bg   en     
 
 
 
 
 
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК

14.30 часа – 16.30 часа

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието, младежта и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

дата въпрос отговор
11.11 Уважаеми госпожи / господа,
В публикуваните "Насоки за кандидатстване" по схемата за безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора” в раздел Допустими разходи на стр. 23 е написано, че допустими са разходите за :
"Придобиване на ДМА по смисъла на закона за счетоводството без характер на дълготрайни материални активи...."

Ако ДМА означава "дълготрайни материални активи", моля да обясните какво се има предвид.

Юри Атанасов
Управител на ИСИУ ООД
ДМА са активи, които имат стойност над 700 лв.
11.11 Каква е възможността детска градина, която е на делегиран бюджет да участва в кандидатстване с проект по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

По програма „Да направим училището привлекателно за младите хора” детските градини не са допустими кандидати и не могат да участват с проект.

11.11 За да имаме право на максимален грант (390 000 лв.)при кандидатстване достатъчно условие ли е, ако общият брой на учениците по списък в кандидатстващите училища (координатор и партньор)е 1480 или има и други допълнителни изисквания респ. критерии? Вие можете да кандидатствате за максималния грант, при условие, че сумата, за която кандидатствате, разделена на броя на лицата от целевата група включена в проекта, не надвишава 264. В конкретния случай, условието е спазено: 390 000/ 1480=263.5
12.11 Изисква ли се, ако в проекта като целева група участват ученици от няколко училища, всички училища да бъдат партньори по проекта?
К.Недялкова
Няма изискване всички училища, в които учат ученици, включени в дейностите по проекта, да са формални партньори на Водещата организация. Задължително изискване е ако училище не е водеща организация, да има такова сред партньорите.
12.11

Добър ден! От името на ЦДГ"Явор4-Габрово имам два въпроса: 1. Може ли водещата кандидатстваща организация да е общинска детска градина? 2.Ако - да, по-добре ли е тя да бъде представлявана от юридическо регистрирано Училищно настоятелство към същата?

Велина Русева

Детските градини не са допустими водещи организации или партньори по програмата. Училищното настоятелство, ако е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, е допустим кандидат по програмата.
13.11

Може ли водещата организация да е частна детска градина?

Диана Андреева

Вижте отговор на въпрос от 11.11.2008 г.
13.11 1. Допустим партньор ли е общинският район? 2. В подкрепящите документи баланс и отчет само за последната приключена финансова година или за последните 3 години трябва да се приложи (тъй като в Насоките на едно място пише последните 3 години, на друго място - само за 1 година)?
К.Недялкова
1. Общинският район не е допустим кандидат или партньор по настоящата програма.
2. В подкрепящите документи на етап кандидатстване се представя отчет за доходите и счетоводен баланс за последната приключила финансова година, заверен с печат на водещата организация и текст „Вярно с оригинала”. (Тези документи не се подават от бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
14.11

Уважаеми дами и господа, възможно ли е да се кандидатства с проект за училищни униформи и други училищни символи? Предварително благодаря за отговора.

Нели Борчева

Дейността „ритуализация на училищния живот” е една от допустимите дейности по тази програма. Въпреки това, по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”, това е допълваща дейност, а не основна такава, както е по една от националните програми на МОН.
14.11

Здравейте, Ние сме общинско основно училище, на делегиран бюджет от м. април 2006 г. Като общинско училище сме второстепенен разпоредител на финансови средства. Имаме училищно настоятелство (УН), регистрирано по ЗЮЛНЦ в обществено-полезна дейност. Досега сме кандидатствали по проекти чрез УН. Въпросът ни е, можем ли да кандидатстваме по проекта BG051PO001-4.2.02 “Да направим училището привлекателно за младите хора” от името на училището, или Общината трябва да кандидатства като подаде проекта вместо нас? Като предварително Ви благодаря за отделеното време, оставам в очакване на Вашия отговор.

С уважение, Радка Добрева, педагогически съветник

По тази програма, допустими кандидати са както училищата, така и общината. Въпрос на Ваша преценка е коя да бъде водещата организация, като се съобразите с изискванията към водещите организации в Насоките за кандидатстване.
16.11

Имаме питане относно две насоки: 1. Кой ще покрие разхода за ДДС? Ние сме училище, трябва да заделим от бюджета или да си намерим партньор, или този разход ще се покрие от проекта? 2.Какво точно означава 10% за оборудване? Желаем да направим извънучилищна дейност по информатика, в училищната сграда няма компютърна зала, но имаме свободна стая. Необходимо ни да закупим компютри, маси и столове. Всичко това ще надхвърли тези 10%. Възможво ли е да бъде одобрен такъв проект? И какво точно се включва в оборудването?

Пехливанова

1. ДДС се възстановява единствено на организации, които не са регистрирани по ДДС и нямат право да си го възстановят по друг ред. В общия случай, училищата не са регистрирани по ДДС. Следователно, ДДС-то което трябва да изнесете в посочената графа/ред от бюджетната таблица, ще ви бъде възстановено.
2. До 10 % от бюджета на проекта могат да бъдат разходвани за закупуване на ДМА. ДМА са активи, които имат стойност над 700 лв.
17.11

Моля, да ни уведомите в кои случаи могат да бъдат включени детски градини в тази програма. Има ли възможност, ако ние като община сме водеща организация да включим една или повече детски градини като партньори?

Мариана Тодорова

Вижте отговор на въпрос от 12.11.2008 г.
17.11

Здравейте, допустима ли е дейността хо закупуване на униформи на учениците по отворената мярка? Тази дейност няма да бъде единствена

Мирена Ботева

Вижте отговор на въпрос от 14.11.2008 г.
17.11

Здравейте, имам следният въпрос. Обмисляме проект за създаването на онлайн училищен вестник. Има ли някакво изискване, което да забранява платената реклама в подобен вестник след приключването на проекта??? Предварително благодаря за отговора

Емил Стоянов

Генерирането на приходи чрез реклама не е допустимо за срока на проекта. Няма ограничения за средствата, чрез които ще се осигури устойчивост на проекта след неговото приключване.
17.11

Здравейте! Бих искал да Ви задам въпрос свързан с бенефициентите относно проекта: BG051PO001-4.2.02 “Да направим училището привлекателно за младите хора”.
Може ли САМО ЕДНО училище да кандидатства за проект? Училището да НЕ е комбинирано с друга организация?
И още един въпрос - ако имаме въпроси относно подготовката на проекта на кой телефон може да ги зададем или на кой имейл?
Благодаря Ви предварително!

Атанас Кузманов

Да, допустимо е училище да кандидатства като водеща организация по програмата самостоятелно, без партньори. Въпроси по програмата можете да задавате до 12 декември (infosf@mon.bg). Индивидуални консултации за подробното разписване на отделни проекти не са допустими.
17.11

Дейност-ритуализация на училищния живот-включва ли конкретно въвеждането на униформи?

Емилия Янкова Илиева

Вижте отговор на въпрос от 14.11.2008 г.
17.11

Възможно ли е в проекта "Да направим училището привлекателно за младите хора" като партньори да бъдат включени Целодневни детски градини. Допустимо ли е за залата,в която ще се провеждат повечето от проектните дейности да се предвиди закупуване на климатична система за отопление.

Деяна Щерева

1. Вижте отговор на въпрос от 12.11.2008 г.
2. Възможно е да бъде закупена такава система, при условие, че необходимостта от такъв разход е добре обоснована и свързана с целите на проекта и разхода е до допустимите 10% от бюджета на проекта за закупуване на ДМА.

17.11

Сумата от 264 лева се прилага на ученик конкретно включен в проекта (в кръжок, в дейност) или спрямо общия брой ученици на кандидатстващото/кандидатстващите училища, както сте отговорили на по- преден въпрос.

Габриела Миткова

Сумата от 264 лева се отнася единствено до лицата от целевата група, които са включени в дейностите по проекта.
17.11

Здравейте, допустимо ли е колеж от системата на висшето образование (ОКС "професионален бакалавър" от структурата на Тракийски университет) да бъде водеща организация или партньор по проект от тази открита процедура? В насоките не се споменава висше училище, но в информацията за подкрепящите документи е казано, че когато водещата организация е висше училище тя представя разпечатка от регистъра на интернет-страницата на МОН (стр.35 от Насоките).

Веселина Недева

Указанието на стр. 35 присъства в Насоките за кандидатстване по всички публикувани досега програми на МОН, които са отворени за кандидатстване към момента. Конкретно за програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”, това указание не е приложимо, а висшите училища не са допустими кандидати. Училищата, които са допустими кандидати, не представят съдебно решение за регистрация, а единствено разпечатка от регистъра на интернет-страницата на МОН, а частните училища – и Заповед на Министъра на образованието и науката за откриване на учебна година (стр. 29, т. II. 1).
18.11

Общинските училища трябва ли да попълват декларации Г-1 и Г-6?

К.Недялкова

Да. Тези декларации се попълват от всички водещи организации.
18.11

Общински младежки дом - Перник е бюджетно звено на Община Перник, който не е регистриран по закона за юридическите лица с нестопанска цел.Въпросът ни е: Допустим кандидат ли е за изготвяне на проект по оперативната програма "Да направим училището привлекателно за младите хора"- посредством схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.02?

Общински младежки дом - гр.Перник

В случай, че не е самостоятелно юридическо лице, Общинския младежки дом може да кандидатства по програмата единствено чрез общината, която да го представлява като водеща организация.
18.11

Допустимо ли е Общински младежки дом да бъде водеща организация?

Цветана Тошева

Вижте отговор на въпрос от 18.11.2008 г.
18.11

1. Допустима дейност ли е провеждане на обучение за учители от училището, които след това да работят с учениците в рамките на проекта? 2. Допустима дейност ли е обучение на родители?

К.Недялкова

Учителите и родителите не са сред допустимите целеви групи по програмата.
18.11

Въпросът ни е дали по Проект BG051PO001-4.2.02 “Да направим училището привлекателно за младите хора” могат да се финансират дейности за ремонт и/или закупуване на фанфарни инструменти. Предварително Ви благодарим.

Радка Добрева

Вижте отговори на въпроси от 12.11.2008 г. и 17.11.2008 г.
18.11

По програма „Да направим училището привлекателно за младите хора” По програма „Да направим училището привлекателно за младите хора” имаме действащ проект. Бихме ли могли да подадем ново предложение, което да разшири дейностите по първия проект.

Дина Кирилова

Вижте стр. 18 от Насоките за кандидатстване
18.11

Допустим кандидат ли е общинска структура по образование,например Дирекция "Образование и просвета" към община или местните Инспекторати по просвета?

Юлиян Димов

В случаите когато чрез общината кандидатстват нейни структурни звена, тя може да подаде повече от едно проектно предложение.
18.11

1.Във връзка с определяне на целевите групи по втория етап на проекта за извънкласни форми, молим да ни изясните при положение, че 1 ученик участва в три различни форми това означава ли, че му се полагат 3 х 264лв. допустимия максимален разход.

2.Тъй като първият етап на проекта продължава до м.ноември 2009г. можем ли във втория етап да заложим продължение на дейностите считано от м. декември 2009г. до юни. 2010г.
3. От кой месец можем да заложим началото на проекта?

Благодарим Ви предварително!

1. Вижте отговори на въпроси от 11.11.2008 г. и 17.11.2008 г.
2. Да, можете.
3. Във вторият Ви въпрос е споменат месец декември 2009 г. като предполагаемо начало на проекта.

18.11

Допустима целева група ли са деца на възраст 3-7 години, при водеща организация НПО?

Янка Бакалова

Допустимата целева група е: деца и ученици в училищата и извънучилищните педагогически учреждения. Неправителствената организация задължително трябва да партнира с училище или ИПУ.
18.11

Уважаеми дами/господа, по схема за безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора" има ли ограничения по отношение на колко училища община може да бъде партньор? Предварително Благодаря!

Иванова

Няма ограничение за броя на партньорствата. Вижте стр. 18 от Насоките за кандидатстване.
18.11

Допустим разход ли е по т. 2 от бюджета командировъчни разходи за работна среща на учители от няколко области, които водят дейности по проекта.

Г. Николова

Да, командировъчните разходи за работни срещи /свързани с дейностите по проекта/ в рамките на Р България са допустими.
19.11

Въпросът ми е за програма BG051PO001-4.2.02 “Да направим училището привлекателно за младите хора”. 1.Допустим партньор ли е Дом за възпитание и отглеждане на деца лишени от родителски грижи? 2.Възпитаниците на Дома могат ли да бъдат бенефициенти?

Цонка Василева
Фондация "Социални норми"

1. Домовете за възпитание и отглеждане на деца лишени от родителски грижи не са допустими водещи организации и партньори по програмата /доколкото те не са училища или ИПУ/ .
2. Да, те могат да бъдат крайни получатели на помощта, в случаите когато отговарят на изискванията за допустимост на целевата група (стр. 18 от Насоките за кандидатстване).

19.11

Училищата партньори /ОУ/ трябва ли да представят копие от регистъра на МОН? Достатъчен документ за създаване на училището е писмо от Музея по образованието - Габрово?

Гълабинка Цветанова

Училищата партньори също следва да представят копие от регистъра на МОН.
По втория въпрос, вижте стр. 29 (т. II.2.1) от Насоките за кандидатстване.

19.11

Пиша от столична езикова гимназия. Имам следните два въпроса по схема BG051PO001-4.2.02 "Да направим училището привлекателно за младите хора": 1. В Насоките има дадени допустими дейности, от които поне една трябва да присъства. Възможно ли е обаче да включим и други дейности, които биха били не по-малко значими - например, да се формират и обучават групи ученици по теми като комуникация, справяне с конфликти, утвърждаване на добри социални отношения и т.н., тоест все неща, които не са пряко свързани с агресивността, но в действителност стоят в основата на нейната поява? 2. Как стои въпросът с финансирането на т.нар. "обучения за обучители"? Питам, защото много организации не работят директно с ученици, а предлагат темите на техните учители. Благодаря Ви предварително.

Елена Панова, 125-то СОУ

1. Да. Можете да включите комбинация от няколко от дейностите, които са заложени като допустими в Насоките за кандидатстване
2. Вижте отговор на въпрос от 18.11.2008 г.
20.11

Уважаеми господа/госпожи, Неприятно сме изненадани от публикуваната декларация за избягване на двойното финансиране.Работим по първата част на проекта за извънкласни форми, която ще приключи през ноември 2009г.Практиката показва, че одобряването на проектните предложения и сключването на договорите се осъществява 6-7 месеца след крайния срок на кандидатстване.Това означава, че новият етап ще започне не по-рано от м.септември, т.е., само два месеца преди да е приключил първият.Можем ли да заложим други инициативи за същата целева група, както и продължение и разширяване на извънкласните форми от първия етап,считано от м.декември 2009 до юни 2010?Така ще спазим условието за недопускане на дублиране.

Васил Георгиев

Да, можете. Тази възможност Ви е дадена в текста на Декларацията за избягване на двойно финансиране (Приложение Г-4).
20.11

Здравейте, имам следния въпрос:Възможно ли е по програмата “Да направим училището привлекателно за младите хора” член на екипа по изпълнение на проекта да бъде и ръководител на клуб?

Ю.Петрова

В Насоките за кандидатстване няма записана забрана в това отношение, но подобна ситуация може да бъде считана от контролиращите органи като конфликт на интереси /доколкото едно и също лице си възлага и изпълнява дейностите/, което може да доведе до непризнаване на разходи.
20.11

Ще участваме като водеща организация в програмата " Да направим училището привлекателно за младите хора", направление "Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда". Моля да ни информирате по-конкретно какви дейности ще бъдат финансирани в тази насока. Училищното настоятелство може ли да бъде партньор?

Ст. Иванова

1. Препоръчително е, дейностите по естетизиране на вътрешната и външната училищна среда, както и дейностите по ритуализация на училищния живот да имат допълващ характер към дейности, които включват участници от допустимата целева група по програмата.
2. Училищните настоятелства, ако са регистрирани по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са допустими партньори.

20.11

Здравейте, имам 2 въпроса относно условията за кандидатстване по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора": 1. Може ли една от дейностите да бъде учебна екскурзия в чужбина? 2. Може ли да кандидатства фондация като водеща организация?

Надя Симеонова Цветкова

1. Дейностите по програма "Да направим училището привлекателно за младите хора" следва да се извършват единствено на територията на Р България.
2. Да, доколкото организацията е регистрирана по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

20.11

Уважаеми госпожи и господа, Бих желала да получа отговор на следните въпроси: 1. Училището ни разработва проект по тази мярка като водеща организация, възможно ли е да се включим и като партнираща организация в проект на друго училище? 2. В този случай може ли ученици от нашата целева група да бъдат бенефициенти и в проекта на училището, на което ще бъдем партньори? 3. Допустимо ли е членове на екипа по проекта да бъдат и лектори в дейности от проекта?

Милена Златанова

1. Вижте отговор на въпрос от 18.11.2008 г.
2. Да, стига дейностите, в които учениците ще са включени по втория проект, да се различават от дейностите в първия.
3. Вижте отговор на въпрос от 20.11.2008 г.

20.11

Във формуляра за CV в 13-та точка има таблица "Конкретен опит от работа в региона" с графи "Държава" и "От дата до дата". Какъв опит се има предвид? изпратено от:

С.Нанчева

Опит в управление на проекти и в изпълнение на дейности, сходни с тези, които са заложени в проектното предложение.
20.11

Допустимо ли е като извънкласна дейност да бъде включен клуб по "Информационни технологии" и извършване на дейности по направление "Екология и природна среда"?

Милена Златанова

Да, допустимо е.
20.11

Възможно ли е партньор на училище да бъде ЕООД с лиценз от ДАЗД с обхват "Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца" и регистрирано в Регистъра на АСП?

Стефка Александрова

Търговските дружества не са допустими кандидати по програма "Да направим училището привлекателно за младите хора".
21.11

Уважаеми господа,
Ще кандидатстваме по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси” .
Имаме следния въпрос: Възможно ли е да кандидатстваме по допустимите дейности в т.5 „Ритуализация на училищния живот” за еднократно финансиране при въвеждане на училищна униформа за 600 ученика и нужно ли е задължително съфинансиране от наша страна / училищно настоятелство, други партньори, родители/?

От екипа по проекта при СОУ „ Максим Райкович”, гр. Лясковец

1. Вижте отговор на въпрос от 14.11.2008 г.
2. Съфинансирането не е задължително.
21.11

Къде би следвало да се отнесат лекторски часове по дейности, в 15 процента или към дейноста.Това е граждански договор и има осигоровки. Може би се отнасят само осигоровките -роботодател?

Пепа Ангелова

Лекторските хонорари се разписват в частта „Преки разходи” в бюджетната таблица.
21.11

С огромно желание и радост открихме отворения модул. Имаме желание да зададем няколко въпроса. Изисква ли се юридическа регистрация на Училищното настоятелство? Възможно ли е да представим свой проект и едновременно да бъдем партньор на друго училище?

Невена Константинова Серафимова

1. Да, организациите с нестопанска цел представят копие от съдебното решение за регистрация или учредителен акт.
2. Вижте отговор на въпрос от 18.11.2008 г.
21.11

Здравейте! Искам да попитам: Може ли ръководител или координатор на проект да е включен и в преките дейности по проекта? Като експерт или обучител.

Катя Александрова

В Насоките за кандидатстване няма изричен забранителен текст по случая, описан във Вашия въпрос. Съгласно изискванията за липса на конфликт на интереси, обаче, подобна ситуация е нежелателна, доколкото организаторът на дейностите може да влезе едновременно и в ролята на консуматор на ползи и услуги и в ролята на администратор на същите.
21.11

Здравейте! благодаря за отговора, но имам втори. Възможно ли е членове от ръководния екип да изпълняват проектни дейности и да бъдат хонорувани за тях, т.е. да получат възнаграждение за работа, която е различна от управлението на проекта? Благодаря!

Адриана Петрова

Вижте отговор на въпрос от 21.11.2008 г.
22.11

Здравейте! Работя в професионална гимназия като преподавател по български език и литература.Бихме искали да разработим проект по приоритетно направление 4 за разширяване на извънкласните и извънучилищни форми на обучение като изградим клуб "Приятели на българския език". 1. Възможно ли е създаването на такъв клуб в професионална гимназия. 2.допустимо ли е по този проект да създадем и обзаведем компютърен кабинет? Благодаря!

Йорданка Паликарска

1. Да, възможно е.
2. Да, в рамките на определеният процент от бюджета за кръстосано финансиране (10 %) и при условие че необходимостта от тази дейност е добре обоснована.
22.11

Уважаеми, Водещата ни организация е спортен клуб.Интересуваме се изисква ли се допълнително финансиране от нас. Вторият ни въпрос е-на стр.23 пише ,че направените строителни подобрения остават за Водещата организиция,но помещението-залата не е наша собствена ,а под наем за 10 години. Ще се признае ли за разход?

Мая Христова

1. Вижте отговор на въпрос от 21.11.2008 г.
2. Този разход ще бъде признат единствено ако помещението е собственост на водещата организация.
22.11

При участие на спортен клуб в програмата,задължително условие ли е да има минимум 3 училища за партньори.

Петя Тренева

Не. Вижте стр. 16 от Насоките за кандидатстване.
23.11

Представлявам сдружение, регистрирано с цели подпомагане дейността на целодневна детска градина. 1. Може ли регистрирано по ЗЮЛНЦ сдружение да кандидатства по схемата "Да направим училището привлекателно за младите хора" с проект, който да се реализира в общинска детска градина, включително и с ремонтни дейности в нея? 2. Необходимо ли е в случая да има за партньор училище? 3. Може ли партньор да бъде общината? Предварително благодаря за отговорите!

Станислава Кръстева

1. Не. Вижте стр. 18 от Насоките за кандидатстване – „Допустимост на целевите групи”.
2 и 3. По правилата на програмата, училищата и общините са допустими партньори.
24.11

В кое бюджетно перо трябва да се разпишат пътните, нощувките и дневните на външни лектори, които ще поканим за обучение или семинари от друго населено място? Благодаря

Габриела Манчева

В раздел 1 от бюджетната таблица „Разходи за трудови и други възнаграждения”.
24.11

Сред дейностите, които ще бъдат финансирани е посочено:"Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда. Интересуваме се ще се отпускат ли средства за боядисване, закупуване на обзавеждане на класни стаи,подмяна на дограма,ремонтни дейности, създаване на училищен парк?

Кремена Славчева

Вижте отговор на въпрос от 20.11.2008 г.
24.11

Може ли Училищно настоятелство да бъде вносител на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" - "Да направим училището привлекателно за младите хора"?

Добромира Николова

Вижте отговор на въпрос от 12.11.2008 г.
24.11

Моля да поясните понятието "оборудване", когато става въпрос за обзавеждане на специализирани помещения във връзка с изпълнение на дейност от проект. Например за фитнес - зала в училището?

Николова

Вижте отговор на въпрос от 16.11.2008 г.
24.11

1. Приложение Г1 трябва ли да се попълва от партньорите, които са общински училища? 2. Приложения Г4, Г5 и Г6 само от водещата организация ли се попълват или и от партньорите? 3. Моля посочете точно към подкрепящите документи за кои години трябва да се представят копия от отчета за доходите и счетоводните баланси? Веднъж пишете “за N, N-1 и N-2 финансова година” /стр.29 от Насоките/, а след това пишете “за последната приключила финансова година” /стр.35 от Насоките/. 4. Кой заверява с печат и надпис “Вярно с оригинала” подкрепящите документи на партньорите? На стр. 35 от Насоките най-напред пишете “съответната организация”, а по-долу пишете “заверени с печат на водещата организация”. 5. Колко месеца може да бъде максималната продължителност на един проект? 6. Може ли да в бюджета да бъдат включени парични награди за победители в конкурси/състезания?

С уважение Живко Георгиев

1. Приложение Г-1 се попълва само от водещата организация. (В случаите, когато е предвидено разходване на средства от безвъзмездната финансова помощ и от партньора/ите, Приложение Г-1 се попълва от същите по указания ред).
2. Приложение Г-4 се попълва само от водещата организация, а приложения Г-5 (ако съответната организация не е регистрирана по правилата на ЗДДС) и Г-6 се попълват и от партньорите.
3. Вижте отговор на въпрос от 13.11.2008 г.
4. Водещата организация.
5. В Насоките за кандидатстване е посочено единствено изискване дейностите по изпълнение на проекта да завършат до 30 юни 2010 г.
6. Не, такъв разход е недопустим.
24.11

Здравейте,имам два въпроса. Възможно ли е да кандидатстваме по програмата за смяна на дограмата?Ако да,ние сме помощно училище и при нас паралелките са малки.КСС е за около 62000 лв.,а децата са 53.Има ли възможност в такъв случай да кандидатстваме?

Константин Коев

Разходите за подобен тип дейности по тази програма се ограничават в рамките на 10% от бюджета по проекта (стр. 23 от Насоките за кандидатстване). Обърнете внимание на допустимите дейности по програмата (стр. 17 от Насоките за кандидатстване).
24.11

1. Дейности като ремонт и/или настройване/акордиране на училищни музикални инструменти, в т.ч. фанфарни инструменти, ударни инструменти, пиано и др. могат ли да бъдат финансирани от Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.02 Да направим училището привлекателно за младите хора”? 2. Добрите специалисти в тази област са твърде малко, обикновено са на възраст и не винаги имат фирма. Могат ли да извършват тази дейност по граждански договор?

