НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Изпълнителна агенция

ПРОГРАМЕН ОПЕРАТОР НА ПРОГРАМНА ОБЛАСТ „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”

В Меморандума за разбирателство за изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014, подписан между Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия от една страна, и от Република България от друга, Министерство на образованието и науката е определено да бъде програмен оператор на програмна област BG06 „Деца и младежи в риск”. Ангажиментите по програмата се изпълняват от отдел „Външни европейски програми” към главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.

Функции на Програмния оператор:
Програмният оператор е отговорен за подготовката и изпълнението на програмата BG06 „Деца и младежи в риск“ в съответствие с принципите на ефективност и ефикасност и в частност отговаря за:
1. Това, проектите да допринесат за постигането на общите цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и да допринесат за постигането на специфичните резултати и цели на програмата; за спазването на настоящите правила, програмното споразумение и приложимото национално и европейско законодателство през всички фази на изпълнение на програмата;
2. Събиране на апликационни форми, избор на проекти, които да бъдат финансирани, за изготвяне и подписване на договори за изпълнение на всеки един избран проект;
3.  Верифициране на резултатите от проекта и гарантиране, че декларираните разходи от изпълнителите на проектите са действително извършени;
4.  Своевременното извършване на плащанията на авансите, междинните и окончателните верифицирани разходи по проектите;
5.  Качественото изпълнение на програмата и удостоверяване на развитието на проектите спрямо очакваните резултати, включително чрез извършването на мониторинг и/или проверки на място на проектите, осъществявани по предварителен план веднъж годишно; 
6.  Провеждане на годишен мониторинг на извадка от проекти, избрани въз основа на оценката на риска на проектите, както и на проекти, избрани на случаен принцип, ако е необходимо;
7.  Удостоверяване, че безвъзмездната финансова помощ, предоставена по проекта, се използва само за целите на проекта и се разходва съобразно споразумението за изпълнение; за гарантиране, че всички активи, част от програмата, се използват само за целите, описани в програмното споразумение;
8.  Осигуряване на система за записване и съхранение в електронен вид на счетоводните записи на всеки проект, част от програмата (използване на SAP); 
9.  Поддържане на архив, в който се съхраняват всички необходими документи относно изпълнението на проектите, свързани с финансовото управление, отчитането, мониторинга, верифицирането, одита и оценката на проектите;
10.  Създаването на организационна структура в Програмния оператор, която осигурява независимост и функционално разделяне на служителите, отговорни за верифицирането на исканията за плащане, от останалите, отговорни за изпълнението на програмата;
11.  Съгласно различни разпоредби на националното законодателство на страната бенефициент, за създаването и поддържането на отделна сметка, определена за средствата за възстановяване на извършените разходи на проектните изпълнители;
12.  Поддържането, от отделните изпълнители на проекти, на аналитично осчетоводяване на разходите по проекта или на адекватен счетоводен код за всички транзакции, свързани с проекта, без да се нарушават националните счетоводни стандарти, с цел поддържане на адекватна одитна пътека;
13.  Осигуряване на прозрачност и достъпност на документите относно изпълнението на всички дейности по програмата и проектите;
14.  Предоставянето на Сертифициращия орган, за целите на сертифицирането, на цялата необходима информация относно извършените процедури и верификация, свързани с разходи по проектите;
15.  Изготвянето и изпращането на междинните финансови отчети, годишните отчети за програмата, крайните отчети по програмата и отчети за реализираните печалби от лихви към Офиса на ФМ;
16.  Изпращането до Сертифициращия орган на прогноза за вероятния брой формуляри за плащания, който е необходим, за да изпълни своите задължения СО;
17.  Осигуряването на специфични статистически данни за проектите и за поддържането на база данни съгласно Ръководството за Програмни оператори;
18.  Предоставянето на всички документи и информация, свързани с изпълнението на програмата и проектите, които са част от нея, при поискване от Комитета на Финансовия механизъм и Национално координационно звено в рамките на разумен период от време;
19.  Ангажирането на изпълнителите на проекти и удостоверяване на способността им да осъществят поетите в споразумението задължения;
20.  Вземането на всички необходими и адекватни мерки за предотвратяване, идентифициране и неутрализиране на всички случаи на подозирани или действителни нередности, за незабавното им разследване и ефективното и правилното им докладване и премахване, включително извършването на подходящи финансови корекции;
21.  Спазването на местното, националното и европейското законодателство (включително, но не само, законодателството за околната среда, обществените поръчки и държавните помощи);
22.  Спазването на всички останали задължения, поети в програмното споразумение.

Програмният оператор трябва да спазва изискванията на Офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за информираност и публичност. Той трябва да предоставя информация за съществуването, целите и изпълнението на програмата, както и за осъществяването на партньорство с организации от страните донори чрез следните мерки:
1. Изготвяне и осъществяване на Комуникационен план на програмата;
2. Провеждане на най-малко две главни информационни дейности относно развитието на програмата и проектите включени в нея, като например семинар или конференция със заинтересованите страни, пресконференция или друго информационно събитие;
3. Създаване и поддържане на интернет сайт, предназначен специално за програмата, на български и на английски език, съдържащ информация за всички обяви за набиране на предложения и всички проекти, одобрени за финансиране, двустранните връзки между страните донори и страната-бенефициент, контакти и свързани с програмата документи;
4. Програмният оператор трябва да гарантира, че изпълнителите на проекти изпълняват задълженията си за осигуряване на обществено достъпна информация и публичност в съответствие с изискванията;
5. Програмният оператор трябва да изпълнява изискванията на Комитета на Финансовия механизъм за електронно предоставяне на информация.

Одобрени за финансиране проектни предложения по Компонент 1 "Грижа за младежи в риск" на Програма BG06 "Деца и младежи в риск", финансирана по ФМ на ЕИП 2009 - 2014

3 септември 2013 г.

1. Община Стара Загора
BG06 - 101 "Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в Стара Загора".

2. Община Добрич - град
BG06 - 102 "Младежки център Добрич - вашето утре".

3. Община Пловдив
BG06 - 103 "Изграждане на младежки център в гр. Пловдив".

4. Община Враца
BG06 - 105 "За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск - изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца".

5. Община Сливен
BG06 - 109 "Център за младежко обучение и включване Ичера".

За контакти

Мария Василева – Вълова, началник отдел ВЕП, 
email: [email protected]
тел.: 02 422 39 64
 
Георги Гетов, държавен експерт отдел ВЕП, 
email: [email protected]
тел.: 02 422 39 68
 
Христо Кьосев, старши експерт отдел ВЕП, 
email: [email protected]
тел.: 02 422 39 64
 
Боряна Боянова, старши експерт отдел ВЕП, 
email: [email protected],
тел.: 02 422 39 68
 
Мария Теодорова, старши сътрудник по УЕПП отдел ВЕП, 
email: [email protected]
тел.: 02 422 39 64
 
Джени Узунова, старши сътрудник по УЕПП отдел ВЕП, 
email: [email protected]
тел.: 02 422 39 68 

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре