2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

I. Закупуването на учебници и учебни помагала, дидактически материали e е част от разходите от Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ, /т. З Разходи за закупуване на материали, консумативи и други материални активи необходими за изпълнение на дейностите по проекта  от бюджета на проекта/ или от някой друг ред на бюджета?
[email protected]

26.10

Да, тези разходи се описват в група А, т. 3: Разходи за закупуване на материали,консумативи и други материални активи необходими за изпълнение на дейностите по проекта, с изключение на недопустимите разходи по чл.10 , ал.1, т.3 от ПМС 180

- - -

II. Здравейте,
1. Директор съм на ОДЗ и искам да кандидатствам по проект на ОПРЧР приоритет 4,или да бъда партньор на Общината.Възможно ли е това при положение,че детското заведение и Общината са с един и същи булстат?
2. Желая да кандидатствам или да бъда партньор на Общината по ОПРЧР-BG 051PO001-4.1.05"Образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства".Детската градина не е регистрирана по БУЛСТАТ, а ползва булстата на Общината.Не сме на делегиран бюджет.

С поздрав:Милка Тодорова-директор на ОДЗ"Незабравка" гр.Мизия
10.11

Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване.

- - -

III. Във връзка с подготовка на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” имаме следните въпроси:
1. Трябва ли да се прилагат технически сецификации за рекламни материали и сувенири или е валидно само за ДМА?
2. Към всяка деност се изисква да се посочи отговорен експерт - това човек от екипа за управление ли трябва да бъде или експерти от Раздел 1 на Бюджета?
[email protected]

11.11

1. Формата за представяне на технически спецификации се представя само за оборудване
2. Възможни са и двата варианта.

- - -

IV. Уважаеми колеги, община Никопол възнамерява да кандидатства с проектно предложение по посочената по-горе схема. Дейностите по проекта обхващат деца и ученици от 2 училища и 4 детски градини и ще се изпълняват в базите на двете училища и две детски градини.Въпросът ми е следния: Всички ли детски градини трябва да бъдат партньори или само тези,в чиито бази ще се осъществяват дейностите.
[email protected]

11.11

Възможни са и двата варианта. Задължително е изискването общината да има поне едно училище или детска градина за партньор. Обърнете внимание на указанието в т. I.2.4 от Формуляра за кандидатстване: «Моля опишете какво налага включването на партньор/и при подготовката и изпълнението на проекта; защо и как точно този/тези партньори са избрани за участие в проект; с какво партньорът/ите ще допринесе/ат за по-доброто изпълнение на проекта, каква ще е принадената стойност от страна на партньора/ите при изпълнението на проекта.»

- - -

V. Здравейте,
Прочетох зададените дотук въпроси и отговорите им, но бих искала да задам и аз следните:
1)Ако детска градина не е на делегиран бюджет, не е второстепенен разпоредител би ли могла да кандидатства самостоятелно с проект - предвид това, че трябва да ползва банковата сметка на общината, която е със съответните титуляри извън екипа по проекта/проблем ли ще е това/?
2)Прочетохме, че е възможно 20% авансово финансиране, а следващите плащания от страна на УО ще се извършват след разплащането на вече извършени разходи /т.е. след представяне и на банково бордеро/ или извършения разход може и да не е платен, т.е. предвид първия ми въпрос -касае се за наличност и разполагаемост на собствени средства?
Предварително благодаря!
[email protected]

14.11

1. Съгл. т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване, детските градини могат да кандидатстват самостоятелно с проект. Обърнете внимание на ДДС 07/ 04.04.2008 г. и ДДС 08/ 04.04.2008 г.
2. Единственото плащане, което кандидата получава преди да е извършил реално разходи е авансовото в размер до 20% от бюджета на проекта. След него, всяко следващо плащане се извършва на принципа на възстановяване на вече реално платени от кандидата разходи, след като те бъдат верифицирани от Договарящия орган.

- - -

VI. Добър ден,
бихме искали да попитаме дали по Приоритетна ос 4, схема: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА е допустимо да кандидатстват читалища, регистрирани по Закона за читалищата.
В т.3.1.2 е упоменато, че "допустими кандидати са: организации с нестопанска цел, регистрирани съгласно действащото законодатество в Република България", но не е упоменато по-конкретно условие.  
[email protected]

15.11

Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване.

- - -


VII. Моят въпрос е: Как се доказва наличието на необходимия процент деца от етнически малцинства? Каква е формата?
[email protected]

16.11

Това обстоятелство се описва на декларативен принцип във Формуляра за кандидатстване, т. 4.4., в полето „Описание на участниците в проекта, които не са представители на целевата група)”

- - -

VIII.  Здравейте!
Запознахме се с Насоките за кандидатстване по схема "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" и имаме няколко въпроса:
1. Допустим кандидат ли е отдел "Образование" към община Силистра?
2.От кога да бъде планирано стартирането на проекта, ако представим проектното предложение до 09.01.2012 г.?
[email protected]

16.11

1. Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване.
2. Съгл. чл. 24, ал. (2) от ПМС 121/31.05.2007 г., „Оценката на проектните предложения се извършва в срок до 3 месеца от издаването на акта за определяне състава на оценителната комисия”.
Съгл. чл. 36, ал. (1) от ПМС 121/31.05.2007 г. В случаите, в които бенефициент и договарящ орган не са в рамките на една и съща администрация, в срок до 30 дни след влизането в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ договарящият орган изготвя най-малко в два екземпляра и предлага на бенефициентите по одобрените за финансиране проекти да подпишат договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

- - -

IX. Здравейте!
Обръщам се към Вас във връзка с кандидатстването за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос номер 4 на ОП "Развитие на човешките ресурси" -
BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Запитването ми е относно крайните срокове за подаване на предложения. Валидна ли е сесията, изтичаща на 09.01.2012г. или срокът е изместен напред във времето?
Благодаря Ви предварително!

С уважение,
Надежда Маркова,
Фондация Мечта

19.11

Календарният график на сесиите на Оценителна комисия за подбор и оценка на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на стр. 25 от Насоките е актуален. Първата сесия за оценка ще се проведе на 13.01.2012 г.

- - -

X.  Как ще се доказва етническата принадлежност на децата и учениците в случаите, когато те се самоопределят като българи?
[email protected]

19.11

Етническата принадлежност на децата и учениците, които ще бъдат включени в проекта се доказва от кандидатите декларативно, чрез описанието на целевата група и описанието на участниците в проекта, в т. IV. 4.4. от Формуляра за кандидатстване.

- - -

XI. Здравейте,
Във връзка с Формуляра за кандидатстване по BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” имам следните въпроси:
1.Къде във Формуляра се описва Резюме на проекта? Има раздел "IV. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" /макс.3 стр./, което включва:4.1. Цели  на проектното предложение,4.2. Съответствие на проектното  предложение на конкретните нужди и проблеми в конкретното място на изпълнение на проекта?,4.3. Принос на проектното предложение за реализиране на хоризонталните принципи на ОП РЧР,4.4. Описание на целевата група,Описание на участниците в проекта, които не са представители на целевата група.
По какъв начин и къде ще се обобщи цялата идея на проекта по такъв начин,или просто не се смята за необходимо такова обобщаване, каквото има по други международни и национални програми?
2. Сегрегирани учебни заведения /детски градини и у-ща/със 100% деца от етн.малцинства могат ли да кандидатстват по проекта и ако да- кои учебни заведения за извършване на "интеграционни дейности" ще се финансират приоритетно:смесени, или сегрегирани?
3.Закупуване на масички, столчета, които ще се ползват директно в дейностите по проекта могът ли да бъдат закупувани?