Радка Добрева

1. Да, доколкото са добре обосновани и са в пряка връзка с дейностите, насочени към целевата група по програмата.
2. Да.
24.11

Може ли партньор да бъде Социална институция - Дом Асен Златаров гр.Хасково. Същите са към Община Хасково.

ПГДС - Хасково

Социалните домове не са допустими водещи организации и партньори по програмата /доколкото те не са училища или ИПУ/.
24.11

Ние сме извънучилищно педагогическо учреждение и искаме да кандидатстваме с проект по тази програма. Може ли наш партньор да бъде друго извънучилищно педагогическо учреждение или е задължително условие да си партнираме с училище?

ОДК-Ямбол

Съгласно текста на стр. 16 от Насоките за кандидатстване, „ако училище не е водеща организация, то задължително следва да е сред партньорите”.
24.11

Допустим разход ли е използването на консултантски услуги при управление на проекта за училища и организации без опит.

Г. Петкова

Да, доколкото това са разходи за дейности, които ще се извършват след сключване на договора за финансиране.
24.11

1. Във връзка с декларация Г -1 за избягване на двойното финансиране - В настоящия проект участват 300 ученика. На всеки от тях ли трябва да се впише ЕГН, телефон, ел. поща? 2. Как тези данни показват че новия проект е различен?

Г. Николова

1. Да, тези данни трябва да бъдат вписани за всеки участник от целевата група по вече финансирания проект.
2. Чрез предварително описание на целевата група по вече финансирания проект, водещата организация (в случаите когато ще изпълнява същите дейности), се ангажира, че ще обхване различни лица от целевата група. Ако целевата група, която ще бъде обхваната по проекта е същата, е задължително дейностите по втория проект да бъдат различни.
24.11 Здравейте, казвам се Милена Иванова Бекярова и съм учител по анг.език в СОУ " Братя Каназиреви"-гр. Разлог. Нашето училище иска да кандидатства по проект на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.02 " Да направим училището привлекателно за младите хора", срок за кандидатстване 9 Януари 2009г. Нашият въпрос е : Може ли нашето училище да кандидатства самостоятелно, или задължително трябва да има партньори? Очакваме с нетърпение вашия отговор. Вижте отговор на въпрос от 17.11.2008 г.
24.11

1. Къде може да стои разход за хонорар на консултант - към административните или към преките разходи. 2. Необходимо ли е поименно конкретно да бъдат посочени всички училища, в който ще се разкриват клубни форми в случай че проектът ще се развива в повече области. 3. Как могат да се отчитат пътни и дневни разходи за ученици.

Г. Миткова

1. Ако консултантът предоставя консултантски услуги по договор, тогава разхода следва да бъде разписан като пряк. Ако консултантът участва в управлението на проекта, разходът следва да е към административните разходи по проекта.
2. Да.
3. Като разход за външна услуга, отчетен с фактура за организирано мероприятие.
25.11

Моля да ми отговорите, ако едно училище е водеща страна по проект "Да направим училището привлекателно място..." може ли да бъде и партньор в същото време на друга водеща организация - неправителствена организация? В насоките пише, че няма ограничение когато училището иска да е партньор по няколко проекта, но не намерих отговор на въпроса може ли да е водеща организация и партньор едновременно. Очаквам вашия отговор. Предварително благодаря

Весела Караманова

Да, може.
25.11

Уважаеми господа / госпожи, 1.От кой месец да заложим началото на дейностите за втория етап? 2.Как да разбием целевата група по пол и социално положение, като не знаем учениците от новия прием за учебната 2009/2010 година? 3.Според корекцията във формуляра трябва ли да попълваме т.2.3 Съответствие на проектното предложение на конкретните нужди и проблеми на целевия регион/община.

Гергана Хърсева

1. Вижте отговор на въпрос от 24.11.2008 г.
2. Заложете тези данни прогнозно, отчитайки статистиката на училището до момента.
3. Да. Тази част от обосновката на съответствието е неизменна част от формуляра за кандидатстване.
25.11

Във връзка с т. 3.1.2 / (1) / подточка 2 – че ВО трябва „да е учредена, регистрирана и/или да има право да извършва съответната дейност в съответствие с действащото българско законодателство" – от Насоките за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ “BG051PO001-4.2.02” – “Да направим училището привлекателно за младите хора” имаме следния въпрос: В случай че ВО е НПО, регистрирана по ЗЮЛНЦ, изисква ли се допълнителна специфична регистрация за изпълнението на дейности, свързани с организиране на спортни занимания и здравни консултации? И ако да – каква точно регистрация?

M.M.

Участието в програмата не е обвързано с лицензионна регистрация на НПО, които кандидатстват. Извършването на дейности, свързани със здравни консултации, е обект на лицензионните режими на националното законодателство и не е от сферата на дейност на Междинното звено.
25.11

На стр. 29 (т. II.2.1) от Насоките за кандидатстване по схемата "Да направим училището привлекателно за младите хора"се изисква копие от съдебното решение за регистрация или Учредителния акт/документ за създаване на водещата организация. В нашия случай – Център за работа с деца, достатъчен ли е протоколът от заседание на Изпълнителния комитет на Общинския съвет за Преобразуване на Пионерският дом?

Свилена Дечева – Център за работа с деца гр. Разград

Да, доколкото този протокол е единственият документ за създаване на водещата организация, с който разполагате.
25.11

Здравейте! Имам следните въпроси към Вас: 1. Спортен клуб за бридж може ли да бъде водеща организация по тази схема, за провеждане на обучителни курсове на територията на България? 2. Към този проект може ли партньор да бъде регистриран Младежки център, освен училищата които са предвидени като партньори по програмата? Благодаря предварително за отговора.

Поздрави, Моника Петрова

1. Да, доколкото клубът е със статут на организация с нестопанска цел, регистрирана по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
2. Да, доколкото младежкият център е със статут на организация с нестопанска цел, регистрирана по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
25.11

Допустимо ли е чрез проекта "Да направим училището привлекателно за младите хора" да бъде закупена сглобяема къща, в която да развива дейност ученическа фирма по същия проект?

Йордан Петров

В Насоките за кандидатстване, вижте стр. 15 (Специфични изисквания за допустимост на водещата организация) и стр. 17 (Допустими дейности).
25.11

Допустимо ли е създаването на няколко клуба по интереси, чрез които да се осъществяват дейностите в рамките на един проект?

Петя Шентова

Да, допустимо е.
25.11

Здравейте, към Вас имам два въпроса: 1.Може ли в състава на административния екип да бъде включен държавен служител, работещ в общината в образователната сфера? Ако е допустимо по каква формула ще се определи работната заплата както се има предвид, че ще работи в извън работното си време? 2. Съгласно публикуваният в Насоките ориентировъчен времеви график (3.5.2) индикативна дата за сключване на договорите е към 12.06.2009 г. Следва ли, че трябва да планираме дейностите след тази дата? Благодаря,

Йорданка Петрова

1. Да, може. Възнаграждението би следвало да се определи на база действащи нормативни документи в съответната сфера или на реални пазарни цени, които да бъдат аргументирани от кандидата.
2. Да, желателно е да се съобразите с ориентировъчния времеви график и изискването дейностите по проектите да приключат до 30 юни 2010 г.
25.11

Допустимо ли е по схемата за безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора” след края на проекта да се генерират приходи от разпространението на учебни мултимедийни ресурси,създадени като резултат от проведено обучение в рамките на извънкласни кръжоци. Ако да, то можем ли да посочим това като финансова устойчивост на проекта.

Антоанета Жекова

Всички евентуални приходи, генерирани по време на изпълнението на проекта се описват в Приложение ІІІ-2 и се приспадат от последващо плащане до размера на дължимата сума или се възстановяват на Договарящия орган в случаите, когато ги надхвърлят (чл.13.9 от общите условия на договора).
Досега в националното законодателство не е дадено точно предписание на процедурите за приспадане на приходи, генерирани след приключването на проекта, чиято реализация е станала възможна благодарение на съответния проект. Но в Регламент 1083 на ЕС (2006г.) е посочено, че когато обективно не е възможно да се оценят предварително приходите, същите, генерирани в рамките на пет години от завършването на операцията, се приспадат от декларираните пред Комисията разходи. Приспадането се извършва от сертифициращия орган най-късно при частичното или окончателно приключване на оперативната програма. Искането за плащане на крайния бенефициент съответно се коригира. Освен това, когато най-късно три години след завършване на операцията се установи, че операция е генерирала приходи, които не са били взети под внимание при деклариране на разходите по проекта , тези приходи следва да се възстановяват в общия бюджет на Европейските общности пропорционално на приноса от фондовете.
25.11 Имам следният въпрос: мога ли да кандидатствам по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора” с проект за обогатяване и модернизиране на инвентара на кабинетите по природни науки (Биология и здравно образование,Химия и опазване на околната среда,Физика и астрономия) в моето училище? Ако не то по коя програма мога да кандидатствам? Допустимите дейности, по които може да се разработи проект са посочени на стр. 17 от Насоките за кандидатстване (Допустими дейности). При разработваният от Вас проект, ако някоя от тези дейности изисква модернизиране или оборудване на кабинет, при добра обосновка, можете да използвате до 10% от стойността на проекта за закупуване на ДМА.
26.11

Гимназията, в която работя има Регистрация по ДДС и не можем да попълним декларация Г5 за липса на регистрация по ЗДДС, това означава ли че проектът ни ще бъде отхвърлен поради административно несъответствие.

Костадин Кундурджиев

В случаите когато кандидатстващата организация има регистрация по ДДС, декларация Г-5 не е приложима и не се представя.
26.11

По каква схема се определя безвъзмездната финансова помощ - на базата на брой представители на целевата група или друго?

Жасмина Щерева

Според указанието на стр. 12 от Насоките за кандидатстване, участието на представител на целевата група в проект, не трябва да надвишава 264 лв. от размера на безвъзмездната финансова помощ.
26.11

Здравейте, нашият екип желае да подаде предложение за "Да направим училището привлекателно за младите хора". По конкретно предложението ни ще бъде за честване на 150- годишнина от създаването на нашето училище. Празникът е на 21.04.2009. Нашият въпрос е: има ли смисъл да подаване предложение или няма такъв поради липса на технологично време?

Светослава Георгиева

Вижте ориентировъчния времеви график на стр. 39 от Насоките за кандидатстване.
26.11

Здравейте,
във връзка с обявената процедура за набиране на проектни предложения по мярката "Да направим училището по привлекателно за младите хора" имам няколко въпроса:
1. индикативно, кога най-рано би могло да започне изпълнението на проекта ако бъде удобрен
2. задължително/препоръчително ли е да има дейности по проекта през лятната ваканция на 2009 г.
3. цялата целева група ли трябва да е ангажирана в едни и същи дейности или е възможно да е разделена на подгрупи всяка от които да има свои дейности
4. колко учители (мин-макс) могат да са ангажирани като ръководители на целевата група деца по проекта

Благодаря предварително за вашата помощ

Павлина Николова
от името на СОУ Райчо Каролев Габрово

1. Вижте ориентировъчния времеви график на стр. 39 от Насоките за кандидатстване.
2. Вижте стр. 17 от Насоките за кандидатстване, точка 3 от „Допустими дейности”. Допустимо е провеждането на дейности, включително и в периода на ваканциите.
3. Разделянето на целевата група на подгрупи е допустимо.
4. Броят на преподавателите, които ще са ангажирани като ръководители на целевата група деца по проекта, зависи от броя на децата от целевата група, от дейностите, които ще се изпълняват, и се определя от кандидатстващата организация.
26.11

Във връзка с подготовка на проектно предложение по схема "Да направим училището привлекателно за младите хора" молим да ни изясните следните въпроси: 1.Допустимо ли е екипа за организация и управление на проекта да е само от представители на водещата организация /в случая - община/? 2.Къде следва да бъдат отразени трудовите възнаграждения на учителите от съответните училища / партньори /,които ще отговарят по изпълнението на дейностите в училищата. Благодарим Ви предварително!

Светла Колева

1. Да, допустимо е.
2. Лекторските хонорари се разписват в частта „Преки разходи” в бюджетната таблица.
26.11

Здрвейте! Ще кандидатсваме по схемата "Да направим училището по-привлекателно за младите хора" като водеща организиция, в качеството на неправителствена организация.Въпросът ни е при представяне на отчета за доходите , последната година 2008 ли е или 2007? Логи1но е да баде 2007, тъй като 2008г още не е приключила, но ако внесем проекто-предложението през януари другата година, това пак ли ще бъде в сила? Благодаря ви!

Светла Терзиева

Ако до 9 януари 2009 г., водещата организация има изготвен отчет за приключилата финансова 2008 г., тогава той следва да бъде представен. В случаите когато водещата организация не е отчела финансовата 2008 г. до 9 януари 2009 г., следва да бъде представен отчет за финансовата 2007 г.
26.11

Допустимо ли е партньорство на общинско и държавно училище?

Нина Станчева - община Своге

Да, училищата са допустими водещи организации и партньори, без значение дали са държавни, общински или частни.
26.11

1. Къде в бюджета да сложим средства за награди за ученици по конкурс - към т. 3. материали или т. 6 - Други 2. Къде в бюджета да заложим издаване на печатна публикация при положение, че съдържанието и се подготвя от екипа, а само се отпечатва в печатница.

Г. Николова

1. Към материалите.
2. В случай, че екипът е нает на граждански договори за работата по публикацията, разходите за изготвянето на съдържанието ще бъдат заложени в частта „Преки разходи” (разходи за трудови и други възнаграждения) от бюджетната таблица. Разходите за отпечатването, следва да бъдат заложени в частта „Разходи за външни услуги”.
27.11

1. Като дирекция "Образование и наука" сме част от структурата на общината, но сме второстепенен разпоредител с бюдж. кр. Можем ли да бъдем партньор на НПО по проекта /дирекцията, а не общината/? 2. Училищата, чиито ученици ще участват в проекта, са около 15-20. Всички ли са партньори на водещата организация по смисъла на изискванията? 3. Дирекцията ни може ли да бъде водеща организация по проекта? Ще имам и още питания, но по-късно.

Дора Шопова

1. Вижте стр. 16 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на партньорите).
2. В насоките за кандидатстване няма изрично изискване всички училища, чиито ученици ще участват в проекта, да са формални партньори на водещата организация.
3. В случаите когато чрез общината кандидатстват нейни структурни звена, тя може да подаде повече от едно проектно предложение.
27.11

1.Водеща организация е общината.Искаме да изградим и оборудваме площадка и кабинет(10% от общия бюджет). Те са в Общинското СОУ. То ще е партньор по проекта. Ще се признаят ли разходите?Тези придобивки ще се ползват по време на проекта и после и от другото общинско основно училище.
2.По формуляра: За всеки партньор трябва да се попълнят отделно таблиците от 2.1. до 3.2. Нали така?
3.По формуляра: ІІІ. Допустимост- Информиране и публичност. Трябва ли да се разбира реклама на проекта ?
4.Могат ли да се предвидят средства за работен семинар за стартиране на проекта на всички ръководители на клубове, който да се проведе извън общината?
5.Може ли да се закупят велосипеди за дейността на спортната площадка и проекта?
6.Водеща организация е общината. Тя подава ли отчет за доходите и счетоводен баланс?
7.Трябва ли РПУ да бъде партньор, за да изнесат лекции по БДП, свързани с проекта и могат ли да се предвидят средства заплащане за тези лекции?

М. Ангелова

1. Допустимите дейности, по които може да се разработи проект са посочени на стр. 17 от Насоките за кандидатстване (Допустими дейности). При разработваният от Вас проект, ако някоя от тези дейности изисква изграждане или оборудване на площадка и кабинет, при добра обосновка, можете да използвате до 10% от стойността на проекта за целта.
2. Да. За всеки партньор поотделно се попълват раздели 2.1 до 3.2
3. Вижте препратката към бележката под черта на стр. 8 от формуляра за кандидатстване.
4. Да, могат. (В случаите когато ръководителите са част от екипа по управление на проекта).
5. Вижте отговор на въпрос 1.
6. Не.
7. РПУ не са допустим партньор по програмата. Средства за заплащане труда на експерти в тази област, могат да бъдат предвидени в частта „Преки разходи” (разходи за трудови и други възнаграждения) от бюджетната таблица.
27.11

Уважаеми дами и господа, Моля за отговор по следните въпроси: 1. Каква е минималната сума, за която може да се кандидатства с проект по схемата за безвъзмездна фин. помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора?" 2. Комплекс "Ученически общежития", регистриран в МОН, допустим ли е като водеща организация като ИПУ? 3.Като учредителен докумен достатъчна ли е разпечатка от регистъра на МОН, заверена в РИО на МОН? 4.Задължително ли е в този случай в проекта да бъде включено училище като партньор?

Веска Николова

1. 20 000 лева
2. Извънучилищните педагогически учреждения са допустими кандидати по програмата.
3. Да, това е достатъчно, в случаите когато кандидатства ИПУ.
4. Съгласно указанието на стр. 16 от Насоките, „ако училище не е водеща организация, то задължително следва да е сред партньорите”.
27.11

Училището ни ще кандидатсва като водеща организация по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”.Като партньр ще влючим друго училище от града.Дейностите ни ще са свързани с клубове по интереси.Въпроси:1.Партниращото училище може ли да създаде аналогични на нашите клубове с техни уч-ци? 2.Учениците от тяхните клубове целева група към нашият проект ли ще бъдат? 3.Техните клубове може ли да имат за ръководител лице от тяхното училище? 4.Ние ли, като водеща организация ще организираме дейностите им по клубове и ние ли ще сключваме евентуални граждански договори с тях? 5.Могат ли да ни бъдат партньори само с един клуб? 6.Трябва ли да имат човек в управлението на проекта? 7.А без да имат сформирани клубове може ли да организираме съвместно междуучилищни мероприятия,които да бъдат финансирани от нас?

Галя Петрова

1. Да.
2. Да.
3. Да.
4. Да.
5. Да.
6. Няма такова изискване в Насоките за кандидатстване.
7. Да.
27.11

Училището ни ще кандидатствува като водеща организация по схемата за безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора". Проектът предвижда участие като партньори на други училища от общината. Една от дейностите по проектното предложение предвижда организиране на спортни състезания по футбол между отбори на средните училища в града. Имам следните въпроси: 1. Участниците от отборите на училищата партньори считат ли се за бенефициенти по нашият проект? 2. Ако се считат за бенефициенти, ще бъдат ли включени в схемата за безвъзмездна финансова помощ и ще им се полагат ли съответно 264 лв. на брой участник в общия бюджет на нашия проект? БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА!

инж. Златомира Миронова

1. Да.
2. Да.
27.11

Ако дейностите с деца по действащ проект от първия етап на схемата приключват през август 2009, а месеците септември и октомври са за подготовка на отчетните доклади и приключване на проекта, от кога да заложим начало на следващия проект със същата целева група /може би други нейни представители, но това не се знае предварително/ - от септември, когато отново ще има 2 месеца организационни дейности по проекта и работата с децата ще стартира реално през ноември или старта на целия проект трябва да стартира през ноември и дейностите с деца се ограничават от януари до май, защото юни 2010г. пак е за приключване на проекта?

Светлана Харизанова

В Насоките за кандидатстване е посочено единствено изискване дейностите по изпълнение на проекта да завършат до 30 юни 2010 г. Вижте ориентировъчния времеви график на стр. 39 от Насоките за кандидатстване.
27.11

Здравейте! Работим по първия етап на Оперативната програма "Да направим училището привлекателно...", който ще приключи през м.ноември 2009г. Сега кандидатстваме за втори етап, при който се стараем според Насоките да избегнем двойното финансиране, като променим дейностите за целевата група, която обхваща всички ученици.Едновременно с това искаме да си продължим дейностите от първия етап след края на програмата,т.е., от м.декември 2009г. Ясно е, че целевата група ще е същата,каквато е в първия етап.В този случай необходимо ли е да прилагаме поименен списък, след като периодът на финансиране от първия етап ще е приключил? Разчитаме на еднозначен отговор, за който предварително благодаря от името на целия екип!

Васил Георгиев

Ако в декларацията за избягване на двойно финансиране (Приложение Г-4) посочите, че във втория проект ще обхванете същата целева група, но с различни дейности, тогава не е необходимо да прилагате поименен списък.
27.11

Уважаеми господа, 1. Интересува ме въпросът дали може един и същ ръководен екип да работи по двата етапа на Оперативната програма "Да направим училището привлекателно", което е най-логично. 2. От кой месец да заложим заплащането на хонорари на членовете му, ако първият етап завършва през декември 2009г? Благодаря предварително за коректността на отговора!

Маргарита Атанасова

1. Да, това е допустимо.
2. От месеца, посочен като начален в план-графика за изпълнението на втория проект.
27.11

Здравейте! В проекта,който пишем в момента предвиждаме средства за Детска оперна студия.Заглавието ще бъде готово през май 2010 год. 1. Можем ли да поканим деца от друг град със своя театрална постановка,която те да представят пред нас,ние също да посетим нашите партньори от друг град за представяне на нашата оперета. 2. Въпросът ми е следният:Как трябва да предвидим средствата за тези гостувания?

Мария Ганева

1. Да, можете.
2. За да отговорим на този въпрос, трябва да посочите точно какви разходи имате предвид /напр. транспорт, наем зали, костюми и т.н./.
28.11

Здравейте, въпросът ми е: Допустимо ли е да кандидатстваме с водеща организация НПО, имаща регистрация в София, с проект, който да се реализира в Пловдив? Партньори по проекта ще са няколко Пловдивски училища. Мотивът ни е спецификата на извънкласната дейност, която смятаме да извършваме - вид спорт и опитът на експертите от НПО-то. Благодаря предварително.

Илиян

Да, допустимо е.
28.11

Желаем да кандидатстваме по приоритетно направление 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение" BG 051PO 001-4.2.02 "Да направим училището привлекателно за младите хора".
Представлявам организация, която е общинско предприятие "Детски и младежки център"-Димитровград. Центъра съществува от 01.09.2008г. и е приемник на Детски комплекс.
1. Въпроса ми е можем ли да кандидатстваме по направление BG 051 PO 001-4.2.02 .
2. Имаме спечелен проект по направление BG 051 PO 001/07/4.1- 01. , това ще бъде ли проблем.
С поздрав,

Маргарита Дякова

1. Вижте стр. 15 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на кандидатите). Извънучилищните педагогически учреждения (ИПУ) са допустими кандидати по програмата.
2. Да, можете да кандидатствате по програма "Да направим училището привлекателно за младите хора".
28.11

Ако едно дете се включи в две или повече различни дейности по проекта колко пъти се брои като участник в целевата група?

Радка Демирева

Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.
28.11

Здравейте, училището ни иска да кандидатства по проект на ОП Развитие на Човешките Ресурси , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.02 " Да направим училището привлекателно за младите хора" Моля да ни отговорите - Кога най-рано може да планираме началото на изпълнението на проекта ни ? Може ли началото да е май 2009 год.? Предварително Ви благодаря!

Валентина Малджанска

Вижте ориентировъчния времеви график на стр. 39 от Насоките за кандидатстване.
28.11

При попълване на Приложение Б-1, къде следва да се посочат разходите за обучители на целевата група (групи за извънкласна дейност в дадено училище, с преподаватели от училището) - в І Група, 1.1.2 или като външна услуга? Хубав ден!

Ваня

В частта „Преки разходи” (разходи за трудови и други възнаграждения) от бюджетната таблица.
28.11

Въпросът ми е може ли учениците от Социален учебно-професионален център да са таргет група, това са бившите Социално учебно професионални заведения. Може ли такова заведение да е ВО или поне участник в проект.

Деяна Драгоева, НПО

Вижте стр. 15 (Специфични изисквания за допустимост на водещата организация) и стр. 18 (Допустимост на целевите групи) от Насоките за кандидатстване.
28.11

1. От насоките за кандидатстване не ни става ясно тези 10% само за оборудване ли са? Или общо за оборудване и ремонтни дейности? Можем ли в проекта да включим два или три вида дейности,отговарящи на определените по проекта, но не са взаймно свързани? И тогава тези 10% пак ли са от общата стойност на проекта или за всяка дейност по 10%?

Йорданка Пехливанова

Тези 10% са предвидени общо за оборудване и ремонтни дейности и се смятат като процент от общата сума на отделните бюджетни пера от 1 до 13, и също влизат в общата сума на проекта – стр. 23 от Насоките за кандидатстване.
29.11

Единичната цена на един представител на целевата група е максимум 264 лева, в нея включват ли се и непреките допустими разходи?

