2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.

1. Мога ли да кандидатствам по проекта 4.1.03.Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.? ДГ се намира малко селце.В нея се обучават 17 деца/предимно роми/
([email protected])

01.11

Допустимите кандидати по операцията са посочени в т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване.
Детските градини са допустим кандидат.

- - -

2. Въпросът ми е дали проект с цел превенция на отпадането и реинтеграция в образователната система на деца от обособено ромско училище, се счита за достатъчно отговарящ на целите на схемата?
(Екатерина Зашева)

02.11

Обърнете внимание на раздел 3.1.5. от Насоките за кандидатстване - Допустими проекти (проекти, за които може да се кандидатства). Съгласно текста на чл. 16, ал. 3 от ПМС 121/31.05.2007 г., Междинното звено не може да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване.

- - -

3. Уважаеми дами и господа,
Във връзка с поканата на Министерството на образованието, младежта и науката за представяне на проектни предложения по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение", Основна област на интервенция 4.1. "Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001 - 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система, моля за Вашето любезно съдействие да получа информация за следното:

- Може ли проектното предложение да бъде подготвено и представено от Консорциум от две неправителствени организации, всяка една от които е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. От своя страна, Консорциума да е регистриран по Закона за задълженията и договорите?
С уважение,
д-р Кирил Стойчев
Председател на УС на Сдружение "Юпитер"

03.11

Допустимите кандидати по операцията са посочени в т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. По настоящата операция допустими кандидати са организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (неправителствени организации - НПО).

- - -

4. Уважаеми колеги,
Агенция Източно Европейско Развитие е НПО в обществена полза. В момента разработваме проект съвместно с училище,на територията на Община Русе по Бюджетна линия: BG051PO001- 4.1.03-Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.Не сме в състояние да присъстваме на обявените информационни дни в най-близките до Русе градове ,затова Ви молим за отговор на следния въпрос:
1.Ако в проектните дейности е заложено провеждане на клубна дейност , след приключването на учебните занятия ,възможно ли е да се заложи сандвич и напитка на участници от целевата група/ 1-4 клас/
2.В кое перо от проектобюджета да се стане това.
С уважение:
М.Янкова
АИЕР

04.11

Допустимите разходи са посочени в 3.1.6 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ.Разходите за храна са описани на стр. 22 - раздел 6 - "Други преки разходи"

- - -


5. Въпрос:
Уважаеми Експерти,
Имам въпроси към Вас.
Желая да участвам по тази програма "Развитие на човешки ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ:
BGO5IPOOO1-4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"
Въпросът ми е: Имам Софийска регистрация НПО "Гюлчай". Досега съм участвала , не зависимо някъде в България.Но сега ми се каза, че трябвало да имам клонове извън София за да бъда допусната за участие? Имам предвит Видинско, Монтана, Лом, Пловдивско и пр.
Възможно ли е да работя в тези насоки?
с Уважение
Стоименова

04.11

Условията на схемата, описани в Насоките за кандидатстване не поставят ограничения относно мястото на регистрация на НПО. Изискванията към кандидатите са описани в т. 3.1.1 "Общи изисквания за допустимост на кандидатите и/или партньора/ите", 3.1.2 "Специфични изисквания за допустимост на кандидата" и 3.1.3 "Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите"

- - -

6. Имам няколко въпроса към вас.
Аз съм съкратен учител от тази година. Имам желание да организирам проект от оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси".
а. Имам ли право да организирам такъв проект от името на бившето ми училище или общината с партньори училищата в общината в моя град или условието е аз да съм действащ учител на щат?
б. Може ли да се организират едновременно два от различни програми проекта от мен един към училището, а друг към общината /BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система и другия BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”/.
Имам подкрепата на директорите и тяхното съгласие, както и съгласие от страна на общината в лицето на зам. кмета по образование и кмета на общината.
Благодаря
Ангел Маринов

05.11

Допустимите кандидати по операцията са посочени в т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. Училищата и общините са допустими кандидати. Относно броя на предложенията, които могат да бъдат подадени - моля обърнете внимание на раздел "Брой предложения и безвъзмездни финансови помощи на кандидат" - стр. 17 от Насоките за кандидатстване

- - -

7. Здравейте колеги,
Искам да отправя следният въпрос свързан с програмата - "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система":
ДЕЙНОСТ: "Адаптиране към учебния процес на отпаднали и необхванати от училището ученици", ПОДРАЗБИРА ЛИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЪЩИТЕ ГРУПИ.
Благодаря Ви, предварително.
Поздрави!
Димитър Асенов

05.11

Допустимите дейности са посочени в т. 3.1.5. "Допустими проекти: проекти, за които може да се кандидатства" от Насоките за кандидатстване. Дейността "адаптиране към учебния процес" следва да бъде поставена в контекста на образователната институция, където учебният процес се организира и провежда.

- - -

8. Уважаеми дами и господа,
Нашата община ще кандидатства с проектно предложение по схема "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система", област на интервенция: 4.1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение" по ОП "РЧР".

Изпращам Ви два въпроса, които възникнаха в хода на подготовката на предложението:

а.В указанията на страница 21 за Раздел 3 - Разходи за материали, консумативи и други материални активи е записано, че "за допустими се считат разходите без характер на оборудване и обзавеждане, независимо от тяхната стойност." В същото време на стр.24 в т.2 - Придобиване на ДМА пише "Тук се включват разходи за оборудване, представляващо дълготрайни активи по смисъла на Закона за счетоводството, независимо от стойността на актива..."
От цитираното по-горе оставам със следното впечатление: всички разходи за оборудване и обзавеждане, независимо от цената на придобиване са ДМА. Т.е една маса, която може да струва 100 лева се посочва като ДМА. В същото време в счетоводната политика на общината е записано че стойностния праг, над който актива се осчетоводява като дълготраен е 1000 лева без ДДС / за компютърни конфигурации – 500 лева без ДДС/. Т.е. при покупка на този актив, счетоводителят на проекта няма да може да го осчетоводи като дълготраен , но в същото време той ще фигурира като такъв по бюджета на проекта.

Моля за по-подробно разяснение на този казус.

б. В насоките за кандидатстване е записано, че до 1% от средствата се планират за одит, когато проектното предложение е на стойност над 200 хил.лева. Тъй като е необходимо за целта да се наеме лицензиран одитор, може ли да се ползват делегираните одитори от сектор „Вътрешен одит” на общината? Ако отговорът Ви е да, то възникват още два въпроса: Тъй като те не могат да извършат външна услуга и не могат да издадат фактура, може ли да бъде сключен граждански договор с тях? Къде следва да бъдат планирани средствата за одитора – във възнаграждения за експерти или във възнагражденията на екипа за управление и изпълнение?
Предварително благодаря за отделеното време!
(Стояна Иванова)

05.11

а. Правилата за допустимост на разходите по настоящата схема не следва да се интерпретират в духа на счетоводната политика на общината. В този смисъл, съгласно текста на Насоките, в Раздел 3 "Разходи за закупуване на материали, консумативи и други материални активи" попадат тези без характер на оборудване и обзавеждане, независимо от тяхната стойност.

б. Съгласно текста в т. 4.9 "Други външни услуги" на стр. 22 от Насоките за кандидатстване В случаите, когато бюджетно предприятие ползва услугите на вътрешен одитор, същите
услуги не могат да бъдат заплащани от бюджета на договора за безвъзмездна финансова
помощ.

- - -

9. Здравейте колеги,
Бих искал да Ви поставя, 2 въпроса относно програма "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система :
а. Допустимо ли е участието на чуждестранен партньор, като гост на работен форум (конференция или кръгла маса), който да сподели опит на своята страна при подобна ситуация.
б. Докога могат да бъдат поставяни въпроси, има ли някакво ограничение във времето. Пример: седмица или две преди посладната дата за предаването или изпращането на проекта?!
Благодаря Ви, предварително.
Поздрави!
Димитър Асенов

05.11

а. Операцията не поставя ограничения при избора на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.
б. Сроковете за въпроси и отговори са посочени в раздел 3.2.4 "Допълнителна информация" на стр. 28 от Насоките за кандидатстване.

- - -

10. Уважаеми дами и господа,
Нашето НПО, съвместно с община Попово разработваме проект по обявената Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”. При попълване на формуляра и приложенията в нас възникнаха следните въпроси:
а. В бюджета на проекта Анекс Б1 в перо II Допустими разходи по правилата на ЕФРР е посочено, че размерът им е до 10% от Група А. Това включва ли и калкулираното ДДС?
б. В т. 3. План за действие от Формуляра за кандидатстване е посочено, че при възлагане на поръчка на външен изпълнител, тя трябва да бъде включена като „подготовка на дейността”. Ако обаче имаме две поръчки за услуги и те се възлагат в съответствие с разпоредбите на НВМОП и стойностите има са съответно за 14 000 лв. (без процедура) и 43 000 лв. (само с три оферти) задължително ли е да се описват в Подготовка на дейността?
Спорна работа
Мартина Илиева
Координатор Сдружение „Имка”

05.11

а. В приложение Б1 "Бюджет на проекта" ясно е записано, че общо допустимите разходи по група А включват пера от 1 до 8. Перо №8 описва невъзстановимия данък върху добавената стойност /за разделите от група А където е приложимо/. Група Б - допустими разходи по ЕФРР включва всички пера от 1 до 4, като Перо №4 описва невъзстановимия данък върху добавената стойност за разделите от група Б.