Благодаря ви предварително!
[email protected]

21.11

1. Резюмето на проекта се прави в таблицата под т. III от Формуляра за кандидатстване – «Допустимост на проектното предложение».
2. Дейности по схемата могат да изпълняват и учебни заведения със 100% деца от етнически малцинства, при условие, че тези дейности допринасят за изпълнение на целта формулирана на стр. 7 от насоките, а именно: „За успешната интеграция е необходимо децата и учениците от етническите малцинствени групи, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност да работят съвместно със своите съученици и връстници от интегрирали се етнически общности и от мнозинството от българското общество.”. В този смисъл няма допустими кандидати, чиито проекти ще се финансират с предимство, в зависимост от вида училища, включени в дейностите.
3. Да. Тези разходи следва да се заложат в т. 2.4 (Придобиване на стопански инвентар)от Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР от бюджетната таблица.

- - -

XII. Здравейте,
В нашето училище се обучават деца от различни етноси - около 60% са роми, около 30% са турци и около 10% са българи. Можем ли да кандидатстваме по схемата  за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.
[email protected]

21.11

Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване.

- - -

XIII.  Интересува ме дали по този проект може да се кандидатства за турско етническо малцинство, защото почти навсякъде в обясненията пишете за роми.
[email protected]

21.11

Целта на операцията, заложена и в заглавието, е образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, без допълнителни ограничения относно конкретни етнически групи.   

- - -

XIV. Когато кандидатстващата организация по точка 6 от дейностите в поканата / обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда/ е Център за обучение към НПО, може ли да има заложени ДМА, които да останат след проекта за центъра, с цел продължаващо обучение на целевите групи?
[email protected]

23.11

Съгласно текста в каре „Важно” на стр. 18 от Насоките: „Когато община, НПО или висше училище участват в проект и реализират разходи, свързани с придобиване на ДМА, след приключването на проекта същите ДМА трябва да останат собственост на училището/-ата и/или детската/-ите градина/-и, включени в проекта.”

- - -

XV. На стр. 15 от "Насоките" е подчертано като важно в точка 4 , че организации изпълняващи договори по схема BG051PO001-4.1.03 нямат право да участват по настоящата операция. Въпросът се отнася до Община Балчик, която изпълнява в момента проект по посочената схема в четири детски градини на територията на общината. Има ли право Общината да кандидатства с проект по новята схема за училищата??
[email protected]

23.11

Съгласно текста в каре „Важно” на стр. 15 от Насоките: „Организации, които са сключили договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, нямат право да участват като кандидати и партньори по настоящата операция.”

- - -

XVI. Здравейте,

Предвидена ли е възможност да бъде заплащан обяда на деца от целевата група в случаите, когато се провеждат индивидуални и групови занятия по български език за тези от тях, за които българският език не е майчин език?

Благодаря!
[email protected]

23.11

В частта „Допустими разходи” от Насоките не е предвидена такава възможност.

- - -

XVII. Здравейте!
Интересувам се дали проектните предложения по схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” могат да съдържат повече от една от дейностите, изброени в насоките за кандидатстване (Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и
училища, които ще бъдат пряко свързани с дейностите по проекта; Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски училища
(вкл. транспортирането им от ромските населени места/квартали/махали до училище); Адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес и др.).

Сърдечни поздрави,
Надежда Маркова,
Фондация Мечта

25.11

Да.

- - -

XVIII. Уважаеми госпожи и/или господа,

моля да ми отговорите на следните въпроси по повод участие с проект по схемa за безвъзмездна помощ към ОП Развитие на човешките ресурси BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”:
1) допустимо ли е член на ЮЛНЦ – бенефициент по друг проект по същата схема да участва в новоучредено ЮЛНЦ – кандидат по нов проект по същата схема?
2) допустимо ли е кандидатът по проект да е новоучредено ЮЛНЦ, във връзка с участието му в процедурата на подбор?

Благодаря предварително за отговорите.
[email protected]

25.11

1. Въпросът е неясен.
2. Да.

- - -

XIX. 1. По схемата "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" допустим разход ли са храна, нощувка и пътни при обучение на учители?
2. При обучение на родители допустим разход ли са храна, нощувка, материали и пътни?
[email protected]

28.11

В Насоките ясно е описано кои разходи са допустими и при кои случаи.

- - -

XX.  Добър ден,
по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” имаме следните въпроси:
1) Бихте ли обяснили как се отнасят Основните три примерни дейности на стр 6. /осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на процеса на интеграция на представители на малцинствени етнически групи чрез десегрегация на децата от училищата с преобладаващо ромско присъствие и интегразията им в т.нар. „приемни училища” и т.н./ към Допустимите видове дейности, описани на стр 17 от ръководството
2)Има ли разлика в думата ПРИЕМНИ, използвана в горната дейност и в дейност 1. Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища и т.н.? Ако за партньор е привлечена детска градина, в която учат само ромчета, тя счита ли се за приемна и допустимо ли е закупуването на ДМА?
3) Относно 4.3 Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност единствено са допустими изброените: потготовка и реализация на публикации, изготвяне на табели, брошури, стикери, листовки, така ли? Разработване на Уеб страница, ТВ и радио анонс не са допустими?
4) Какво се има предвид под работа с родители- това включва ли обучение?
5) Къде се  описват разходите от Група В екипа? В съответния екселски лист В1 от бюджета е посочено „За отчитане на разходите за организация и управление, следва да се попълват съответните приложения от Група А и Група Б.” Ако те се описват в А1.1, то тогава е допустимо да се опишат само 5 души общо обучители и персонал за организация и управление, тъй като не е допустимо добавяне на редове?
[email protected]

28.11

1. На стр. 6 от Насоките са посочени примерните дейности в съответната основна област на интервенция, в рамките на която се изпълнява операция 4.1.05. Допустимите дейности по конкретната схема са описани подробно на стр. 17 от Насоките.
2. Приемни са тези детски градини/ училища, в които се изпълняват дейности, допринасящи за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В този смисъл, дейности, които се извършват в детски градини/ училища, в които се обучават само деца и ученици от малцинствата не допринасят за постигане на общата цел на операцията. Закупуването на ДМА е допустим разход съгласно указанията на стр. 22 от Насоките.
3. В частта Допустими разходи от Насоките за кандидатстване няма предвидени такива разходи.
4. На този етап ДО няма право да тълкува допустимите дейности. Дейността е формулирана: «работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия”.
5. В група А се посочват разходи за трудови и други възнаграждения и други доходи на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности. Броят на заетите лица се определя от бенефициента, който преценява колко експерта са необходими за изпълнение на заложените дейности по проекта. Относно разходите за организация и управление се посочват разходи, които са изброени в Насоките, като допустими в група В. Тези разходи са до 10% от Група А + Група Б.

- - -

XXI. Здравейте, относно BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, искаме да попитаме и:
1)Как се изчисляват разходите за разработване на методика и къде се залагат те?
2) Ако методиката е софтуерен продукт допустим ли е разход за лицензионно право?
3)допустим ли е разход за интернет, който касае основните дейности по проекта, а не административни разходи, както и
4)софтуер може ли да се наема под наем, тъй като в бюджета е посочен наем на компютри и хардуер?
[email protected]  

29.11

1. Вижте допустимите видове дейности на стр. 14 от Насоките.
2. Не е допустим разход за лицензионно право.
3 и 4. В частта Допустими разходи от Насоките за кандидатстване няма предвиден такъв разход.

- - -

XXII.  Здравейте!
1) ако проектът предвижда ангажирането на повече от 5 обучители, в А 1.1 на всеки ред се посочва  всеки един обучител и съответните часове, или е възможно на един ред да бъде записано Обучители и да се посочи общият брой часове за всички обучители?
2) Допустимо ли е провеждане на пресконференция за отразяване старта и края на проекта? И ако да разходите се отразяват в раздел 4.5, или не?
[email protected]

30.11

1. В приложение А 1.1 се посочват всички лица поотделно.
2. Да, допустимо е в т. 4.5, като разходите трябва да са описани и обосновани във Формуляра за кандидатстване.