Карадимова

Да.
29.11

Имаме питане относно ДМА: 1. Стойността на 1 компютър е 650 лв. Той в коя графа на бюждетната таблица трябва да бъде записан?Като какъв вид разход да го вкючим като оборудване или в други разходи? 2. Ако искаме да купим 6 компютъра всеки на стойност по 650 лв. Те в коя графа на бюджетната таблица трябва да ги запишем? И как ще ги заведем като оборудване или като нещо друго? 3. Искаме да закупим маси и столове на обща стойност 672лв. Те в коя графа на бюджетната таблица трябва да се напишат? 4.Всичко това маси и компютри влизат ли в тези 10% за оборудване или трябва да са като отделен разход и какъв?

Йорданка Пехливанова

Отговорът на Вашия въпрос се съдържа в Насоките за кандидатстване и по- точно в описанието на допустимите разходи по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В бюджетната таблица, която е неразделна част от пакета документи за кандидатстване, са описани перата за оборудване, материали и материални запаси. От планирането на допустимите дейности по Вашия проект, зависи и вида и допустимостта на планираните за тяхната реализация разходи.
Когато единичната стойност на един актив е под 700 лв., той се отразява в перо „Материали”, а когато е над 700 лв. – в раздел Група ІІ „Разходи по ЕФРР”.
29.11

1. При създаване на Клуб по танци ,можем ли да наемем експерт,който да води заниманията за времетраенето на целия проект? 2. Каква е разликата между консултант и експерт във връзка с работата на даден клуб в рамките на проекта?

Емилия Янкова Илиева

Да, можете.
30.11

Здравейте! Във връзка с определянето на обучителите по проектното предложение ме интересува по какъв начин ще се заплаща на учител, който ще ръководи повече от една извънкласна форма? Предполагам,че за всяка дейност ще трябва да се сключи отделен граждански договор.Допустимо ли е това? Благодаря!

Вълчев

Ако дейностите се извършват от едно и също лице, няма задължително изискване това лице да подписва повече от един граждански договор. Възможно е в един договор да се опишат всички задължения, които ще се изпълняват от съответното лице.
30.11

1. Текущите ремонти влизат ли в перо ДМА и ако не, то има ли ограничение за размера на сумата? 2. Трябва ли да бъдат вписани всички имена и ЕГН на обхванатите деца и ученици, и ако трябва, къде да бъдат вписани във формуляра? 3. Подобен ми е и следващият въпрос - ръководителите на кръжоците, секциите и клубовете трябва ли да бъдат точно упоменати и къде във формуляра? 4. Може ли в проекта да се заложи лятно училище, след като не е ясна точно датата на стартиране на проекта? Предварително благодаря!

Ивалина Костадинова

1. Да, влизат.
2. Няма такова задължително изискване на етап кандидатстване, освен ако водещата организация не кандидатства за втори път по тази програма.
3. Няма такова изискване на етап кандидатстване.
4. Вижте стр. 17 от Насоките за кандидатстване („Допустими дейности”). При планирането на дейностите се съобразете с ориентировъчния времеви график на стр. 39 от Насоките за кандидатстване.
30.11

В случай, че по проекта ще се извършат ремонтни работи в общинско училище: 1. Кой трябва да подпише Декларация Приложение Г-3 – директорът на училището или кметът на общината, чиято собственост е сградата на училището? 2. Задължително ли е в този случай училището да бъде партньор по проекта? 3. Необходимо ли е да се прилага Декларация Приложение Г-3, когато се прави само освежителен ремонт (боядисване, смяна на подовата настилка и др.), тъй като тази декларация се отнася до “реконструкция, преустройство или ремонт”?

Албена Тодoрова

1. Приложение Г-3 се подписва от ръководителя на организацията, чиято собственост е сградата, където ще се извършват ремонтни дейности.
2. Съгласно указанието на стр. 16 от Насоките, „ако училище не е водеща организация, то задължително следва да е сред партньорите”.
3. Да, необходимо е.
30.11

По отношение схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора" въпросът ми е следният: Ако проектът се осъществява от две училища, от които едното е водеща организация и по някакви причини второто училище не може да подсигури всички необходими документи, за да фигурира като партньор, могат ли учениците от това второ училище да участват в дейностите по проекта и да бъдат включени във финансирането на целевата група?

Любка Данева

Да, могат.
30.11

Здравейте, Прочетох няколкото въпроса свързани с това кои имат право да бъдат водещи организации и кои партньори. Но въпреки това искам да попитам: допустимо ли едновременно да се кандидатства с два проекта, като в единия водещата организация е училище и няма партньори, а в другия водещата организация е Училищното настоятелство към училището по първия проект, което е регистрирано и негов партньор е това училище? Благодаря Ви предварително!

Златка

Да, това е допустимо, при условие, че дейностите и целевата група не дублират същите по другия проект.
1.12

1. Формулярът за кандидатстване. На първа страница "Ос/компонент, под който се кандидатства" следва ли да се запише: "Приоритетна ос 4на ОП "РЧР"...."? Каква друга ос има по тази програма? 2. Разяснете "кръстосано финансиране".

Нина Славова

1. Да, в тази част от формуляра за кандидатстване се посочва по коя приоритетна ос, основна област на интервенция и програма кандидатствате с проект. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” има още 7 приоритетни оси.
2. Терминът „кръстосано финансиране” е разяснен на стр. 22 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи по правилата на ЕФРР).
1.12

Във връзка с дейността "Естетизиране на вътрешна и външна училищна среда" по ОП Развитие на човешки ресурси се интересуваме: 1. Имаме ли възможност да закупим оборудване /компютърни конфигурации, столове и маси/ за класните стаи? 2. Имаме ли право да подменим вратите и подовата настилка / балатум / по този проект?

Иванова

Допустимите дейности, по които може да се разработи проект са посочени на стр. 17 от Насоките за кандидатстване (Допустими дейности). При разработваният от Вас проект, ако някоя от тези дейности изисква закупуване на оборудване и ремонти, при добра обосновка, можете да използвате до 10% от стойността на проекта за целта.
1.12

1. Има ли ограничение за броя НПО-та, които могат да участват като партньори по проекта заедно с училища? 2. Възможно ли е участие с проект, в който партньори са 2 училища и 2 неправителствени организации, регистрирани по Закона за ЮЛНЦ?

Мария Илиева

1. Няма ограничение.
2. Да, възможно е.
1.12

Здравейте, имам следният въпрос относно придобиването на ДМА по схемата за безвъзмездно финасиране и по-конкретно: 1.Ако предвидените за нуждите на проекта примерно компютри са с единична стойност под 700 лв., това означава ли, че те не попадат в групата на ДМА и съответно тяхната стойност няма да оказва влияние при определянето на общите допустими разходи за оборудване и ремонт в размер на 10% от общата стойност на проекта? Предварително благодаря за отговора.

Яна Георгиева

Отговорът на Вашия въпрос се съдържа в Насоките за кандидатстване и по- точно в описанието на допустимите разходи по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В бюджетната таблица, която е неразделна част от пакета документи за кандидатстване, са описани перата за оборудване, материали и материални запаси. От планирането на допустимите дейности по Вашия проект, зависи и вида и допустимостта на планираните за тяхната реализация разходи.
Когато единичната стойност на един актив е под 700 лв., той се отразява в перо „Материали”, а когато е над 700 лв. – в раздел Група ІІ „Разходи по ЕФРР”.
1.12

1.Ако във вече финансиран по ОП РЧР проект на нашето училище участват 400 ученици, а 120 от тях са включени в целевата група и на нов пороект, с който кандидатстваме, тогава има ли съвпадение на целевите групи от стария и новия проект? 2.Ако по стария проект едно дете е участвало в клуб "Компютър", а в новия се записва за клуб "Актьорско майсторство", това две различни дейности ли са? 3. Ако едно дете от нашето училище е било в клуб "Компютър" по първия проект, а сега се записва отново в клуб "Компютър" по нов проект, само че с друга водеща организация, това нарушение ли е на изискванията за избягване на двойно финансиране? Благодаря!

В. Николова

1. Да, има съвпадение.
2. Да.
3. Въпросът подлежи на тълкувание.
1.12

Според Ваш отговор на въпрос от 24.11, партньорите също трябва да подават декларации Г5 и Г6. Това не е споменато никъде в насоките. Защо е необходимо да се попълват, ако не се предвижда партньорите да разходват сами средства по проекта и да представят фактури на свое име? С уважение

Габриела Симеонова

По програма „Да направим училището привлекателно за младите хора” има възможност партньорите да разходват средства по проекта. (стр. 16 от Насоките за кандидатстване). Именно затова те също попълват декларации Г-5 и Г-6.
1.12

Могат ли да бъдат целеви групи: 1.деца от ЦДГ 2.учители работещи в училище 3. родители 4.ученици от други училища, но живеещи на територията на населеното място.

Владимир Йорданов

Вижте стр. 18 от Насоките за кандидатстване (Допустимост на целевите групи).
1.12

Здравейте, Декларация Г3 трябва ли да се попълни от партньора?. Партньорът е общинско училище и на неговата територия ще се монтират спортни съоръжения,за които ще се кандидатства по проекта?

Анна Прешелкова

Декларация Г-3 се попълва от ръководителя на организацията, чиято собственост е сградата, където ще се извършват ремонтни дейности.
1.12

Уважаеми дами / господа, Бих желала да получа отговор на следните въпроси, свързани с проектите по схемата BG051PO001-4.2.02 „Да направим училището привлекателно за младите хора”: 1. Допустим разход ли са средства за провеждане на летен лагер в друго населено място (път, нощувки, храноден на децата, включени в целевата група), по време на който ще се осъществяват дейности по проекта? 2. Могат ли като разходи по проекта да бъдат заложени командировъчни за ръководителите на лагера и за обучителите (ръководители на работни ателиета, които ще осъществяват дейности по проекта)? Ако отговорът е утвърдителен, обучителите ще имат ли право на командировъчни за целия период на лагера, или само за дните, в които ще провеждат ателиетата? 3. Във връзка с тълкуването на понятието „експерт” - би ли могъл учител по немски език да получава хонорар като ръководител на театрален състав? 4. Ако в процеса на управление на проекта възникне необходимост от включването на друг специалист, как ще се оправдае заплащането му? 5. Необходимо ли е консумативите за отделните работни ателиета да бъдат представени в подробна разбивка? 6. Ако в процеса на работа се наложи закупуването и на други консумативи, които не фигурират в заявените, ще имаме ли възможност да го сторим? Благодаря предварително за отговорите!

Калина Кондова

1. Да,този разход е допустим.
2, 3 и 4. Вижте стр. 20 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи за конкретната схема).
5. Да.
6. Вижте чл. 8, т. 2 от приложение I към договора (Общи условия).

1.12

1. Задължително ли е проектът да носи името "Да направим училището привлекателно за младите хора"? 2. Ако в една дейност участват 800 ученика, а в друга - 100 от тези 800, да считаме ли, че целевата група по този проект е общо 900 ученика? 3. Допустимо ли е в проекта да бъде заложена дейност - организиране и провеждане на благотворителен търг на изработени изделия с цел подпомагане на социално слаби ученици? 4. Възможно ли е при провеждане на състезания да се дават материални награди и в какъв размер?

Койчева

1. Не. Това е името на програмата, а не пример за заглавие на проект.
2. Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.
3. Вижте стр. 17 (Допустими дейности) и стр. 20 (Допустими разходи за конкретната схема от Насоките за кандидатстване.
4. Въпросът е неясен. Вижте стр. 20 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи за конкретната схема).
1.12

При кандидатстваща организация читалище и партньори основно училище и община ще бъдем ли равнопоставени с кандидати, чиито водещи организации са училища?

Емилия Шушарова

Да, ще бъдете равнопоставени.
2.12

Здравейте, При изготвяне на бюджета на проекта, задължително ли е да включваме средства за ел. енергия, отопление при обучение на групи за извънкласна дейност в училище,което кандидатства. При положение,че занятията са в период, когата училището си работи.

Ваня

Не, не е задължително.
2.12

Здравейте. Въпросите ми са :

1.Реален ли е брой от 300 / триста / ученика за състав на целеви групи , които ще работят в 14 клубове и секции ?
2.Кои са : преките и непреките разходи ?
3. Допустим размер на възнаграждението на външен консултант и одитор?

Румяна Петрова

1. Това зависи от естеството на дейностите, заложени по проекта и от бюджета, за който кандидатствате.
2. Какво се включва в преките и непреките разходи е посочено на стр. 20 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи за конкретната схема).
3. Вижте стр. 20 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи за конкретната схема).
2.12

Здравейте! Интересувам се дали е добра и допустима идеята да кандидатстваме за външно и вътрешно замазване на сградата на училището ни?Ние сме търговска гимназия от град Стара Загора и смятаме да разработим такъв проект по дейността естетизиране на вътрешната и външната училищна среда.

Десислава Петкова

Дейността „Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда” е допустима в рамките на определения процент от бюджета за кръстосано финансиране ( до 10 %) и при условие че необходимостта от тази дейност е добре обоснована.
2.12

Здравейте, Ръководя ЕТ с частна занималня за ученици от 10 до 17 години.Имам ли право да кандидатствам по проекта "Да направим училището по-привлекателно за ...”

Елена Радкова

Вижте стр. 15 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на кандидатите).
2.12

Уважаеми Дами и Господа, Съгласно т.3.1.3 Специфични изисквания за допустимост на партньорите от Насоките за кандидатстване по схема BG051PO001-4.2.02 „Да направим училището привлекателно за младите хора” партньорите следва „да са учредени, регистрирани и/или да имат право да извършват съответната дейност в съответствие с действащото българско законодателство”. Въпросът е: Организация, регистрирана като ДЗЗД, допустим партньор ли е? Моля за конкретен отговор. Благодаря

М. Димчева

Вижте стр. 15 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на кандидатите). Без значение е дали организацията е регистрирана по ЗДДС или не е.

2.12

1. Отново задавам въпроса за ангажирането на член на екипа в друга пряка дейност. Предишните ви отговори се пречупват през понятието "конфликт на интереси". Има ли конфликт на интереси, когато времето на изпълнение на двете задачи (по преките и по непреките дейности) не съвпада, когато лицето не е ръководител на организацията и не определя, назначава и контролира само себе си, а това става от ръководителя на организацията. 2. Моля да изясните, за организиране на семинар за ученици, които не могат да бъдат командировани, разходите за нощувка и храна в различни пера ли стоят и къде по- точно. 3. Може ли да се плаща на консултант по граждански договор? 4. Възможно ли е форматът на проекта да предвижда по- късен подбор на участниците - на конкурентен принцип например, а не да бъдат определени на още толкова ранен етап.

Г. Миткова

1. В описаният от Вас случай е допустимо член на екипа да участва и в изпълнението на преки дейности по проекта.
2. При организиране на семинар за ученици разходите нощувка, храна, транпортни и всички др. р-ди се отразяват в раздел «Външни услуги», като отделна точка «Организиране на семинар........»
3. Да, ако договорът му за изпълнение на дейности по проекта е сключен след влизане в сила на договора за финансиране на проекта.
4. Да.
2.12

1. Уважаеми господа,във връзка с подготовката на документите по новата програма възникнаха някои въпроси,на коита бихме искали да получим компетентен отговор. В нашето училище функционира клуб "Екотуризъм" във връзка с изпълнението на настоящ проект.Възмжно ли е да продължи функционирането на клуба и по новата програма,но с ученици,които ще бъдат приети през новата учебна година? По новия проект предвиждаме създаването на клуб "Съхрани българското",в дейностите на който са включени и посещения на различни обекти в страната.Ще се възприеме ли това като повторение на дейностите във връзка с вече функциониращия клуб "Екотуризъм"?
2. Уважаеми госпожи/господа,желаем да получим наистина компетентен и обоснован отговор на нъпрос,който по принцип е задаван и от други колеги,но обяснението не звучи твърде убедително.А именно,защо се налага ограничение членовете на екипа за управление на проект да не могат да бъдат ръководители на клубове или да ръководят част от дейностите?Още повече,че те са най-често и хората,които са разработвали проекта и са наясно с целите,дейностите и очакваните резултати.След като никъде в насоките за кандидатсване,а и в подписаните договори не е записано такова ограничение,какво е правното основание да се тълкува по този начин?

В.Великов

1. Вижте стр. 18 от насоките за кандидатстване (каре „важно”), както и съдържанието на декларация Г-4 за избягване на двойното финансиране.
2. В Насоките за кандидатстване няма ограничение за участие на членове на екипа в изпълнението на преки дейности по проекта, като се спазят изискванията за липса на конфликт на интереси.
2.12

1. Здравейте, Партньори сме на община Разлог по одобрен и стартирал проект "Да направим училището привлекателно за младите хора" Ние сме Основно училище и желаем да кандидатстваме като водеща институция по същата програма. Имам следния въпрос:В т1 от Декларация Г4 ,какво трябва да посочим "ИМА" или "няма" предоставена безвъзмездна финансова помощ? 2. АКО ОТГОВОРА ВИ Е "ИМА"ТО ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ИЗБРОЯВАТ ВСИЧКИ ДЕЦА ,КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В БЪДЕЩИЯ ПРОЕКТ?

Даниела Пелтегова

В декларация Г-4, кандидатът посочва дали има или няма одобрен проект по същата програма от 2007 г. Вижте стр. 4 (определение за „кандидат”) и стр. 18 (брой предложения и безвъзмездни финансови помощи) от Насоките за кандидатстване.
2.12

В община Чирпан функционира МУЦТПО,който през тази учебна година 2007/2008 г. е на общинска издръжка и в него се осъществяват извънкласни дейности. Възможно ли е МУЦТПО да бъде водеща организция или партньор по програмата "Да направим училището привлекателно за младите хора"?

Мариана Минева

Вижте стр. 15 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на кандидатите).
2.12

Здравейте, имам няколко въпроса : 1.Какъв е допустимият брой участници в един клуб? 2.Предвижда ли се и какво е допустимото заплащане за кординационния екип на проекта? 3.Какъв процент от общата сума отпусната на клуба може да е трудово възнаграждение на ръководителя? Благодаря Ви!

М.Ангелова

1. Вие сами определяте броя участници в един клуб.
2 и 3. Вижте стр. 23 от Насоките за кандидатстване (Допустими непреки разходи, декларирани на постоянна ставка).
2.12

Може ли Регионален център на Националния педагогически център да кандидатсва самостоятелно или водещата организация трябва да е Националния педагогически център, като се има предвид, че дейностите ще се провеждат в една от областите на страната?

Елена Тонева

Вижте стр. 15 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на кандидатите).

2.12

Здравейте, Моля да отговорите: 1.В обосновката ли трябва да бъдат представени резултатите от предварителното проучване на интересите и потребностите на учениците и ако не- къде да се представят? 2.В какъв вид посочените проучания да бъдат представени / напр.ако са резултати от анкетно проучване-трябва ли да се посочват с процентните резултати на отговорите; 3.Могат ли да бъдат проучени с интервюта / напр .при ученици от началната степен/? 4.Допустимо ли е да бъдат използвани данни от проучвания на мнението на родителите?

Д. Василева

1 и 2. Ако още на етап кандидатстване разполагате с такива резултати, е добре те да бъдат описани във формуляра за кандидатстване по удобен за вас начин
3. Да.
4. Да, въпреки че родителите не са допустима целева група по програмата.

3.12

Здравейте! Имам няколко въпроса, свързани с разработването на проекти по направление "Да направим училището привлекателно за младите хора". 1. Възможно ли е да се сформират няколко клуба /3-4/ в училище? Ако отговорът е положителен, при описание на целевата група общо за всички участници ли говорим или за всеки клуб по отделно? 2. Възможно ли е, ако клубът е с повече членове /30/, да има 2 ръководители? 3. Правилно ли съм разбрала, че обучението на учениците в клубовете може да се извършва от учители, работещи в същото училище, на които часовете ще се заплащат от програмата като лекторски? 4. Ако договорите с успелите кандидати се сключат в края на юни, а планираме дейности от септември, юли и август присъстват в плана без дейности, така ли? Предварително благодаря за отговорите.

Ганчева

1. Въпросът е неясен. Сборът от участниците в клубовете дава общият брой на целевата група, включена в проекта.
2. Да.
3. Да. Заплащането на часовете като лекторски е един от възможните начини за възнаграждение на труда на учителите.
4. В плана за изпълнение на дейностите по проекта, следва да заложите месеците като месец 1, 2, 3 и т.н, без да конкретизирате за кой месец от годината става въпрос. Съгласно чл. 2, т. 1 от проекто-договора с одобрените за финансиране кандидати, „изпълнението на проекта започва от датата на влизане в сила на настоящия договор”.
3.12

Децата от подготвителния клас към училището могат ли да бъдат включени в проекта?

Албена Тодорова

Да.

3.12

1. Възнамеряваме да кандидатстваме по схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-4.2.02 “Да направим училището привлекателно за младите хора”. Прочетохме внимателно зададените до този момент въпроси и съответните отговори. Ваш отговор на въпрос от 11.11.2008 г. “Вие можете да кандидатствате за максималния грант, при условие, че сумата, за която кандидатствате, разделена на броя на лицата от целевата група включена в проекта, не надвишава 264. В конкретния случай, условието е спазено: 390 000/ 1480=263.5” Ваш отговор на въпрос от 17.11.2008 г. “Сумата от 264 лева се отнася единствено до лицата от целевата група, които са включени в дейностите по проекта.” Имаме ли право да кандидатстваме за максималната стойност 390 000 лв. при положение, че във всички извънкласни форми ще участват общо 1 300 ученика, но 200 от тях ще бъдат включени във по две различни извънкласни форми ? Участието на един ученик в две различни извънкласни форми изисква същите разходи, както и ако участват двама различни ученика.
2. Искам да добавя едно важно уточнение към зададен от мен въпрос. Възнамеряваме да кандидатстваме по схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-4.2.02 “Да направим училището привлекателно за младите хора”. Една от дейностите предвижда провеждане на фестивал за ученици на територията на българска община, който е допустим според насоките по настоящата схема. Форматът на фестивала изисква включване на деца и ученици от чужбина / включително и от Украйна, Македония, Сърбия, Молдова/, които активно се занимават с различни форми българска култура и ще популяризират българската култура на фестивала. Допустими ли са тези деца като целева група и възможно ли е да бъдат включени във фестивала? В Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Област на интервенция: Децата и младежта в образованието и спорта е записано – “Ще се развива система от междуучилищни, регионални, национални, и МЕЖДУНАРОДНИ състезания, конкурси и олимпиади.”/стр.113 ред 20/ Децата от чужбина които искаме да включим в фестивала като целева група, се самоопределят като българи, имат българско самосъзнание и голяма част от тях учат в български училища. В фестивала участниците ще бъдат предимно от цяла България, но и от чужбина.

Мариян Калчев

1. Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.
2. Допустимите дейности конкретно по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора” са описани в Насоките за кандидатстване по програмата и са част от дейностите посочени в основната област на интервенция „Децата и младежта в образованието и обществото”. Следователно, по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”, допустима целева група са деца и ученици от училища и ИПУ, а дейностите следва да се извършват на територията на Р България. Децата от чужбина не са допустима целева група и не могат да бъдат включени като индикатор, на базата на който се определя бюджета на проекта.
3.12

Може ли едно училище да представи едно проектно предложение като водеща организация и в друго да участва като партнираща организация? Благодаря!

Розалия Димкова

Да.
3.12

Нашето училище е средно общообразователно. Към него има подготвителна група, която има занятия до обяд. Може ли децата от ПГ да се включат в целевата група на проекта?

Русева

Да.
3.12

1. Може ли едно дете да участва в няколко школи, изградени по проект? 2. Трябва ли при кандидатстване да се представи списък с имена и ЕГН на деца, които ще бъдат включени в целевата група по проекта? 3. Ако едно дете участва в две различни форми, 264 лева за всяка от тях ли му се полагат или общо 264 лева за двете?

Мариела Бончева Илиева

1. Да.
2. На етап кандидатстване това не се изисква.
3. Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.

3.12

1. Възможно ли е консултантски услуги, свързани с управлението и администрирането на проект по схемата за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.02 “Да направим училището привлекателно за младите хора" да бъдат извършени от фирма и къде в бюджета се посочват разходите за тези консултантски услуги? 2. В случай, че консултант по управление на проекта е физическо лице, трябва ли да бъде част от екипа за управление и прилага ли се негова автобиография към документите за кандидатстване? Предварително благодаря!

Е.Иванова

1. Може да се наеме консултант (като физическо лице), който да бъде включен в екипа за управление на проекта. Когато е свързан с управлението на проекта, този разход се описва в т. 13 от бюджета (непреки разходи) и е допустим след влизане в сила на договора за финансиране.
2. Вижте стр. 7, точка II от формуляра за кандидатстване.
3.12

Здравейте!
Трябва ли да бъдат приложени следните подкрепящи документи към проектно предложение по схемата “Да направим училището привлекателно за младите хора” :
• копие от подписано споразумение за общинско сътрудничество, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА за община, кандидатстваща в партньорство с училище/ща, както и училище-кандидат с партньор община или структурно звено на общината • копие от решение на общинския съвет за одобрение на подписано споразумение за общинско сътрудничество съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА за община или структурно звено на община, кандидатстваща в партньорство с училище/ща или НПО • писмо за подкрепа от съответния първостепенен разпоредител за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – кандидати и/или партньори

Предварително благодаря!

