Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Заместник изпълнителен директор

  • Ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на изпълнителната агенция, свързани с програмирането, наблюдението и оценката на ниво програма, програмирането на ниво операция, подбора на проекти и договарянето на безвъзмездна финансова помощ.
  • Подпомага изпълнителния директор при осъществяване на неговите функции.

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“