б.В посочения раздел задължително се описва подготовката на процедури за избор на външен изпълнител, независимо от вида на поръчката.

- - -

11. В екипа за изпълнение на проект BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система може ли да участват служители назначени по служебно правоотношение ?
(Елза Тодорова)

05.11

Насоките за кандидатстване не поставят условия относно формите на трудови правоотношения, с които членовете на екипа са ангажирани извън проектната дейност.

- - -

12. МОЛЯ ДА НИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ПАКЕТА ОТ ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.
С УВАЖЕНИЕ: Л.МАНИКАТОВА

05.11

Документите за кандидатстване са публикувани в електронен вид на страницата на МЗ: http://sf.mon.bg

- - -

13. Работим по проект по тази схема.Интересува ни можем ли като специфична цел да формулираме,активното участие на родителите в проекта като стъпка за постигане на основната ни цел-интегриране на децата от малцинствата чрез включване в извънкласни форми.Не сме наясно и се колебаем, защото знаем, че родителите не са в целевата група, а са индикатор.
([email protected])

06.11

Съгласно текста на стр. 17 от Насоките за кандидатстване, Операцията насърчава привличането на родителите в проектните дейности. Поставено е ограничение да не бъдат извършвани преки разходи, свързани с тяхното участие.

- - -

14. Разрешено ли е закупуването на български носии във връзка с осъществяване на една от дейностите по проектното предложение или това би се отнасяло само до ромски и турски такива.Костюмите биха били използвани при осъществяване на дейности № 4 и № 5 от Насоките за кандидатстване.
Благодаря предварително.
Весела Русева

06.11

В съответсвтие с хоризонталните принципи на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",не се допуска дискриминация въз основа на пол, раса,етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Извършените разходи следва да са обосновани от логиката на провежданите дейности.

- - -

15. Може ли активното участие на родителите в проекта да го посочим като специфична цел, при положение, че не са целева група? Работим по "Интеграция на .......етнич. малцинства..."Активното участие на родителите смятаме, че ще окаже морална и физическа подкрепа на децата и ще им помогне да преодолеят изключеността си.
([email protected])

10.11

Виж отговора на въпрос №13

- - -

16. Здравейте,
Пишем Ви от ПГТ "В. Друмев" град Стражица и ще кандидатстваме с проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос : 4 Подобряване на достъпа до образование и обучение.
Въпросът ни е: В "Насоки за кандидатстване" - II. Група Б- Допустими разходи по правилата на ЕФРР, т.2.3. Придобиване на транспортни средства - НЕ ПРИЛОЖИМО; Можем ли с проекта да кандидатсваме за придобиване на МПС, необходими за учебния процес /придобиване категория "В" и "С" по наредба №37 на МТ/, т.к. специалностите, които се изучават при нас са от направление "Транспорт" и за придобиване на училищен автобус, с който да осигурим транспорта на учениците от близките села, които са основно от малцинствен произход и в затруднено материално положение? Или въпросът ни се отнася към II. Група Б- Допустими разходи по правилата на ЕФРР, т.2.2 Придобиване на оборудване, машини и съоражения?
Очакваме отговорът Ви възможно най-скоро, за да можем да работим заедно!
С уважение: инж. Пламен Станчев и Весела Атанасова
PGT " Vasil Drumev" gr.Strajitza

10.11

Съгласно текста на т. 2.3 на стр. 24 от Насоките за кандидатстване, придобиването на транспортни средства не е допустимо по настоящата схема!

- - -

17. Имам въпрос във връзка с финансирането на проект "BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" Въпросът ми е:
- След сключване на договора с какви пари трябва да започнем изпълнението на дейностите по проекта със собствени или авансово приведени?
С уважение:
Г. Долапчиева

11.11

Съгласно условията на договора, бенефициентите имат право да поискат авансово до 20% от бюджета на проекта. Изборът на този вариант не е задължителен и зависи от финансовите ви възможности.

- - -

18. Допустим кандидат/ партньор ли са извънучилищните педагогически учреждения (напр. общински детски комплекс) по схеми BG051PO001- 4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" и BG051PO001-4.1.04 "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности"?
Данаил Павлов

21.10

Допустимите кандидати по цитираните схеми са описани в т. 3.1.2 "Специфични изисквания за допустимост на кандидата" от насоките за кандидатстване. Извънучилищните педагогически учреждения не са допустим кандидат.

- - -

19. Здравейте, имам следния въпрос във връзка с кандидатстване по BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.

а. Може ли община да кандидатства с проект, в който да бъдат заложени дейности, които ще се извършват в повече от едно училище и детска градина на територията на общината.
б. Може ли община да кандидатства с повече от един проект от името на различни детски градини и училища в общината. В нашата община ЦДГ не са на делегирани бюджети и са второстепенни разпоредители с бюджета. Може ли ЦДГ самостоятелно да кандидатства?
WESS

28.10

а. Насоките за кандидатстване по схемата не поставят ограничения относно броя на училищата/детските градини, в които ще се извършват дейностите.
б. Съгласно условията в т. 3.1.2 "Специфични изисквания за допустимост на кандидата" от Насоките за кандидатстване, детската градина може да подаде проектно предложение. На стр. 17 от цитираните Насоки в раздел "Брой предложения и безвъзмездни финансови помощи на кандидат" ясно е посочено, че в случая, когато от името на кандидата кандидатства звено по смисъла на чл. 5, ал. 2 и параграф 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121 от 31.05.2007, могат да бъдат подадени повече проектни предложения, но не повече от едно за звеното, което кандидатства. В случая, когато кандидатът представлява свои звена, той няма право да подава други проектни предложения освен тези на звената, представени чрез него.

Звена по чл. 5, ал. 2 от ПМС 121/31.05.2007 са звената по чл. 4, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията, по чл. 25, ал. 2, 3 и 4 от Закона за висшето образование и по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

- - -

20. Работим по проект за "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в
образователната система". Може ли проектът да бъде само за обучение на учители за работа в мултиетническа среда и с деца билингви, без да се включват дейности с ученици? /т.е.само по една от предложените дейности/
[email protected]

11.11

Съгласно текста на Насоките в т. 3.1.5 "Допустими проекти: проекти, за които може да се кандидатства", всеки проект включва най-малко три от изброените дейности, в това число дейност №8 (Осигуряване на информираност и публичност по проекта), която е със задължителен характер.

Освен задължителния минимум, при планиране на дейностите, кандидатът следва да вземе под внимание и конкретните цели на настоящата схема, отразени най-точно в наименованието на операцията "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система".

- - -

21. Уважаеми госпожи/господа, Имам следните три въпроса по схема BG051PO001- 4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система":

а.Допустим партньор ли е кметство на село?
б.Може ли 1/един/ ученик да бъде включен в дейностите на различните целеви групи?

в.Подмяната на крайно остарялото училищно обзавеждане/ маси, столове, чинове/ допустим разход ли е?
Предварително благодаря!
[email protected]

12.11

а. Допустимите партньори са посочени в т. 3.1.3 "Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите" от Насоките за кандидатстване.
б. Допустимите целеви групи по настоящата схема са 1) Деца и ученици от етнически малцинствени групи; 2)Учители. Включването на техни представители в различни дейности следва да бъде в логическа връзка с характера на дейностите.
в. Допустимостта на разходите е описана в т. 3.1.6 "Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ" от Насоките за кандидатстване.

- - -

22. а.Моля обяснете дали ваканционните месеци се включват във времетраенето на проекта.
б.Според това, което прочетохме за край на проекта /31.10.2011 г./ значи ли че проектът обхваща две учебни години?

в.Разрешено ли е закупуването на МПС по проекта и каква ще бъде неговата съдба след приключването на проекта?
[email protected]

12.11

а. Изпълнението на дейностите по проекта може да започне след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ и следва да приключи в посочения в Насоките за кандидатстване срок. Продължителността на проекта не е свързана с периода на ваканциите.
б.В Насоките за кандидатстване е посочена ориентировъчна дата, към която проектните дейности следва да са приключили. Продължителността на вашия проект зависи от характера на дейностите, отразен в план-графика за тяхното изпълнение.
в.Вижте отговора на въпрос №16

- - -

23. Здравейте,
учител съм в ОУ"Св.св.Кирил и Методий", с. Бело поле, общ.Ружинци, обл.Видин. Искаме да изготвим проектно предложение по прект "Интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в системата на образователната система.

