Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2"

Договор за БФП: BG05M2OP001-2.013-0001

Процедура: BG05M2OP001-2.013 - "Студентски практики 2"

Бенефициент: Министерство на образованието и науката

Наименование на проекта: "Студентски практики - фаза 2"                         

Партньори:

 • Аграрен университет – Пловдив;
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив;
 • Американски университет в България – Благоевград;
 • Бургаски свободен университет;
 • Варненски свободен университет "Черноризец Храбър";
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий";
 • Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;
 • Висше строително училище "Любен Каравелов";
 • Висше транспортно училище "Тодор Каблешков";
 • Висше училище по застраховане и финанси;
 • Висше училище по мениджмънт;
 • Висше училище по сигурност и икономика;
 • Висше училище по телекомуникации и пощи;
 • Военна академия "Георги Стойков Раковски";
 • Икономически университет – Варна;
 • Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг;
 • Лесотехнически университет;
 • Медицински университет – Плевен;
 • Медицински университет – Пловдив;
 • Медицински университет – София;
 • Медицински университет - Варна "Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов";
 • Международно висше бизнесучилище;
 • Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски";
 • Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстю Сарафов";
 • Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров";
 • Национална спортна академия "Васил Левски";
 • Национална художествена академия;
 • Нов български университет;
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";
 • Русенски университет "Ангел Кънчев";
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски";
 • Стопанска академия "Димитър А. Ценов";
 • Технически университет – Варна;
 • Технически университет - Габрово;
 • Технически университет – София;
 • Тракийски университет;
 • Университет "Професор д-р Асен Златаров" – Бургас;
 • Университет за национално и световно стопанство;
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия;
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии;
 • Химико-технологичен и металургичен университет;
 • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";
 • Югозападен университет "Неофит Рилски".

Срок на изпълнение на проекта: от 13.01.2020 г. до 31.12.2023 г.

Общ бюджет на БФП: 46 000 000.00 лв.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

Проектът цели осигуряване на подкрепа за допълнителна практическа подготовка на студенти в реална работна среда, която да подобри възможностите на завършващите висше образование за по-успешна реализация на пазара на труда, както и създаване на условия за развитие на практически умения в областта, в която се обучават студентите.

С реализирането на проекта ще се допринесе за създаване и укрепване на ефективни партньорски взаимоотношения между висшите училища и работодателите, както и ще бъде осигурена възможност за обратна връзка от бизнеса към висшите училища за съответствието на съдържанието на учебните планове и програми към нуждите на пазара на труда. Проектът предвижда приоритетно включване в практическо обучение на студенти, обучаващи се в области на висшето образование - педагогически науки, природни науки, математика и информатика и технически специалности.

В дейностите по проекта ще бъдат обхванати студенти от 43 висши училища, партньори по проекта, които ще бъдат включени в 44 000 студентски практики.

 

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ):

Брой студенти, включени в студентски практики: 44 000;

Студенти в област на висше образование "педагогически науки", подкрепени от дейности по ОПНОИР: 6 000;

Студенти в технически специалности, включени в практическо обучение: 7 000;

Студенти в област на висше образование „природни науки, математика и информатика“: 2 700;

Дял на студентите, преминали успешно практическо обучение в реална работна среда от включените в практическо обучение по ОП: 90 %;

Студенти, обучаващи се в технически специалности от включените в дейности по ОП: 15.90 %.

 

Повече информация за проекта:

https://praktiki.mon.bg/ или на сайта на съответното висше училище, партньор по проекта.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“