Е. Иванова

Вижте стр. 42 от Насоките за кандидатстване (Документи, които се попълват и прилагат към момента на кандидатстване – точки 4.1 и 4.2).
3.12

1.Ние сме екип от 3 учители ,които разработваме проекта. Можем ли да участваме в дейностите при неговото реализиране. 2. Като какви и как ще стане получаването на хонорарите за това. 3. Нужно ли е да наемем допълнителен персонал за изпълнението му или ние тримата можем да го изпълним. 4. Сумите необходими за наеми на техника, помещения, консумативи и хонорари влизат ли в допустимите 264 лв. за всеки участник в целевата група или се предвиждат отделно? 5.В точка 2.2 технически и административен капацитет кои се описват : средствата които са ни нужни или които имаме

Павлина Въчева

1. Да.
2. Вижте отговор на въпрос от 21.11.2008 г.
3. Това е въпрос на ваша преценка.
4. Да.
5. Описват се средствата, с които разполагате към момента на кандидатстване.
3.12

1. Декларация Г7 - трябва ли в нея да вписваме имената на всички участници, ако нямаме участие в друг проект, финансиран от ОП? В смисъл - до началото на проекта може да настъпи промяна в състава на групите. 2. Тъй като ще развиваме клубна театрална дейност в няколко училища, искаме на заключителния етап да поканим 5 състава от страната, които работят отпреди. Мжем ли да ги поканим и ще получим ли средства за тях, за да можем да поемем престоя за участието им, транспортни разходи, храна, командировъчни на ръководителите им? 3. По проект за изграждане на театрални клубове, наши партньори са гимназия по моден дизайн. Те ще изработват костюмите по проекта, но тъй като имат разходи, казаха ми, че един костюм ще струва около 15 лева изработката му. Отделно от хонорара на преподавателите. Мога ли да го заложа като разход, или не?

Рена Дранкюлева

1. Няма такава декларация.
2. От въпроса Ви не става ясно как тези 5 състава участват в дейностите по проекта и дали участниците в съставите са представители на допустимата целева група по програмата, от което зависи и допустимостта на свързаните с тези дейности разходи.
3. Да, можете.

3.12

Здравейте, при попълване на Формуляра за кандидатстване по съответната схема срещнахме следното затруднение: В Раздел IV Описание на проектното предложение, 3. Описание на дейностите има ограничение за броя на страниците (максимум 4 стр.). От опит знаем, че нямаме право да променяме формата на предоставения ни Формуляр за кандидатстване, а имаме заложени 11 различни по същност дейности. Въпросът ни е: Как да опишем подробно всичките тези 11 дейности като мястото е ограничено? Благодарим предварително!

К. Петрова

Максимумът от 4 страници е препоръчителен.
3.12

Непреките разходи само като една обща сума ли се дават в бюджета или трябва да бъдат разбити по видове разходи, например заплата на ръководител на проекта, заплата на счетоводител, наем офис, телефон и т.н.?

Албена Тодорова

Непреките разходи се залагат като обща сума. Няма задължително изискване за подробна разбивка.
3.12

Здравейте! Имам следните въпроси: 1. В целевата група могат ли да бъдат включени ученици от партниращото училище, което е от друга община? 2. Ако партньорското училище изпълнява извънкласни дейности, за които трябва да му бъде заплатено, необходимо ли е участието като партньор(посредник)на неговата или нашата (на водещото училище) община? 3. Можем ли да заложим провеждане на Лятно училище от 01.06.2010г до 11.06.2010г.или е късно? 4. Има ли препоръчителен брой ученици в една група за една дейност или зависи от дейността и желаещите ученици?

Соня Александрова Александрова

1. Да.
2. Не.
3. Вижте ориентировъчния времеви график на стр. 39 от Насоките за кандидатстване.
4. Няма препоръчителен брой участници в отделна група.
3.12

1.Допустимо ли е в проект по ОП "УЧР"- "Да направим училището привлекателно за младите хора" да бъде финансирано изработването на елемент на облекло със знака на училището / напр.вратовръзка/ освен за учениците, и за учителите в училището?
2.Има ли оганичения или изисквания относно вида на проучването сред учениците /анкети, фокус -групи, интервю и т.н./ и представянето на резултата /подробно -бр. на респондентите, процентен анализ ит.н. или общо под формата на изводи/?
Предварително благодаря!

Д. Далева

1. Учителите не са допустима целева група по програмата.
2. Няма такива ограничения или специфични изисквания.
4.12

1. Моля Ви да ми отговорите в прав текст, без да ми посочвате ПМС 121/30.05.2007 г. ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ, има ли конфликт на интереси в следната ситуация: Ръководителят на проекта ще бъде лице, което и Председател на НПО (изборна длъжност), където работи без договор - трудов или граждански. (НПО е допустима като ВО - това не обсъждаме.) В същото време лицето е на трудов договор в училище, което е партньор по проекта. 2. В тази ситуация може ли училището да бъде партньор по проекта?

Веселина Недева

Да, може.
4.12

Здравейте, Може ли Професионална гимназия да участва едновременно в двете програми "Да направим училището привлекателно за младите хора" и "Училищни и студентски практики".

Людмил Тренев

Да, може.
4.12

Уважаеми госпожи/господа, Въпросът ми по схема “Да направим училището привлекателно за младите хора” BG051PO001-4.2.02. е следният. В насоките за кандидатстване е записано, че участието на представител от целевата група в проект не трябва да надвишава 264 лв. от размера на безвъзмездната помощ. Значи ли това че разходите за определена дейност трябва да са пропорционални на броя на децата включени в нея? Някой дейности/извънкласни форми изискват повече разходи от други и обратно.

Иван Иванов

Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.
4.12

Здравейте, Имаме няколко въпроса: 1. Какво означава партньорът "има право да разходва средства по Проекта" - да плаща на трети лица или да усвоява средства за извършени от него дейности? 2. Трябва ли партньорът да попълва Г4 и Г5? В нашия случай /ние сме училище - водеща организация/партньорът е спортен клуб,спечелил проект на предишната сесия на Програмата, но с целева група други 3 училища и не е регистриран по ДДС. 3.Къде във формуляра е уместно да се обоснове необходимостта от закупуване на ДМС за целите на проекта? 4. Ако приемем, че в описанието на дейностите, предвид на ограниченото пространство, същите ще бъдат представени конкретно , но обобщено,необходимо ли е да се добавят отделно подробни програми на съответните дейности заради последващо наблюдение и контрол? Благодаря!

Таня Соколова

1. Съгласно текста на стр. 16 от Насоките за кандидатстване, „партньорите участват в реализацията на проекта и направените от тях разходи са допустими в същата степен, както и разходите, направени от водещата организация”.
2. Организацията-партньор представя декларации Г-1 (в случаите, когато е предвидено разходване на средства от безвъзмездната финансова помощ и от партньора/ите), Г-3 (ако е приложимо), Г-5 и Г-6.
3. В частта от формуляра „Подробно описание на дейностите”.
4. В точка IV. 7 от формуляра можете да опишете методите за наблюдение и контрол, които предвиждате.
4.12

Здравейте. Имам следния въпрос. Общината взе съвместно решение с училищата да се кандидатства с един проект и в него да бъдат заложени всички извънкласни дейности, които се реализират от училищата. Най - нормалното нещо в случая е припокриването на извънкласни дейности в няколко училища, като за пример Ви давам най-стандартнтите - математика, футбол и т.н. Възможно ли е в настоящия проект, който разработваме и който ще бъде общ да фигурира като дейност провеждане на извънкласна форма (математика) в няколко различни училища, носеща едно и също име и за която ще бъдат ангажирани учители от съответните училища?

Светла Дончева

Да, възможно е.
4.12 Здравейте, Пише Ви Мими Коцева - пом.директор на СОУ "Хр. Ботев" гр.Разград.Подготвяме проект по схема за безвъзмездна финансова помощ - покана BG051PO001-4.2.02 "Да направим училището привлекателно за младите хора". Можем ли да привлечем като партньори по проекта детски градини, с които си сътрудничим? Детските градини не са допустими водещи организации или партньори по програмата.
4.12

Въпросът ни е: Кога е планираното начало за изпълнение на дейностите по проекта?

ОУ „Христо Ботев” – Бургас

Вижте ориентировъчния времеви график на стр. 39 от Насоките за кандидатстване.
4.12

1. Необходимо ли е да има декларации за съгласие на родителите децата им да бъдат включени за участие в проекта? 2. Може ли дете от целевана група да участва едновременно в повече от една дейност?

Здравка Шопова

1. Не, това не е необходимо.
2. Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.

4.12

Уважаеми г-жи /г-да,
Във връзка с изготвяне на проектно предложение по ОП "РЧР" , Приоритетна ос 4 моля за отговор на следните въпроси:
1. Има ли изисквания за броя на хората в екипа за изпълнение на проекта /като минимум и максимум/?
2. Какъв процент от средствата по проекта могат да бъдат отделени за публичност / в смисъл на медийни изяви/?
Предварително ви благодаря!

Е.Стоичкова, отдел "Образование", община Враца

1. Няма такова изискване.
2. Няма ограничение в проценти за разходите за публичност.

4.12

Здравейте,ние сме Професионална гимназия по транспорт. Желаем да участваме в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос:4 "Подобряване достъпа до образование и обучение", проект "Да направим училището привлекателно за младите хора". Миналата учебна година сме работили по национална програма "Училището - територия на учениците", модул "Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност", финансирана от МОН. По тази програма беше създаден клуб по интереси със следните дейности: издаване на вестник, художествена самодейност, спортна дейност и краеведчески изследвания. Финансирането по този проект е приключило на 30.06.2008 г. Въпросът ни е: можем ли да участваме по горепосочената програма като доразвием някои от дейностите от предходният прокт.

Радосвета Жекова

Да, можете, като се съобразите с изискванията в Насоките за кандидатстване по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”.
4.12

1. Уважаеми организатори, преподавател съм в 25ОУ "Д-р П.Берон", гр. София.Имаме огромно желание да работим и идеи по програмата. Тъй като сме неголямо училище, бихме искали да се включим в мрежа. Като партньор или водеща организация, за което сме готови. Въпросът ни е има ли разработена система, чрез която да могат да се свързват подобни училища и ако да- как да се свържем. 2. Вторият ни въпрос е кака да установим връзка с г-жа Искра Димитрова от СО? Благодаря.

С уважение: Н.Серафимова

1. Вижте Насоките за кандидатстване по програмата, както и съдържанието на Декларация Г-2.
2. Въпросът Ви няма отношение към дейността на дирекция СФМОП и Насоките за кандидатстване по програма "Да направим училището привлекателно за младите хора".
4.12

Поздрави от ЕГ "Д-р П.Берон" гр. Кюстендил! Възнамеряваме във връзка с проекта да реализираме занимания с танцова трупа с 3 подсекции, една от които е мажоретен състав. Искаме да знаем дали по проекта можем да получим финансиране на екип (облекла) за този мажоретен състав? Очакваме отговора Ви и Благодарим предварително!

Емилия Янкова Илиева

Вижте стр. 20 от насоките за кандидатстване (Допустими разходи за конкретната схема).
4.12

Здравейте, разработваме проект по програма "Да направим училището привлекателно за младите хора" и възникна следния въпрос:1. Къде във формуляра да отбележим резервния период, който трябва да предвидим от момента на подписване на договора до началото на проекта? 2. Дейностите залагаме за 12 месеца, но предвиждаме 6 месеца резервен период. В такъв случай правилно ли е: Продължителност на проекта: 18 месеца; Планирано начало: м. ІV. 2009г. Планиран край: VІ. 2010г. Благодаря за отговора

Станимира Арнаудова

1. В плана за изпълнение на дейностите по проекта (стр. 12 и 13 от формуляра), следва да заложите месеците като месец 1, 2, 3 и т.н, без да конкретизирате за кой месец от годината става въпрос. Съгласно чл. 2, т. 1 от проекто-договора с одобрените за финансиране кандидати, „изпълнението на проекта започва от датата на влизане в сила на настоящия договор”.
2. Желателно е да се съобразите с ориентировъчния времеви график и изискването дейностите по проектите да приключат до 30 юни 2010 г.

4.12

Здравейте,имам към вас следните въпроси: 1. Може ли един учител да бъде ръководител на повече от една извънкласна форма с различна целева група и в различно време? 2. Може ли един ученик да участва в повече от една извънкласна форма и как ще се финансира неговото участие? 3. Как може да се финансира по проекта участието на учители, които няма да са обучители, а ще се грижат за опзаване здравето и живота на ученици от начален курс по време на зимен ски-лагер?

Ралица Георгиева

1. Да.
2. Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.
3. Вижте стр. 20 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи за конкретната схема).
5.12

Здравейте при разработването на проекта се изправихме пред следния проблем - Общината ще кандидатства по схемата с проект обхващащ извънкласните форми на територията й. Едно от училищата обаче има одобрен проект, който е в процес на реализация по фаза 1. От дадените до момента отговори на въпроси на колеги става ясно, че за училища реализиращи извънкласни дейности по фаза 1 може да се кандидатства и да се предвидят дейности и по фаза 2 ако проекта е така разработен, че дейнстите за това училище не се препокриват времево с първия. В нашия случай крайната дата на реализация на проекта на училището е 30 август 2009 година и по настоящия проект начало на реализация на извънкласни дейности в това училище е 01 септември. Въпросът ми е следния - при положение че общината кандидатства а училището е партньор, следва ли да се подава някаква информация в декларация Г-4? Декларацията се попълва от страна на водещата организация, в настоящия случай това е общината, която няма печелен порект по фаза 1 (там си кандидатства училището, а общината му е само партньор).

Светла Дончева

В декларация Г-4, кандидатът следва да декларира, че има или няма спечелен проект по фаза 1 на програмата. Вижте стр. 4 (определение за „кандидат”) и стр. 18 (брой предложения и безвъзмездни финансови помощи) от Насоките за кандидатстване.
5.12

При създаване на клуб за туризъм, допустими ли са разходите за транспорт, нощувки, храна?

Марин Николов

Вижте стр. 20 от насоките за кандидатстване (Допустими разходи за конкретната схема).
5.12

Здравейте! Ако един от партньорите кандидатства като водеща организация по същия проект - "Да направим училището привлекателно за младите хора" - какво да попълни в точка 3.2. - още не е уточнил съдържанието на всички графи - искана сума, основни дейности по проекта и т.н. Благодаря!

С уважение: Живка Илиева

В описаният от Вас случай, в т. 3.2 от формуляра не се попълва информация. В тази точка се подава информация, за проекти, които са одобрени и се изпълняват към момента на кандидатстване.
5.12

Здравейте! Подготвям проект с 8 клуба в училището, на което съм директор. Въпросите ми са следните: 1.Трябва ли да приложа СV на всички учители, които ще участват като обучители, или само на екипа, който ще управлява проекта? 2. За кои години да се отнасят данните на партньора относно финансовия капацитет? 3. Необходимо ли е удостоверение от ТД на НАП за наличие или липса на задължения на училището? Благодаря! Хубав ден!

Татяна Петрова

1. Прилагат се автобиографии само на членовете на екипа за управление на проекта.
2. Бюджетните организации не представят финансови отчети. Останалите кандидати и партньори представят отчет за последната приключила финансова година.
3. Не.
5.12

1. Какви средства/документи трябва да се приложат към проекта за доказване на задължителното условие, според Насоките за кандидатстване , за предварително проучване на интересите на учениците? 2. Има ли изисквания към Водещата организация /ако е НПО/ по отношение на минимален финансов годишен оборот ? 3. По какъв метод се изчислява броят на бенефициентите при изпълнението на проекта? 4. Кое се смята за достатъчен капацитет на партниращата организация /Училище/ за изпълнение на заложените в проекто продложението дейности /стр.18/, второто поле "Важно!"? 5. Как Водещата организация /НПО/ доказва своята подготовка за работа в образователната сфера /респеквитно оперативна програма към МОН/? 6. Възможно ли е това да стане при изброяване точки на устава на организацията и посочване на предишни проекти със извършени организационни и обучителни дейности?

Цветелина Найденова

1. Съответствието на проектното предложение с идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи се описва в точка IV 2.5 от Формуляра за кандидатстване.
2. Няма такова изискване в Насоките за кандидатстване.
3. Съгласно указанието на стр. 12 от Насоките за кандидатстване „Участието на представител на целевата група в проект, не трябва да надвишава 264 лв. от размера на безвъзмездната финансова помощ”.
4. Въпрос на преценка от страна на участващите в проекта организации е дали разполагат с необходимите екип, опит в управление на подобни дейности, оборудване и финансови ресурси. При оценяването ще се прилага методиката за техническа и финансова оценка (приложение Ж).

5 и 6. Вижте точки I 1.3 и I 1.4 от Формуляра за кандидатстване.
5.12

1. В раздел ІІІ "Допустимост на проектното предложение" се говори веднъж за Описание на целевата група и втори път за брой лица заети, включени в проекта. Моля, разяснете има ли разлика? 2. В раздел ІV, 2-4. Описание на целевата група и разбивка на участниците са само включените в проекта ученици, а целевата група са ученици от цялото училище, учители, партньори и т.н. - всички, които касае Проекта? 3. При провеждане на екскурзия с цел наблюдение или изнесено обучение как ще се заложи хорариума часове на ръководителя на клуба

М. Пенева

В раздел III, частта „описание на целевата група” се описва с думи характеристиката на целевата група по проекта, a в частта „брой лица от целевата група” се посочва с цифри броя на участниците от целевата група, включени в проекта.
2. Вижте стр. 18 от Насоките за кандидатстване (Допустимост на целевите групи).
3. В графа 1.1 от бюджетната таблица (Разходи за трудови и други възнаграждения).
5.12

Ние сме НПО регистрирано по ЗЮЛНЦ. За постигане на формулираните в устава цели, сдружението осъществява следните дейности: Разработване на евро- и национални проекти, провеждане на обучение за професионална квалификация, организиране на семинари, конференции, публични дискусии и други форуми за популяризиране на своите проекти сред обществото. Допустими ли сме като бенефициенти по схемата "Да направим училището привлекателно за младите хора", тъй като училището което ни е партньор няма капацитет само да управлява проекта?

Албена Трифонова

Вижте стр. 15 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на водещата организация).
5.12

Уважаеми господа, Община Стражица е получила финансиране по проект "Желано училище" по схема BG051PO001/07/4.2-01 с партньори ПГ по Транспорт "Васил Друмев" гр. Стражица, ПГ "Марко Ангелов" с. Камени СОУ "Ангел Каралийчев" гр. Стражица.. В настоящият момент готвим прокетно предложение по схема BG051PO001-4.2.02 ,в което Община Стражица е водеща организация, но партньорите и са три основни училища- ОУ "Св. Климент Охридски" с. Виноград, ОУ "Николай Райнов" с. Кесарево и ОУ "Св. Климент Охридски" с. Камен. Както се вижда целевата група на проектното предложение е различна от целевата група на проект "Желано училище" по схема BG051PO001/07/4.2-01. 1. Необходимо ли е да попълваме присъствен лист от одобрения проект "Желано училище" в Декларация Г4? 2. Училищата са създадени в края на 19 век и нямат документ за създаване. С какъв документ да кандидатстват като партньори?

Павлина Николова

1. Не.
2. Вижте стр. 29, точка II. 2.1 от Насоките за кандидатстване.
5.12

Здравейте. Бих желал да попитам дали една дейност може да има повече от 1 ръководители ако целевата група е съставена от ученици от различни класове и тези ръководители да получават възнаграждение за извършената работа

Денко Делчев

Да, може.
5.12

В случай, че кандидатстващата организация ще изпълнява сама ремонтните работи: 1. Трябва ли да се прилага подробна количествено-стойностна сметка за строително-монтажни работи или трябва да се приложи количествено-стойностна сметка за необходимите за извършване на ремонта строителни материали? 2. В т.9 от бюджета стойността на СМР ли трябва да бъде записана или възнаграждението за извършване на ремонтните работи плюс стойността на необходимите строителни материали?

Албена Тодорова

1. Прилага се подробна количествено-стойностна сметка общо за строително-монтажните работи (Приложение Б-3, страница 2) и строителните материали (Приложение Б-3, страница 3).
2. В т. 9 от бюджета се записват като обща сума всички разходи, които имат отношение към извършването на строително-ремонтни дейности. Подробна разбивка на разходите се дава в Приложение Б-3 (Количествено-стойностна сметка).

5.12

1. Ако един ученик участва в няколко дейности-той колко пъти се финансира с 264 лв - еднократно, или за всяка дейност поотделно? 2. Как се извършва и доказва контрола по действително отработените часове на учителите-лектори по различните дейности и съответно присъствието на учениците - има ли изискване за водене на присъствена форма?

Румяна Горанова

1. Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.
2. На етап изпълнение на проекта се водят присъствени списъци на лекторите и представителите на целевата група.

6.12

Здравейте! Училището ни ще кандиндидатства като водеща организациа с проект за клуб по Графичен и уеб дизайн. За целта ще ни трябва оборудване на компютърен кабинет. В повечето от дейностите ни ще се включва неправителствена организация, но за да могат обучителите да получат необходимото възнаграждение /хонорар/не сме наясно като какво да опишем тази неправителствена организация - към партньорите или в изпълнителите.

Биляна Груева

Въпросът е неясен и отговорът зависи от конкретните дейности и задължения на партньора по Вашия проект.
6.12

Във връзка с кандидатстване за финансиране по програма "Да направим училището привлекателно за младите хора" имам следните въпроси: 1. 10% или 15% са административните, непреки разходи за управление на проекта? 1. 2. Имаме ли право да закупим ДМА/мултимедия, лаптоп, спортни уреди/? От насоките за кандидатстване не ми става ясно какво означава" Придобиване на ДМА по смисъла на Закона за счетоводство без характер на ДМА и в размери на 700 лв...."

Румяна Горанова

1. Вижте стр. 23 от Насоките за кандидатстване (Допустими непреки разходи, декларирани на постоянна ставка).
2. Вижте стр. 22 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи по правилата на ЕФРР).
6.12

Здравейте! Интересува ме в сумата 700 лв. за дълготрайни материални активи, за която сте пояснили в едно от запитванията, включва ли се ДДС или не. Предварително благодаря! Хубав ден!

Таня Петрова Директор на ІІІ ОУ – Монтана

Съгласно текста на бележка 14 от бюджетната таблица: „Всички пера от бюджета се изготвят без ДДС, като същия се отразява в перо 8 и 12 „Невъзстановим данък върху добавената стойност”.
7.12

1.Какви са допустимите граници за отклонение в периода на изпълнение на проекта от предварително описаната структура на целевата група по пол, възраст, неравностойно положение,т.н. Имайте впредвид, че за периода по написване, одобрение и стартиране на проекта е нормално голяма част от желаещите да участват в проекта да се откажат, а други да желаят да се включат. 2.Има ли индикатори за ефективност, по които да се определи дали са изпълнени дейностите: например: А) изискване за определен процент присъствие на представител на целевата група в извънкласната форма Б) изискване за обхващане на определен минимален процент от общия брой деца в проекта за признаване на определени дейности или разходите на проекта като цяло. В) може ли в рамките на изпълнение на проекта да бъдат обхванати повече от предварително заложените ученици? 3. по какъв начин ще се отчитат заниманията в извънкласните форми? Списъци с ежедневни подписи на децата или с подпис на преподавателите? благодаря предварително

Евтим Стефанов

1. На етап кандидатстване, не се изисква представяне на поименен списък на целевата група по проекта.
2 и 3. Зададените въпроси са свързани с процеса на мониторинг на изпълняваните дейности по вече одобрен за финансиране проект. Одобрените кандидати по програмата ще получат указания от отдел „Мониторинг и оценка” на дирекция СФМОП.
7.12

Интересувам се за следното : 1.за изпълнението на проект за извънкласна дейност по информационни технологии, за който кандидатскваме трябва да се закупят компютри, как да бъдат описани те като конфигурация всичко заедно/кутия, монитор, мишка и клавиатура/ и по този начи да влезнат като ДМА или всяко устройство кутия+периферия по отделно се описва в други разходи и не се водят ДМА. 2.Компютърните маси и столовете също ли са в други разходи? Благодаря предварително

Биляна Груева

1. Компютрите и всички техни съставни компоненти се описват в бюджетната таблица като компютърна конфигурация, в раздела за закупуване на ДМА (Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР), ако цялата конфигурация е на стойност на 700 лева.
2. Тези разходи (ако са за материални запаси със стойност под 700 лв.) се описват в точка 3 (Разходи за материали, консумативи и други материални запаси), а ако са на стойност над 700 лева, се описват в раздела за закупуване на ДМА (Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР).
7.12

1. Може ли водещата организация да е регионална занаятчийска камара. РЗК-та са създадени на базата на закон (Закона за занаятите)? 2. От коя дата натам трябва да планираме графика на проекта? Единственото, което е изрично обозначеное е дейсностите по проекта да приключва най-късно до 30 юни 2010г. Благодаря предварилтено! С уважение

Диана Симеонова

1. Вижте стр. 15 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на водещата организация).
2. Желателно е да се съобразите с ориентировъчния времеви график на стр. 39 от Насоките за кандидатстване.
7.12

Бихте ли разяснили по проект за извънкласна дейност кои са обучаеми и кои са обучители и какви средства се полагат на едните и на другите.

Биляна Груева

Прочетете Насоките за кандидатстване, стр. 18 (Допустимост на целевите групи) и стр. 20 (Допустими разходи за конкретната схема).

7.12

Училището има басейн,но в условията на делегиран бюджет не можем да си позволим да го използваме.Като дейност бихме заложили плуване.Въпросът ми е:разходите за гориво,химикали и таксите за лабораторни анализи на РИОКОЗ, в кое перо от бюджета да ги впишем и как да ги отчитаме?

Г. Петрова

Разходите за гориво и материали се описват в точка 3 (Разходи за материали, консумативи и други материални запаси), а таксите за лабораторни анализи следва да се заложат в точка 4 (Разходи за външни услуги) или т. 6 (Други преки разходи).
7.12

Добър ден! Може ли един ученик да участва в повече от една извънкласни дейности? Ако може, това означава ли , че му с "полагат" 2 х 256 лв? Благодаря!

Гергана Желва

Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.

7.12

Във връзка с подготовката на проект по програма BG051PO001-4.2.02 «Да напарвим училището привлекателно за малдите хора», моля да ми отговорите на следните въпроси: 1. Какъв процент на осигуровките за сметка на работодателя трябва да заложим в перо 1.2 ? Сега действащите, или тези, които се очаква да влязат в сила от 1 януари 2009 г., но още не са официално приети? 2. Може ли по проекта да бъдат предвидени предметни награди за участници в конкурси и състезания и в кое перо от бюджета трябва да бъдат включени? 3. Къде трябва да представим обосновка и разбивка на “непреките разходи”. 4. Невъзстановимият ДДС по непреките разходи къде трябва да бъде включен – в перо 8, 12 или 13?

Стефан Хаджиев

1. Осигуровките, които ще заложите в бюджета следва да са съобразени с актуалната към момента на подаване на проектното предложение нормативна уредба.
2. Да. Тези разходи се описват в точка 3 (Разходи за материали, консумативи и други материални запаси).
3. В раздел IV, точка 5.1 от формуляра за кандидатстване се прави кратка обосновка, без да се представя разбивка на тези разходи.
4. В точка 13 от бюджетната таблица.
8.12

Изготвяме проектно предложение по програма "Да направим училището привлекателно за младите хора", водеща организация е Общината, а партньори са няколко общински училища. Възможно ли е: 1.Сумите по проекта, които се отнасят за партньорите, да бъдат преведени на техни сметки? 2.Разходо-оправдателните документи да се издават на името на партньора? 3.Необходимо ли е всеки партньор да има извънбюджетна сметка, с която да се обслужват средствата по проекта?

Манова

1. Въпросът е неясен. Договарящият орган превежда средствата по проекта по сметка на водещата организация. Водещата организация носи изцяло отговорността за управлението и отчитането на средствата по проекта. има право да превежда средства по сметки на партньорите по проекта (стр. 16 от Насоките за кандидатстване).
2. Да, възможно е.
3. Няма такова изискване.
8.12

Не ни стават ясни две неща: 1.Какво точно е кръстосано финансиране.2.За ремонтни дейности ли е или за оборудване, или за двете, или за други неща? 3.Ако е за ремонт и оборудване общата цена с ДДС ли трябва да се напише във формуляра за кандидатстване или без ДДС? 4. "На стр. 11, т. 2.5 от формулярите за кандидатстване, уточнението следва да гласи: „Т. 2.4 от Оценителната таблица в Насоките за кандидатстване" . Не можем да открием коя е точка 2.4. от Оценителната таблица. Благодаря Ви предварително.

Йорданка Пехливанова

1 и 2. Вижте стр. 22 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи по правилата на ЕФРР).
3. Съгласно текста на бележка 14 от бюджетната таблица: „Всички пера от бюджета се изготвят без ДДС, като същия се отразява в перо 8 и 12 „Невъзстановим данък върху добавената стойност”.
4. Точка 2.4 от Оценителната таблица се намира на стр. 34 от Насоките за кандидатстване.
8.12

Какво включва понятието целева група - само участниците в различните клубове или всички ученици в училище /по списък/, ползватели на крайния продукт.

Соня Кюлева

Това са всички представители на допустимата целева група, които са включени в дейностите по Вашия проект.
8.12

Здравейте! Имам въпрос относно организационната структура на програмата BG051P001-4.2.02. При ръководещ екип от 4 члена/ ръководител, финансист, техническо лице и един координатор/ и изградени няколко клуба по интереси с повече от един преподавател и една група във всеки клуб: 1. Допустимо ли е един от преподавателите, пряко ангажиран в работата с деца, да бьде и клубен ръководител, който да организира, координира, води документацията и осъществява връзката с координатора от ръководещия екип? 2. Ако отговорът е "Да", какъв процент/брой часове допълнително възнаграждение и от кой бюджет може да се изпише за такава дейност? 3. Какъв е допустимият минимален/максимален брой деца в една група?

Н.Маринова

1. Въпросът подлежи на тълкувание във всеки конкретен случай.
2. Въпросът е неясен. Вижте стр. 20 от насоките за кандидатстване (Допустими разходи за конкретната схема). Ако част от работата е свързана с преките дейности по проекта, то възнаграждението ще бъде в т. 1.1. Но ако лицето участва и в управлението на проекта, то ще получава и възнаграждение и от непреките разходи.
3. Броят на децата в една група се определя от водещата организация.
8.12

Имаме три въпроса относно проекта, който изготвяме: 1. Би ли се счело от контролиращите органи като конфликт на интереси, ако член на екипа, който ще се занимава със счетоводната дейност на проекта и няма да има ръководни функции да е ръководител на клуб? 2. Допустима ли е дейност "Закупуване на материали" за обезпечаване работата на клубовете? 3. Ако се предвижда ремонт той трябва ли да е описан като отделна дейност?

Донка Чардакова

1. Въпросът подлежи на тълкувание. Счетоводителят на проекта е част от екипа за организация и управление на проекта.
2. Допустими са разходи за закупуване на материали при осъществяването на дейности по Вашия проект. Вижте Насоките за кандидатстване - стр. 17 (Допустими дейности) и стр. 20 (Допустими разходи за конкретната схема).
3. В рамките на допустимата дейност „Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда”, може да планирате ремонт съгласно указанията на стр. 22 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи по правилата на ЕФРР).
8.12

Ще кандидатстваме по програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора” с проект за ангажиране на свободното време на учениците от начален етап през лятната ваканция. Възможно ли е в бюджета на проекта да заложим средства за закуски на децата?

Ст. Иванова

Разходи само за храна са недопустими по настоящата схема.
8.12

Уважаеми госпожи / господа, Имам следния въпрос: Дали схемата за безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора” важи за финансиране на развитието на вече съществуващи дейности в ИПУ (в случая ОДК - гр. Горна Оряховица) или е наложително откриването на съвсем нови такива?

С уважение, Георги Ангелов - учител ОДК

Вижте стр. 17 от Насоките за кандидатстване (Допустими дейности).
8.12

1. Моля да уточните общините и общинските училища включени ли са в § 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводство и трябва ли да представят счетоводен баланс или отчет за доходите - като водеща организация и партньори? 2. Когато община е водеща организация възможно ли е кметът да упълномощи служител да подписва документи, когато и където е необходимо, тъй като той може да е ангажиран или да отсъства?

Ваня Генова

1. Общините и общинските училища не представят счетоводен баланс и отчет за доходите.
2. Да, възможно е.
8.12

Здравейте, пиша ви от Бургас, Сдружение "Зарвовесие". В момента разписваме проект по ОПРЧ "Да направим училището привлекателно за младите хора". В хода на работотата възникна проблем който се надявам да ми помогнете да разреша. В една от дейностите които съм заложила в проекта целевата ми група е 8-ми клас. Партнъорското не може да ми даде информация за броя на децата които ще бъдат 8-ми клас през следващата учебна година, поради тази причина няма как да знаемм имената на тези деца(Г4), нито съотношението мъже - жени, както и техния социален статус. Училищет ое гимназия с прием след 7-ми клас и всяка година 8-мите класове са нови деца. Нядявам се, че ще ми дадете отговор как де попълня коректно декларация Г4,както и другите данни във формуляра?

Станислава Вълчева

На етап кандидатстване не се изисква представяне на поименен списък с представителите на целевата група, които ще включите в проекта. Тези данни се залагат прогнозно. В декларация Г-4 (когато е приложимо) се представя списък на децата, които са включени във вече одобрен за финансиране проект по програмата от 2007 г.
8.12

Уважаеми експерти от Дирекция "Структурни фондове", бих искала да задам въпрос, свързан с проектно предложение по програма "Да направим училището привлекателно за младите хора". Разходите за закупуването на книги, аудиокниги, абонирането за периодични издания, всички пряко подчинени на основната дейност в проектното предложение, включват ли се към 10 процента за ремонт и оборудване, или могат да се приемат като разходи за консумативи? Благодаря Ви.

Цанкова

Ако единичната стойност на един актив е под 700 лева с включен ДДС, то това са разходи, които се описват в частта „Разходи за материали и консумативи” в бюджетната таблица. В 10% кръстосано финансиране за ремонт и оборудване се включват активи с единична стойност над 700 лева с ДДС. Абонирането за периодични издания се отразява в точка 6 от бюджетната таблица (Други преки разходи).
8.12

Добър ден! Казвам се Илина Митева и съм председател на УС на младежка асоциация. В момента подготвяме проект с който желаем да се кандидатстваме по горе-упоменатия грант. С цел по-ефективна и по-ефикасна организация на дейностите и от друга страна - максимален брой училища включени в схемата, желаем да включим 8 (мах.10) училища партньори от ключови областни градове и същевременно при подбора на групите ученици те да имат свободата да канят ученици от други училища извън тяхното в областта. Въпросът ми е: Допустим ли е подобен начин на организация на пътньорите по проекта и допустимо ли ученици от училища, които не са прако включени като партньори по проекта да включват свои ученици към групите на нашите партньори от същата област (административна)? В Очакване на Вашия отговор! Благодарим ви!

Илина Митева

В Насоките за кандидатстване няма задължително изискване училищата, в които учат представителите на целевата група по проекта, да са партньори на водещата организация.

8.12

1. В т. 2.4. на формуляра " Разбивка на участниците по пол и възраст, ценз участват ли учители, обучители и др., освен учениците? 2.В т. 2.5. подробно ли се обяснява или само с отговор "да" или "не"? 3.В 4.2. Документът, доказващ провеждането на обучението / дейността се издава от училището на учениците или става въпрос за обучение на учители?

Петрова

1. В точка IV 2.4 от формуляра се описват представителите на целевата група по проекта.
2. В точка IV 2.5 от формуляра следва да обясните „как проектното предложение съответства с идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи”.
3. В случай, че се изисква представителите на целевата група по проекта да преминат обучение, документът доказващ провеждането на обучението се издава от организацията, оправомощена да издаде такъв документ.
8.12

Какво трябва да се отбележи на 9 стр. от апликационния формуляр - "кръстосано финансиране"? - допустимите разходи като обща сума по ЕСФ и като обща сума по ЕФРР ли?

К. Апостолова

На стр. 8 от формуляра, в реда „кръстосано финансиране”, се посочва сумата която е предвидена в реда от бюджетната таблица „общо допустими разходи по Група Б (9+10+11+12)”.
8.12

Нашето училище е партньор в първия етап на този проект.Тази година ще кандидатстваме като водеща организация.Въпросът е: Отнася ли се за нас ограничението, че трябва да заложим дейности и целеви групи,които не присъстват в проекта от първия етап, където сме партньори.

Венета Иванова

Да, отнася се. Вижте стр. 4 (определение за „кандидат”) и стр. 18 (брой предложения и безвъзмездни финансови помощи) от Насоките за кандидатстване.
8.12

По проекта за извънкласна дейност,ако са предвидени общи дейности с други училища,които не са партньори по проекта,броят на децата,участващи в тези дейности от другите училища прибавя ли се към общия брой на целевата група?

Р. Минев

Да.
8.12

Здравейте бих желал да задам следните въпрос: 1.При проект с партньорсво между 2 училища допустимо ли е училището партньор също да реализира разходи по проекта (пр. възнаграженията на ангажираните в изпълнението на дейностите учители)? 2.При подготовката на бюджета на проекта следва ли да има отделен лист от бюджета показващ разходите които ще прави училището партньор? (пр. разходите за възнаграждение на координатора на дейностите в училището партньор) 3.Училището партньор получава средства от водещата организация за възнаграждения на ангажирани преподаватели и координатов като партньора подготвя неоходимите разходооправдателни документи ИЛИ водещата организация следва да назначи на граждански договор по проекта ангажираните в училището партньор преподаватели и координатор? 4.Училището партньор може ли да сключи съответните граждански договори със свои продавате ли за изпълнение на дейностите предвидени за него ИЛИ тези лица следва да склщчат договор с водещата организация?

Боян Костадинов

1. Съгласно указанието на стр. 16 от Насоките за кандидатстване „партньорите участват в реализацията на проекта и направените от тях разходи са допустими в същата степен, както и разходите, направени от водещата организация”.
2. Не, доколкото разходите направени от партньора, се отчитат пред Договарящия орган от водещата организация и присъстват в бюджета, както и всички останали планирани разходи за изпълнението на проекта.
3 и 4. Училището партньор не може да сключва граждански договори със свои преподаватели за изпълнение на дейности по проекта. Водещата организация сключва всички договори по проекта.
8.12

1. След като училището партньор има право да реализира разходи по какъв начин следва да се прави отчитането на разходите - отчита се към водещата организация? 2. Следва ли в бюджета по отделно да са разписани разходите които извършва водещата организация и разходите които извършва партньора? 3. Финансовата подкрепа се привежда по сметка на ВО и тя привежда средства към сметка на партньора? 4. Ако партньора разходва средства това означава ли, че има право да подпише договор от свое име с координатора на дейностите в собствената му организация и след това чрез този договор да се отчита пред ВО за направени разходи? 5. Трябва ли предварително още при подготовката на проекта да са разписани отделно всички разходи които ще извършва партньора или те са включени в общата стойност на проекта?

Стефанов

1. Разходите направени от партньора, се отчитат пред Договарящия орган от водещата организация.
2. Не, доколкото разходите направени от партньора, се отчитат пред Договарящия орган от водещата организация и присъстват в бюджета, както и всички останали планирани разходи за изпълнението на проекта.
3. Да, но трябва да се има предвид, че водещата организация носи цялата отговорност за средствата по проекта и тяхното изразходване.
4. Училището партньор не може да сключва граждански договори със свои преподаватели за изпълнение на дейности по проекта. Водещата организация сключва всички договори по проекта.
5. Вижте отговора на въпрос 2.
8.12

Здравейте! 1. Към вас бе отправен многократно въпроса относно сумата от 264 лв.на участник в дейност по проекта и все пак,не става ясно,дали това е осреднена сума-издръжка,т.е.формула за проверка/прим.1000деца x 264лв.=264 000лв.максималната сума за кандидатстване,както се каза на едно от обученията/? С други думи,възможно ли някои деца да изхарчат по 300лв,а други,да речем-по 200? Моля,пояснете! 2.Ако заложим и ваканционни дейности за летните месеци на 2010г.,а се предплати преди крайния срок,счита ли се,че сме просрочили проекта? 3. Каква е минималният и максималният праг на сумата по тази програма, за договаряне с подизпълнител,за да се спази изискването на Закона за обществените поръчки?

Цветка Колева

1. Да, това е усреднена, индикативна сума и примерът във Вашия въпрос е коректен.
2. Всички дейности по Вашия проекта трябва да приключат до 30 юни 2010 г. съгласно указанието на стр. 17 от Насоките за кандидатстване.
3. В Насоките за кандидатстване няма поставен минимален и максимален праг на размера от общата стойност на проекта, която можете да договаряте за дейности по проекта с изпълнител. Съгласно указанието на стр. 16 от Насоките за кандидатстване: „Бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ имат възможност да възлагат изпълнението на дейности на изпълнители. Изпълнителите не са партньори и са предмет на правилата на договаряне, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ПМС 55 /12.03.2007г., в зависимост от това дали са възложители на обществени поръчки по смисъла на ЗОП или не”.
8.12

Здравейте, Може ли целевата група да са ученици, лишени от свобода лица на възраст над 18 години. Това са редовни ученици на Вечерно професионално училище към МОН. В насоките за кандидатстване не прочетох да има възрастови ограничения за бенефициентите.

Рени Андреева

Съгласно Насоките за кандидатстване, допустима целева група по програмата са деца и ученици в училищата и извънучилищните педагогически учреждения (държавни, общински, частни).
8.12

Здравейте!Въпросът ми е: ако деца от един клуб се свържат с деца от друг подобен клуб и си организират среща/форум/ на съмишленици, за да обменят идеи,може ли тя да бъде финансирана по тази програма?

Донка Миленова

Да, може.
9.12

ДДС- възстановяване На зададен към вас въпрос за залагането на ДДС в бюджета на проекта сте отговорили, че ДДС се възстановява на лица, които не са регистрирани по смисъла на ЗДДС/в случая училище/. Това е в абсолютен разрез с цитирания закон, където се казва, че ДДС се възстановява единствено на лица, регистрирани по ДДС и само те са ползватели на данъчен кредит. И още в бланката за проект изрично са посочени пера 8 и 12- невъзстановим данък добавена стойност. Моля да внесете разяснение по въпроса!

Данко Калапиш- 107 ОУ - София

Понятието „невъзстановим данък добавена стойност” от бюджетната таблица, означава „ДДС, което кандидатстващата организация, няма право да си възстанови по друг ред (съгласно ЗДДС), освен по правилата на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Организациите, регистрирани по ЗДДС имат възможност да възстановят ДДС по друг ред (от ТД на НАП) и за тях този данък е възстановим и затова - съгласно указанието на стр. 24 от насоките за кандидатстване - „възстановим данък добавена стойност е недопустим разход по тази програма”.
9.12

Здравейте! През изминалата учебна 2007/2008 година нашето училище беше спечелило Проект по тази програма за оборудване на кабинет по БДП. Тогава като бенефециенти бяха включени всички ученици от училището, тъй като те са малко на брой. Интересуваме се: 1. Можем ли сега да кандидатстваме, тъй като целевата група ще е пак същата? 2. Може ли да сме водеща организация или партнньор по Проект с предмет на дейност различна от миналогодишната? Благодарим Ви предварително!

Е. Николкова

1. Да, можете, като се съобразите с първото указание в каре „важно” на стр. 18 от Насоките за кандидатстване.
2. Да, при условие, че предмета на дейност е в обхвата на допустимите дейности по програмата (стр. 17 от Насоките за кандидатстване).
9.12

С риск да се повторя със задаван въпрос- не разбирам отговора (11.11.2008г, 17.11.2008г, 18.11.2008г) Във връзка с определяне на целевите групи за участие в извънкласни форми, ако 1 ученик участва в 3 извънкласни форми- това означава ли, че му се полага 3Х 264лв.допустим мяксимален разход?

М. Атанасова

Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.

9.12

Училище, което няма акт за регистрация, поради това, че е учредено преди 1961 г. може ли да бъде партньор по проект по мярка „Да направим училището привлекателно за младите хора” и ако е възможно, какъв документ може да замести акта за регистрация?

Анита Пешева

Да, може. Училищата, които са допустими кандидати, не представят съдебно решение за регистрация, а единствено разпечатка от регистъра на интернет-страницата на МОН (http://www.mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers),

а частните училища – и Заповед на Министъра на образованието и науката за откриване на учебна година (стр. 29, т. II. 1 от Насоките за кандидатстване).

9.12

От Насоките за кандидатсване не ни стават ясни следните неща: 1. Ние сме училище /СОУ/, доколкото разбираме ще трябва да извадим разпечатка от регистъра на МОН. Този регистър има ли го на страниците на МОН и къде? 2.Този документ трябва ли да бъде заверен и подпечатан в РИО на МОН? 3. Във формата за кандидатстане има графа: "Дата на създаване съгласно съдебно решение, заповед на Министъра на образованието и науката или друг учредителен документ". Тук какво точно трябва да напишем или какъв документ трябва да приложим? Достатъчно ли е разпечатката от регистъра на МОН или нещо друго? 4. Трябва ли да представяме отчет за доходи и счетоводен баланс, след като сме училище? 5. В Бюджетната таблица има графи "материали -по приложен опис","консумативи -по приложен опис" и други. Този приложен опис вътре в бюджетната таблица като отделни подграфи ли трябва да бъде или като прикрепещ опис към пакета от документи? Ако е в бюджетната таблица за всеки материал или консуматив отделна графа ли трябва да се направи -например- химикали 20бр.,листове -100бр и т.н. Ако е като отделен документ вътре всичките ли материали трябва да са описани на един общ документ или всичко трябва да се описва на отделни листи? Ние ли ще слагаме подписа и печата на такъв документ "Вярно с оригинала"? Имам предвив, че офертите на фирмите ще са на отделни листове, тях трябва ли да ги представяме към пакета документи? Предварително Ви благадаря!

Йорданка Пехливанова

1. Регистърът се намира на следният интернет адрес: http://www.mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers
2. Не.
3. В случаите когато не разполагате с точна информация относно датата на създаване на училището, разпечатката от регистъра е достатъчна.
4. Не.
5. Въпрос на ваша преценка и удобство при съставянето на бюджета е дали да отваряте подграфи в бюджетната таблица или да приложите отделен опис. Ако е в бюджетната таблица, всеки отделен вид материал или консуматив се посочва на отделен ред. Ако прилагате отделен опис, той следва да е общ за всички материали и консумативи. Няма изискване бюджета и описите към него да са заверени и подпечатани от водещата организация. На етап кандидатстване не се изискват оферти от фирми и изпълнители.

9.12

Необходимо ли е представянето на документ, който да доказва осигурено мостово финансиране за изпълнение на проекта? Ако не е необходимо, то допустимо ли е такъв документ да се приложи към проектното предложение?

Андрей Янков

Въпросът е неясен.
9.12 По проекта "Да направим училището привлекателно за младите хора" в раздел "Дейности - Опазване на околната среда" искаме да създадем опитна база по засяване, облагородяване, присаждане, сеитба, грижа и проследяване на растежа на овощки и земеделски култури с прилежаща до базата открита класна стая. Въпросът ни е: Възможно ли е да получим финансиране и каква е процедурата? Допустимите дейности по програмата са посочени на стр. 17 от Насоките за кандидатстване, а допустимите разходи на стр. 20 от Насоките. При изпълнение на допустимите дейности по програмата трябва да се спазват и хоризонталните принципи” посочени на стр. 11 от Насоките за кандидатстване, един от които е „Опазване на околната среда”.
9.12

Здравейте, Бих искал да попитам относно големината на хонорарите за извънкласните дейности. Какава е цената на 1 час труд за: - ръководител на клуб по интереси - художествен ръководител на танцов състав - спортен треньор от какво зависи, има ли норма ... Благодаря предварително.

Николай Господинов

Вижте указанията в Насоките за кандидатстване (стр. 20 - Разходи за трудови и други възнаграждения).
9.12

1.Възможно ли е общинско ИПУ да кандидатства като ВО, ако е третостепенен разпоредител на бюджетни средства? 2. Ако кандидатства от името на общината, това ИПУ каква роля може да има в проекта - партньор или водеща организация, след като ще реализира проекта и ще отговаря за изпълнението на програмните дейности? 3. Кой следва да бъде ръководител на такъв проект - представител на общината или на ИПУ, имайки предвид отговорностите при управление на осигурените финансови средства по програмата?

Русева

Вижте стр. 15 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на водещата организация).
2. и 3. Въпрос на преценка на водещата организация и партньорите е как да си разпределят функциите и отговорностите и кое лице да бъде посочено като ръководител на екипа за организация и управление на проекта.
9.12

1. Здравейте, Моля да ни обясните както означава сумата - 264 лв. на участник. • На база тази сума и броя на участниците ли се калкулира допустимото искане за проекта или • Това е сума, която може да се използва за семинари, екскурзии, екипировка и пр. • 2. Нещо друго.... Споменава се, че проектът трябва да е подкрепен от районния инспекторат, какво разбирате под тази подкрепа: - формално писмо и съгласуване предварително или известие, което е пратено след спечелването на проекта. 3. Как следва да се подходи към искането за анкета сред учениците за техните интереси – тя се прави предварително и се доказва и как или е принципно пожелание? 4. Означава ли това, че ДДС не се признава като разход, че тази сума е индиректен принос на кандидата или той трябва да се регистрира по ДДС и ако е така, когат се изисква това – преди проекта или след като се спечели проекта. 5. Оказва ли вияние върху оценяването на проекта броя на учениците и училищата обхванато в него. 6. Има ли изисквания към НПО да е от населеното място, където се провежда проекта, или това не е задължително. 7. Може ли партньор по проекта да бъде училищно настоятелство или настоятелство, което е градско училищно насотятелство и гарантира включване в проекта на деца от целия град. 8. Възможно ли е участието на ученици и родители и в други дейности освен цитираните – конкурси, викторини и пр. 9. Може ли да се предвиди в проекта като гаранция за устойчивост регистриране на училищен клуб, част от национална мрежа /учелищни клубове, които ще формалиризарт дейността на съществуваща национална младежка мрежа.

