НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 е приносът на страните Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн и Исландия за намаляване на икономическите и социални различия и засилване на двустранните отношения между държавите-донори и държавите-бенефициенти. 

Целта на програма „Деца и младежи в риск” е да бъде повишено благосъстоянието на децата и младежите в риск.

Първи компонент „Грижа за младежи в риск“
Общият индикативен бюджет е 5 149 000 евро. Целеви групи: деца и младежи от местните общности на възраст между 15 и 29 години, и деца и младежи, изложени на по-висок риск от социално изключване и бедност.

Втори компонент „Грижа за деца в риск“ 
Общият индикативен бюджет е 1 849 000 евро. Целеви групи: деца на възраст 3 до 6 години, ромски медиатори, педагогически и медицински/социален персонал в детските градини, организационен персонал на общинските администрации, родители.

Трети компонент „Изграждане на капацитет“
Общият индикативен бюджет е 1 000 000 евро. Изпълнител на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и младежите от етническите малцинства.

 

Прочети повече »

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре