Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

BG05M2OP001-1.001-0001 Creation and Development of “Heritage BG” Centre of Excellence”

BG05M2ОP001-1.001-0004 Universities for Science, Informatics and Technologies in eSociet“ (UNITe)

Center of Competence BG05M2OP001-1.002-0001 “Fundamental, translational and clinical investigations on infections and immunity”

Center of Competence BG05M2OP001-1.002-0005 ''Personalized Innovative Medicine'' (PERIMED)

BG05M2OP001-1.002-0006 Creation and Development of a Center of Competence "Quantum Communication, Intelligent Security Systems and Risk Management" (QUASAR)

BG05M2OP001-1.002-0010 CENTER OF COMPETENCE IN PERSONALISED MEDICINE, 3D AND TELEMEDICINE, ROBOT-ASSISTED AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY Leonardo da Vinci

CREATION AND DEVELOPMENT OF CENTRES OF COMPETENCE: BG05M2OP001-1.002-0012 „Sustainable utilization of bio-resources and waste of medicinal and aromatic plants for innovative bioactive products”

BG05M20P001-1.002-0014 Center of Competence HITMOBIL – Technologies for generation, storing and consumption of clean energy

BG05M2OP001-1.002-0019: „Clean technologies for sustainable environment – waters, waste, energy for circular economy“ (Clean&Circle) for creation and development of a Centre of Competence

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“