- - -

XXIII. Здравейте,
Има ли дейности, които задължително трябва да бъдат включени или не?

Благодаря
[email protected]

30.11

Със задължителен характер са единствено дейностите по информираност и публичност.

- - -

XXIV.  За дейност, предвидена по проекта-Клуб по готварство, допустимо ли е закупуване на ел.готварска печка, миксер и друго оборудване,свързано с предвидената дейност?Акое допустимо, като стопански инвертар ли се описват, т.2.4 от гр.Б-Допустими разходи
[email protected]

03.12

Да допустимо е. Обърнете внимание на стр. 21 и 22 от Насоките, където са описани подробно допустимите разходи за оборудване по проекта в Група Б.

- - -

XXV. Може ли Общински детски комплекс- Извънучилищно педагогическо учреждение в системата на образованието да бъде партньор на НПО, заедно с още 2 училища.
[email protected]

04.12

Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване.

- - -

XXVI. 1.Предвидено ли е финансиране на дейности с родителите - напр. транспорт до място за колективна дейност за целевата група, в която са включени или кафепауза?
2.В случай, че партньорите ще получават оборудване, материали, консумативи (с приемно-предавателен протокол) и възнаграждения, пряко свързани с изпълнението на основните дейности (срещу сключени граждански договори с водещата организация)необходимо ли е оформяне на бюджет за всяка партньорска организация?
[email protected]

05.12

1. Вижте допустимите дейности на стр. 14 и 15 от Насоките, както и допустимите разходи на стр. 17 до 23.
2. Изготвяне на отделен бюджет е необходимо само когато партньорската организация  ще извършва разходи по проекта.

- - -

XXVII. Здравейте,
Във връзка с подаване на проектно предложение по схемата ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, Бюджетна линия: BG051PO001-4.1.05, бих искала да Ви задам следния технически въпрос:

1. Необходимо ли е Декларация Д5 (относно получена безвъзмездна финансова помощ, по схеми BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” от 2007 г. , BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” от 2009 г. или други донорски програми) да бъде подадена и от партньорите или тя се подава само от водещата организация?

Благодаря предварително за отделеното време!
Поздрави,
Тина Сатиева

05.12

Както е указано на стр. 28 от Насоките, Декларация Д5 се подписва от лицата, които са овластени да представляват кандидата и всички партньори. Всички тези декларации се подават като приложение към предложението за проект.

- - -

XXVIII. Здравейте,
Възможно ли е едно и също лице да получава заплащане като извършващо организационна дейност по проекта и като обучител в някоя от дейностите?

Благодаря предварително!
[email protected]

05.12

Да.

- - -

XXIX. Здравейте!
Имам следните въпроси:
1.Трябва ли във формуляра за кандидатстване да се прилагат всички дейности на клубовете по интереси(цели,резултати, обстановка на провеждане, срок- според табличката 5.1.1 -стр.20)?
2.Какви лекторски часове се изплащат за една дейност?Ние ли трябва да ги определим според спецификата на дейността?Има ли ограничение? Къде, освен във финансовата част, се описва това?
Предварително Ви благодаря!
[email protected]

06.12

1. Таблицата в т. 5.1.1 от Формуляра се копира и попълва за всяка дейност от Вашето  проектно  предложение.
2. Вижте насоките за кандидатстване, раздел „Допустими разходи”, стр. 19, Група А, т. 1 Разходи за трудови и други възнаграждения и други доходи на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.
Разходите се описват в приложение Б-1 „Бюджет на проекта”.

- - -

XXX. Здравейте!
Възможно ли е по схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” дадено училище да кандидатства със собствено проектно предложение и същевременно да е партньор в друг проект по същата схема.
[email protected]

06.12

Да.

- - -

XXXI. Здравейте! Имам следните въпроси:
1. При организиране на екскурзии с децата и учениците разходите за организиран транспорт, закуска на участниците, застраховка, билети и входни такси за музеи и театрални постановки къде трябва да се посочат в бюджета?
2. При изнесено обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда РАЗХОДИТЕ за:  подизпълнител -педагогически ВУЗ; подизпълнител за организиран транспорт и комплексна хотелска услуга (храна, нощувка, зали за обучение) в раздел 4.5 "Разходи за обучения/конференции/семинари, приложение № А4.5 ли трябва да бъдат посочени?
3.Допустимо ли е посочване на разходи в раздел 4.9 "Други външни услуги" на бюджета, тъй като по това перо няма отворено приложение към бюджета? На стр. 21 в Насоките по този вид разход обяснението не е ясно
Очаквам Вашите отговори
С уважение - Юлия Йорданова
 
06.12

1. Моля, обърнете внимание на стр. 20 и 21 от Насоките, където подробно е описано, кои разходи са допустими по раздел 4. „Разходи за външни услуги”.
2.   Когато обучението е възложено на изпълнител, който не е партньор, разходът за това се отчита в перо 4.5 „Разходи за обучения/ конференции/ семинари”.
3. Бенефициентът  създава приложение към перо 4.9 „Други външни услуги” от бюджета, където  подробно описва необходимите разходи съобразени с допустимите дейности към тази точка.

- - -

XXXII. Здравейте!
Въпросите ми са следните:
1. Може ли дейности от т.4 на Насоките за кандидатстване да се възлагат на външни експерти/ примерно да се наеме професионален хореограф за танцова група/?
2. Допустими ли са разходи по ЕСФ/група А/ за ремонт и обзавеждане на кухня в ученическо общежитие/ шкафчета, мивка, готварска печка, посуда, прибори и др./за дейности, свързани с разучаване на традиционните кухни на етносите в България?
[email protected]

06.12

1. Вижте насоките за кандидатстване, раздел „Допустими разходи”, стр. 19, Група А, т. 1 Разходи за трудови и други възнаграждения и други доходи на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.
2. Разходи за ремонт, оборудване и обзавеждане не са допустими по ЕСФ /група А/. Моля, обърнете внимание на Насоките, където е описано, кои разходи са допустими по ЕСФ и кои по ЕФРР.

- - -

XXXII. Във връзка с кандидатстване по схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”:
1. Възможно ли е екипът за управление да бъде нает на граждански договор ако се състои от служители на кандидатстващата организация?
2. Възможно ли е лице, което е в отпуск по майчинство да бъде наето на граждански договор в екипа за управление?
[email protected]

06.12

1. Да, възможно е.
2. Не.

- - -

XXXIV. Здравейте,
Желая да получа отговор на следния въпрос по схема за BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”:
1. Съгласно Насоките за кандидатстване "когато Кандидатът е община и тя кандидатства с партньор/и, трябва задължително да представи и Решение на Общинския съвет за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество, с партньора за кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от
ЗМСМА." Искам да Ви попитам Споразумение за общинско сътрудничество представя ли се в случаите, когато партньори на общината са общинска детска градина и/или общинско училище?

Благодаря!
[email protected]

07.12

Да, представя се.

- - -

XXXV. Ако училището ни е било партньор по Договор BG051PO001-4.1.03-0237 може ли да участва като самостоятелен бенифициент по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.03/Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/.
В частност:
"Допустимите дейности следва да се изпълняват за първи път или да имат ДОПЪЛВАЩ И/ИЛИ НАДГРАЖДАЩ ЕФЕКТ спрямо финансирани до момента програми в областта на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства, финансирани от националния бюджет, бюджета на ЕС, проект „Социално включване”, финансиран от Световна банка и други донорски програми."
[email protected]

08.12

Да, може, в случай, че същото това училище не участва като страна по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по друг проект по схема BG051PO001-4.1.03. Ограничителното условие за участие се отнася само до организации, които са страна по договор за предоставяне на БФП по схема BG051PO001-4.1.03.

