Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология

Водеща организация: Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Партньори: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН

Националeн диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

Медицински институт на МВР (МИ-МВР)

Асоциирани бизнес партньори:

БулБио-ЕООД

"ПРОКСАДЖЕН" ООД

Асоциирани научноизследователски организации: 

СБАЛ по онкология ЕАД

УМБАЛСМ „Пирогов” ЕАД

Бюджет на проекта: 23 638 258.00 лв.

 

Центърът за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” има за стратегическа цел да отговори на Директивата на Европейския съюз и на Резолюцията на ООН за противодействие на нарастващата антибиотична резистентност, като осигури бърз и ефективен трансфер на данни от фундаменталните изследвания в областта на инфекциите и имунния отговор към медицинската практика за нуждите на индивидуалното и обществено здраве.

Тази стратегия ще бъде постигната чрез изграждане на уникален в своята област за България научноизследователски комплекс, в съответствие с най-добрите европейски и световни стандарти и практики, с добре дефинирана организационна структура и необходимата критична маса от утвърдени и млади учени и технолози-изпълнители.

Проектът предвижда значително модернизиране на съществуващата инфраструктура и реализиране на пакет от научноизследователски програми в следните направления: 

  • прецизно и изчерпателно дефиниране на етиологичните агенти в гостоприемника и в околната среда;
  • молекулярно-епидемиологичен анализ на социално значими инфекции;
  • характеризиране на лекарствената резистентност на инфекциозните причинители;
  • изследване на ролята на генетичния и имунологичен „фон“ на гостоприемника за развитието на инфекциозна и постинфекциозна патология.

Непосредствени резултати:

  • навременна и точна диагноза за адекватна терапия на инфекциозните заболявания;
  • предотвратяване на епидемични взривове от нововъзникващи и непознати патогени;
  • епидемиологично прогнозиране и насочена превенция на социално значими инфекциозни заболявания;
  • персонализирани методи за диагностика, мониторинг и лечение на остри и хронични инфекции и техните усложнения.

Проектът предвижда изграждане на две BSL 3 лаборатории за работа с особено опасни бактерии и вируси; Експертна лаборатория за молекулярно-генетичен анализ с ново поколение секвениране (NGS) на вируси; Експертна лаборатория за молекулярно-генетичен, спектрометричен и протеомен анализ; Експертна лаборатория за електронно микроскопски и морфологичен анализ; Експертна лаборатория за комплексни имунологични анализи; Биологична банка и Център за обучение.

 

Научноизследователски дейности по проекта:

Работен пакет РП1: Идентификация на микроорганизми и анализи на циркулиращите в страната патогени  

Цел: Да се разширят възможностите за идентификация, наблюдение и контрол на заразните и паразитни заболявания в страната чрез въвеждане на най-съвременни методи за електронна микроскопия, бърза диагностика на нуклеинови киселини, генотипиране с NGS технологии и биоинформационни методи за анализ.  

Работен пакет РП2: Проучвания върху лекарствената резистентност на патогенни микроорганизми 

Цел: Изясняване на разпространението на механизмите на резистентост при циркулиращите патогенни микроорганизми (бактерии, вируси, паразити), навременно откриване на нововъзникващи и високорискови епидемични резистентни клонове, генериране на данни, необходими за разработване на нови терапевтични и профилактични препарати и гарантиране, че антимикробните средства се използват по подходящ начин както при хората, така и при животните.

Работен пакет РП3: Изследване на имунния отговор срещу микроорганизми

Цел: Осигуряване на комплексна съвременна диагностика на имунния отговор срещу микроорганизми; разработване на нови диагностични алгоритми, имунотерапевтични и имунопрофилактични средства.

Работен пакет РП4: Създаване на биологична банка за патогенни микроорганизми и клинични материали

Цел: поддържане на добре дефинирана и качествена банка от човешки и животински клетъчни линии или микроорганизми за диагностични, референтни и изследователски цели, както и за целите на външния качествен контрол.

Работен пакет РП5: Разпространение на резултатите от научните изследвания

Цел: осигуряване на нови знания и възможност за използване на модерни технологии, които ще позволят изграждане на по-добра стратегия за диагноза, мониторинг и прогноза и по-добри терапевтични възможности за болните с различен тип инфекции. 

 

https://BG05M2OP001-1.002-0001.ncipd.org

Снимки

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“