Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „НАСЛЕДСТВО БГ“

Водеща организация:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ)

Партньори с научен статут:

 • Технически университет – София (ТУ)
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
 • Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА)
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география (БАН, НИГГГ)
 • Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей (БАН, ИЕФЕМ)
 • Институт за изследване на изкуствата (БАН, ИИИзк)
 • Институт за литература (БАН, ИЛ)
 • Кирило-методиевски научен център (БАН, КМНЦ)
 • Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (БАН; ИБЦТ)
 • Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ)
 • Регионален исторически музей – София (РИМ)

Асоциирани партньори на етап кандидатстване с проектно предложение:

 • Столична община  
 • Българско национално радио
 • Съвместен геномен център ООД
 • Сдружение „КЛЪСТЕР ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“
 • Студия Трансмедия ЕООД
 • Централна библиотека на Българската академия на науките
 • Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“
 • School of Computer Science, Carnegie Mellon University (USA)

Бюджет на проекта: 29 785 549.49 лв.

Основната цел на проекта е да се изгради съвременна инфраструктура за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреативните индустрии“ (Център за върхови постижения „Наследство БГ“).

Проектът предвижда изграждането на разпределена научноизследователска система с мрежова свързаност между отделните модули, с алтернативни комуникационни канали, със съвременни условия за научни изследвания и развойна дейност, с принос за икономиката, социалната сфера и околната среда чрез разпространение и трансфер на знания.

ЦВП „Наследство БГ“ ще обединява в научноизследователска мрежа значително модернизирани ресурси на 12-те партньори и новоизградени модули и мощности за споделена употреба от различни научни и изследователски екипи.

Материалната инфраструктура на ЦВП „Наследство БГ“ ще е разположена на 10 различни места в столицата – в сгради на СУ, УАСГ, ИЕФЕМ, ИЛ, ИИИзк, КМНЦ, НБКМ, РИМ.

[email protected]

http://www.nasledstvo.bg  

Снимки

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“