- - -

XXXVI. Здравейте!
По Бюджетна линия BG51PO001-4.1.05 кандидатстваме от името на Община.Необходимо ли е кандидата и партньорите да приложат Декларация Д6 при положение, че към момента на сключване на договора не се представят документи по т.3.4.2, I 1,2 3 и 4 и II 1, 2, 3 И 4
[email protected]

09.12

Да, необходимо е. Декларация Д-6 се представя задължително на етап кандидатстване. На етап договаряне, ако се установи, че дадена организация е бюджетно предприятие, тя няма да представя цитираните от Вас документи.

- - -

XXXVII. Имаме одобрен и  реализиран проект по Социално инвестиционен фонд през 2007 г. - изграждане на детска градина, имаме едноетажна изградена сграда /детска градина/.
Въпросът ми е: Може ли да кандидатстваме за надстрояване на втори етаж на детската градина?
При нас децата от етнически малцинствен произход са много и базата ни е недостатъчна за формирането на други групи.
[email protected]

09.12

Вижте допустимите видове дейности на стр. 14 и 15 от Насоките за кандидатстване.

- - -

XXXVIII. Здравейте!
Относно поканата по схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, искаме да попитаме:
1) Тъй като Декларация Д 3 се подава на етап кандидатстване, бихте ли ни казали, какво трябва да бъде вписано на този ред от декларацията: “Регистрационен номер на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ”?
2) Допустимо ли е добавяне на редове в приложенията на бюджета, като се започне от А 1.1 и се стигне до В1, и има ли някакво ограничение за бр. редове?

3) Има ли грешка в лист В1 на качения файл 03_Annex_B1_Budget.xls, тъй като е поставен само един ред, с червени букви?
4) Какво се разбира под “компютри и хардуер” и каква е разликата между тях?
5) Включват ли се периферните устройства /принтер, скенер и др./ към “компютри и хардуер”?
6) В Насоките за кандидатстване, в Раздел 3.1.5, I. Група А, стр. 20 е написано «2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по раздел 1 – тук следва да се посочат Разходите за командировки на лицата, получаващи възнаграждения по раздел 1 и ЛИЦАТА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА….»        В лист БюджетС-2_ОП от 03_Annex_B1_Budget.xls на ред 16 е написано: Разходи за командировки на целевата група - НЕ Е ПРИЛОЖИМО? За нас това е противоречие в два различни източника, бихте ли обяснили, ако са допустими разходи за командировки на целевата група, къде те се описват?
7) Допуска ли се директорите на детските градини, партньори по проекта, да бъдат ангажирани доброволно към управлението на проекта?
[email protected]

09.12

1. На този ред не се записва нищо на етап кандидатстване. Когато тази декларация се приложи на етап договаряне, тогава на този ред ще се попълни конкретния входящ номер на проектното предложение.
2. Допустимо е добавяне на редове само в приложенията към бюджета, като бенефициентът определя колко редове да добави, за да опише всички разходи необходими за осъществяване на заложените дейности.
3. Не, няма грешка. В това приложение на бюджета, кандидатът може свободно да създаде таблица с необходимия му брой и вид раздели за разходите по Група В - Разходи за организация и управление.
4. Хардуер се отнася до физически компоненти, които съставят една компютърна система. Има много различни видове хардуер, които могат да бъдат инсталирани вътре, и свързани отвън, на компютър.
5. Да, включват се периферни устройства.
6. В  т. 2.2. от Група А на бюджетната таблица не е приложимо да се залагат разходи за командироване на родители и на деца и ученици от етнически малцинствени групи. Ако е необходимо да бъдат командировани педагогически специалисти в детските градини и училищата (които също са допустима целева група), разходите за това следва да бъдат заложени в т. 2.1 – „Разходи за командировки на експертите свързани с основните дейности”.
7. Да.

- - -

XXXIX. При кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”,във връзка със стартиране на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от EC: Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес no ОП „Развитие на човешките ресурси",  в целевата група по първата схема има деца, които ще са в полуинтернатните групи при целодневна организация. Достатъчно ли е едни и същи деца да се включват в различни по вид дейности и в различно време, с цел недопускане на двойно финансиране на дейности по различните схеми?
[email protected]

10.12

Допустимите дейности по тези две схеми са различни и няма опасност от двойно финансиране ако в два отделни проекта по двете схеми бъдат включени едни и същи деца.

- - -

XL. Здравейте. Имам към Вас следните въпроси.
1. По проекта смятаме да организираме екскурзия на учениците. Къде в бюджета следва тя да се заложи като разход. За реализацията на тази екскурзия ще се ползва подизпълнител. В перо 4.9 на бюджета на ред Други външни услуги няма посочено приложение и в насоките не се разбира ако са приложими други външни услуги къде следва те да се заложат като стойности.
2. Няма таблица за административните разходи. Следва ли ние да си я направим или да напишем общата сума в общия бюджет на проекта.
3. При положение че предвиждаме отпечатване на наръчник за обучение на учениците, къде следва да го опишем като разход в бюджета.
Благодаря предварително за отговорите.
[email protected]

11.12

1. Провеждането на екскурзия, когато е възложена на изпълнител, се отчита в перо 4.9 „Други външни услуги”.  Бенефициентът  създава приложение към т. 4.9 от бюджета, където подробно описва необходимите разходи.
2. В приложение В1 от бюджетната таблица кандидатът може свободно да създаде таблица с необходимия му брой и вид раздели за разходите по Група В - Разходи за организация и управление.
3. Когато е възложено на изпълнител, отпечатването на наръчник се отчита в перо 4.9 „Други външни услуги”.  Бенефициентът  създава приложение към т. 4.9 от бюджета, където подробно описва необходимите разходи.

- - -

XLI. Допустима дейност ли е:
1.Организирането на екскурзия на целева група-ученици извън населеното място?
2.Обучение на учители извън населеното място?
3. В кое перо на бюджета се отразяват?
Насоките не дават яснота по въпросите. Благодаря!
[email protected]

11.12

1 и 2. Вижте допустимите видове дейности на стр. 14 и 15 от Насоките за кандидатстване. Дейностите по тази схема могат да се изпълняват на територията на Република България.
3.  Когато обучението е възложено на подизпълнител, то се отчита в перо 4.5 „Разходи за обучения/конференции/семинари”, а провеждането на екскурзия, когато е възложена на подизпълнител, се отчита в перо 4.9 „Други външни услуги”.  Бенефициентът  създава приложение към т. 4.9 от бюджета, където подробно описва необходимите разходи.

- - -

XLII. Здравейте!
Въпросът ми е дали всяко едно проектно предложение трябва да покрива индикаторите за изпълнение (2 500 деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система;600 родители, участващи в дейности за интеграция на деца и ученици от етнически малцинствени групи в образователната система) и индикаторите за резултат (1 000 деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система;300 обучени педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда).
Благодаря предварително!
[email protected]

11.12

Не, не трябва. Това са индикатори за изпълнение и за резултат на цялата схема и целта е те да се акумулират сумарно от изпълнението на всички одобрени за финансиране проекти.

- - -

XLIII. Работим по BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” Имаме следните въпроси:
1. От кой месец  е удачно да започнат дейностите по проекта?
2. Кога се очаква да бъде подписан договор?
3. Задължително ли е първият месец след подписването на договора да съвпадне с първият месец от дейностите по проекта
[email protected]

12.12

Дейностите по проекта следва да стартират след подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от двете страни. Вижте сроковете за оценка и договаряне съгласно чл. 18, чл. 24 ал. (2), чл. 27, чл. 29 ал. (2) и чл. 36 ал. (1) от ПМС № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз. Вижте специалните и общите условия на примерния договор, който е част от пакета за кандидатстване, публикуван на интернет страницата на ГД СФМОП.