Райна Антова

1. Това е индикативна сума, която служи, за да определите за каква сума можете да кандидатствате съобразно броя на лицата от целевата група, които ще обхванете по вашия проект.
2. Няма такова изискване в насоките за кандидатстване.
3. Съгласно указанието на стр. 17 от Насоките за кандидатстване, проучването на интересите на учениците е задължително условие по програмата. Една от възможните форми за това е анкета, резултатите от която се описват в точка IV 2.5 от формуляра за кандидатстване, без да се прилагат анкетните карти.
4. Съгласно указанието на стр. 24 от насоките за кандидатстване: „възстановим данък добавена стойност е недопустим разход по тази програма”. В Насоките за кандидатстване няма изискване кандидатите да се регистрират по ЗДДС.
5. Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Вижте Приложение Ж – „Методика за техническа и финансова оценка”.
6. Няма такова изискване в Насоките за кандидатстване.
7. Вижте стр. 16 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите).
8. Вижте стр. 17 от Насоките за кандидатстване (Допустими дейности). Родителите не са допустима целева група по програмата (стр. 18 - Допустимост на целевите групи от Насоките за кандидатстване).
9. Въпросът е неясен.
9.12

Здравейте! Имам второ запотване към вас - относно бюджета на горепосочената схема: Какво по-точно би следвало да включим в допустимите максимум 264 БГН на представител от целевата група. Предвиждаме 2-седмично обучение в база в град Добрич, което включва учебно пътуване, наем зала, цонсумативи за практически часове, заплати - лектори, път до базата,нощувки и изхранване на учениците. Всички разходи от обучението ли трябва да включим средноаритметично на участник в обучението. Още повече: 10 от всички участници трябва да пътуват повторно за два дни - състезание - това влиза ли в индивидуалните разходи за тях? Благодря за информацията предварително и очаквам отговора Ви скоро с цел своевременно адаптиране на бюджета.

С Уважение, Илина Митева

Това е индикативна сума, която служи, за да определите за каква сума можете да кандидатствате съобразно броя на лицата от целевата група, които ще обхванете по вашия проект. Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.

9.12

Добър ден, Имам конкретни въпроси: 1./ 20 бр. носии по 300 лв = 6000 лв ДМА ли е или не. ДА или НЕ, моля за еднозначен отговор. 2./ 5 дигитални фотоапарата * 350 лв = 1750 лв. ДМА ли е - ДА или НЕ? Благодаря предварително!

Николай Господинов

1. Не
2. Не
Дълготрайните материални активи са дефинирани в Закона за счетоводството. Вижте стр. 22 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи по правилата на ЕФРР).
9.12

Искам да поставя следните въпроси: 1. Програмата подпомага ли дейности свързани с деца с дислексия? 2. Допустимо ли е участието на институти от БАН? 3. Допустими ли са дейности свързани с разработването и реализацията на компютъризирана среда за подпомагане на четенето на деца с дислексия?

Румен Андреев

1 и 3. Вижте допустимите дейности (стр. 17 от Насоките).
2. Вижте стр. 15 и стр. 16 от Насоките (Специфични изисквания за допустимост на водещата организация и партньорите).
9.12

1.Как се разпределят хонорарите на учителите? 2.Как се формира хонорарът на ръководителя на проекта? 3.Какво означава "Бюджетна линия"?

Шермин Ахмедова, начален учител

1 и 2. Вижте стр. 20 от Насоките (допустими разходи за конкретната схема)
3. Бюджетната линия е идентификационния номер, който обозначава всяка отделна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”, този номер е BG051PO001-4.2.02 (изменен на 15 декември на BG051PO001-4.2.03) и е посочен на стр. 1 от Насоките за кандидатстване.
9.12

В клубовете, които се изграждат по проекта са предвидени екскурзии за проучване на материали. 1.Възнагражденията на ръководителите на екскурзиите в раздел командировки да се включат? 2.Единица мярка за пътни може ли да мъде маршрут в км. 3. Ръководителите на клубовете са учители от училището. Трябва ли с тях да се сключат граждански договори?

Донева

1. В раздел командировки се включват само командировъчните разходи направени, съгласно Наредбата за командировките, а възнагражденията се включват в съответната позиция т. 1.1. /за възнаграждения/ от преките разходи .
2. Не. Вижте стр. 21 от Насоките за кандидатстване (Разходи за командировки).
3. Да.
9.12

Възможно ли е общината да кандидатства и да ползва за целеви групи всички училища, намиращи се на територията й , като целта е развиване на еднакви дейности/ клубове / във всяко от тях, или дейностите трябва да са различни?

Вълкова

Да, възможно е.
9.12

Уважаеми господа,Моля да ни отговорите конкретно на следните неясни за нас въпроси: 1.Допустимо ли е да кандидатстваме по втория етап на ОП със същата целева група от първия етап и същите дейности, но за периода от приключване на първия етап до края на втория,т.е.,от декември 2009-юни 2010.Смятаме, че при това положение няма двойно финансиране и не е нужно да прилагаме поименен списък.Така ли е? 2. Едновременно с тези дейности сме заложили и нови,които са насочени към същата целева група,но обхващат изцяло периода на втория етап /от септември 2009-юни 2010/.Има ли по този смисъл двойно финансиране? Ако е така, как да постъпим? Благодаря и пожелаваме на всички весели празници!

Георгиев

1. Не. Вижте указанието в каре „важно” на стр. 18 от Насоките за кандидатстване.
2. За дейности, които са нови, няма двойно финансиране. Ако част от дейностите във втория проект са същите като тези в проекта от 2007 г., има двойно финансиране. Вижте указанието в каре „важно” на стр. 18 от Насоките за кандидатстване.
9.12

Относно описание на опита на кандидата и партньорите - моля да изясните какво е "текуща покана за подаване на проектни предложения" - тук посочваме ли одобрени вече проекти, които са в ход или подадени проекти, за които нямаме още резлутат?

Габриела Миткова

В тази част от формуляра за кандидатстване се изисква информация за проектните предложения, с които в момента се кандидатства и по други покани за набиране на проекти, както и за проектни предложения, които са одобрени и се изпълняват от водещата организация към момента на кандидатстване.

9.12

Създаваме проект в който една от дейностите е интермет клуб.Възможно ли е по време на проекта да заложим работа в etwinning.net

Поздрави:Даниела Димитрова

Въпросът е неясен и подлежи на тълкувание. Вижте стр. 17 от Насоките за кандидатстване (Допустими дейности).

9.12

Да направим училището привлекателно за младите хора Моля, разяснете изискуем документ - "Счетоводен баланс за N, N-1 и N-2 финансова година". Под "N" кои години точно се има предвид? Нашето НПО е регистрирано през 2006г. и нямаме такъв документ. Какво ще стане ако не можем да го представим?

Нина Славова

Според изискванията на стр. 35, точка 3.3.1 – I, “Водещата организация трябва да представи oтчета за доходите и счетоводен баланс за последната приключила финансова година, заверени с печат на водещата организация и текст „Вярно с оригинала”. Новосъздадените организации (ако е приложимо) представят – отчета за доходите и счетоводен баланс за месеците, през които организацията е съществувала, заверено с печат на водещата организация и текст „Вярно с оригинала”.
9.12

Може ли управление "Старинен Пловдив" което е бюджетна организация на общината да е партньор.

Иван Пангелов

Вижте стр. 16 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите).
10.12

По оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",4.2.02"Да направим училището привлекателно за младите хора" ,може ли да се кандидатства с група по професионално развитие и кариерно консултиране на завършващите ученици.

благодаря! Ватева

Вижте допустимите дейности и целеви групи по програмата (стр. 17 и 18 от Насоките за кандидатстване).

10.12

Здравейте, Моля посочете точно къде в сайта на МОН можем да извадим разпечатка от регистъра във връзка с училищата кандидати. Може ли тя да бъде общият списък на всички училища за общината или трябва да е само за конкретното училище. Предварително благодаря

Христина Клисурова

Регистърът се намира на следният интернет адрес:
http://www.mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers
10.12

Здравейте Бих желал да задм следните въпроси: 1. При услови, че бенефициента и партньора са общински или държавни училища следва ли да попалват декларация Г - 6 третираща държавната помощ и минималната помощ? В отговора на въпрос във форума зададен на 24.11.от общинско училище е посочено, че декларация Г-6 се попълва. Според европейските регламенти и националните такива третиращи въпросите за държавната и минимална помощ - се визират само частните субекти и НПО. Когато става въпрос за публични субекти и институции каквито са училищата не може да се говори за държавна и минималана помощ. Принципа за минимална помощ се въвежда с цел предпазване от пазарни изкривявания и нарушаване принципите на конкуренция. Когато има финансиране на държавни или общински учреждения не може да става въпрос за държавна помощ, тъй като те са на общински или държавен бюджет. Следователно тази декларация би следвало да е неприложима за държавните училища и общини. Въпреки това бихме желали да получим допълнително разяснения от МОН. 2. В се пак ако изрично изисквате попалване на декларация Г-6какво трябва да се запише в таблицата за предоставена държавна помощ: Целите годишни бюджети за държавна издръжка на училището или просто да се посочи "неприложимо". По дефинициа на Министерство на финансите държавна помощ е:"Помощ предоставяна от държавата към стопански субекти, която застрашава или нарушава свободната конкуренция до колкото тя засяга търговията между държавите членки на ЕС. http://www.eufunds.bg/docs/
knijka_rakowodstwo_darzawni_pomosti_A4_2%20(2).pdf
Благодаря ви за вниманието и се надявам да получа своевременен отговор.

Данаил Костадинов

1. Декларация Г-6 се подава задължително от всички водещи организации и партньори.
2. Както е указано в декларацията, тази таблица се попълва само ако предприятието изпълнява стопанска дейност и държавната помощ подпомага тази дейност. Тоест, в случаите когато община или училище извършва стопанска дейност, те също се явяват стопански субекти.
10.12

Правим проект за училищни клубове.Допустимо ли е един учител да е водещ на повече от един клуб със сходни дейности?

Даниела Станева

Да.
10.12

1. Водеща организация по проекта е НПО, регистрирано по ЗЮЛНЦ. Същата е данъчно регистрирана по ЗДДС. Въпросът ни е, при закупуване на компютри, оборудване и други ДМА по правилата на ЕФРР, данъкът върху добавената стойност възстановим/невъзстановим разход ли е? 2. При определяне на подизпълнител по реда на ПМС № 55 от 12 март 2007 г., неговото ДДС възстановим/невъзстановим разход ли е, при положение,че кандидатстващото НПО е данъчно регистрирано по ЗДДС и следва ли това ДДС да се отрази на ред 8 и 12 в Бюджета на проекта?

Ю. Камберова

Според указанията на стр. 24 от Насоките за кандидатстване, възстановим данък добавена стойност е недопустим разход.
1. В случаите когато водещата организация е регистрирана по ЗДДС, на същата организация не се възстановява ДДС от Договарящия орган.
2. В случаите когато водещата организация е регистрирана по ДДС и има право да възстановява този данък по ред указан от Министерство на финансите, ДДС не се описва в редове 8 и 12 от бюджетната таблица.
10.12

1. Въпросът ми е относно средства за работни срещи с водещи на клубове. 2. В случай че водещата организация заплаща направо на хотела нощувките и храната срещу фактура, то тези средства трябва ли да стоят в раздел 2- Командировъчни или отиват в раздел 4 - Външни услуги. Там в т. 4.4. ли се поместват или в 4. 9 - "Други". Наема на залата за същите срещи в общата сума ли стои в т. 4.4. (или 4.9) или се отделя в т. 4.1.

Габриела Миткова

1. Такъв тип дейности са допустими единствено ако водещите на клубове участват в екипа по организация и управление на проекта.
2. Ако въпрос 2 е продължение на въпрос 1 - в ред 13 от бюджетната таблица (Непреки разходи).
10.12

1. Къде се включват хонорарите за ръководител, координатор, технически персонал, счетоводител по изпълнението на проекта? 2. Осигуровките на същите? 3. Командировките на същите?

Иван Владимиров

1, 2 и 3. В ред 13 от бюджетната таблица (Непреки разходи).
10.12

Моля, отговорете ни на следните въпроси: 1. Кога най-рано може да стартира одобрено проектно предложение? Отговорът на този въпрос ни е необходим, тъй като предвиждаме дейности за организиране летен отдих на учениците. 2. Можем ли да включим обучение на родители за ползване на електронен дневник? 3. Може ли един ученик да участва в повече от една форма (две или или три)?

Фанка Атанасова Митева

1. При планирането на дейностите се съобразете с ориентировъчния времеви график на стр. 39 от Насоките за кандидатстване.
2. Родителите не са допустима целева група по програмата.
3. Да, може.
10.12

Здравейте, При разработване на проектно предложение по програма "Да направим училището привлекателно за младите хора" пред нас възникнаха следните въпроси: 1. Предвиждаме ангажиране на ученици в 7 клуба по интереси. За да опишем дейността на всеки клуб и обосновем необходимите финансови средства за функционирането им в Раздел ІV т.3 излизаме от указания максимум 4 страници. Как да процедираме? 2. При организиране на ученически спортен лагер как следва да се планират необходимите средства в бюджета - като разходи за командировки / пътни, дневни и квартирни / или като други външни услуги? 3. Необходимо ли е да се приложи проект на договор за външната услуга? 4. Броят на часовете за тренировки, репетиции и занимания в отделните клубове следва ли да се отразят в таблица 4.2 на Раздел ІV от формуляра? Благодарим Ви предварително!

Станева

1. Максимумът от страници в разделите от формуляра е препоръчителен.
2. Отговорът на въпроса зависи от възможностите, с които разполага водещата организация. Ако използвате външна организация за организиране на спортния лагер, тогава разходите се залагат като външни услуги.
3. На етап кандидатстване това не е необходимо.
4. Въпросът е неясен. Ако тези дейности могат да бъдат квалифицирани като обучение, което е свързано с учебната програма, тогава се попълва таблица 4.2.
10.12

Здравейте, Искам да попитам, какво разбирате под банкова гаранция? И евентуално с какъв процент трябва да се гарантира проекта, по който кандидатстваме?

Драгомир Трендафилов

Вижте текста на Приложение ХVI към примерния договор с одобрените кандидати – образец на Банкова гаранция, както и чл. 4, точка 3.2 от примерния договор (Приложение Д). Окончателният списък на документите, необходими за сключване на договор ще бъде предоставен на одобрените кандидати преди сключване не договорите.
10.12

Ако обучители на целевата група са учители от същото училище, трябва ли да сключват граждански договор с училището за допълнителната дейност, която извършват; ако не-с какъв документ отчитаме лекторските възнаграждения?

Станка Ганчева

Да.
10.12

Възможно ли е регионален музей да бъде водеща организация по проекта.

Ивайло Райков

Вижте стр. 15 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на водещата организация).
10.12

Здравейте! Бихте ли обяснили по-конкретно каква е разликата в заплащането на ръководния екип и обучителите-като размер и удръжки.Благодаря!

Вълчев

Вижте стр. 20 (Разходи за трудови и други възнаграждения) и стр. 23 (Допустими непреки разходи, декларирани на постоянна ставка) от Насоките за кандидатстване.

10.12

може ли да се кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG051PO001-4.2.02-"Да направим училището привлекателно за младите хора"без участието на партньори?

Кристина Костова

Партньорството по програмата не е задължително в случаите когато водеща организация е училище. Ако училище не е водеща организация, то задължително трябва да има такова сред партньорите.
10.12

Здравейте,
имам въпроси по схемата"Да направим училището привлекателно за младите хора":
1.Ако включим спортен клуб задължително ли е дейностите да се възложат на специалист с нужното спортно образование.
2.Нужно ли е той да има висше образование,тъй като в училище учителят по ФВС е с полувисше образование.
3. Може ли външно лице със средно образование, завършило спортно училище да осъществява дейностите в спортния клуб.

Ц.Пенчева

Програмата не поставя изисквания към образователния статус и профил на ръководителите на клубове. Участието на лица със спортна подготовка и педагогическа правоспособност в дейности, свързани с развитието на децата в областта на спорта, би било свидетелство за добро планиране и предпоставка за качествено изпълнение на проекта.
10.12

1.Като възнаграждения на обучители ли да се заложат възнагражденията на ръководителите на извънкласни форми/кръжоци/в бюджета?/на граждански договор/ 2.Ако се организира екскурзия с ученици с туроператор, трябва ли да се разбива сумата поотделно за транспорт и други, или се изписва цялата като външна услуга? 3.Видеокамери на цена под 700 лева като материали ли се залагат или за кръстосано финансиране?

Ренета Кръстанова

1. Отговорът на въпроса зависи от функцията на ръководителите на извънлкасни форми – дали тези функции са пряко свързани с изпълнение на проектните дейности (бюджетно перо 1.1. „Разходи за трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи на физически лица”) или са ангажирани с организация и управление на проекта (бюджетно перо 13 „Допустими непреки разходи, декларирани на постоянна ставка”).
2. Външната услуга може да се даде общо в бюджетната таблица и в отделен опис да се разбие сумата за по-голяма яснота. Но може и в самата бюджетна таблица като подпера да се отворят редове към общото перо и също да се разбият разходите.
3. Видеокамери на цена под 700 лева се описват като материали. Стойностният праг на дълготрайните материални активи е определен в Закона за счетоводството. Допълнителна информация ще откриете на страници 21 и 23 от Насоките за кандидатстване.
10.12

Имаме питане относно Приложение Б2: 1. Ние нямаме планирани източници на финансиране, не планираме приход, какво трябва да си пише в графите или въобще ще трябва ли да я представяме? 2. Относно "Принос на ОП, за който кандидатства вносителят на предложението - включително стойността на разходите, предвидени за разходване под правилата на ЕФРР (ако е приложимо)" Тук какво трябва точно да напишем общият бюджет, за който кандидатстваме, със ДДС или без ДДС? 3.Относно приложение Г3, кой трябва да го подпише и подпечата, при условие, че ние планираме само козметичен ремонт? Директора на училището, кмета на района или кмета на общината?

Йорданка Пехливанова

1. Приложение Б2 се попълва задължително. В случаите, когато няма собствен принос в съответната графа се отбелязва нулева стойност.
2. Приносът на ОП отразява размера на средствата от Oперативната програма, с които планирате да покривате разходите по Вашия проект. Общият бюджет е равен на средствата, искани от ОП плюс Вашия собствен принос, ако предвиждате такъв. Общия бюджет, с който кандидатствате включва всички разходи, които са необходими за изпълнението на проекта ( разходи по ЕСФ, ЕФРР, собствен принос и невъзстановимото ДДС).
3. Декларация Г-3 се попълва от ръководителя на организацията, чиято собственост е сградата, където ще се извършват ремонтни дейности.
10.12

Здравейте, имам още няколко въпроса: - Училището ни ще кандидатства с проект "Разработване и осъществяване на училищна политика за извънкласни дейности", което предполага много и разнообразни дейности /44 групи, обединени в осем тематични области - около 600 ученика/. Как бихме могли да опишем толкова разнообразни дейности по месеци на четири страници? - Има клубове и школи, в които дейностите са регулярни и еднакви /напр. разучаване на песни/ всяка седмица. Необходимо ли е отразяването им по няколко пъти месечно в календарния план на дейностите? - Възможно ли е директорът да е ръководител на проекта? - Възможно ли е директорът да е ръководител на клуб? Предварително ви благодаря!

Ралица Георгиева

Попълването на формуляра, съгласно изискванията, посочени в неговите полета е предмет на техническо решение от страна на кандидата. Обемът страници е препоръчителен. Графикът за изпълнение на дейностите трябва да отразява всички предвидени дейности по проекта. Програмата не поставя ограничения при избор на ръководител на проекта. Програмата не поставя ограничения при избора на ръководители на клубове.
10.12

Здравейте! 1.Какъв е минималният и максималният праг на сумата за изразходване по тази схема,за да се спази изискването на закона за обществените поръчки при необходимост от външен изпълнител? 2.Моля,очертайте рамката на един участник в целева група-може ли той да не бъде включен в група по интереси,или изяви,но да рефлектира върху него по индиректен начин цялостната дейност на останалите,които са включени/т.е. като субект на непряко въздействие/?

Ц.Колева

1. Праговете за обявяване на търгове за обществени поръчки са посочени в Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
2. Допустимите дейности, в които могат да участват лицата от целевата група са посочени на стр. 17 и 18 в Насоките за кандидатстване. Целевата група включва ученици, които вземат участие в конкретни дейности.
10.12

Здравейте!
Отново имаме въпроси по поканата „Училището привлекателно за младите хора”

Искаме да пуснем две проектни предложения, в които ще участват различни ученици, но от едно училище. Ще спазим правилото, че водеща може да е една организация само веднъж. Въпросът е друг:
1. Как да докажем пред оценяващите, че учениците не се засичат?
2. Има ли ограничения за минимален брой от ученици-участници в дадена група или клуб?
3. Не ни става ясно от насоките кои декларации попълва водещата организация и кои – партньорите?Водещата организация подава Г1, Г2, Г3, Г4( ние нямаме предишен проект от миналата година, но сега подаваме два, трябва ли да я подаваме?), Г5 и Г6? Партньорите подават Г1, Г2 и Г5? Така ли е?
4. В3 и В4 се подават, ако са приложими. Кога са приложими? Какво означава това?
5. Не разбирам вашето уточнение: На стр. 10, т. 2.3 от формулярите за кандидатстване, уточнението „Съответствие на проектното предложение с областите, заложени като приоритетни в Националната програма за реформи: природни, математически, инженерни науки и информатика” не е приложимо за горепосочените програми.
6. На стр. 11, т. 2.5 от формулярите за кандидатстване, уточнението следва да гласи: „Т.2.4. от Оценителната таблица в Насоките за кандидатстване” Може ли да поясните?
7. Един от клубовете ни се отнася за математически компютърни науки.Приложимо ли е?

М. Ангелова

1. Имайте предвид изискването, че всяко училище може да подаде като водеща организация само едно проектно предложение. Проверка на целевата група ще бъде правена в процеса на мониторинг при изпълнението на проектите чрез присъствени листове по образец, проверки на място и др.
2. Програмата не налага подобно ограничение. Броят на участниците в клубовете и групите следва да е в логическа връзка с необходимостта от организирането на даден клуб.
3. Списъкът на декларациите и указания коя се попълва от водещата организация и/или от партньорите, е посочен в таблица за оценка на административното съответствие на стр. 28 от Насоките за кандидатстване. Документите, които се подават от водещата организация и от партньорите към момента на кандидатстване са описани на стр. 35 от Насоките за кандидатстване.
4. Посочените от Вас декларации се подават в случаите, когато са приложими правилата на „кръстосано” финансиране, съгласно указанията в Насоките за кандидатстване на стр. 22 и 23.
5. По настоящата програма, уточнението „Съответствие на проектното предложение с областите, заложени като приоритетни в Националната програма за реформи: природни, математически, инженерни науки и информатика” на стр. 10, т. 2.3 от формулярите за кандидатстване не е приложимо.
6. Точка 2.5. от формуляра за кандидатстване прави препратка към оценителната таблица в Насоките за кандидатстване – т 2.4. „Доколко проектното предложение адресира идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи?”
7. Програмата не налага ограничения върху тематичната насоченост на клубовете.
11.12

1. При организиране на двудневно изнесено обучение с ученици от училището като част от дейностите по проекта, допустими разходи ли са съпътстващите транспортните услуги, нощувки, храна за участниците, материали и консумативи, наеми за зала и за оборудване? Ако "да" къде трябва да се отразят в бюджета - в отделните пера или обобщено във "Външни услуги" 4.4. по приложена план-сметка? Необходимо ли е представяне на оферти от транспортни фирми, туроператори, ресторантьори, хотелиери, книжарници и пр.?
2. Къде следва да се отразят разходите за лекторите (от екипа и външни лектори) във връзка с изнесено двудневно обучение, както следва: - за транспортните услуги, нощувки, храна за лекторите, като част от разходите по приложена план-сметка към т. 4.4. или като командировъчни в 2.? - а за хонорарите на обучителите, които са членове на екипа - в т.1. или в т. 4.4.? - а за хонорарите на външните лектори - като част от разходите по приложена план-сметка към т. 4.4. или в т.1.?
3. Ако ученици от ДОВДЛРГ са бенефициенти на част от дейностите от нашия проект като съвместно изнесено двудневно обучение, следва ли да се представят допълнително някакви документи като Писмо за намерения, Предварителен договор и др.под., удостоверяващи бъдещите ни намерения за съвместна дейност, след като Домовете не могат да бъдат партньори по този проект? А следва ли в случая да се предвидят за учениците от ДОВДЛРГ до 264 лв./участник, в т.ч. за транспортните услуги, нощувки, храна за участниците, материали и консумативи?
4. Има ли някакво ограничение за вида и стойността на наградите, които биха могли да се предвидят за участниците в състезание, конкурс, игри и др. подобни, които са част от дейностите по проекта?
5. Има ли някакво ограничение за броя и продължителността на екскурзиите с учебна цел в един училищен проект, в който има няколко различни клуба с различни дейности, всяка от които предполага организиране на такива екскурзии? Предварително ви благодаря за вниманието и отделеното време!