Въпросите към Вас са:
а.Какви са длъжностите, които бихме заели по проекта и къде са записани точната им формулировка? (напр.Ръководител, счетоводител, координатор, или персонал ангажиращ се с проекта);
б. Ръководител на проекта може ли да бъде Директорът на училището или не?

в. Ръководителят на проекта може ли да изпълнява и една от дейностите като лектор-
преподавател?

г. За партньор възможно ли е да бъде читалището на нашето село или не, което е регистрирано по нормативните докуманти на Р.България?
Благодаря Ви.
[email protected]

12.11

а. Броят на участниците в екипа по изпълнение на проекта и техните функции не са предмет на изрични указания от страна на Договарящия орган. В практиката са се утвърдили следните функции: ръководител, координатор/и, финансист, технически сътрудник и др., като тези примерни позиции не са задължаващи.
б. Няма ограничение директорът на училището да участва в екипа по изпълнение на проекта.
в. Няма изричен текст, който да забранява ръководителят на проекта да изпълнява и функцията на лектор. Договарящият орган не препоръчва избора на подобно решение, доколкото е възможно създаването на условия за конфликт на интереси.
г. Допустимите партньори са описани в т. 3.1.3 "Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите" на стр. 14 от Насоките за кандидатстване.

- - -

24. Уважаеми господа, учител съм в основно училище, където 100% учениците са от турското етническо малцинство. Запознавайки се с целите на схемата BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система, смятам, че нашето училище би могло да кандидатства за европейско финансиране. Права ли съм или по-скоро настоящата схема е насочена към ромската общност? Благодаря. Даниела Митева, учител в ОУ-с. Бяла паланка, община Твърдица
[email protected]

12.11

В съответствие с хоризонталните принципи на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", не се допуска дискриминация въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация.

В раздел "Допустимост на целевите групи" на стр. 16 са описани "Деца и ученици от етнически малцинствени групи", без да се поставени други ограничения.

Предложените дейности следва да бъдат насочени към потребностите на целевата група и да бъдат ясно обосновани във формуляра за кандидатстване.

- - -

25. Моля Ви, да отговорите разходите за екипа за управление на проекта-в размер на 10%, трябва ли да са разбити по пера и заети лица и трябва ли да се представи за всеки CV и хонорара му по граждански договор. Благодаря предварително!
[email protected]

12.11

Всеки участник от екипа по изпълнение на проекта следва да представи автобиография по приложения в пакета от документи за кандидатстване образец. Хонорарите на участниците в екипа по управление на проекта трябва да бъдат посочени в приложение към бюджета и надлежно описани, съгласно изискването на бележка №3 от Приложение Б1. Граждански договор по проекта може да се сключи след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

- - -

26. При подготовката на проекта по схема "Интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система" възникна проблем с плануването на дейностите през м. юли и август, когато целевите групи /ученици и учители/ са във ваканция.
Въпроси:
а. Уместно ли е през първия и втория месец на проекта да се заложат дейности за оборудване и обзавеждане на помещение и методическо и технологично осигуряване на проекта?
б. В какъв срок ще бъдат възстановявани средствата, предварително изразходвани по дейностите?

в. При попълване на формуляра има ограничения в броя на думите при описанията. Кои думи се броят-назоваващите части на речта и служебните думи /съюзи, предлози, частици/ или само първите?
г. Каква е стойността, над която дадена стока се води за ДМА?
[email protected]

13.11

а.Обърнете внимание на допустимостта на дейностите в т. 3.1.5 от Насоките за кандидатстване. Закупуването на оборудване може да бъде допустим разход, свързан с изпълнението на дадена дейност. Нейното планиране във времето следва да е подчинено на общата логика на проекта.
б. В случай, че финансовият отчет на бенефициента бъде верифициран през месец "Х", средствата ще бъдат получени в средата на месец "Х+2". Сроковете са подробно описани в ДНФ №1/10.03.2009
в. Ограниченията в броя на думите при попълване на формулярите са ориентировъчни, не обсолютни.
г. Съгласно текста на стр. 21 от Насоките за кандидатстване в бюджетен раздел 2. "Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА" се включват разходи за закупуване на оборудване, представляващо дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството, независимо от стойността на актива и пряко произтичащи от дейностите по проекта.

- - -

27.  Уважаеми господа, учениците от моето училище са 100% турчета. Можем ли да кандидатстваме с проект по схема BG051PO001- 4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" или тя е предназначена предимно за ромското етническо малцинство?
14.11

Вижте отговора на въпрос №24

- - -

28. Какво се разбира под понятието "осигуряване" в първия булит на допустима дейност 1 - "осигуряване на учебно- технически средства..."? "Осигуряване" може да означава само закупуване и предоставяне, но може да означава също разработване, произвеждане (в най-общ смисъл) и предоставяне за целите на проекта.
[email protected]

14.11

Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не поставя допълнителни условия относно начина, по който ще бъдат осигурени "учебно техническите средства", при положение че се спазват правилата за допустимост на разходите, описани в Насоките за кандидатстване.

- - -

29. а.Съгласно т. 3.4.1. от Насоките за кандидатстване, когато кандидатът не е бюджетно предприятие, той трябва да представи: „Копие от съдебното решение за регистрация или Учредителния акт/документ за създаване”. Това копие следва ли да бъде заверено и ако следва, от кого и как?
б.Съгласно т. 3.4.1. от Насоките за кандидатстване,когато партньорът е висше училище или училище, той трябва да представи „разпечатка от съответния регистър на Министерство на образованието, младежта и науката”. Тази разпечатка следва ли да бъде заверена и ако следва, и от кого и как?
[email protected]

14.11

На етап "кандидатстване" не се изисква заверка на представените документи.

- - -

30. Относно разработване на проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG051PO001- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” на Община Севлиево, бих искала да попитам дали командировка в чужбина за обмяна на добри практики е допустима дейност по схемата.
[email protected]

16.11

По настоящата схема са допустими единствено дейности, които се изпълняват на територията на нашата страна - обърнете внимание на т.3.1.5, подраздел "териториален обхват" от Насоките за кандидатстване.

- - -

31. Относно целевите групи.
В насоките за кандидатстване като целева група са дадени: Деца и ученици от етнически малцинствени групи;
В каре Важно! пише за най-малко 30% деца и ученици от етнически малцинствени групи.
Въпрос:Означава ли това, че проектното предложение е за 100% ученици от малцинствените етнически групи или може да са минимум 30%?
[email protected]

16.11

Насоките за кандидатстване поставят единствено условие за минимален брой деца и ученици от малцинствени етнически групи, включени в проекта, без да дават горна граница за участието им.

- - -

32. Схемата за интеграция на деца от етническите малцинства, обявена от Вашата дирекция очевидно е насочена към решаване на образователните проблеми на деца от етническите малцинства у нас.Защо тогава, питам,има изискване минимум 30% от участниците в
проекта деца да са от етнически /малцинствен/ произход?Считам, че параметрите не са зададени правилно с оглед правилното разходване на средствата на МОНМ.Ако наистина се цели бразователната интеграция на тези деца- сиреч,от ромски и турски произход,то би трябвало да се слага граница на участниците от не-етнически произход, за да бъде ясно, че фокусът са именно ромските и турските деца!
По начинът, по който нещата са зададени в момента става ясно,че предтексът за кандидатстване на Директорите ще е "интеграцията на децата от етническите малцинства",но доколко изобщо средствата за образователна интеграция на тези деца ще бъдат разходвани именно за ромите и
турските деца...ще е въпрос на съвест!

С поздрав,
М.Светлинов- учител от ромски произход     Обърнете внимание!

16.11

Условията за кандидатстване не поставят ограничително условие за броя деца и ученици от етнически малцинствени групи, включени в проекта. Те казват, че такива трябва да бъдат "най-малко 30% от участниците" именно за да се гарантира, че помощта по линия на ЕСФ ще стигне до лица с идентифицирани потребности. "Минимум 30%" означава, че децата от етнически малцинствени групи могат да бъдат и повече, но не по-малко от 30%.

- - -


33. Здравейте!
Училището, в което работя, броят на учениците от етническите малцинства е около 85%. Имам следните въпроси: Можем ли да кандидатстваме по програмата като водеща организация при това съотношение? Максимум колко процента от учениците в целевата група може да бъдат от етнически малцинства и какъв е нейният минимален брой/на цялата целева група/?
[email protected]

17.11

Вижте отговора на въпрос №32

- - -

34. Имат ли право частните училища да кандидатстват по проекта "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"?
Предварително Ви благодаря!
[email protected]

17.11

Като допустим кандидат в т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване, са посочени училищата. Операцията не поставя допълнителни условия за техния статут.

- - -

35. Здравейте! Имам няколко въпроса, свързани с поканата за кандидатстване:BG051PO001- 4.1.03

Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система:
а. Дневни при командировка за какво разстояние (км) се отпускат?
б. Може ли член от административния екип на проекта да бъде платен лектор по някоя от дейностите?

