2020-02-24 - Contacts 2020-02-24 - Приоритетни оси 2020-02-24 - Контакти 2020-02-21 - Новини
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ПОКАНА за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет “Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на ИА ОП НОИР“ с две обособени позици

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“