрол и оценка на качеството на образованието
Компонент 2: МОН чрез дирекция „Политика във висшето образование”
Програмата е насочена към: обучаеми, служители в образователни и обучителни институции (включително оценители), обучаващи, работодатели

Покана по Компонент 1
Покана по Компонент 2

5. „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби”
(Приоритетна ос 4: Основна област на интервенция 4.1 – за Компонент 1 и Основна област на интервенция 4.2 – за Компонент 2)
Общ бюджет: 4 889 575 лв.
Конкретни бенефициенти:
Компонент 1: МОН чрез дирекция „Политика в общото образование”
Компонент 2: МОН чрез дирекция „Образователна среда и образователна интеграция”
Програмата е насочена към: деца в предучилищна възраст, ученици от 1 до 4 клас по Компонент 1, ученици от 5 до 10 клас по Компонент 2,
учители и педагогически съветници

Покана по Компонент 1
Покана по Компонент 2

6. „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”
(Приоритетна ос 4: Основна област на интервенция 4.2)
Общ бюджет: 39 116 600 лв.
Конкретен бенефициент: МОН чрез дирекция ”Студенти, докторанти и специализанти”
Програмата е насочена към: студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища

Покана

 

Нова информационна кампания

На 13 май започва информационната кампания относно програмите, които Министерство на образованието и науката ще стартира в рамките на приоритетни оси 3 и 4 от ОП РЧР през 2008 г.

Екипи на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” ще организират семинари за разясняване на новите програми в следните градове:
Бургас (13.05), Стара Загора (14.05), София (15.05, 28.05), Варна (20.05), Шумен (22.05), Велико Търново (23.05), Благоевград (26.05), Пловдив (27.05), Русе (04.06), Плевен (05.06) и Видин (06.06).

 

Относно: Изискване при подписване на договорите

Едно от задължителните изисквания при подписване на договорите с одобрените кандидати е те да представят договори с партньорите, които ще участват в изпълнението на проекта.

Във връзка с въпросите, които получихме по отношение на това изискване, бихме искали да поясним, че препоръчваме да бъде представен един общ договор между водещата организация и всички партньори, в който ясно да бъдат разграничени правата и задълженията на всяка една от страните.

Партньорските договори следва да бъдат съобразени с изискванията на точка 1.7 от Общите условия към договора с одобрения кандидат, а именно:

„Бенефициентът гарантира, че условията, приложими към него по силата на членове 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14 и 15 се отнасят и до неговите партньори, а условията по членове 1, 3, 4, 5, 6 и 14 до всички негови изпълнители. Той е длъжен да включи разпоредби в този смисъл в договорите, които сключва с тези лица.”

 

Относно: Промени в ПМС № 121/31.05.2007 г.

Във връзка с приемането на Постановление № 70/04.04.2008 г. за промени в ПМС № 121/31.05.2007 г., с които се опростяват изискванията към кандидатите в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ви уведомяваме следното:

В раздел 3.1, т. (1) от Насоките за кандидатстване е посочено, че "изискванията по т. 1-9 са задължителни и за управителите, съответно членовете на управителните органи на водещата организация/партньора – юридическо лице, а когато членове на управителните органи са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган".

С влизане в сила на Постановление № 70/04.04.2008 г. за промени в ПМС № 121/31.05.2007 г. тези изисквания няма да се отнасят до всички членове на управителните органи, а само до лицата, които са овластени да представляват кандидата, съответно партньора, и са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, определени са като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване или са създадени с друг учредителен документ, приложим по настоящите програми.

ВАЖНО

Промени в специалните условия от договора

В съответствие с ДНФ № 01/ 27.08.2007г. на Министерство на финансите и съгласно писмо от 20.03.2008г. на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси”, бяха направени изменения в специалните условия (чл. 4.5 и 4.6) от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Коригирания вариант на договора можете да изтеглите от тук.

Актуално

На 12 април, в гр. Пловдив, се състоя среща на ръководството на Министерство на образованието и науката и експерти от дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” с представители на медиите. На срещата бяха представени приоритетите на МОН в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, резултатите от програмите на МОН от 2007 г., както и схемите за безвъзмездно финансиране на министерството през 2008 г.

