bg   en     
 
 
 
 
 
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК

14.30 часа – 16.30 часа

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието, младежта и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ПРИОРИТЕТНА ОС:
Приоритетна ос 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение
ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ:
4.1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение


Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството му на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

кани

Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”, в качеството й на конкретен бенефициент да подаде проектно предложение, съгласно приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Номер и име на процедурата: BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”

Цел на настоящата процедура е:
Осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
• ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;
• повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;
• повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания;
• изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип.

Бюджет: 10 000 000 лв.

Допустими дейности:

1. Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст.
2. Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение.
3. Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в училищата за деца с нарушено зрение и с увреден слух.
4. Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост (помощните училища) от интернатен тип.
5. Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със СОП.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 28 ноември 2011 г., 16.30 часа

Пакет документи за кандидатстване:

Актуализирани Изисквания за кандидатстване (6 юни 2012)

Покана

Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне

Приложения

Заповед и приложения 

Ръководство за бенефициента