- - -

XLIV. Във връзка с подготовка на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” имаме следните въпроси:
1. Предвидена дейност по нашето проектно предложение за провеждане на допълнителни занятия с децата от етническите малцинства и при положение, че сме Община с партньор училища, необходимо ли е за експертите, които ще провеждат тази дейност да се прилагат техни автобиографии на етап кандидатстване с оглед на факта, че същите са учители на трудови правоотношения в училищата-партньори.Същия въпрос възниква относно прилагането на автобиографии за наемане на лектори/ обучители на учителите на деца от етническите малцинства с цел повишаване на педагогическата им квалификация.
2. Има ли минимални изисквания относно заемането на длъжности в ръководния екип по проекта, например висше образование- бакалавър/ магистър, релевантен опит и др.?

3. Допустимо ли е правенето на разходи за деца и родители от етническите малцинства, които не са ученици или родители на ученици в училищата партньори на Общината, но са включени в проектните дейности?
4. Допустимо ли е закупуването на транспортни карти на децата от целевата група?
5. Разходите за лица, които не са представители на етнически малцинства, но са включени в дейности по проекта предвид интеграционния му характер допустим разход ли са?
6. Посочените индикаторите за изпълнение и резултат посочени на стр. 16 от насоките за кандидатстване отразяват търсените резултати на схемата или на всяко проектно предложение поотделно?
7. Необходимо ли е в решението на общински съвет да бъде вписана сумата за която се кандидатства по настоящата схема или е достатъчно да фигурира само решение за участие на Общината и партньорство с училища?
[email protected]

12.12

1. Съгласно указанията на стр. 9 от Формуляра за кандидатстване автобиографии следва да бъдат приложение за членовете на екипа за организация и управление на проекта. В случай, че се предвижда в екипа за организация и управление да бъдат ангажирани и експерти, които са ангажирани с изпълнение на специфични дейности (напр. юрист, експерт тръжни процедури, експерт обучения и др.) техните позиции също се описват в таблица и се прилагат автобиографии.
2. Не, няма минимални изисквания, но информацията съдържаща се в подадените на етап кандидатстване автобиографии, е обект на оценка, при оценяване на Финансов, технически и административен капацитет на кандидата, т. 1.2 «Има ли предложеният екип достатъчно опит в организация, управление и изпълнение на проекти?» (Критерии за оценка на качеството, стр. 31 от Насоките за кандидатстване).».
3. Допустими са разходи за допустими дейности, насочени към лица, които са представители на допустимите целеви групи, независимо дали те са от организации партньори или не.
4 Закупуване на карти за градски транспорт не е допустим разход. Не може да се докаже, че се използват единствено за целите на проекта.
5. Да.
6. Това са индикатори за изпълнение и за резултат на цялата схема и целта е те да се акумулират сумарно от изпълнението на всички одобрени за финансиране проекти.
7. Не, не е необходимо.

- - -

XLV. Моля да ми отговорите на следните
ВЪПРОСИ:
1.Може ли членовете на екипа, включително и ръководител, да се обучават в дейност „Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда„?
2.Ако това обучение е изнесено - извън училище, разходите за обучение на екипа от кое перо на бюджета ще бъдат: като преки разходи  от група А , или като непреки разходи за административния екип?
3.Разходите за възнаграждения на ръководителите-учителите на отделните клубове в бюджета в приложение А 1.1. ли трябва да се нанесат и ако е така можем ли да добавяме редове, тъй като предвиждаме повече от 5 ръководителя;
4.Допустими ли са разходи за входна такса в музей  освен за децата и за родители във връзка с работа с родители.

Благодаря
[email protected]

12.12

1. Да.
2. Разходите за екипа са допустими единствено в раздел В от бюджета.
3. Разходите в точка 1.1. се нанасят като обща сума в бюджетната таблица, а се описват подробно, включително и чрез добавяне на редове в Приложение А 1.1.
4. Родителите на децата и учениците от етнически малцинствени групи са допустима целева група и разходите за тях също са допустими.

- - -

XLVI. Здравейте!
Във връзка с подготовката на проект по настоящата схема имам следния въпрос: Ако училището е изпълнявало проект по схема BG051PO001-4.2-03 "Да направим училището привлекателно за младите хора", необходимо ли е това да бъде посочено в декларация/приложение Д5/.
[email protected]

13.12

Да, в точка „Други донорски програми”.

- - -

XLVII. Здравейте,
Възможно ли е директор на училище/детска градина да бъде Ръководител (на граждански договор и да получава възнаграждение по проекта) на дейностите в съответното училище или детска градина?
[email protected]

13.12

Да, възможно е.

- - -

XLVIII. Бюджета на ПГССТ "Алеко Константинов" гр.Банско е на минус 16 000лв. Възможно ли е при тези условия да кандидатстваме по проекта?
[email protected]

13.12

За да кандидатства по проект, даден бенефициент следва да разполага с оборотни средства.

- - -

XLIX. Здравейте!
Искаме да попитаме:
1) Когато партньорски организации са ЦДГ, какви документи следва да представят към момента на кандидатстване, съгласно описаното на стр. 34–
- декларация Д6 се  прилага, както и
- Декларация в свободна форма /може би/, с посочен ЕИК на общината /в случая на община Благоевград/;
- Копие от финансов отчет и оборотна ведомост за 2010 и 2009 не се прилага, нали така, тъй като те не са самостоятелни юридически лица и нямат самостоятелни финансови отчети и оборотна ведомост?
2) Тъй като в Насоките не е дефиниран терминът “приемни” детски градини. Бихме искали да попитаме, програмата толерира само тази дефиниция: “извеждане на деца от "сегрегирани" детски градини и преместването им в други, като новата детска градина се обозначава с термина "приемна"?

3) Автоматично ли се приема, че всяка детска градина, в която не се обучават ромчета, е “приемна” ?
4) Ако това не се определя автоматично, то това означава ли, че включената детска градина в проекта, трябва да извърши официален прием на ромчета, за да бъде счетена за “приемна”?
5) Обратната дефиниция, приемна да бъде сегрегирана детска градина, която цели привличането и записване на българчета, възможна ли е?
6) На базата на кой официален документ се базира избраната дефиниция за “приемна” детска градина/ училище?
7) Ако проекта предвижда закупуване на  учебно технически средства и има привлечени партньори 2 детски градини, едната сегрегирана, а в другата има 30 ромчета, то според дефинираната дейност 1, учебно-техническите средства трябва да останат собственост само на приемната детска градина, и не могат да останат собственост на сегрегираната детска градина след приключване на проекта, така ли?
8) Необходимо ли е подпис и печат върху апликационната форма и бюджета от кандидата?
9) В раздел IV ОПИСАНИЕ на Проектното предложение, точка 8 Очаквани източници на финансиране, попълва ли се нещо в поставеното поле отдолу или не?
[email protected]

13.12

1. Партньорите, когато са детски градини, следва да представят следните подкрепящи документи на етап кандидатстване:
- Декларация, че в случай на одобрение на предложението за проект партньорът ще представи , описаните в раздел 3.4.2, т. 1, 2 и 3   документи на етап договаряне
- Копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверено “Вярно с оригинала”. В случай, че партньорът/ите е регистриран по Закона за Търговския регистър, той следва да представи декларация в свободна форма с посочен ЕИК - оригинал;
Ако детската градина е бюджетно предприятие, тя не представя копие от финансов отчет и оборотна ведомост за 2010 и 2009 финансови
2, 3, 4, 5 и 6 Приемни са тези детски градини/ училища, в които се изпълняват дейности, допринасящи за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В този смисъл, дейности, които се извършват в детски градини/ училища, в които се обучават само деца и ученици от малцинствата не допринасят за постигане на общата цел на операцията.
7 След приключване на проекта учебно техническите средства остават при партньорите – училища или детски градини. В Насоките няма изрично упоменато ограничение за вида на училището или детската градина – партньор.
8. Не.
9. Не. Попълва се само Приложение Б-2

- - -

L. Здравейте!
Представлявам основно училище с 200 ученици, в което няма подготвителна група. При подготовката на проектното предложение предвиждаме през лятото обучение на деца, подлежащи за постъпване в І клас, които не са посещавали детската градина и не владеят български език.
Въпрос: Допустимо ли е освен педагогическите специалисти, които ще работят с тях, да бъде назначено лице от ромския етнос в помощ на учителите при вербалната комуникация с децата и като помощен персонал? (Аналогично на лелята в детската градина)
Предварително Ви благодаря!
[email protected]

13.12

Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите дейности са описани на стр. 14 и 15 в Насоките за кандидатстване.