ВАЖНО!

При подписване на договорите, водещите организации трябва да представят споразумения в свободен текст с организациите-партньори по техните проекти. Партньорските договори следва ясно да формулират правата и задълженията на двете страни.

ВАЖНО!

На 14.03.2008 г. Министърът на образованието и науката одобри оценителните доклади за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по следните програми, в рамките на приоритетни оси 3 и 4 от Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:

 1. BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”
 2. BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
 3. BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”
 4. BG051PO001/07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите хора”


За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС №121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001/07/3.3-01
„Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”Списък

на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001/07/3.3-02
„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”


Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001/07/4.1-01
„Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”


Списък
на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001/07/4.2-01
“Да направим училището привлекателно за младите хора”Забележка!


За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички одобрени за финансиране кандидати, трябва да представят необходимите документи не по-късно от 28.03.2008 г.

Списък на документите, необходими за сключване на договорите:

Приложение 1 (Списък на подкрепящите документи към момента на сключване на договор)
Приложение 2 (Финансова идентификационна форма)
Приложение 3 (Актуализирана количествено-стойностна сметка - ако е приложимо)
Приложение 4 (Актуализирана форма за техническа спецификация - ако е приложимо)
Приложение 5 (Подписана Декларация в четири екземпляра относно произхода на финансовия принос на проекта)
Приложение 6 (Декларация за нередности)


Съгласно чл. 25, ал. 4 от ПМС №121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в срок от 30 работни дни, считано от 14.03.2008 г. В писмото ще бъде посочено и основанието за отхвърлянето им.


За допълнителни въпроси и разяснения по документите и процедурите свързани със сключване на договорите, можете да се обърнете към следните лица за контакт:

по програма BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”:
• Любомир Луканов, тел. 02/ 872 07 04, e-mail: l.lukanov@mon.bg
• Цветанка Фичева, тел. 02/ 872 07 04, e-mail: ts.ficheva@mon.bg
• Галина Ненчева, тел. 02/ 872 07 04, e-mail: g.nencheva@mon.bg

по програма BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”:
• Диана Петрова, тел. 02/ 872 07 04, e-mail: d.petrova@mon.bg
• Десислава Дякова, тел. 02/ 872 07 04, e-mail: d.diakova@mon.bg
• Мюйессер Солак – тел. 02/ 872 07 04, e-mail: m.solak@mon.bg

по програма BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”:
• Диляна Танова, тел. 02/ 872 07 04, e-mail: d.tanova@mon.bg
• Анна Стойкова, тел. 02/ 872 07 04, e-mail: a.stoykova@mon.bg
• Ивайло Станиславов, тел. 02/ 872 07 04, e-mail: i.stanislavov@mon.bg

по програма BG051PO001/07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите хора”:
• Калоян Колев, тел. 02/ 872 07 04, e-mail: k.kolev@mon.bg
• Николай Янев, тел. 02/ 872 07 04, e-mail: n.yanev@mon.bg
• Стоян Цонев, тел. 02/ 872 07 04, e-mail: s.tsonev@mon.bg

 

Индикативна годишна програма за 2008 г.
31.01.2008

Индикативна годишна програма по приоритети 3 и 4 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" [можете да свалите текста ТУК]


ВАЖНО!


Уточнение във връзка с исканата финансова информация от водещата организация и партнъорите при подаване на проектопредложения по 4-те програми по ОП “РЧР”
25.09.2007

В т. 1.2.1. от Формуляра за кандидатстване (таблица относно финансовия капацитет на водещата организация) е записано, че се изисква информация за последната приключила финансова година (N), както и за двете предходни финансови години (N-1 и N-2). По същия начин следва да се разбира и изискването на т. 2.2.1. от Формуляра (таблица относно финансовия капацитет на партнъора/партнъорите).

Следователно, както във Формуляра (т.1.2.1. и 2.2.1.) така и в Насоките за кандидатстване (т. 3.4.1.) става въпрос за информация за последната приключила финансова година и две години назад.

 

ВАЖНО!