в. Може ли едни и същи деца да участват в различни дейности?
г. Сумата 10% от общия бюджет, само за заплати на административния екип по управление на проекта ли е или се включват сумите за наети лектори?
д. Може ли Изпълнителният Директор на партньорската организация да бъде член на административния екип на проекта?
Славея Галевнова

17.11

а. Съгласно текста на чл. 19,от Наредбата за командировките в страната, дневни пари се изплащат на командирования, който изпълнява служебните си задължения в друго населено място, без да поставя допълнителни условия за разстоянията, на които то се намира.
б. Условията на схемата не забраняват изрично това решение, но Договарящият орган не препоръчва подобна практика, доколкото тя би могла да създаде условия за възникване на конфликт на интереси (възложител и изпълнител в едно и също лице).
в. Операцията не поставя ограничение децата и учениците да участват само в една от предложените дейности.
г. В разходите за организация и управление (Група В) се посочват възнагражденията на екипа по проекта. Моля прочетете внимателно текста на стр. 24 от Насоките за кандидатстване, където е описано какви са всички допустими разходи по група В.
д. Допустимо е.

- - -

36. Уважаеми колеги, нашето училище желае да кандидатства по проекта, свързан с интеграцията на децата от малцинствата. Учениците ни учат на две смени и не разполагаме с учебна стая за реализацията на проекта. Има едно помещение, което може да се използва за тази цел, но в него няма нищо.
а. Моят въпрос е следният:допустимо ли е да се вложат средства не само за освежаване на стаята, но и за обзавеждането й с 15 ученически чина, учебна дъска и компютри, необходими за допълнителна урочна дейност в свободното от учене време. Ако е допустимо - колко са средствата?
б. При реализация на извънучилищни дейности като екскурзии, лагери, издаване на сборник и други подобни трябва ли да се приложат оферти от фирми - изпълнители? Благодаря ви предварително и чакам отговор!
Павлинка Марева

18.11

а. По настоящата схема са допустими разходи по правилата на Европейския Фонд за регионално развитие. Такива могат да бъдат 1) Строително-ремонтни работи 2) Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА 3) Придобиване на дълготрайни нематериални активи - ДНА. Размерът им е ограничен до размер до 10 на сто от размера на разходите по група А на бюджета. Моля прочетете внимателно правилата за допустимост на разходите - т. 3.1.6 от Насоките за кандидатстване.
б.На етап кандидатстване не се изисква прилагането на оферти.

- - -

37. Здравейте,

По повод предстоящото кандитатстване на ФРКР "Нангле- 2000", Монтана по ОП - РЧР  по схема BG051PO001-4.1.03 искам да Ви задам няколко уточняващи въпроса:
а. Ако Общината е партньор по проекта необходимо ли е и приемните детски градини и училища също да са партньори.
б. Тъй като родителите не може да са целева група, възможни ли са разходи за провеждане на родителски срещи.

в. Има ли финансова зависимост между броя на бенефициентите, включени в проекта и сумата на безвъзмездната помощ, която можем да искаме.

Благодаря Ви предварително!

Поздрави,
Ташко Танов

18.11

а. Единственото условие, което схемата поставя е: "В случаите, когато кандидатът е община, организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (НПО) или висше
училище, той задължителнотрябва да има за партньор училище/а и/или детска градина/и."
Участието на партньорски организации не е свързано с допълнителни условия.
б. Обърнете внимание, че Насоките за кандидатстване изрично забраняват извършването на разходи свързани с участието на родителите.
в. Бюджетът на проекта не е обвързан с издръжка на лице от целевата група. Бюджетът и ефективността на разходите обаче са обект на оценка. Исканите средства трябва да са в логическа връзка с предложените дейности и ефектът, който ще се постигне чрез тях.

- - -

38. Здравейте!

Имаме следните въпроси по схемата за интеграция на деца и учениците от етническите малцинства в образователната система:
а. Откъде да намерим процентното съотношение на различните етноси в Ловешка област?
б. Къде и как трябва да се заяви обучението на учители за работа с деца от малцинствен произход?

Предварително Ви благодарим за отделеното внимание!
Розка Петкова

18.11

а.Въпросът с източниците на информация, които кандидатът ще ползва при изготвяне на проектното предложение не е от компетентността на Договарящия орган. Възможно решение в тази посока са данните на Националния статистически институт http://www.nsi.bg
както и стратегическите документи на община Ловеч (напр. Общински план за развитие и други)
б. Обучението на учители за работа в мултикултурна среда е допустима дейност и може да бъде описано във Вашето проектно предложение, но не подлежи на някакъв вид "заявка", различна от формуляра за кандидатстването.

- - -

39. Кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система на Община Севлиево.
Допостим разход ли е командировка в чужбина на целевата група (учители) с цел посещение на ромски център в побратимения ни град в Република Чехия и обмяна на добри практики.
[email protected]

18.11

Вижте отговора на въпрос №30

- - -

40. Може ли по "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" да се включи обучение на ученици за придобиване на професионална квалификация, което да се проведе от фирма, а не в рамките на училището, което кандидатства по проекта?
[email protected]

19.11

Обучението за придобиване на професионална квалификация не е допустима дейност. Моля обърнете внимание на допустимите дейности на страница 15 от Насоките за кандидатстване.

- - -

41. В насоките за кандидатстване  обзавеждане и оборудване се приема за недопустим разход, докато в раздел "Придобиване на дълготрайни материални активи" се допускат разходи за оборудване. Въпросът ми е биха ли могли да се планират дейности, по които ще бъдат реализирани разходи за закупуване на спортни съоръжения и съоръжения за игра на детската площадка в детска градина?
[email protected]

19.11

По настоящата схема са допустими по допълващ начин разходи по правилата на Европейския Фонд за регионално развитие. Такива могат да бъдат 1) Строително-ремонтни работи 2) Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА 3) Придобиване на дълготрайни нематериални активи - ДНА. Тези разходи са ограничени - до 10% от размера на разходите по група А на бюджета. Моля прочетете внимателно правилата за допустимост на разходите - т. 3.1.6 от Насоките за кандидатстване.

Разходите следва да са в логическа връзка с предложените дейности.

- - -

42. Уважаеми експерти,
Ние сме НПО, което разработва проекто-предложение по посочената схема за обучение на учители  с цел повишаване на компетенциите им за работа в мултикултурна среда. Имаме за партньор ВУЗ, който ще проведе обучението.

Въпросът ми е свързан с определяне на разходите за лектори, които ще проведат курса на обучение. Университета ни посочва определена такса за обучение на 1 учител, която е комплексна и не съдържа само разходи за хонорар и осигуровки. В бюджетния ред "Разходи за възнаграждения и осигуровки на обучители" да посочим цялата такса за обучение на 1 учител ли??? Благодаря
[email protected]

19.11

Таксата за извършване на обучение попада в раздел 4 от бюджетната таблица - раходи за външни услуги, подраздел 4.9 - Други външни услуги.

В този случай трябва да бъдат спазвани разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Постановление № 55 на МС ОТ 12.03.2007

- - -

43. При представяне на проектното предложение -" Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" бих желала да получа отговор на следния въпрос-

Необходимо ли е да се представят ценовите листи/ оферти на базата на които са направени
разчетите на бюджета за осъществяване на дейностите по проекта?
Благодаря предварително
Весела Русева

19.11

На етап кандидатстване не се изисква представяне на ценови оферти.

- - -

44. Здравейте,
Моля за отговор на следните въпроси

а. Има ли изисквания относно организацията/ите, които да извършат обучение и подготовка на учители и възпитатели за работа в мултикултурна среда (допълнителна квалификация)? Възможно ли е обучението да бъде проведено от физически лица, а не от организация? Необходимо ли е да се идентифицира на етап кандидатстване?
б. Има ли изисквания при разработване на планове/програми за провеждане на занятия с деца от етническите малцинства, те да бъдат одобрени от компетентен орган?
в. Съгласно насоките допустима дейност е „подобряване на вътрешната и външна среда в приемни градини и училища”. Ограничава ли се тази дейност само за т.н. приемни градини и училища? Възможно ли е да бъде осъществена в градини и училища с преобладаващо ромско присъствие? Има ли ясна дефиниция кои са приемни градини и училища и кои не са?
г. В случай, че бъдат наети външни за ВО и партньора физически лица за извършване на експертни дейности, свързани с крайните бенефициенти, има ли изискване по какво правоотношение да бъдат наети?
С уважение
Надя Ботева

19.11

а. Програмата не поставя ограничение при избор на обучител - НПО, висше училище или физическо лице. Що се отнася до документите, удостоверяващи проведеното обучение, трябва да имате предвид следното: В съответствие с разпоредбите на чл. 7 и чл. 43 от Закона за висшето образование в основните звена на висшите училища се провежда обучение за повишаване на квалификацията и в зависимост от неговата специфика на завършилите се издава свидетелство  за повишаване на квалификацията или удостоверение за допълнително обучение или специализация. Тези документи са в съответствие с Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища и се признават от държавата, когато учителите са повишили своята квалификация и кандидатстват за придобиване на нова или по-висока професионално-квалификационна степен по Наредба 5 за повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите.