- - -

LI. Здравейте,
тъй като една от дейностите в насоки за кандидатстване е „Подобряване на вътрешната среда в училище” -може ли да планираме обзавеждане на три класни стаи с интерактивни дъски,мултимедия,компютри интерактивен компютърен кабинет,без да се съобразяваме с допустимите разходи по правилата на ЕФРР
[email protected]

14.12

Разходите, които е допустимо да планирате за тази дейност са допустими по правилата на ЕФРР и следва да са максимум до 10 % от разходите по Група А.

- - -

LII. 1) Какво се има предвид допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас в контекста на така формулираната дейност 3 "адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес"? Т.е. допълнителната подготовка трябва да е за деца от етническите малцинства, които не посещават детска градина, така ли?
2) Каква е разликата между посочената допълнителна подготовка в дейност 3 и в дейност 5? Може би, дейност 5 се отнася за допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства, които посещават детска градина?

3) Какво означава допълнителна подготовка в детските градини?
4) Т.е. тази подготовка трябва да бъде извършена извън редовното посещение на децата в детската градина? Или може да бъде включено по време на редовното посещение на детската градина? И как допълнителната подготовка се отнася спрямо учебния план в детските градини?
5) Какви разходи могат да се залагат в приложение А 4.5? наем на зала за пресконференция, информационни материали за участниците в пресконференцията – тези разходи се предвиждат в 4.5 ли? Предвиждат ли се разходи за кафе пауза за участниците в пресконференция и ако да в 4.5 ли се залагат ?
6) Ако проекта предвижда закупуване на учебно технически средства и образователен софтуер, тъй като това, съответно, ще бъде новост за преподавателите, то предвижда ли се по схемата обучение на педагогическия и помощния персонал в детските градини  за работа с доставеното оборудване и софтуер? И ако да къде се залагат разходите?
[email protected]

14.12

1. Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите дейности са описани подробно на стр. 14 и 15 в Насоките за кандидатстване. Допустима целева група могат да бъдат деца и ученици от етнически малцинствени групи (включително деца в ранна детска възраст (3-6 години).
2. При дейност 3 се предвижда работа с деца, които посещават детска градина. При дейност 5 се допуска работа с деца, които не посещават детска градина, с цел подготовка за включване в образователния процес.
3. Вижте дейност 3.
4. Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите дейности са описани подробнона стр. 14 и 15 в Насоките за кандидатстване.
5 В раздел 4.5 от бюджета съгласно Насоките за кандидатстване.
6. Вижте допустима дейност 6. . Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите дейности и разходи са описани подробно в Насоките за кандидатстване.

- - -

LIII. Здравейте, относно BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, имам следният въпрос: Програмата дава възможност за оборудване до 10% от гр.А при доказани дейности, но как да се запишат в Приложение Б1, в група Б4-пише оборудване НЕ Е ПРИЛОЖИМО.Благодаря!
[email protected]

14.12

Съгласно указаното на стр. 22 от Насоките за кандидатстване, разходи за придобиване на оборудване, машини и съоръжения не са приложими.

- - -

LIV. Здравейте!
Моля Ви да ми отговорите на следните въпроси!
В една от дейности е предвидено пресъздаване на обичаи и обреди от етническите малцинства.
1.Изработването на костюми,възможно ли е да се опише в т.3.1.-материали.Те несе смятат за ДМА.
2.Възможно ли е в бюджета да се предвидят средства и къде да бъдат описани за сандвичи и напитки на целевата група,когато са в групови обучения и изяви?

3.Предвиждат се участия на целевата група на международни и национални фестивали и конкурси.Освен,че се полагат транспортни разходи на целевата група,които се описват в 2.2.от бюджета,нощувката и хранодена в кое перо се описва.
4.Застраховки при пътуване на целевата група възможни ли са?
5.Застраховки на ДМА възможни ли са?
6.При организирането на фестивал в кое перо да опиша наградния фонд?
[email protected]

15.12

1. Изработване на костюми е допустимо в услуги, а не в материали.
2. Когато целевата група има обучения и се предвиждат разходи за храна по време на обучението, тези разходи се допускат само като външна услуга.
3. Подобни дейности са допустими само на територията на Република България. Нощувката и хранодена се залагат  в точка 4.9  от бюджета, като външна услуга.
4. Да.
5. Не.
6. Допустими са единствено разходи за материални награди, заложени в раздел 3 от бюджета.

- - -

LV.  Здравейте!
Работим по BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.
1. Искаме да закупим български народни носии, необходими за дейностите на единия от клубовете ни. Как да бъдат заведени в бюджета: като ДМА или просто описани в отделно перо.
2.Колко трябва да заложим като заплащане възнаграждението на екипа по проекта- както е зададено в насоките по 12 лв за астрономически час.
[email protected]

16.12

1. Закупуването на носии, следва да бъде обосновано като необходима дейност във Формуляра за кандидатстване и заложено в раздел 3 „Материали”. Носиите не се завеждат счетоводно като ДМА.

2. Планирането на разходите за организация и управление следва да бъде съобразено с Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР – Приложение М към Насоките.

- - -

LVI. В част 5.1.1 на формуляра за кандидатстване, в описанието на всяка дейност се изисква посочване на "Експерти, които са ангажирани с изпълнението на дейността (ако е приложимо) – посочете името/ната и приложете автобиография/и". Ако дейността е "Занимания в клубове по интереси", при която е предвидено ръководители да са учители от училището, необходимо ли е да се посочват техните имена и да се прилагат автобиографии?
[email protected]

16.12

Да, необходимо е, ако това са експерти, които са ангажирани с изпълнение на специфични дейности (напр. юрист, експерт тръжни процедури, експерт обучения и др.) и участват в екипа за организация и управление на проекта.

- - -

LVII. Здравейте,
Моля Ви за отговори на следните въпроси по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”:
1. В кое бюджетно перо следва да се опишат разходите за осигуряване на учебно-технически средства, апаратура, учебници и учебни помагала, дидактически материали, образователен софтуер?
2. В кое бюджетно перо следва да се опишат разходите свързани с адаптиране на необхванатите от училището ученици към учебния процес (разработване на програми, допълнителни занятия с деца от етническите малцинства, адаптация на деца за които българския език не е майчин, посещения на театри, екскурзии и др)?
3. В кое бюджетно перо следва да се опишат разходите свързани с дейности насочени към съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства (клубове по интереси, свободно избираема подготовка, танцови групи и пр.)?
[email protected]

17.12

Видовете допустими разходи и мястото където те се залагат в бюджетната таблица е описано в инструкцията за попълване на бюджета – стр. 19 до 23 от Насоките за кандидатстване.

- - -

LVIII. Здравейте,
Имам следните две питания:
1.Предвиждаме клуб "Шев и кройка".За дейността се предвижда закупуване на шевна машина.Според Закона за счетоводството и ЗКПД, ДМА е със стойност:а)Стойностен праг на същественост;
б)Седемстотин лева.В насоките по тази схема е записано "по смисъла на Закона за счетоводството, независимо от стойността на актива"
Въпросът ми е следния:Допустим разход ли е шевната машина и къде в бюджета го пишем - Раздел А или Раздел Б?
2.Вторият ми въпрос има подобно звучене: Закупени носии, пряко свързани с изпълнението на дейностите, къде се отнасят в Раздел А или Раздел Б?
[email protected]

17.12

1. Този разход се описва в раздел Б от бюджета.
2. Този разход се описва в раздел А от бюджета.