относно
изискваните в Насоките за кандидатстване учредителни актове по четирите схеми за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие на човешките ресурси"


За сведение на училищата, които не разполагат с учредителен акт!

След получаване на проектните предложения, за тези училища, които не разполагат с учредителен акт, дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" ще удостоверява, дали училището има право да кандидатства. Проверката ще се осъществява в регистъра, който Министерството на образованието и науката поддържа, съгласно параграф 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗНП.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!


19.09.2007 г.


За сведение на кандидатите по четирите схеми за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие на човешките ресурси"


публикуваме


Указания на Министерство на финансите за третиране на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Целият текст на Указанията

 

Допълнителна информация за проведените информационни дни от дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”

14.09.2007 г.

Обобщена информация за проведените информационни дни от дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” в рамките на ОП “РЧР” за набирането на проектопредложения можете да намерите тук.

 

Приключиха информационните дни за набиране на проектопредложения по четири програми в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

28.08.2007 г.

В периода 6 август – 24
август 2007 г. дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” проведе информационни дни за набиране на проектопредложения по четирите програми в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за които отговаря Министерство на образованието и науката.
Три екипа, съставени от служители на дирекцията, посетиха в посочения период следните градове: Видин, Русе, Варна, Стара Загора и Бургас. В София се състояха четири срещи – с представители на училищата и с представители на висшите училища и научните институти. Беше отчетен сериозен интерес във всички градове – общият брой на участниците беше над 1000, като най-често срещаните въпроси бяха свързани с документите за кандидатстване.
Като приложени файлове можете да намерите част от презентациите, представени от служителите на дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”.

pdf Да направим училището привлекателно за младите хора
pdf Разработване на механизми за училищни и студентски практики
pdf Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание
pdf Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

 


Определени са лицата за контакт по набирането на проекти по ОП "РЧР" в Регионалните инспекторати по образование

14.08.2007 г.

Със заповед на министъра на образованието и науката Даниел Вълчев се определят отговорните лица по региони, към които кандидатите по четирите програми на МОН за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП "РЧР" могат да задават своите въпроси, свързани с изготвянето на проектопредложения. Това са служители в 28-те регионални инспектората по образование, чиито имена може да намерите в приложения файл.

Списък на служителите
За контакти

 

МОН стартира информационна кампания по набиране на проектопредложения по четири програми към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

31.07.2007 г.
Министерство на образованието и науката предвижда провеждане на информационни дни, в които подробно ще бъде разяснено кандидатстването по четирите програми по приоритети 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
В периода от 06.08.2007 - 24.08.2007 ще бъдат посетени областните градове: Видин, Русе, Варна, Стара Загора, Бургас и София както следва:

Видин

06.08.2007 г.

Русе

08.08.2007 г.

Варна

09.08.2007 г.

Стара Загора

21.08.2007 г.

Бургас

23.08 2007 г.

София

13.08. 2007 г - 16.08. 2007 г.


За повече информация се обръщайте към регионалните инспекторати по образование в съответните областни градове.

 

МОН набира проекти по 4 програми от структурните фондове

30 юли 2007 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието и науката стартира четири програми, които ще се реализират на територията на цялата страна и ще се финансират от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Безвъзмездно финансиране на обща стойност 23 176 586 лв. ще получат проекти по програмите:

„Да направим училището привлекателно за младите хора” разполага с общ бюджет 9 779 150 лв.
Със свои проекти по тази програма кандидатстват училища, общини, неправителствени организации (вкл. читалища, спортни клубове, младежки организации), обслужващи звена в системата на народната просвета - извънучилищни педагогически учреждения. Средствата, които може да получи един проект са:
Минимален размер на безвъзмездната помощ - 10 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 50 000 лв.
До 5% от стойността на проекта могат да се използват за оборудване или ремонтни дейности, свързани с реализирането му. Продължителността на един проект е до 2 години.
Програмата е насочена към деца и ученици в училищата и извънучилищните педагогически институции.