Физически лица, които се занимават с повишаване квалификацията на специалисти с висше образование могат да провеждат различни форми на неформално обучение, но документите, с които ще се удостоверява това обучение няма да се признават от държавата. Новата система за квалификация на педагогическите специалисти предвижда разработването на система за валидиране на документи, издавани в рамките на неформалното образование, но на този етап в страната не съществува такава практика.

В този смисъл  обучение, проведено от физически лица няма да може да се легализира с
надлежните документи, които биха могли да послужат при кариерното развитие на учителите по смисъла на Наредба № 5 за повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите.

Начинът за провеждане обучението следва да бъде описан в проектното предложение.

б. В системата на средното образование учебни програми/планове по учебен предмет се изработват само от назначена работна група със заповед на министъра на образованието, младежта и науката и се одобряват от него.  промени в учебните планове с по-тесен обхват, засягащи дейността на учител и директор се съгласуват съответно с Директора на училището и РИО.

При осъществяване на обучение от преподаватели във висше училище, се разработва учебна програма по съответната дисциплина, включена като задължителна в учебния план за придобиване на допълнителна педагогическа квалификация. Т.н. „учебна програма” се приема от ФС на Педагогическия факултет и се удостоверява с протокол №......). Така тя става законна и може да се издаде документ за съответната квалификация.

в.Съгласно текста на стр. 15 от Насоките за кандидатстване подобряването на вътрешната и външната среда следва да се осъществява в приемните детски градини и училища.В случай, че проектът предвижда извеждане на деца от "сегрегирани" училища и преместването им в други, новото училище се обозначава с термина "приемно". Терминът е наложен от практиката.

г. Операцията не налага условия относно правоотношенията за привличане на експерти,физически лица.

- - -

45. Уважаеми господа, молим да ни отговорите на следните въпроси:
а.Програмата осигурява ли средства за карти за пътуване на застрашени от отпадане ученици над 16 год. за редовни учебни занятия?

б. Предвиждат ли се в програмата средства за възнаграждение на ръководители на групи /кръжоци/ , които са преподаватели в нашето училище?

в. Допуска ли програмата участие на едни и същи ученици в един кръжок и участие в екскурзия с учебна  цел?

г. Допуска ли програмата организиране на екскурзии в чужбина / примерно Турция/ с цел посещение на културно- исторически обекти и училища?
[email protected]

20.11

а. Съгласно текста на т. 3.1.6 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи) - разходите за билети и карти са допустими.

б. Съгласно текста на т. 3.1.6 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи) - допустими са разходи за възнаграждения на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности.

г. Проектните дейности могат да се извършват единствено на територията на Р България. Моля, обърнете внимание на подраздел "Териториален обхват/ Място на изпълнение" на стр. 15 от Насоките за кандидатстване

- - -

46. СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ "BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”"

ЗДРАВЕЙТЕ!
МНОГОУВАЖАЕМИ,

Желая да кандидатствам по тази схема и имам въпрос: допустимите дейности са три, като дейност №8 е задължителна

Въпросът ми е: Направа на септична яма може ли да влезе като дейност към дейност №1 подобряване на състоянието на сградния фонд

С УВАЖЕНИЕ:Б.ИВАНОВА
20.11

Съгласно текста на стр. 15 от Насоките за кандидатстване,  допустими са дейности, свързани с подобряване вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища. Разходите за строително-ремонтни работи не бива да надхвърлят 10% от разходите по група А от бюджета и трябва да бъдат ясно мотивирани в проектното предложение.

- - -

47. Здравейте,
В процеса на работа възникнаха следните въпроси:
а. Когато ще има обучения за учители какви са условията за лектори на обученията- задължително ли е те да са преподаватели във ВУЗ?
б. Ако е задължително следва ли ВУЗ-а да е партньор по проекта?
в. Възможно ли е за по добра координация на дейностите в екипа по проекта да бъдат включени лица работещи в отдел Образование към общината?

г. Възможно ли е когато община кандидатства, за целева група да бъдат посочени всички деца посещаващи няколко детски градини в общината, а за партньор да се запише само една, или е логично щом целевата група е от различни градини всички те да са включени като партьори по проекта?
[email protected]

21.11

а. Операцията не поставя ограничения при избора на обучители.
б. Партньорството с висше училище не е задължително.
в. Условията на схемата не ограничават участието на общински служители в екипа по управление.
г. В случаите, когато кандидатства община, тя задължително трябва да има за партньор училище или детска градина. Допустимо е в дейностите да бъдат включени и деца от училища/детски градини, които формално не са партньори по проекта.

- - -

48. В целевата група само деца от етническите малцинства ли трябва да участват или и такива с български произход? Напр. за група от 20 деца 6 да са роми, а останалите българчета.
Зоя Марковска

21.11

Вижте отговора на въпрос №32.

- - -

49. Здравейте!
Въпросите ми се отнасят за проектно предложение по схема "Интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства в образователната система".

а. Полага ли се възнаграждение на ръководителя на група по време на екскурзия или лагер и в коя точка на бюджета трябва да се запише?
б. С какъв срок на амортизация трябва да бъдат материалите за да се запишат в раздел А на бюджета? Например спортен екип, носии, учебна и художествена литература, длета за дърворезба и др. Някои от посочените могат бързо да станат негодни поради счупване скъсване ...

в. В таблицата на стр. 7 от формуляра за кандидатстване, ред 13 и 14 целевата група ли се описва или всички участници в дейностите по проекта? Ако е само целевата група, то къде във формуляра за кандидатстване да се отрази броя на всички участници?
+г. На стр. 34 от насоките за кандидатстване в таблицата за оценка на допустимост част 1 т.9 е записано: Спазено е изискването 30% от целевата група по проекта да бъдат деца и ученици от малцинствени етнически групи – съгласно информацията в раздел ІІ – Допустимост на проектното предложение от Формуляра за кандидатстване, не противоречи ли това на записаното там, че целева група са: "Допустимост на целевите групи:
Деца и ученици от етнически малцинствени групи;
Учители
ВАЖНО:
Най-малко 30% от участниците във всеки проект трябва да бъдат деца и ученици от етнически малцинствени групи, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност?"

д. Допустим разход ли е гориво за личен автомобил на член на екипа за доставка на закупени материали или др.?
е.Полагат ли се командировъчни на шофьора на училищния автобус при превозване на учениците за дейности по проекта?
ж.Учителите, които ще бъдат обучавани за работа в мултикултурна среда спадат ли към целевата група, тъй като те ще бъдат и експерти /ръководители на групи за извънкласна работа/ при други дейности? Полагат ли се командировъчни на тези учители за времето на обучени и ако да в бюджета в 2.1 на раздел А ли да се отразят?
Предварително благодаря!
Яна Петрова

22.11

а. Съгласно текста на т. 3.1.6 от Насоките за кандидатстване (Допустими разходи) - допустими са разходи за възнаграждения на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности. Тези разходи се описват в бюджетно перо 1.1. "Възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за експертни дейности,свързани с крайните бенефициенти."

б. Срокът на амортизация на метериалите не е свързан с допустимостта на разходите. По настоящата схема са допустими разходи за материали, консумативи и други материални активи без характер на оборудване и обзавеждане, независимо от тяхната стойност.

в. В посочените редове се прави разбивка само на целевата група. Общият брой на целевата група се посочва в ред 10 - "Общ брой на участниците от целевата група. На същия ред следва да бъдат посочени с отделен запис и родителите, които не са описани като целева група в Насоките за кандидатстване, но трябва да се отчитат като индикатор.

г. В посочения от Вас ред от таблицата с критерии за допустимост ще бъде извършена проверка дали е спазено условието 30% от всички участници в проекта да бъдат деца и ученици от етнически малцинствени групи, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност. Обстоятелството се доказва чрез анализ на потребностите на целевата група в раздел ІІІ, т. 1.3. от Формуляра за кандидатстване. Тук следва да посочите точните данни, които ще ориентират оценителите.

д. Разходите за гориво могат да бъдат допустими единствено когато са свързани с командировка и са осъществени по правилата на Наредбата за командировките в страната.

е. Допустимо е.

ж. Да, допустими са командировъчни за обучението на учителите. Те се отразяват в подперо 2.1 на раздел А от бюджета.

- - -

50. Здравейте колеги,
а.Решихме да използваме 2 целеви групи в нашия проект - учители и ученици. За да повишим компетенциите на учителите да работят с деца от етническите малцинства, предвиждаме учителите да преминат през интензивен курс. Позволено ли е да подсигурим обяд за учителите, по време на интензивното им обучение.