- - -

LIX. Моля Ви за отговор на следния въпрос по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”:
Допустим разход ли е използване на външни консултантски услуги по изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедурите за избор на изпълнители по ЗОП, НВМОП, ПМС 55/2007? Къде в бюджета следва да бъдат отразени, предполагам в ред 4.9?
[email protected]

18.12

В разходи за организация и управление.

- - -

LX. 1. В раздел 4.9 ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта, изброените разходи: одит, банкови такси, транспортни услуги, разходи, свързани с възлагане на обучение са изчерпателни или са просто примерни, и могат да се включат и други, различни от изброените?
2. Ако се предвижда екскурзия на деца, то единствено транспортните разходи са допустими разходи по програмата, така ли? И ако дейността се изпълнява от кандидата то разходите за екскурзия на деца се залага в А 2.3, така ли?

3. Не са предвидени разходи за такси за посещение на музеи или плуване и др подобни, така ли?
4. При провеждане на екскурзия с деца от детска градина, задължително присъства медицинска сестра, възможно е залагане на командировъчни разходи за медицинска сестра нали?
5. Предвижда ли се наем на превозно средство за превоз на ключовите експерти и екипа за управление, и ако да то в приложение А 4.1, други ДМА ли се описва?
6. Възможно ли е закупуването на шейни за деца  във връзка с дейност 3, съвместни познавателни дейности?
7. Възможно  ли е да бъде предвиден медиатор за провеждането на пресконференция и неговото възнаграждение къде се залага?
8. Ако проекта предвижда наем на компютър, принтер  и скенер, то разходите се описват в А 4.1 така ли?
[email protected]

19.12

1. Могат да се включат и други, но това отново трябва да са разходи, свързани пряко с дейностите.
2. Всички разходи за провеждане на екскурзия на деца следва да бъдат предвидени в раздел 4.9  Разходи за други външни услуги, но свързани пряко с дейностите.
3. В раздел 4.9 Разходи за други външни услуги, но свързани пряко с дейностите.
4. Допустим е единствено разход е изплащане на възнаграждение на медицинското лице, като могат да се предвидят и разходи за командировка на лицето.
5. В Насоките за кандидатстване не е предвиден такъв разход.
6. Разходи за придобиване на оборудване, машини и съоръжения не са приложими.
7. При външно възлагане може да се предвиди такъв разход.
8. Това не е допустим разход.

- - -

LXI. Здравейте,
Ние сме община, която ще кандидатства в партньорство с две детски градини и едно училище.
Бихме желали да включим всички деца от етническите малцинства от детски градини и училища в общината заявили участие в проекта.Необходимо ли е всички тези детски градини и училища да бъдат включени като партньори, за да бъдат включени и децата от етническите малцинства от тези заведения в целевата група?
[email protected]

19.12

По схемата са допустими и дейности насочени към лица от целевата група, които не са от партниращи организации.

- - -

LXII. Във връзка с бъдещото ни кандидатстване по схема BG051PO001-4.1.05 Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства бухме желали да получим отговори на следните въпроси:
1. При условие, че кандидата и партньорите по схемата са бюджетни организации (община и общински училища), следва ли да се попълва таблицата към т. 1.2.1 от формуляра за кандидатстване, касаеща финансовото състояние на кандидата и партньорите?
2. Каква информация се попълва в първа графа на таблицата, при условие че общинските училища не формират печалба тъй като по закон не извършват търговска дейност?

3. Във формуляра за кандидатстване в таблиците за описание на дейностите е предвиден ред, в който следва да се посочи името на експерта ангажиран с конкретната дейност. Какво се разбира под експерт ангажиран с конкретната дейност? Задължително ли е посочването му още на етап кандидатстване, при условие че проектите евентуално ще се изпълняват на значително по-късен етап и може да настъпят изменения в предварително посочените експерти? Под експерт ангажиран с конкретната дейност разбират ли се учителите в училищата участници, които ще водят заниманията с децата по предвидени различни форми на извънкласни дейности за целевите групи (примерно занимания по спорт, кръжоци и т.н.)? Задължително ли предварително посочване на конкретни имена и CV-та? Това носи ли допълнително точки при оценката на проектите?
4. Допустимо ли е възлагането на дейности по провеждане на обучения за преподаватели за работа в мултиетническа среда да се възлага на външни обучителни организации, а не на конкретни експерти физически лица? В кое приложение към бюджета се описва подобен разход, когато се възлага на външна организация?

5. При условие че подобен род дейности се възлагат на външни организации, които ще бъдат обект на процедура по избор на външен изпълнител, каква информация следва да се включи в графата „Експерти ангажирани с изпълнението на дейността”?
6. При условие че водещата организация е община и има решение на ОС по реда на чл. 59 от ЗМСМА следвали към момента на кандидатстване да се подпише и представи споразумение за партньорство (споразумение за общинско сътрудничество) или е достатъчно прилагането само на декларациите за партньорство?
7. При условие че в проекта са включени и деца (ученици), които са извън целевата група (не са представители на малцинствени групи, но са в допустимо с посоченото в насоките за кандидатстване съотношение), допустими ли са разходите направени за тях, които са идентични с тези за целевата група (примерно разходи за участие в съвместни, лагери, извънкласни дейности, фестивали и т.н.)?
8. Допустими ли са разходите за външни услуги по разработване на специализиран обучителен софтуер, конкретно за нуждите на проекта (не закупуване на вече налични на пазара, разработки или лицензи за тях) и към кой вид разходи следва да се отнесе (по реда на ЕСФ или ЕФРР)?
9. Допустим разход (по реда на ЕФРР 10%) ли е ремонтирането и оборудването на специализирани помещения/кабинети, в които ще се провеждат занимания по актьорско майсторство (пр. стая за ученически театър), работилници за типичните занаяти на различните етноси, физкултурни салони и спортни площадки за провеждане на занимания по спорт и провеждане на спортни състезания по проекта? Под ремонт се разбира привеждане на помещенията/площадките в подходящ и безопасен вид за провеждане на заниманията в тях. (пр. боядисване, ремонт на подовите настилки, декориране, ремонт на спортните площадки, почистване и запълване на опасните дупки по тях, полагане на настилки и т.н в рамките на 10% от бюджета).
10. В кое приложение към бюджета се описват подробно разходите за възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта, при условие че няма изрично създадено такова?
11. Преподавателите от учебните заведения партньори по проекта, които ще провеждат различните извънкласни занимания с децата включват ли се в целевата група по проекта, тъй като на практика те са педагогически специалисти или под педагогически специалисти се разбира друго нещо?
12. Ако преподавателите се явяват и целева група тогава разходите за техните възнаграждения в кое приложение към бюджета се включват приложение 1.1 „Възнаграждение за експерти” или 1.3. „Възнаграждения за целевата група”?
13. Същия въпрос се отнася и за разходите за командировки. Ако преподавателите са част от целевата група и успоредно с това изпълняват ролята на експертен персонал, който провежда извънкласни занимания с деца в кое бюджетно приложение се включват разходите за командировки 2.1. или 2.2?
14. При условие че по проекта са предвидени дейности по организиране на лагери за целевата група, който ще се възложат на външен изпълнител и са обект на обществена поръчка в кое приложение към бюджета следва да се включат? 4.9 „Други външни услуги пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности”?
15. При условие, че в проекта има предвидени дейности за организиране на лагери и екскурзии за целевата група, какво следва да се в пише в графата място на събитието в приложенията, в които се описват разходите за командировка на преподавателите, при условие че услугата е обект на търг и към момента на кандидатстване няма как да се знае предварително, конкретната дестинация?