За повече информация


„Разработване на механизми за училищни и студентски практики” е програма с бюджет 3 911 660 лв., по която могат да кандидатстват професионални училища, висши училища. Изискват се партньорства с работодатели, браншови и изследователски организации.
Продължителността на един проект е до 2 години, като средствата на безвъзмездна помощ са с минимален размер 40 000 лв. и максимален – 80 000 лв.
Програмата е насочена към преминаващи професионално обучение (X – XII клас), студенти и преподаватели, наставници от предприятия.

За повече информация

„Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” – бюджет 5 574 116 лв. По програмата кандидатстват общини, училища, неправителствени организации и други. Всеки проект включва дейности по извеждане на децата от обособените училища в ромските квартали и подобряване на средата за обучение. Продължителността му е до 2 години.
Безвъзмездната помощ за един проект е с минимален размер 50 000 лв. и максимален – 100 000 лв. До 20% от стойността на проекта могат да се използват за закупуване на оборудване или ремонтни дейности, свързани с реализацията му.

За повече информация


„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” е с общ бюджет 3 911 660 лв.
За тези средства могат да кандидатстват висши училища, БАН и други научни организации, включително и в партньорство с работодатели.
Продължителността на един проект е до 3 години, а безвъзмездната помощ е в минимален размер 80 000 лв. и максимален – 200 000 лв. До 5% се признават разходи за оборудване или за ремонтни дейности.

За повече информация

 

Заседание на Комитета за наблюдение

На 18 юни 2007 г. в гр. София се проведе предварителното заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Дневният ред на заседанието включваше приемането на Правилник за дейността на Комитета за наблюдение и одобряване на критерии за избор на операции, с които ще се стартират дейности през 2007 г. Министерство на образованието и науката като Междинно звено с отговорност по управление на Приоритети 3 и 4 от оперативната програма, предвижда през 2007 г. да стартират следните операции:

По приоритет 3. „Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”:

 • „ИКТ в образованието”
 • „Разработване на механизми за ученически и студентски практики”
 • „Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.”

По приоритет 4: „Подобряване достъпа до образование и обучение”

 • „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”
 • „Да направим училището привлекателно за младите хора”
 • „Студентски стипендии за равен достъп до висше образование”.

Предстои окончателното одобрение на операциите, както и на процедурата за реализацията им - грантова схема или директно възлагане. Очаква се второто заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” да се проведе през септември тази година.

 

Информационни дни

Дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” проведе в периода 20 ноември – 11 декември 2006 г. информационна кампания на тема “Структурните фондове на ЕС или как да достигне българското образование до тях”.
Три екипа, съставени от служители на дирекцията, посетиха в посочения период следните областни центрове: Пловдив, Сливен, Варна, Бургас, Шумен, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Габрово, Велико Търново, Русе, Плевен и Враца. В София се състояха две срещи - с представители на професионалните гимназии и с представители на висшите училища.
По време на кампанията бяха обсъдени следните теми:

 • Структурните фондове на Европейския съюз и по-специално Европейският социален фонд;
 • Основни моменти в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с акцент върху Приоритети 3 и 4, свързани пряко с проблемите на образованието и обучението;
 • Възможности за финансиране на образователни проекти по други оперативни програми;
 • Идеи и насоки за кандидатстване с проекти в областта на образованието по линия на Структурните фондове на ЕС.

Присъстваха представители на общообразователни, професионални, частни и висши училища, детски градини, обслужващи звена на МОН от съответния регион, общинска и областна администрация, неправителствени и стопански организации, синдикати, родителски асоциации, както и представители на медиите. На всички участници бяха раздадени по 2 информационни брошури: “Европейският социален фонд в България” изготвена от Министерство на труда и социалната политика” и Структурните фондове на Европейския съюз или как да достигне българското образование до тях?” изготвена от Министерство на образованието и науката. На срещите присъстваха регионалните координатори на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които присъстваха на всички срещи и запознаха участниците с възможностите за кандидатстване с проекти по линия на оперативна програма “Регионално развитие”, свързани с ремонти, строителство и доставки за училищата.
Информационната кампания предизвика сериозен интерес във всички областни градове. Общият брой на участниците бе 1134, като 687 от тях попълниха анкетата-въпросник, изготвена предварително от дирекция “СФМОП”.