Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Договор за БФП: BG05M2OP001-2.014-0001-C01

Процедура: BG05M2OP001-2.014 - "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Бенефициент: Министерство на образованието и науката

Наименование на проекта: "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Срок на изпълнение на проекта: от 03.02.2020 г. до 31.10.2023 г.

Общ бюджет на БФП: 24 425 618,58 лв.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

Изпълнението на проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост. Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в "пробно стажуване" в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

 

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ):

Брой професионални гимназии/училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система на обучение: 147;

Ученици включени в дуална система на обучение: 9 800;

Дял на учениците в гимназиалния етап на образование, обучаващи се в професионални гимназии от включените в дейности по ОПНОИР: 55.50 %;

Дял на учениците във втори гимназиален етап, сключили договор с работодател за практическо обучение в реална работна среда от включени в дейности по операцията: 80 %;

Дял на учениците от включените в дейности по операцията, които в рамките на 6 месеца след завършване на втори гимназиален етап имат работа, включително в качеството им на самостоятелно заети лица: 68 %.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“