б.Разработваме проект, свързан с адаптацията на отпадналите от училище деца от етн.малцинства.  Предвиждаме занимания с тези деца.  Начин за мотивирането на тези деца да идват в училище, е да им подсигурим безплатно хранене в училищния стол. Допустимо ли е това като разход.

в.Бих искал да Ви попитам, необходимо ли е да има покана за набиране на оферти (3 броя), за извършване на дадена дейност, при сума над 10 000 лв., или друга сума.

Поздрави!
Димитър Асенов

22.11

а.Моля, обърнете внимание - съгласно текста в Насоките за кандидатстване на стр. 22, допустими са единствено разходи за храна и безалкохолни напитки при провеждане на групови мероприятия на деца и ученици.

б.Допустимо е осигуряването на храна и безалкохолни напитики само при организиране на групови мероприятия за деца и ученици (например - екскурзии, посещения на музеи и др.) Безплатното хранене в училищния стол не е допустима дейност по настоящата операция.

в.Изборът на изпълнител следва да се извършва по реда, описан на стр. 14, в т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване - "Изпълнители"

- - -

51. Училището ни има спечелен проект по Програма 1-"Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства" от конкурсна процедура 33.5-2009 на ЦОИДУЕМ през месец юни 2009година, но все още няма сключен договор и финансиране.
Може ли да сме кандидатстваща институция или партньор по схема BG05PO001-4.1.03-"Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" или не? Питането ми е във връзка с това дали не се явява двойно финансиране?Спечеленият проект беше със срок 1.09.2009-31.07.2010г. и краен отчет 31.08.2010,но все още не е стартирал.
С уважение:Н.Загорска-директор на ОУ"Отец Паисий"-с.Попинци,общ.Панагюрище,обл.Пазарджик  

22.11

Няма ограничение за участието на кандидати по настоящата схема в други тематично сходни програми. В приложение Д1 към пакета с документи кандидатът декларира, че дейностите в неговия проект не са финансирани по друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

- - -

52. Уважаеми дами и господа,

Община Девин като водеща организация разработва проект, в който се предвижда част от дейностите да се реализират в общински детски градини. Въпросът ни е, дали е задължително детските градини да бъдат партньори по проекта, тъй като точка 2.3. "Финансов капацитет"от апликационната форма се отнася за разпоредители с бюджетни кредити, а те не са такива.

С уважение,
Капка Бешева

23.11

В случаите, когато кандидатът е община, организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (НПО) или висше училище, той задължително трябва да има за партньор училище/а и/или детска градина/и.

- - -

53. Във връзка със схема BG051PO001- 4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"  имам следните въпроси;

а. Една от заложените ни дейности е Провеждане на информационна кампания за етническа толерантност в ЦДГ „Щастливо детство” и ЦДГ „Детска радост”, като в отделна дейност сме предвидили и дейности по информация и публичност. Дейността е в съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата схема (стр. 16  т.7 горе), като планираме да я възложим на външен изпълнител. Въпросът ми е в коя графа на бюджета трябва да се нанесе перо- 4.3. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност, перо  4.5. Разходи за конференции/семинари или на друго място?

б. Ако предвиждаме дейността да бъде възложена на външен изпълнител трябва ли да също да се прави Приложение с разбивки в съответствие с насоките?

Очаквам отговор в най-кратки срокове
Сдружение "МОО"

23.11

а. В перо 4.3 "Разходи за дейности, осигуряващи публичност" се посочват разходите, свързани с осигуряване на публичност по проекта. Дейността за насърчаване на етническа толерантност, която ще се възлага на външен изпълнител, може да бъде остойностена в перо 4.9 "Други външни услуги".

б.Препоръчително е всички планирани разходи да бъдат подробно описани в приложение.

- - -

54. Въпросът ми е има ли горен праг на разходите за едно дете от целевата група. Миналата година по ОП РЧР имаше - 246 лева.
Поздрави
[email protected]

24.11

Настоящата операция не определя издръжка за дете от целевата група. Съотношението между планирани разходи и прогнозни резултати следва да бъде обосновано. То е важен елемент в оценката на проектното предложение.

- - -

55. Здравейте, имам следните 3 въпроса относно бюджетна линия BG051PO001-4.1.03:

а) Допустима целева група ли са децата от ЦДГ в ранна детска възраст (3 - 6 години)?
б) Допустима дейност ли е обучение на НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ В ЦДГ (помощник-възпитатели), тъй като в Насоките за кандидатстване е записано само обучение на учители и възпитатели?

в) В началото на проекта предвиждаме обучение на учители от ЦДГ за работа с деца в мултикултурна среда. Впоследствие същите ще приложат наученото от курса чрез допълнителни занятия с  децата в ЦДГ. Допустим разход ли е възнаграждението им за тази дейност?
Предварително Ви благодаря!
[email protected]

24.11

а. Операцията не поставя изисквания относно възрастта на децата и учениците от детските градини и училищата.
б. Съгласно текста на стр. 15 от Насоките за кандидатстване, обученията по дейност №6 са насочени само към учителите и възпитателите.
в. Виж отговора на въпрос №45, т. б)

- - -

56. Разработваме проект за интеграция на етническите малцинства. Смятаме, че е важно да заложим обучение на учителите за работа в мултикултурна среда. Участвахме в информационна среща, на която ни обясниха, че такова имат право да провеждат само висши училища. Тъй като висше училище няма да бъде наш партньор по проекта, може ли обучението да бъде отразено в бюджета като външна услуга / вкл. възнаграждението на обучителите / ? В насоките не намерихме никъде информация по въпроса. Надяваме се на отговор. С уважение - учители от ОУ "Васил Левски" - с.Върбица, общ.Горна Оряховица, обл.Велико Търново.
24.11

Допустимо е обучението на учители да бъде планирано като външна услуга - бюджетно перо 4.9. "Други външни услуги"

- - -

57. Здравейте!
Във връзка с кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001 - 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система имаме следния въпрос:
В Насоките за кандидатстване на стр.16 в Допустимост на целевите групи е посочено: "деца и ученици от етнически малцинствени групи", допустимо ли е включването на българчета в целевите групи, тъй като провеждането на дейности с деца само от етнически малцинства ги поставя в ситуация на сегрегация и изключеност, което не кореспондира с целите на програмата.
[email protected]

24.11

Да, допустимо е.

- - -

58. Училището ни има спечелен проект по Програма1-Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства на конкурсна процедура33.5-2009 на ЦОИДУЕМ,но не е сключен договор и не е стартирал проекта.Може ли да сме кандидатстваща институция или партньор по схема BG051PO001-4.1.03-"Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" или ще се получи дублиращо финансиране?
[email protected]

24.11

Вижте отговора на въпрос №51

- - -

59. Уважаеми Колеги,
Община Севлиево кандидатства с проект по схема „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” имаме за партньор едно училище, може ли да се закупят ДМА за всички училища, в които ще се извършват дейности по проекта.
[email protected]

24.11

След приключване на проекта, ДМА трябва да останат собственост на училището, включено като партньор в проекта. Ако партньорите (училища или детски градини) са повече от един, разпределението на ДМА между тях след края на проекта следва да се разпише в договора за партньорство, който се представя на етап „сключване на договор”.

- - -

60. В насоките за кандидатстване на стр.22 във връзка с одит на проекта пише: " В случаите, когато бюджетно предприятие ползва услугите на вътрешен одитор, същите услуги не могат да бъдат заплащани от бюджета на договора за безвъзмездна финансова."
Не става ясно за всички вътрешни одитори в публичния сектор ли се отнася или за вътрешни одитори в самата бюджетна организация? Моля за уточнение по този въпрос.

24.11

Указанието се отнася до вътрешните одитори в самото бюджетно предприятие.

- - -

61. Здравейте! Имам няколко въпроса, свързани с поканата за кандидатстване:BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система:
а. Изискват се три хартиени екземпляра на проекта.Към всичките ли трябва да се приложи диск или само към оригинала?

б. Предвидено е по проекта изграждане на мултифункционално игрище в двора на училището с полагане на асфалт,акрилна настилка , колове, кошове футболни врати, ограда с вис.4м и др.Следва ли да се счита като инфраструктурен компонент и да се попълни Б-3, или да се счита за оборудване и да се попълни Б-4.

в. Ако се попълва Б-3, как следва да бъдат разпределени видовете дейности в таблиците? Пример:Полагането на асфалт/труда/ в таблица №1, а стойноста на асфалта/материала/ в табл. №2.

г. За всякакъв вид оборудване ли се попълва Б-4 , или само да ДМА.

д. Разпределението на разходите по реализиране на дейностите по проекта се описват в Д-6, но ако ръководителя на партньорската организация е член на екипа по управление къде се посочват неговите вънаграждения като такъв в Д-6 и в Б-1?

Благодаря Ви предварително!
Н. Мальова

24.11

а. Прилага се само един компакт диск.

