Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

Водеща организация:

Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ-БАН)

Партньори:

Агробиоинститут при Селскостопанска академия (АБИ-ССА)

Факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Институт по полимери при Българска академия на науките

Асоциирани партньори

Wageningen University, department Agrotechnology and Food Sciences, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen, the Netherlands (Изследователски университет съгласно законите в Холандия)

Unilever R&D Vlaardingen BV, Olivier van Noortlaan 120, 3133 AC Vlaardingen, the Netherlands (Дружество с ограничена отговорност)

Бюджет: 23 791 055.20 лв.

Цел на проекта

Изграждане на съвременна научна инфраструктура и лабораторна среда за ефективно и екологосъобразно оползотворяване на националните ресурси от лечебни и ароматични растения и оползотворяване на агробио-отпадъци, както и разработване на иновативни продукти и зелени технологии, чрез които да се създадат условия за устойчив растеж на биоикономиката на страната и извън нея.

Основните дейности са свързани с:

 • Оценка на лечебни и ароматични растения и биомаса за оползотворяване на природните ресурси;
 • Разработване на иновативни зелени технологии за изолиране и охарактеризиране на природни продукти;
 • Установяване на биологичната активност и лечебния потенциал на изолираните природни продукти;
 • Създаване на прототипи на крайни лечебни формулировки за потребителите.

Очаквани резултати:

 • Разработване на съвременни хранителни добавки, функционални храни и композиции за ароматотерапията, както и лечебна козметика и средства за лична хигиена на основата на лечебни и ароматични растения от региона.
 • Създаване на подходи и технологии за по-пълноценно използване на националните природни растителни ресурси и намаляване и минимизиране на отпадъците от преработващите индустрии.

 Очакваните ползи от реализирането на проекта:         

Екологичен:

 • ще бъдат предложени зелени и ефективни технологии за максимално извличане на ценни съставки от лечебни и ароматични растения и растителни отпадъци.
 • проектът ще има ефект върху опазването на растителното биоразнообразие в страната, чрез разработване на интелигентни и щадящи подходи и технологии за оползотворяването му.

Икономически и социален:

 • ще бъдат разработени иновативни фитопродукти за медицински, козметични и хранителни цели, които биха подобрили качеството на живот на населението на България;
 • ще бъдат създадени предпоставки за увеличаване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни конкурентни продукти, с възможност за пазарна реализация в страната и чужбина.
 • ще бъдат стимулирани и ще бъде оказана реална подкрепа на земеделски производители от различни райони, включително и икономически слабо развити, за култивиране на лечебни и ароматични растения като устойчив поминък.

Интернет страница: http://subramap.orgchm.bas.bg/

Снимки

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“