С уважение: Р. Добрева

1. и 2. Допустимостта на разходите е описана подробно в Насоките за кандидатстване на стр. 18-24. Разписването на разходите в приложение Б-1 – Бюджет на проекта зависи от възможностите на кандидата да организира самостоятелно дейностите или да ги възлага на външен изпълнител. Към проектното предложение не се прилагат оферти.
3. Доколкото ДОВРЛГ не са допустим партньор по схемата, от тях не могат да се изискват документи.
Да, ако те са пряко включени в дейности по изпълнението на проекта
4. Стойността на наградите - които могат да бъдат само предметни - следва да е съобразена с правилата за допустимост на разходите по настоящата програма.
5. Педагогическите методи, които ще се прилагат в хода на изпълнение на проекта, тяхното разпределение във времето и организацията им, са от компетентността на кандидата по програмата.
11.12

В т. 4.2. на формуляра “Параметри на обучението”: 1) Трябва ли да се описват извънкласните занимания (например обучението в Клуб по фотография)? 2) Какво се има предвид под “документ, доказващ провеждането на обучението” – удостоверение за проведеното обучение или списък на участниците?

Албена Тодорова

1. Всички предложени за изпълнение дейности следва да бъдат описани във формуляра за кандидатстване;
2. Като документ, доказващ проведеното обучение могат да се използват грамоти за завършен курс, удостоверения и др.
11.12

1.Допустимо ли е в проекта на едно училище да се заложат няколко извънкласни форми, които да се осъществяват едновременно - напр. училищен театър,спортна секция, вокалкна група и т.н.?
2.Ако да, всеки подпроект ли попълва приложения формуляр или се попълва общ, включващ дейностите и бюджетите на всички подпроекти?
3.В проект "Училищен театър" допустими партньори ли са Драматичният театър, Кукленият театър и Операта в града?
4.Ако да, те също ли се явяват бенефициенти, както би било едно училище-партньор?

Нина Керанова

1. Програмата не поставя ограничения върху броя и вида на извънкласните форми.
2. Всяко проектно предложение съдържа само един формуляр за кандидатстване и само един бюджет, които описват всички предложени от кандидата дейности.
3 и 4. Допустимите партньори по програмата са описани в Насоките за кандидатстване на стр. 16. Институциите, които не са допустими като партньори могат да участват в дейностите като изпълнители.

11.12

В данни за кандидатстващата организация трябва да се посочи "дата на създаване на училището съгласно съдебно решение, заповед на Министъра на образованието и науката или друг учредителен документ". Ние нямаме съдебно рeшение за създаване на училището или друг учредителен документ. Единственото, което притежаваме, е писмо от музея в Габрово, откъдето ни потвърждават, че нашето училище се води в регистрите от 1889 г. Дали в МОН има документи, които можем да получим и да посочим като дата за създаване или учредяване на ОУ "Неофит Рилски"-Велинград? Или вие ще ни насочите какво точно трябва да попълним в съответната колонка на формуляра.

Дамяна Кандева

Напишете информацията, която имате и приложете разпечатка от регистъра на МОН, който се намира на следната интернет страница: http://www.mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers

11.12 1.Може ли Гражданска защита да ни бъде партньор? 2.Може ли БЧК да ни бъде партньор, а ако не могат, то може ли това да са младежките структури на БЧК?
3. Във финансовия принос на кандидата (ПриложениеБ-2) влиза ли личното финансово участие на участници в провеждане на екскурзии.
Благодаря!
По въпроси 1. и 2. Вижте стр. 16 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите). Институциите, които не са допустими като партньори могат да участват в дейностите като изпълнители
3. Във финансовия принос на кандидата влизат всички средства, които не са от безвъзмездната финансова помощ на ОП РЧР.
11.12

Възможно ли е току-що учредено ЮЛНЦ /в процес на регистрация, но без все още да има съдебно решение/да бъде партньор, ако водещата организация е училище? Възможно ли е членове от НПО-то да участват в екипа по управление на проекта?/някои от членовете имат, а други нямат опит в реализирането на проекти/.

Светла Пенчева

1. Не, не е възможно.
2. Да, възможно е.
11.12

Разработваме проект по Ос4 на ОП "РЧР"-Да направим училището привлекателно за младите хора.Въпросът ни е: Допустими ли са следните партньори: 1.Местен вестник, който ще публикува безвъзмезно статии на целевата група от клуб "журналист" 2. Горско стопанство - ще снабдява безвъзмезно екопатрулите с разсад за засяване 3. Обществен съвет по образование - към общината 4. Организации на родителите 5. УН при самото училище 6. Община.

Величка Желязкова

Моля, вижте стр. 16 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите).
11.12

1. Допустими ли са разходи за възнаграждение на назначена по проекта дневна охрана в училище. 2. Училище, партньор на водещата организация, което през 2008г. за първи път е на делегиран бюджет, а преди това няма Отчет за приходите и разходите /ОПР/, както и Счетоводен баланс, като новосъздадена организация ли се третира? В такъв случай като подкрепящи документи ОПР и Счетоводен баланс за месеците, през които училището е на делегиран бюджет ли се подават? Предварително Ви благодарим!

Йончовска

1. Допустими са само разходите, свързани със заложените в проекта конкретни /допустими/ дейности.
2. За бюджетни организации не е необходимо да се представят описаните от вас документи.

11.12

В данни за кандидатстващата организация трябва да се посочи "дата на създаване на училището съгласно съдебно решение, заповед на Министъра на образованието и науката или друг учредителен документ". Ние нямаме съдебно ршение за създаване на училището или друг учредителен документ. Единственото, което притежаваме, е писмо от музея в Габрово, откъдето ни потвърждават, че нашето училище се води в регистрите от 1889 г. Дали в МОН има документи, които можем да получим и да посочим като дата за създаване или учредяване на ОУ "Неофит Рилски"-Велинград? Или вие ще ни насочите какво точно трябва да попълним в съответната колонка на формуляра.

ОУ "Неофит Рилски" - Велинград

Необходимо е да направите разпечатка от регистъра на МОН, който се намира на следната интернет страница: http://www.mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers
11.12 Какъв е редът да се получи копие от регистъра на МОН на едно основно училище? Какво трябва да се направи, за да получим копие от този регистър? Копието ни е необходимо за участие в проект. Адресът на училището е: Основно училище "Неофит Рилски" - гр. Велинград, ул. "Братя Маврикови" 48, тел. 0359/ 5 23 09.

Необходимо е да направите разпечатка от регистъра на МОН, който се намира на следната интернет страница: http://www.mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers

11.12

Можем ли да включим дейност по професионалното обучение и професионалната реализация на учениците?

Р.Ватева

Вижте стр. 17 от Насоките за кандидатстване (Допустими дейности).
11.12

Имам няколко въпроса. 1. Нужно ли е да имаме задължително партньори по проекта? 2. Участие на представител на целевата група в проект, не трябрва да надвишава 264 лева от размера на безвъзмездната финансова помощ- как да се тълкува - -за 12 месеца по около 22лева (възнаграждение) за участник аз обучаем ( като стипендия)или , - ако разделим минималния размер на безвъзмедната помощ (20 000лева) на 264 лв. - се получава мин. брой участици -76 и и към тях са включени всички останали разходи?

Недялка Стамболиева

1. Съгласно указанието на стр. 16 от Насоките за кандидатстване - Ако училище не е водеща организация, то задължително следва да е сред партньорите.
2. Сумата от 264 лева е индикативна и служи за определяне на минималния брой представители от целевата група, които следва да бъдат включени в проекта или за определяне на максималната сума, за която може да се кандидатства по програмата.
11.12

Здравейте!Възможно ли е в целевата група да влязат ученици, завършили основното си образование в селото, но не продължаващи обучението си в друго училище/отнася се за село с преобладаващо ромско население/?

А.Атанасова

Вижте стр. 18 от Насоките за кандидатстване (Допустимост на целевите групи).
11.12

Здравейте, следя внимателно отговорите на въпроси от други кандидатстващи организации и въпреки това изникнаха още някои : 1. За финансиране над 200 000 лв. задължително ли е да се предвиди одит? 2. При положение, че предвиждаме фестивал/лятна академия по изкуствата, в която ще участват ученици от страната - не можем да предвидим точна бройка, камо ли пол, точна възраст и т.н. Прогнозни данни ли да попълним? 3. Необходимо ли е фондацията, съвместно с която ще организираме гореспоменатото мероприятие да ни е формален партньор? Това все пак няма да е единствената дейност по проекта. 4. Част от дейностите ще бъдат под формата на клубове, в които ще поканим ученици от цялата община - броя на целевата група в такъв случай би могло да е цифра от Статистически център /или както е коректното име/ за броя ученици в общената. Допустимо ли е по този начин? И как ще се коригира сумата след реалното сформиране на клубовете? Благодаря предварително за отговорите Ви !

Захарина Куцева, Смолян, ПГ за приложни изкуства

1. Да, съгласно указанието на стр. 21 от Насоките за кандидатстване.
2. Да.
3. Това е въпрос на ваша преценка.
4. Броят на лицата от целевата група, които ще включите в проекта, следва да бъде определен съгласно указанието на стр. 12 от Насоките (Участието на представител на целевата група в проект, не трябва да надвишава 264 лв. от размера на безвъзмездната финансова помощ).
11.12

Въпросът ми е: ако едно училище кандидатства като партньор в няколко различни проектни предложения (с различна тематична насоченост и различни дейности) в прогнозното залагане на ученици участници могат ли едни и същи деца/целеви групи да бъдат посочени като бенефициенти? Имам предвид, че одобряването на всички предложения не е гарантирано, а дори да бъдат одобрени децата могат да се включат в две и дори повече различни дейности по различно време.Това може ли да повлияе при оценката на проектните предложения?

Илияна

Всяка организация може да изпълнява ролята на партньор в повече от един проект. Партньорската организация трябва да разполага с достатъчен капацитет, за да осъществява своите дейности през периода на изпълнение на проекта.
На етап кандидатстване, няма изискване за поименно изброяване на представителите на целевата група, които ще бъдат включени в проекта.
11.12

В рамките на подготвяния от нас проект се предвижда да бъде сформиран клуб "Приложни изкуства", а ръководител на клуба да бъде художник - член на СБХ. В рамките на съпътстващата дейност на този клуб - естетизиране на вътрешната среда - може ли да бъде изработена мащабна декоративна фигурална композиция - мозайка? Освен участниците в клуба в проектирането и изпълнението на композицията ще участват и професионални художници. Допустими разходи ли са: 15 000 за изработване на проекта за фигуралната композиция 5 000 за изработване на картони в мащаб 1:1 14 000 за материали /смалт, естествен камък, пясък и т.н./ 16 000 за изпълнение при обща стойност на проекта 150 000 лева ? Къде в бюджета трябва да бъдат отразени тези разходи?

Н. Симеонов

Вижте стр. 17 (Допустими дейности) и стр. 22 (Допустими разходи по правилата на ЕФРР) от Насоките за кандидатстване.
11.12

Като водеща организация по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора", трябва да приложим копие от регистъра на МОН. Интересувам се кой прави това копие, как се издава?

Й.Недев

Регистърът се намира на следният интернет адрес: http://www.mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers. Копието от него не трябва да е нотариално заверено. Кандидатът сам разпечатва нужните страници от посочения интернет-адрес.
11.12

Здравейте! Идеята на нашия проект е изграждане на училищни ателиета и клубове за работа по интереси . 1.Как да организираме попълването на информацията във формуляра за отделните клубове? Предполагам, че към т. 3-Описание на дейностите от раздел IV попълваме таблица за всеки отделен клуб. Т.4 , 5 ,6 също ли се попълват за всеки клуб или са обобщени за целия проект? 2.По отношение на бюджета: освен формуляр Приложение Б - 1. Бюджет на проекта за общия бюджет на проекта, необходимо ли е да се приложи същият формуляр за всеки клуб поотделно?

Силвия Христова

1. Таблицата към т. 3 от формуляра се копира и попълва отделно за всяка една основна дейност. Точки 4, 5 и 6 са обобщени за целия проект.
2. Приложение Б1 се отнася за общия бюджет на проектното предложение.
11.12

Зравейте! Имам следния въпрос към Вас: при кандидатстване по проект по схема BG051PO001-4.2.02- "Да направим училището привлекателно за младите хора" може ли партньор да бъде училище, което е подготвило проектно предложение по същата схема, за същия период, в която то е записано като водеща организация? Благодаря предварително за отговора?

С Уважение: Моника Петрова

Да, можете. Всяка организация може да изпълнява ролята на партньор в повече от един проект. Партньорската организация трябва да разполага с достатъчен капацитет, за да осъществява своите дейности през периода на изпълнение на проекта (стр. 18 от Насоките за кандидатстване).
11.12

По една от дейностите от проекта се предвижда ремонт на стойност 10 000 лв.1. 1.Трябва ли да има тръжна процедура за възлагане на ремонт на стойност 10 000 лв., за което ни подсказва таблицата, която трябва да попълним. 2.Правилно ли разбираме , че в едната таблица се описват вложените материали при ремонта/ боя, шпакловъчна смес Ди др., а в другата дейностите /например боядисване, шпакловане/? 3. Може ли счетоводителят по проекта да изпълнява дейността си като издава документ за услуга от счетоводната къща, която ръководи без да се назначава на граждански договор по проекта

Mими Kоцева

1. Вижте стр. 16 от Насоките за кандидатстване, където се третира реда за избор на изпълнители.
2. Да.
3. С физическите лица задължително се сключва договор. С договор за услуга може да се наема счетоводна къща за счетоводното обслужване на проекта.

11.12

Здравейте, Интересувам е допустимо ли е Енографски музей да бъде водеща организация или партньор. Варианти: 1. - водеща организация - Енографски музей; - партньори - община и или училища 2. - водеща организация община или училища ; - партньори - Енографски музей и или училища

Емил Димитров

Вижте стр. 15 (Специфични изисквания за допустимост на водещата организация) и стр. 16 (Специфични изисквания за допустимост на  партньора/ите) от Насоките за кандидатстване.
11.12

1.Кой влиза като административен капацитет за партньорите- само лицето, което ще се занимава по проекта в училището или и други? 2.Ако няма да се водят занимания в сградата на училището, трябва ли да се попълва таблицата по точка 2.2.? 3.За експертите трябва ли автобиография да се попълва? 4.Партньор ни е училище - прикрепящ документ по точка 1- копие от регистъра на МОН достатъчно ли е или трябва и учредитерен акт/акт за създаване/?

Наталия Димитрова

1. Броят на всички лица, заети на трудово или гражданско правоотношение при партньора.
2. Да.
3. Да, ако тези лица участват в екипа по организация и управление на проекта.
4. Да, копие от регистъра на МОН е достатъчно.
11.12

1.В точка дейности които ще получат подкрепа сте изредили няколко примерни дейности - това значи ли, че проектното предложение може да бъде за няколко различни идвънкласни дейности? 2.Какво означава участието на представител на целева група да не надвишава 264лв. от безв.помощ? Значи ли това, че ако имаме 300ученика участници в тези няколко дейности за този целият период средстата за тахното обучение пътуване ремонт на помещението средствата за форумите и изобщо всичко на което те са ползватели по тези дейности не трябва да надвишава тази сума. В нея влизат ли ремонтните дейности за помещението в което ще се обучават, влизат ли заплащането на обучителите? Какво точно влиза в тези 264лв. Благодаря Ви предварително за отговора. Ако не е за Вас този въпрос пишете ми към кого да се обърна. Успешен ден.

Радослава Георгиева

1. Да.
2. Сумата от 264 лева е индикативна и служи за определяне на минималния брой представители от целевата група, които следва да бъдат включени в проекта или за определяне на максималната сума, за която може да се кандидатства по програмата.
11.12

Въпрос: 1.Какво се попълва под правен статут в 1.1 от формуляра за кандидатстване 2.Може ли в екипа по проекта да бъде включен консултант 3.В част Б-1 в т.3.1 3.2 и 3.3 се попълва общо сумата, а самото описание на материалите е в допълнителен опис така ли да го разбирам?

Величка Желязкова

1. Попълва се какъв е статута на кандидатстващата организация съгласно учредителния й акт.
2. Да.
3. Възможно е както описът да бъде приложен към бюджета, така и да опишете всеки един вид от материалите в отделни под-редове на бюджетната таблица.
11.12

Може счетоводна къща да управлява финансите на проекта, вместо само счетоводител?

Катюша Ангелова Павлова

Да, възможно е -  с договор за услуга.
11.12

Във връзка с работата ни по проект по схема "Да направим училището привлекателно за младите хора" предвиждаме създаването на няколко клуба за извънкласни дейности с обхващане на по-голям брой деца в целевата група. Всеки клуб е разделен на секции Имаме следните въпроси: 1.В раздел ІV т.3 от формуляра за кандидатстване таблицата трябва ли да се попълни за всеки клуб и секция/тъй като има изискване да се опише в максимум 4 страници, те са разнородни/? 2.В плана за действие по същите причини трябва ли да бъде за всеки клуб и секция? Благодаря!

С уважение:Г.Маринова

1. Таблицата към т. 3 от формуляра се копира и попълва отделно за всяка една основна дейност.
2. В плана за действие се попълва отделно всяка една основна дейност.
11.12

В слу4еи 4е воде6та организаця по проект е Об6тина, коъато е регистрирана по ДДС, но не няма право на вазстановяване на ДДС-то по предвидените в проекта ражоди, как и каде следва да се посо4и ДДС? Отново в графи 12 и 8 на бюдзета ли?

Боян Костадинов

Когато организацията няма право да си възстанови ДДС, съгласно ЗДДС, то този данък е невъзстановим за нея по линия на Оперативната програма и той се отразява в т. 8 и т.12, като всички останали пера от бюджета се попълват без ДДС.
11.12

Уважаеми колеги, бих искал да задам следния технически въпрос относно приложение Г2 - декларация за партньорство. В случай на организиране на партньорска мрежа между училища и неправителствени организации, с документите за кандидатстване трябва да бъде представен една декларация с подписите на всички участници в партньорството или ще се приемат декларации подписани между водещата организация и всеки един партньор от мрежата. С уважение,

Веселин Дробенов

Възможни са и двата варианта като избора е въпрос на вътрешна организация и удобство.
11.12

Уважаеми дами / господа, 1. Една от партниращите ни организации не може да представи документ, в който еднозначно да се посочва името на училището и датата на създаването му. Представили са декларация за данъчна регистрация. Ще бъде ли тя достатъчна за пакета документи, необходими за кандидатстване? 2. Същият партньор е на делегиран бюджет от 2007 година. Трябва ли да представи счетоводни баланси за 2005 и 2006 година, при положение че тези бюджети са част от едно общо филиално счетоводство на общината? 3. И последен въпрос: при наличие на дейности, свързани с организиране на ученически отдих, сумите в бюджета, предвидени за транспорт, трябва ли да са на базата на конкретна дестинация? Предварително благодаря за отделеното време!

Калина Кондова

1. Училищата не представят съдебно решение за регистрация, а единствено разпечатка от регистъра на интернет-страницата на МОН, а частните училища – и Заповед на Министъра на образованието и науката за откриване на учебна година (стр. 29, т. II. 1 от Насоките за кандидатстване).
2. Бюджетните организации не представят счетоводни баланси и отчети.
3. Да.
11.12

Здравейте, имаме питане относно ремонтните дейности. Искаме да ремонтираме една класна стая, за нуждите по проекта. За целта ще трябва да закупим окачен таван, ламиниран паркет и да поставим алуминиева или ПВЦ дограма. 1.Тези неща в графа материали ли трябва да ги отбележим или в графа оборудване? 2. И при тях ли важи правилото за ДМА , ако единият актив има единична цена под 700 лв. е в перо Материал, а когато е над 700лв е в графа оборудване? 3. Ако тези материали са на стойност под 700 лв., трябва ли да се попълва Приложение Б4? Или само когато са над 700 лв?

Йорданка Пехливанова

1. В ред  9 от бюджетната таблица (Текущ ремонт  на дълготрайни материални активи).
2. Виж отговор на въпрос 1.
3. В конкретния случай се попълва Приложение Б-3.
11.12

Как може да получим копие от регистъра на МОН за създаване на общинско училище, което ще бъде ВО(водища организация) в прект за програма "Да направим училището привлекателно за младите хора" и трябва ли то да е нотариално заверено?

Руска Илиева

Регистърът се намира на следният интернет адрес: http://www.mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers. Копието от него не трябва да е нотариално заверено.
11.12

1. Допустима дейност ли е разработването и издаването на помагало за деца? 2. В кое бюджетно перо се включват разходите за ръководен екип на проекта- ръководител, координатор, счетоводител и т.н. Благодаря!

Гергана Желева

1. Вижте стр. 17 от Насоките за кандидатстване (Допустими дейности).
2. В точка 13 от бюджетната таблица – „Непреки разходи”.
12.12

Възнамеряваме да кандидатстваме по схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-4.2.02 “Да направим училището привлекателно за младите хора”. Какво се попълва в таблицата срещу кръстосано финансиране в апликационната форма на страница 8? Достатъчно ли е да попълним сумата на разходите допустими по правилата на ЕФРР?

Мариян Калчев

На стр. 8 от формуляра, в реда „кръстосано финансиране”, се посочва сумата която е предвидена в реда от бюджетната таблица „общо допустими разходи по Група Б (9+10+11+12)”.
12.12

В проектното предложение, което смятаме да подадем водеща организация ще бъде общината. Имам следните няколко въпроса: 1. Като партньори можем ли да включим както общински училища, така и държавни училища, които са на територията на общината? 2. Можем ли да включим партньор читалище? На територията на селото, където се намира читалището училището е закрито. Читалището възнамерява да включи в дейностите си деца от средищно училище, което също е патрьор по проекта. Децата в дейностите на читалището няма да участват в дейностите на училището. Възможно ли е това или да откажем партньорство на читалището?

Мариана Тодорова

1. Да.
2. Вижте стр. 16 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на  партньора/ите).
12.12

Могат ли в дейностите да се включат и клубове и извънучилищни форми на извънкласна дейност към читалище,спортен клуб или сдружение, ако имат формат и предназначение да осмислят свободното време и социализират деца в нераностойно положение.ако да,трябва ли тези организации да бъдат партньори? Предварително благодаря.

Мариана Фингарова

Въпросът е неясен. Вижте стр. 16 от Насоките за кандидатстване (Специфични изисквания за допустимост на  партньора/ите).

12.12

Здравейте! Моите въпроси: 1.Във Формуляра за кандидатстване трябва ли да копираме таблицата за всяка от дейностите или да подредим всички дейности като ги номерираме в дадената таблица /т. 3. Описание на дейностите/ 2. Ако организираме спортно състезание в което, участници са и отбори от нашето, но и други общински училища и те не са партньори в проекта ни, можем ли да ги включим като бенефициенти в целевата група Весели празници!

Надя Мочкова

1. Таблицата се копира и попълва отделно за всяка една основна дейност.
2. Да, можете.

12.12

При организиране на международен фестивал, гостуващите участници приравняват ли се като разход (250 лв. - храна, транспорт, нощувка и хонорар на ръководителя) с нашите участници.

Демирева

Обърнете внимание, че в целевата група по настоящата програма влизат деца и ученици от училища и извънучилищни педагогически учреждения, които извършват дейността си на територията на нашата страна, съгласно разпоредбите на националното законодателство. Разходите за издръжка на ученици, които не отговарят на тези условия не са допустими.
12.12

Възможно ли е учителят ни по изобразително изкуство да участва в два проекта в училището? В единият от проектите училището ни е водеща организация, а в другият е партньор?

Основно училище "Гео Милев"-Пловдив

Програмата не налага ограничения върху избора на експерти, както и върху тяхното участие в различни проекти.
12.12 В нашето училище работим по проект за създаването на клуб „Информационно общество”. Учениците ще са разделени в група от по 14 човека в три модула. Или като обща бройка  42. Но като обща бройка са 36, защото някои ученици посещават по два модула. Кое от двете числа се пише в целевата група като бройка?
Имаме намерение ученици от този клуб да участват в състезания и олимпиади.Не всички подобни прояви са предварително обявени. Как да предвидим и опишем сумите необходими ни за: пътни, дневни и храна на участниците. А също и броят на състезанията и броят на участниците?
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВНИМАНИЕ!
Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.
12.12

Работим по проект за създаване на клуб "Информационо общество". Предвиждаме ученици от този клуб да участват в състезания по информатика и информационни технологии:изработване на презентации, изработване на уеб страници, математическо моделиране и т.н. Не всички състезания са предварително обявени. Получаваме покани за участие месец преди състезанието. Не винаги са известни условията за участие /такса за участие и разходи/.Как да ги заложим и опишем в план-сметката. Благодаря Ви за вниманието!