б. Описаните стоки и услуги попадат в група Б на бюджета - допустими разходи по правилата на ЕФРР, перо 1 "Строително-ремонтни работи" (за ремонтната дейност) и Перо 2 "Придобиване на дълготрайни материални активи" (за стоките).Попълват се и двете посочени от Вас приложения, в зависимост дали описвате ремонтната дейност или стоките.

в.Да, описанието на Строително-монтажните работи следва да се направи по описания от Вас начин.

г. По смисъла на настоящата схема всяко оборудване попада в категорията на ДМА и за него се попълва съответното приложение.

д. Възнагражденията на всички членове на екипа по проекта се описват в Приложение Б1 - бюджет на проекта.

- - -

62. Във връзка с кандидатстване с проектно предложение за Интеграция на ученици от етническите малцинствени групи в образователната система бих желала да получа отговор на следните въпроси:

а. Закупуването на музикални инструменти- дайре, синтезатор, класическа китара, микрофон, стативи за рисуване и флипчарт в перо 3.1 т бюджета ли трябва да бъдат заложени, след като са свързани с изпълнение на проектните дейности.

б. При провеждане на екскурзии с участници от клубовете по интереси могат ли да се заложат сухи пакети с храна независимо, че не са от етническите малцинства.
Благодаря предварително!
Весела Русева

24.11

а. Посочените от Вас стоки попадат в група Б на бюджета - допустими разходи по правилата на ЕФРР, перо 2. "Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА".

б. Допустимо е.

- - -

63. Молим, да ни отговорите:

а. Като  училище искаме да кандидатстваме по програма ВС051 Р0001-4.1.003 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” и във връзка с това,  необходимо ли е да представим  лиценз от Агенцията за закрила на детето,като ползватели на специални услуги и регистрация от Агенцията за социално подпомагане?

б.Възможно ли е да представим проекта си с документ от Агенцията за закрила на детето, че сме в процедура на издаване на лиценз?

Благодаря!
Милка Кънева

25.11

а. и б. - Не е необходимо.

- - -

64. Нашето училище проявява интерес към програмата"Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" Имаме следните въпроси:
а/Ръководителите на отделните дейности трябва ли да бъдат експерти с необходимият документ за това?
б/Какъв е минималния брой ученици в една група?

Карлово,ПГ"Братя Евлогий и Христо Георгиеви"
Д.Видолова

25.11

а.Настоящата операция не поставя изрично изискване, но е препоръчително с оглед на желания ефект от изпълнение на дейностите.

б. Операцията не определя минимален брой на учениците в група.

- - -


65. Работим по проект "Интеграция на деца и ученици от етническите малцинства ..."
Предвиждаме СМР в имот и сгради, собственост на водещата организация. След като ремонта се извършва в собствена сграда необходимо ли е попълване на приложение Декларация Д-3.
[email protected]

26.11

Собственикът на имота, в който се извършват СМР, задължително попълва декларация Д-3.

- - -

66. Ние сме община. Подготвяме проект по схемата "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства". Регистрирани сме по чл.100, ал.1 от ЗДДДС. За нас ДДС възстановим или невъзстановим разход е и можем ли да го поискаме от Оперативната програма.
[email protected]

26.11

Допустимостта на разходите за ДДС по настоящата схема зависи от това дали в конкретния случай те могат да бъдат възстановени от НАП. В определени ситуации ДДС не е възстановимо дори за организации, които са регистрирани по ДДС. Кандидатът следва да има предвид, че третирането на ДДС по отделни казуси зависи от политиката на НАП и не е предмет на тълкувание от страна на ДО. Препоръчваме при планирането на конкретен разход да се потърси консултация с данъчен експерт.

- - -

67. а. Когато кандидатстващата организация е община, може ли да обхване в дейностите по проекта ученици от повече училища, а партньори да са само някои от тях, или е задължително включените ученици да са само от училища, посочени като партньори по проекта?

б. Необходимо ли е при представяне на проектното предложение към момента на кандидатстване да бъдат представени удостоверения от НАП на името на кандидата и на партньорите, доказващи обстоятелствата, декларирани в точка "г)" от Декларация Д-1 или такива се представят към момента на сключване на договор?
[email protected]

26.11

а. Допустимо е в проектните дейности да бъдат включвани представители на целевата група, които не са в партньорски организации.

б. Удостоверения от НАП се представят към момента на сключване на договор.

- - -

68. Здравейте! Имам няколко въпроса, свързани с поканата за кандидатстване:BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система:

а.Колко страници най-много следва да бъде логическата рамка и изтриват ли се въпросите в нея, поставени от Вас?

б. В кое приложение да бъдат описани подробно всички планувани разходи?

в. В полетата на формуляра, в които няма какво да се напише, празни ли се оставят или се пише "няма"?

г. Трябва ли комплекта от документи - оригиналът и двете копия - на всеки лист да е заверен от Партньора с подпис и печат?
д. Бележките за изготвяне на бюджета, които са под таблицата, трябва ли да бъдат изтрити, за да се положи подпис или той се поставя след тях?
Славея Галевнова

26.11

а. Текстовете с указания в полетата на логическата матрица не се изтриват. Няма ограничение за обема на документа.

б. Разходите се описват в приложение Б-1 "Бюджет на проекта", а към отделните пера е препоръчително да се прилагат допълнително описи в свободен формат.

в. В полетата от формуляра за кандидатстване, които не могат да бъдат попълнени за даден проект, може да се отбележи - "не е приложимо".

г. Няма такова изискване.

д.Не е допустимо изтриването на указанията към бюджетната таблица. Няма изискване за полагане на подпис на Приложение Б-1.

- - -

69. Уважаеми колеги,
Бихме искали да отправим въпрос във връзка със схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.
Ние сме представители на районна администрация в населено място с население над 300 000 души и съгласно Насоките на схемата сме допустим бенефициент.
В същото време имаме информация, че общинската администрация на населеното място също подготвя проект по схемата.
Допустимо ли е и двете институции – районна администрация и общинска администрация – да кандидатстват като водещи организации в два отделни проекта?
Благодарим Ви!
Йорданов

26.11

В проектната документация следва да бъде посочено ясно, че кандидатствате в качеството си на звено по смисъла на Закона за администрацията или по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България. В този случай общината има право да подаде по един проект от името на всяко свое звено, но няма да има право да внесе допълнително проектно предложение от юридическото лице на самата община.

- - -

70. Въпросът ми е относно дейност "Адаптация към учебния процес". Може ли Професионална гимназия да извърши обучение по професия и специалност, за която към момента на кандидатстване не извършва обучение, но отговаря на всички изисквания по ДОИ /чл.19 ал.2 от ЗПОО/?
Благодара Ви предварително!
С уважение: З.Атанасова

27.11

Терминът "Обучение по професия и специалност" не е идентичен с "Адаптиране към учебния процес на отпаднали и необхванати от училището ученици". Фокусът на настоящата схема е върху приобщаването на деца от етнически малцинствени групи към учебния процес, а не върху придобиването на професионална квалификация.

- - -

71. Имаме намерение да кандидатстваме по "Интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система.

Можем ли да включим в екипа по разработване на проекта хора и от кандидатстващата институция-Детска градина и от партньорите или само от кандидатстващата? Доколкото става ясно от насоките, те могат да са изпълнители на дейностите ,заложени в проекта .Така ли е ? Ако Общината е партньор ,трябва ли да се включи човек от Общината в екипа ?Колко души е оптималният брой?

Успешен ден и поздрави от :
Г.Ботова - Директор на ЦДГ"Бисер",с.Труд, Община Марица

27.11

Операцията не поставя ограничения при сформирането на екип по проекта. Не е препоръчително хора от екипа за управление на проекта да изпълняват други функции в рамките на проекта, доколкото е възможно създаването на условия за конфликт на интереси.

- - -

72. Уважаеми колеги,
искаме да закупим ДМА, за 9 детски градини в селата и 11 училища на територията на Община Севлиево, трябва ли всички те да са партньори по проекта на Община Севлиево, за да останат закупените ДМА след приключване на проекта за всички тях? На 16 стр. от Насоките за кандидатстване пише "Когато община участва в проект и реализира разходи, свързани с придобиване на ДМА, след приключване на проекта същите ДМА трябва да останат собственост за училището или детската градина, включени в проекта." Трябва ли да се разбира включени като партньори, включени не означава ли участници? Каква е разликата между думата "участници" и думата "партньори"?
С уважение
[email protected]

27.11

След приключване на проекта, ДМА трябва да останат собственост на училището, включено като партньор в проекта. Ако партньорите (училища или детски градини) са повече от един,
разпределението на ДМА между тях след края на проекта следва да се разпише в договора за партньорство, който се представя на етап „сключване на договор”. В този смисъл ДМА могат да се разпределят единствено между училища и детски градини със статут на партньори.

- - -

73. Здравейте! Имам следните въпроси, свързани с поканата за кандидатстване:BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система

а. Задължително ли е да се открие банкова сметка, която обслужва проекта, ако финансовата помощ е 105000 лв.? На името на кандидатстващия ли е или на номер на бюджетната линия?

б. Ако кандидатът е средно, защитено училище и обхваща деца от три села, допустимо ли е да се планира разход за външно оборудване ( детски кът в двора, баскетболен кош, футболни врати и пейки), както е позволено на приемно училище? Такова училище водили се и за приемно? Ако не е допустимо, горепосочените могат ли да се приемат за материални активи или са оборудване от стр. 21 на насоките?

в. В логическата рамка в графа трета на разходи по дейности, в разбивката на бюджета как трябва да се опишат? Единично по бройки и суми или обобщени по дейности само със суми?

г. На стр.16 от насоките пише, че ремонтни дейности се извършват само в помещенията. Може ли да се извършат и в двора на училището като кандидат?

д. Допустимо ли е да се планира обучение във ВУЗ за по-висока степен на образование ( бакалавър, магистър) с обща педагогическа специалност или само за специалност, обхващаща обучение в мултикултурна среда. Само разходите ли се планират за тази дейност или е нужна оферта от ВУЗ?

е. Допустимо ли е да се заложат в 4.6 разходи за застраховка на екипа и преподавателите?
[email protected]

27.11

а. За нуждите на проекта кандидатът следва да открие специална сметка, на която титуляр е съответната организация.

б. Приемни училища са тези, в които се обучават деца от етнически малцинствени групи, изведени от "сегрегираната" среда. Разходи по правилата на ЕФРР (закупуване на ДМА и извършване на строително-ремонтни работи) са допустими по правилата за допустимост на разходите, описани на стр. 23 и 24 от Насоките за кандидатстване.

в. Опишете ги обобщени по дейности със суми.

г. Допустимо е. Извършването на строително ремонтни работи следва да е добре обосновано и да се намира в ясна връзка с предложените дейности.

д. По настоящата схема е допустимо повишаване на квалификацията на учители и възпитатели за работа в мултикултурна среда. Придобиването на ОКС "бакалавър" и "магистър" по обща педагогика не се вписва в логиката на програмата.

е. В перо 4.6 се посочват разходите за застраховки на обучаемите.

В случай, че е наложително застраховане на членове на екипа по управление на проекта, тези разходи трябва да бъдат посочени в група В "Разходи за организация и управление".

В случай, че е наложително застраховане на учители, ангажирани с изпълнение на дейностите, разходът може да бъде посочен в бюджетно перо 4.9 - Други външни услуги

- - -

74. Във връзка с подготовка на проект по схема BG051PO001-4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" питаме:
Може ли да кандидатства общински Отдел "Образование", който е и второстепенен разпоредител и той смята ли се за общинско звено, тъй като според цитирания в друг отговор от Вас чл. 4 от Закона за администрацията като звено се посочва единствено Дирекция, но по местна структура Дирекциите не разполагат с необходимия човешки ресурс и не могат самостоятелно да разходват средства?
[email protected]

27.11

Звена по чл. 5, ал. 2 от ПМС 121/31.05.2007 са звената по чл. 4, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията, по чл. 25, ал. 2, 3 и 4 от Закона за висшето образование и по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

Чл. 4, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията посочва единствено дирекциите и главните дирекции. В този смисъл отделите в общинската администрация не могат да представят проектно предложение. Това може да направи дирекцията, в която се намира Вашият отдел. В случай, че отделът не е в състава на дирекция, проектът може да бъде подаден от общината.

- - -

75. Здравейте,
Във връзка с разработването на проекта ни за интеграцията на малцинствата в образователната система имам следните въпроси:

а. Ако дейността по проекта е на основата на клубове по интереси, може ли едно дете да участва в няколко клуба;

б. Изборът на тур-оператор за образователни екскурзии трябва ли да е осъществен на базата на обществена поръчка;

в. Ако се заложи в проекта поставяне на ламинат в стая, предназначена за клубна работа, трябва ли изборът на изпълнител също да подлежи на обществена поръчка?
Благодаря!
[email protected]

27.11

а. Допустимо е;

б. и в. Изборът на изпълнители ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се осъществява по реда на ЗОП, ПМС 55/12.03.2007г. и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

- - -

76. Искам да отправя следните въпроси свързани с програмата: "Интеграция на деца и ученици от етническите малчинства в образованието,,

а) Може ли в целевата група да се включват деца от филиали към ОДЗ, като тези деца са 100:% етнически турци

б) Могат ли да се извършат строителни дейности на територията на филиалите , които не са в същото населено място
Зоя Марковска

27.11

а. Операцията не налага ограничения, въз основа на пол, раса,етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация.

б.Допустимо е, при условие, че строително-ремонтните работи в съответния филиал са пряко свързани с изпълнението на проекта.

- - -

77. Здравейте!
Въпросите ми са по проектно предложение "BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”

а. Допустимо ли е закупуването на сценично облекло и спортни екипи, необходими за дейностите с учениците, да се считат за разходи за материални активи по група А, раздел 3?

б. Необходимо ли е в разходите по група Б да се залага непременно ремонт, или може да се използват само за ДМА?

в. На стр. 8 от формуляра за кандидатстване, в графа "Сума на исканата безвъзмездна помощ" само сумите от групи А и В ли се пишат или А+Б+В, а в графа "Кръстосано финансиране" само Б?
С уважение: Яна Петрова

29.11

а. Да допустимо е. Този разход следва да се опише в бюджетно перо 3 "Разходи за закупуване на материали, консумативи и други материални активи"

б. Не е необходимо - може да се заложи само закупуване на ДМА.

в. В графа "Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ" се записват всички разходи по групи А, Б и В. В графата "Кръстосано финансиране" се посочва само сумата по група Б "Допустими разходи по правилата на ЕФРР".

- - -

78. Здравейте,
относно проекта за Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система бих желал да попитам възможно ли е да кандидатстват Фондация (НПО) която е в частна полза.
Аспарух Вълчанов

30.11

По настоящата схема допустими кандидати са организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Регистрацията "в частна полза" не ограничава тяхното участие.

- - -

79. Уважаеми дами и господа имам два въпроса по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.

а. В указанията за попълване на проектната документация не е посочено началото на планиране на дейностите. От кой месец и година да планираме дейностите по проекта?

б. В указанията изрично е посочено, че не се изисква участие със собствени средства /съфинансиране/, в необходимите документи има обаче декларация В-2, в която трябва да се опишат собствените средства на кандидатстващата организация и партньорите, както и очакваните средства по схемата. От къде се получава това разминаване и необходими ли са собствени средства ?    
[email protected]

30.11

а. Дейностите се планират по брой месеци - месец 1, месец 2 и т.н., без да се посочва календарен месец. Изпълнението им може да започне от деня, в който влезе в сила договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

б. Цитираното приложение се попълва и представя само в случаите, когато кандидатът е решил да съфинансира проекта, без това да е задължително условие за кандидатстване.

- - -

80. Здравейте,
директор съм на ОДЗ"Незабравка" гр.Мизия. ДЗ е партньор в Общински проект за интеграция на деца и ученици от етнически произход. Едно от изискванията е да се преснима булстата на учебното заведение. Но ОДЗ"Незабравка"не е на делегиран бюджет и ползва булстата на общината.Това ще създаде ли проблем,след като не мога да изпълня това условие и какво ще ме посъветвате да направя.
Моля да ми отговорите бързо,за да се справя своевременно и да не изпуснем срока за кандидатстване.
С поздрав:Милка Тодорова

30.11

В този случай е допустимо да използвате булстата на общината.

- - -

81. а.В насоките за кандидатстване пише, че родители не могат да бъдат бенефициенти и съответно да бъдат предвиждани разходи за тях. В такъв случай могат ли да се залагат разходи за дейности, които са с родители, но бенефициентите са децата, например създаване на училищно настоятелство с участието на ромски родители на практика ще доведе до повишаване на посещаемостта на ромските деца, защото така родителите им ще са по-ангажирани.

б. Никъде в указанията за кандидатстване по схемата не е отбелязано, че под "обучение на учители" се има предвид само повишаване на квалификацията по силата на чл. 7 и чл. 43 от Закона за висшето образование каквато е интерпретацията в отговора на въпрос 44. Мисля, че има голяма нужда от обучение за работа с ромски родители, работа с ромска общност и култура и групови специфики на ромската общност по отношение на образованието, каквото обучение обаче никой университет, доколкото знам, не предлага. Такива обучения се организират само от НПО или физически лица. Предполагам, че такива обучения са абсолютно релевантни и допустими по схемата, но бих искала да получа категоричен отговор за това.
[email protected]  

30.11

а. По настоящата схема родителите не са целева група и не е допустимо да бъдат извършвани разходи, свързани с тяхното участие в проекта. Тяхното безвъзмездно включване в дейности, където целева група са децата, се насърчава.

б. Операцията не налага ограничения при избора на обучители и програми за квалификация на учителите. Отговорът на въпрос 44 съдържа пояснение единствено по отношение на документите, с които се удостоверява получената квалификация.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“