Моника Василева

Разпределянето на дейностите по проекта във времето и тяхното остойностяване са предмет на техническо решение и добро планиране от страна на екипа по проекта. Допустимо e да бъдат посочвани прогнозни дати и суми.

12.12

1. Ако кандидат и/или партньор/и по проекта е общинско училище, изискват ли се някакви документи от общината или общинския съвет, особено ако в дейностите по проекта не са заложени ремонтни и възстановителни работи?
2. Възможно ли е координатор по проект на е служител на районната администрация( за градовете София, Пловдив и Варна), на чиято територия се намират всички или част от училищата участващи в проекта?
3. Допустим/и партньор/и ли са училища от друга страна-членка на ЕС?
4. Разходи за пътуване на участници в проекта (ученици) в друга страна член на ЕС признат разход ли са по тази схема?
5. Изграждането на интернет сайт допустима дейност ли е по тази схема?

Мария Николова

1. Документите, които се подават от водещата организация и партньорите са описани на стр. 35 и 36 от Насоките за кандидатстване
2. Програмата не поставя изисквания свързани с избора на участници в екипа по проекта.
3. Бенефициентите и техните партньори трябва да са да са учредени, регистрирани и да имат право да извършват дейността си в съответствие с действащото българско законодателство. Допустими са всички партньори, изрично посочени в Насоките за кандидатстване, които отговарят на цитираното условие. Вижте стр. 14, 15 и 16 от Насоките за кандидатстване.
4. Дейностите по настоящата схема могат да се извършват единствено на територията на Р България. Обърнете внимание на Насоките за кандидатстване, стр. 17
5. Изграждането на интернет-сайт може да бъде резултат от изпълнението на  допустима дейност, вписана в обща проектна логика и съответстваща на целите и условията на програмата.
12.12

Нашето училище работи по основна областна интервенция "Да направим училището привлекателно за младите хора", като се насочва към дейности за ангажиране на децата, създаване на клубове и провеждане на състезания. Много от учениците са записани за участие в няколко клубни форми. Формирайки общата целева група тяхното участие как ще бъде застъпено? По какъв начин да бъдат отразени в целевата група?

Татяна Симеонова

Цел на програмата е да бъдат обхванати максимално голям брой представители на целевата група. Сумата от 264 лв. се калкулира на базата на 1 отделен представител на целевата група.

12.12

1. В таблица Информация за предложението, ред ОС/компонент, под който се кандидатства какво се има в предвид <ако е приложимо>?
2.В 1.2. Технически и административен капацитет в таблица Средства за изпълнение на проекта - тези с които разполагаме или и тези който предвиждаме да се закупят за изпълнение на дейностите по проекта трябва да се опишат?
3. Подготовката на целевата група по изпълнение на основните дейности трябва ли да бъде описана като дейност в проектното предложение?
4.При всяка от дейностите ни има и спецефични костюми /екипи/ който бихме искали да закупим към кой вид разходи трябва да бъдат посочени?
5. В 4.2 Параметри на обучението - Документ доказващ провеждането на обучението: това документ за правоспособност ли е или Разпределение на дейностите по график, заверено от директора или РИО/с подпис и печат/

Марина Костадинова

1. В цитираната графа се посочва приоритетната ос на Оперативната програма, в чийто обхват попада операцията.
2. В цитираната графа се посочват средствата, с които разполага кандидатът към момента на кандидатстване.
3. Изпълнението на проектното предложение е свързано със спазване на времеви график и извършване на разходи. Всяка дейност, която се намира в зависимост от тези два фактора е важна част от един добре разписан план за действие.
4. Разписването на даден разход в определено бюджетно перо е свързано с характера на неговото счетоводно отчитане – материал или дълготраен материален актив, съгласно праговете, определени в закона за счетоводството.
Ако тези костюми са с единична стойност под 700 лв. с вкл.ДДС се отразяват в т. 3 „Материали”, ако са с единична стойност над 700 лв. с вкл.ДДС – в т.10.3 от бюджетната таблица
5. Проведеното обучение може да се докаже с документи като: присъствени списъци, сертификати за завършен курс, грамоти и др.
12.12

Здравейте, Допустима дейност ли е провеждане на обучение на учителите в училищата включени по проекта за прилагане на различни интерактивни методики при планираните извънкласни дейности?

Еми Велинова

Учителите не са допустима целева група по BG051PO001-4.2.02 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.
12.12

Бихте ли дали допълнителни разяснения и примери относно избраната методика за изпълнение на проектното предложение! Благодаря!

К.Рушудов

В графа „Методика за изпълнение на проектното предложение” от формуляра за кандидатстване можете да опишете например: методика за селекция на целевата група, различни педагогически методи, които ще използвате при работа с учениците, похвати с които ще организирате дейността по изпълнение на проекта и др.
12.12

Въпроси: 1.Отчета за доходите по МСС №1 (за стопански организации) или еквивалентен счетоводен документ (за организациите с нестопанска цел) и счетоводен баланс за N, N-1 и N-2 финансова година за всички партньори ли се прилага
1.1Община 1.2НПО младежка организация 1.3Местен вестник 1.4Лесничейство 1.5 Читалище 2.За ВО училище няма стопанска цел значи не се прилага или?

Величка Желязкова

Списък на документите, които се прилагат към момента на кандидатстване, както и указания за това кои документи трябва да бъдат подадени от ВО и партньорите ще откриете на стр. 35 и 36 от Насоките за кандидатстване. Обърнете внимание, че дружества, регистрирани по търговския закон (например вестник) и други институции (например лесничейство), извън изрично посочените в Насоките за кандидатстване, не са допустими бенефициенти по програмата.

12.12 Във формуляра за кандидатстване по т. 1.4. доколко подробно да е описанието на изпълнени предишни проекти,след като за всеки проект се изисква отделна таблица ?
Благодаря.
Обемът на описанията във формуляра за кандидатстване е от компетентността на лицето, ангажирано с неговото попълване и трябва да бъде съобразен с информацията, която се изисква да бъде попълнена в отделните полета на таблиците.
12.12

Ако водещата организация е община,трябва ли да се поиска от общинския съвет да вземе решение за подкрепа за кандидатстване по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” - ОП „Развитие на човешките ресурси”

НЕЗИХА СЮЛЕЙМАН

При подаване на проектното предложение се изискват единствено документите, изрично посочени в Насоките за кандидатстване по схема BG051PO001-4.2.02 „Да направим училището привлекателно за младите хора” на стр. 35 и 36 от Насоките за кандидатстване.
12.12

Уважаеми Дами и Господа, Моля да бъдете толкова любезни да ми отговорите на следния въпрос: Имам регистрирано съгласно българското законодателство ЕООД с образователна дейност. Понастоящем работя по договор с едно от столичните СОУ-та като водя езикови курсове и следобедна занималня за деца от началните класове. Бих искала да участвам в обявения отворен конкурс - втора фаза на "Да направим училището привлекателно за младите хора". Имам ли право на това и на какви допълнителни изисквания следва да отговоря - освен обявените във Вашия сайт (напр. има ли нужда от дейност от минимален период и др.) Предварително Ви благодаря за помощта и експедитивността, като оставам с искрено уважение:

Мария Винце

ЕООД не са допустими кандидати по настоящата програма.
Обърнете внимание на раздел „Допустимост на водещата организация” и раздел „Допустимост на партньорите” от Насоките за кандидатстване.
12.12

1.Какво да впиша на стр.3 1.4 в графата Бюджетна линия / /за работа по образователен проект Сократ -Коменски 1/?
2.Училището е открито през 1939г. Възможно ли е да впиша в графата Дата на създаване 15.09.1939г. и да приложа акт за общинска собственост

Костадинова

1. В посочената от Вас графа се вписва номерът на бюджетната линия, по която е извършено финансирането на Вашия проект. Справка можете да направите при администратора на съответната финансова помощ.
2. Статутът на училищата се удостоверява с разпечатка от регистъра на средните училища, публикуван на интернет-страницата на Министерство на образованието и науката:
http://www.mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers 
12.12

Уважаеми госпожи/господа, Въпросите ми по схема “Да направим училището привлекателно за младите хора” BG051PO001-4.2.02 са следните.
Водещата организация е община а партньор е общинско училище, но има дейности, които предвиждат извънкласни форми в други училища общински и държавни. Задължително ли е включването, като партньори и на другите училища при положение, че предоставят сгради за извънкласните форми? (особенно за държавните) Задължително ли е включването, като партньори на другите училища при положение, че преподаватели от тези училища участват като възпитатели и обучители в извънкласните форми?

Иван Иванов

Съгласно текста на Насоките за кандидатстване, в случаите, когато училище не е водеща организация, то задължително трябва да има такова за партньор. При наличието на партньорско споразумение с училище, общината е изпълнила цитираното изискване и сключването на други партньорства е предмет на Ваше решение. Участието на ученици и учители от други училища е допустимо, без установяване на формални партньорски отношения.

12.12

Можем ли да включим възнаграждения за децата, които ще участват в дейността на клуб, формиран по време на проекта?

Н.Славова

Парични възнаграждения за лицата от целевата група не са допустим разход по настоящата схема. Обърнете внимание на раздел „Допустимост на разходите” в Насоките за кандидатстване.
12.12

Ще се радвам да получа отговор на следния въпрос: възможно ли е офиса на проекта да не се намира в училищата -участници по проекта , а да бъде отделен в офиса на фирма, за което няма да се иска наем по програмата /ще има работно място и необходимата офис техника, която да се ползва от екипа на проекта. Благодаря

Светла Стефанова

Програмата не поставя ограничения при избора на административни помещения за нуждите на проекта.
12.12

Здравейте,
Моля във връзка с проектните предложения по приоритетно направление "Да направим училището привлекателно за младите хора" да ни отговорите на следните въпроси:
1. Може ли водещата организация да е фондация, юридическо лице с нестопанска цел?
2. При обявяване на конкурс за детска рисунка сред всички столични училища, трябва ли предварително писмено съгласие  на деца, че ще участват в конкурса?
3. При обявяване на конкурс за детска рисунка сред всички столични училища, необходима ли е декларация за партньорство с училищата?
4. Може ли РИО - София да е партньор или водеща организация?

Лилия Старева
Председател на фондация „Детето и фолклора”

1. Да. Обърнете внимание на разделите „Допустимост на водещата организация” и „Допустимост на партньорите” в Насоките за кандидатстване.
2. Програмата не поставя изисквания за предварително писмено съгласие от страна на децата от целевата група, които ще участват в проекта.
3. В случаите, когато училище е водеща организация, партньорството не е задължително. Когато водещата организация не е училище, то задължително трябва да има училище за партньор.
4. Обърнете внимание на разделите „Допустимост на водещата организация” и „Допустимост на партньорите” в Насоките за кандидатстване. Важно: РИО не е в списъка на допустимите бенефициенти по настоящата схема.

12.12

Може ли ученик, който заплаща обучението си в нашето училище като гражданин на държава не-членка на ЕС, да бъде включен в целевата група по разработвания от нас проект?

Р.Заркова

Програмата не налага ограничения, свързани с гражданство или националност на децата, които ще участват в дейностите по проекта.

12.12

Какви средства и под каква форма могат да се заложат по схемата за безвъзмездна помощ за дейност "Учебна екскурзия"?

Рушудов

Остойностяването на дадена проектна дейност зависи от броя на участниците, продължителността й и реалните пазарни цени на стоки и услуги, които се използват при нейното извършване. Планирането на всяко бюджетно перо следва да бъде съобразено с посочените фактори.

12.12

Здравейте!
Имаме питания относно следните въпроси:
1. Допустимо ли е да  надвишим максимума от 4 страници при описанието на дейностите  от т. 3, стр. 11 от формуляра, при условие, че партньори по проекта са всички училища на територията на общината. Ако не е възможно, можем ли да добавим обяснителна записка  към тази точка от формуляра?
2. Допустим разход ли е провеждането на ексурзии за онагледяване на извънкласна дейност? Ако да, то тогава разходите за пътни, дневни и нощувки на учениците, се отчитат като командировъчни или като разход за външни услуги?
3. Закупените ДМА на кого остават собственост, ако по проекта общината е водеща организация, а  училищата са партньори?
4. Има ли  изискване за произхода на стоките, които ще се закупуват, да се представят сертификати за произход, и то от Европейския съюз?
Благодарим предварително!

Пламена Стоянова
Department of "External Resources"

1. Указанията за броя страници при попълване на формуляра за кандидатстване са препоръчителни. Желателно е кандидатът да се съобрази с тях, но надвишаването им не се тълкува като грешка.
2. Провеждането на екскурзия представлява дейност, а не разход. Тази дейност е допустима, доколкото е обоснована в проектното предложение и допринася за постигане на целите на програмата. Разходите, свързани с извършването й са допустими, съгласно правилата, разписани в раздел „Допустимост на разходите” от Насоките за кандидатстване. Отчитането на определен разход в дадено бюджетно перо зависи от начина на неговото осчетоводяване. Заплащането на пътуване за група ученици зависи от възможностите да го организирате сами. То може да бъде заплатено и като външна услуга.
Може да се командироват само лица, които са в трудово-правни отношения с ВО. Учениците не се командироват, а се организира съответно мероприятие, в което те участват. Това мероприятие може да включва различни видове разходи напр. възнаграждения и командировъчни на преподавателите, които ще ги придружават, материали (костюми, награди, учебни материали и др.), външни услуги (транспорт, нощувки и др.) и т.н.
3. В случаите, когато организация с нестопанска цел/регистрирана по ЗЮЛНЦ/е водеща организация или партньор по проект и реализира разходи свързани с придобиване на ДМА за целите на проекта, след приключването на проекта същите ДМА трябва да останат собственост на организацията партньор- училище или извънучилищно педагогическо учреждение. В случаите, когато водеща организация е община с партньор общинско училище, ДМА по проекта могат да останат собственост на училището/извънучилищното педагогическо учреждение  или на общината.
4. В Насоките за кандидатстване  не се поставят изисквания за произхода на стоките, които се закупуват в рамките на проекта.
12.12

Въпросът ми е: Може ли Регионален исторически музей да бъде бенефициент по настоящата схема, съответно в партньорство с училища?

Тодорова

Обърнете внимание на раздели „Специфични изисквания за допустимост на водещата организация” и „Специфични изисквания за допустимост на  партньора/ите” в Насоките за кандидатстване на стр. 15 и 16 от Насоките за кандидатстване.
12.12

Ако училището, като водеща организация няма регистрация по ДДС, а училищното настоятелство има такава, може ли то и в качеството на какво - партньор или "друго" - да получи начисленото ДДС по проекта?

Соня Христова

ДДС, възникнало от дейности по проекта се възстановява от Договарящия орган само на организации нерегистрирани по ЗДДС. Регистрираните по ЗДДС организации си възстановяват ДДС, по реда на ЗДДС.
12.12

Здравейте, Една от дейностите , които предвиждаме в подготвяното проектно предложение, е създаването на няколко извънкласни форми /клубове и секции /. Моля да отговорите може ли дейността на 5-те секции да бъде включена и описана в една таблица, или дейността на всяка от тях трябва да бъде в отделна таблица? Предварително благодаря!

Д.Василева 

Въпросът е неясен. Aко всяка секция изпълнява различни дейности, то тогава трябва да се разпише в различни таблици. Ако обаче е една обща дейност за всички секции, то тогава е достатъчна и една таблица (раздел IV, точка 3 от формуляра за кандидатстване).
12.12

В текста "Участието на представител на целевата група в проект, не трябва да надвишава 264 лв от размера на безвъзмездната финансова помощ" се има впредвид участието на децата и учениците като представители или всички участници в дейността (учители, обучители и т.н.)се считат за представители? Вторият ми въпрос е когато водещата организация не е училище, а няколко училища са партньори по проекта, се изписват всичките включени училища, а не само един представител от тях,т.е. има ли ограничение в броя на партньорите? Предварително благодаря за отделеното внимание!

Венцислава Димитрова

1. Целевата група по схемата са само деца и ученици от училищата и извънучилищните педагогически учреждения.
2. Няма ограничение в броя на партньорите, но задължително следва да има училище сред тях.
12.12

По настоящата схема сме взели решение да кандидатства общината, за извънкласни дейности на територията си. По първа фаза едно от училищата на територията ни има спечелен проект, на който общината е партньор. Въпросът ни е при попълването на декларация Г-4 сега общината като водеща какво попълва - че има или че няма одобрен проект?

Светла Дончева

В декларация Г-4, кандидатът следва да декларира, че има или няма спечелен проект по фаза 1 на програмата. Вижте стр. 4 (определение за „кандидат”) и стр. 18 (брой предложения и безвъзмездни финансови помощи) от Насоките за кандидатстване.
12.12

Работим по проект, по който ще бъдат обхванати 200 ученика от 8 училища в Горна Оряховица и две близки села в няколко театрални клуба.

30 от децата са ученички от клас по моден дизайн, които ще изработвят костюми за постановките. Първият ми въпрос е - може ли да бъде заплатена някаква сума за костюм, тъй като те ще ползват своята техника, електричество и т.н.

Вторият ми нъпрос - в края всички клубове ще участват в организиран от партниращо читалище театрален празник. Искщаме да поканим за този празник още 60 деца от Разград, Пазарджик и Стара Загора, като им поемем всички разноски-

Тези 60 деца ще се броят ли като бенефициенти и ще получим ли за тях съответното финансиране?

Много де надяваме на отговор.

Рена Дранкюлева, ПГЕЕ "М. В. Ломоносов" Горна Оряховица

1. Може да предвидите разходи за материали, консумативи и други материални запаси в перо 3 на бюджета
2. Въпросът е неясен. Отговорът зависи от това дали тези 60 деца ще бъдат отчитани в целевата група и ще участват в основните дейности по вашия проект или само ще присъстват на театралния фестивал.
12.12

В апликационната форма по т. 1.4 Опит по програми и проекти - колона 2 от таблицата е "бюджетна линия": Тук ли е мястото да се посочи източникът на финансиране?

Иванова

Бюджетната линия е идентификационния номер, който обозначава всяка отделна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Например, по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”, този номер е BG051PO001-4.2.02 (изменен на 15 декември на BG051PO001-4.2.03) и е посочен на стр. 1 от Насоките за кандидатстване.
12.12

Допустими разходи ли са таксите: 1. за нощувка и храна на учениците при организиране на образователни лагери през ваканциите; 2. за участие в национални състезания и конкурси, включени в Календара за извънкласни и извънучилищни дейности, одобрен от МОН.

Русева

1. Да, като пакетна цена за престоя на един ученик/ на ден.
2. Допустими са само разходи, свързани с дейностите по проекта.
12.12

Добър ден! Бихме желали да попитаме дали за водеща организация НПО, регистрирана по ЗЮЛНЦ, която ще работи по проекта с партньори училища, се изисква да има издаден от ДАЗД лиценз за предоставяне на социални услуги на деца? Благодаря предварително за информацията.

Теодора Танева

Не, няма такова задължително условие в Насоките за кандидатстване.
12.12

1. При изчисляване на 15-те % непреки разходи, в Насоките за кандидатстване е посочена за база преките допустими разходи за дейността / стр. 23/. В бюджетната форма те са посочени в ред 7, като в тях се включват само Допустимите разходи по правилата на ЕСФ. При разясненията в бюджета обаче, те се формират като 15 % от всички разходи (\"по раздели от 1 до 12 \"), които включват както разходите по кръстосаното финансиране, така и невъзстановимите ДДС по двете групи. Кое от двете указания е вярно: това в насоките или в бюджета. 2. След като всички пера от бюджета се изготвят без ДДС, къде да се включи невъзстановимото ДДС от административните разходи в ред 8 или ред 9?

Веселин Симеонов

В  бюджетната таблица непреките разходи са предвидени в т. 13, а не в т. 7.
12.12

Какъв е максималния период в месеци по който може да се кандидатства по този проект? Четох на няколко места, че проекта е на два етапа и всеки е за 6 месеца. Кога се кандидатства за втория етап, ако има такъв и със същия ли пакет документи? Благодаря предварително за отговора!

Дарина

Крайният срок за кандидатстване по схема „Да направим училището привлекателно за младите хора” е 9 януари 2009 г., 16.00 ч. местно време. Няма други срокове и етапи. Всички дейности по изпълнение на проекта трябва да приключат най-късно до 30 юни 2010 г.

12.12

по т.I, 1.1 за графата: Дата на създаване съгласно съдебно решение, заповед на Министъра на образованието и науката или друг учредителен документ. Дали може да бъде прито писмо от Национален музей по образованието като официален докумет, защото с друг такъв не разполага. В писмото се пише: Г-жо Директор, Въз основа на представената от Вас историческа справка потвърждаваме, че помощно училище-интернат в гр. Долни Дъбник е открито през 1953 година. През 2003 г. имате право да отбележите неговия 50 годишен юбилей. Писмото е официално заверено. Надявам се на бърз отговор от Ваша страна. Благодаря

Галина Димитрова

Необходимо е да направите разпечатка от регистъра на МОН, който се намира на следната интернет страница: http://www.mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers
12.12

1. Има ли ограничение в максималния брой партньори?
2. Може ли в рамките на проекта да се издаде информационен материал (книга) за целите на проекта, който информационен материал да се ползва след приключване на проекта?
3. Бихте ли обяснили следното изречение написано в насоките за кандидатстване: „Участието на представител на целевата група в проекта не може да надвишава 264лв от размера на безвъзмездната финансова помощ”?
4. При поискване на авансово плащане е необходима банкова гаранция съответстваща на стойността на авансовото плащане. Кога може да бъде първото плащане ако не се изисква авансово плащане?
5. За какъв период следва да се подават междинни доклади и съответстващи искания за междинни плащания? Има ли ограничения на максималния брой искания за междинни плащания и съответните междинни доклади?
6. Признава ли се ДДС, който не е възстановим?
7. Необходим ли е търг за избор на компания, която да осигури застраховка на обучаемите?
8. От кого трябва да бъде изработена количествено-стойностната сметка за текущи ремонти: от бенефициента разработващ проекта или от лицензирана фирма извършваща строително-ремонтни дейности? Необходим ли е търг за избора на тази фирма на етап подготовка на проекто-предложението и попълване на количествено стойностна сметка?
9. Какъв е стойностния праг за закупуване на техника в процентно съотношение от общия бюджет на проекта?
10. Необходимо ли да има съфинансиране на проекта и каква е минималната стойност? Приема ли се ин-кайнд (in-kind)?
11. В кои случаи е необходимо попълването на декларация Г1 (за текущо състояние и липса на задължения към момента на кандидатстване) от партньорите по проекта?
12. Необходимо ли е да се открие специална банкова сметка за проекта?
13. Табла, които биха се ползвали за обучения, признават ли се като информационни материали?

Йордан Христов, Българско дружество за защита на птиците

1. Не.
2. Въпросът подлежи на тълкувание за всеки конкретен случай.
3. Сумата от 264 лева е индикативна и служи за определяне на минималния брой представители от целевата група, които следва да бъдат включени в проекта или за определяне на максималната сума, за която може да се кандидатства по програмата.
4. Въпросът е неясен. Съгласно текста на член 4, точка 3.2 от примерния договор с одобрените кандидати, при договори за безвъзмездно финансиране на стойност по-голяма от 200 000 лв., небюджетните предприятия представят банкова гаранция по образец (съгласно Приложение ХVІ) за стойността на аванса в полза на Договарящия орган. В случаите, когато не е искано авансово плащане, първото плащане се извършва след одобряване на първия междинен отчет.
5. Няма изисквания за броя на междинните отчети и следващите ги междинни плащания.
6. ДДС, възникнало от дейности по проекта се възстановява от Договарящия орган само на организации нерегистрирани по ЗДДС. Регистрираните по ЗДДС организации си възстановяват ДДС, по реда на ЗДДС.
7. Ако сумата, която ще се разходва за тази услуга е до 15 000 лева, тогава не е необходимо да се провежда търг. Вижте стр. 16 от Насоките за кандидатстване относно процедурата за избор на изпълнители.
8. Количествено-стойностната сметка се представя от водещата организация и обикновено се изготвя от лица, които са компетентни за това. На етап подготовка на проекто-предложението не е необходим търг за избор на фирма.
9. Съгласно указанието на стр. 23 от насоките за кандидатстване, размерът на кръстосаното финансиране за закупуване на ДМА и текущи ремонти не може да надхвърля 10 % от бюджета на проекта, като сумата от този процент е част от общата сума, за която се кандидатства.
10. По програмата не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.
11. В случаите, когато е предвидено разходване на средства от безвъзмездната финансова помощ и от  партньора/ите, настоящата декларация  се попълва от същите по указания ред.
12. За небюджетните предприятия, откриването на отделна банкова сметка е задължително. Съгласно указанието на стр. 22 от Насоките за кандидатстване, „Бенефициентите- бюджетни предприятия откриват/не откриват отделни извънбюджетни банкови сметки, спазвайки изискванията на указанията на Министерство на финансите(в настоящия момент ДДС № 06,07,08 от 04.04.2008г.).
13. Въпросът е неясен.