Относно попълването на декларация Д5:
16. В случай че бенефициента или партньора е получил финансиране от националните програми към министерството на образованието, като: Национална програма "С грижа за всеки ученик", НП "Училището територия на ученика", следва ли тази информация да бъде описана в декларацията в графата други донорски програми?

17. Следва ли да се дават списъци с децата включени в тези национални програми?
18. Тези национални програми разглеждат ли се като безвъзмездна финансова помощ?
19. Участието на бенефициента или партньорите в програмите на "Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" към МОН следва ли да се включват в декларацията и разглежда ли се това като БФП?
20. Следва ли да се описват проектите финансирани от частни фондации?
21. В случай че бенефициентите са били партньори по проекти по схема BG051PO001/07/4.1-01 без да са имали отделен бюджет и без да разходват средства, следвали да се отбелязва участието в подобни проекти и да се прилагат списъци на засегнатата целева група?
22. Какво се разбира под други донорски програми? Трябва ли да се описват абсолютно всички проекти на партньорите дори такива които нямат никакво отношение към деца и ученици от малцинствените групи? [email protected]
19.12

1. Да, необходимо е.
2. Бюджетните предприятия не попълват тази графа.
3. Да, на етап кандидатстване е необходимо посочване на конкретни имена на тези експерти, а в случай, че те са част от екипа за организация и управление, е задължително да бъде приложена и автобиография. Информацията съдържаща се в подадените на етап кандидатстване автобиографии, е обект на оценка, при оценяване на Финансов, технически и административен капацитет на кандидата, т. 1.2 «Има ли предложеният екип достатъчно опит в организация, управление и изпълнение на проекти?» (Критерии за оценка на качеството, стр. 31 от Насоките за кандидатстване).».
4. Да, допустимо е. Разходът се залага в бюджета, съгласно инструкцията за попълването му в Насоките за кандидатстване.
5. В този конкретен случай не се посочва име на експерт, но е необходимо да бъде изрично посочено, че дейността ще се изпълнява като външна услуга.
6. Не, не е необходимо. Споразумението за партньорство се представя на етап договаряне. Към момента на кандидатстване се представя само Решение на ОбС и Декларация за партньорство – Д2.
7. С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, допустими са разходи за деца и ученици, които не са представители на целевата група.
8. Да, изработката на софтуер се отнася към допустимите разходи  по ЕСФ, в раздел 4.9 от бюджета.
9. Да, съгласно инструкцията за попълване на бюджета в Насоките за кандидатстване.
10 В Приложение В – Разходи за организация и управление.
11. Да, включват се.
12. Разходите за тези възнаграждения се залагат в приложение 1.1 „Възнаграждение за експерти”.
13. Тези разходи се залагат в приложение № A 2.1 - Разходи за командировки на експертите свързани с основните дейности.
14 Да в раздел 4.9 Разходи за други външни услуги.
15 В процеса на изпълнение на договора може да се променя съответното приложение 2.1 за конкретна дестинация.
16, 18, 19 и 20. Да, участието по такива проекти се отразява в Декларацията в графа „Други донорски програми”.
17. Не. Следва да се представят списъци само с тези деца, които са били включени като целева група по схеми BG051PO001/07/4.1-01
„Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” от 2007 г.  и BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” от 2009 г.
21 и 22. Не. Тази декларация се попълва и подава само от кандидата. В нея се описват само проекти, по които организацията е била страна по договора с финансиращата институция.

- - -

LXIII. Във връзка с дейност 2:Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски училища(вкл.транспортирането им от ромските населени места/квартали/махали до училище),въпросът ми е : може ли да се предвиди закупуване на карти за градски и междуградски транспорт за учениците от целевата група или тази дейност задължително предполага използване на училищен автобус или нает от външен изпълнител транспорт?
[email protected]

19.12

Закупуване на карти за градски транспорт не е допустим разход. Не може да се докаже, че се използват единствено за целите на проекта.

- - -

LXIV. 1. Какво се вписва срещу мерна единица, брой и ед. цена в Разходите по ГРУПА В, ред 61 /1. Разходи за организация и управление - Приложение № В 1/ от БюджетС-2_ОП? Записва се само общата сума в колона E ли, или трябва да бъдат и попълнени и колона B, C и D?
2. Във файла 03_Annex_B1_Budget.xls, преименуват ли се екселските листя БюджетС-2_ОП на Приложение Б, Бюджет кандидат и Бюджет партньор, съответно на Приложение Б1.1 и Приложение Б1.2, като съответно се добавят и Приложение Б1.3, Приложение Б1.4 и т.н, според  броя на партньорите, при подаването на проектното предложение?  
[email protected]

20.12  

1. Попълва се приложение В1, в което можете да добавя таблица и необходими редове с разбивка. В основната бюджета таблица, данните се попълват съгласно инструкцията за попълване на бюджета в насоките за кандидатстване.
2. В бюджетната таблица има отделен лист, именуван „Бюджет партньор”. Той се попълва, ако се предвижда някой от партньорите да разходва средства по проекта и се мултиплицира според броя на партньорите, които ще разходват средства.

- - -

LXV. 1. Към формуляра за кандидатстване по схемата BG051PO001-4.1.05 е посочено, че следва да се представи като приложение към него Декларация Д4 в случай на ремонтни дейности. В бланката на деклрация Д4 следва да се попълни номера на проекта. Какво следва да се попълни в това поле, при услови че към момента на подаване на документите все още не е известен номера, под който ще се заведе проектното предложение, тъй като този номер се генерира в момента на подаване на проекта?
2. При услови че имотът който ще се ремонтира по проекта е собственост на Бенефициента водещата организация (Общината), тъй като училищната сграда има статут на публична общинска собственост какво се попълва в полето отредено за дата на договора за ползване/наем?

3. Декларация Д6 слдева да се подаде по отделно за всеки един от партньорите и бенефицента или се добавят допълнителни полета за да се допишат всички участници и се подава обща декларация?

Бих желал да задам следните въпроси относно декларация Д5
Ако община е участвала, като водеща организация по схема BG051PO001/07/4.1-01 с партньор общинско училище и основните дейности по проекта са спортни занимания по футбол, а по настоящата схема BG051PO001-4.1.05 същата община кандидатства с партньори ДРУГИ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА:
4. Следва ли да се попълва таблицата за лицата участвали в първия проект, при условеи че сега децата са от различно училище?
5. Ще представлява ли двойно финансиране ако към настоящия проект по схема BG051PO001-4.1.05 също има предвидени дейности по занимания с футбол, но в различни училища?
В случай че община и две общински училища са участвали като партньор по схема BG051PO001/07/4.1-01 без да са имали собствен бюджет, който да разходват по проекта:
6. Следва ли да се попълва таблицата с информация за лицата участвали в проекта? Проекта е приключил през 2009 г. и общината и училищата не разполагат с подобна информация тъй като отчетите са изцяло готвени от водещата организация.
[email protected]

20.12

1. Към момента на кандидатстване това поле се оставя празно. То ще се попълни тогава, когато декларация Д4 се приложи към договора на етап договаряне.
2. В това поле се попълва датата, на която между общината и училището е сключен договора за наем/безвъзмездно ползване. Ако статутът на сградата е публична общинска собственост, тогава в това поле не се попълва нищо, а декларация Д4 се подписва от кмета на общината.
3. Декларация Д6 следва да се попълни поотделно от всеки един от партньорите и от кандидата.
4. Да.
5. ДО не може да дава тълкувания на казуси, които биха възникнали след подаване на предложението за проект.
6. Не. Тази декларация се попълва и подава само от кандидата. В нея се описват само проекти, по които организацията е била страна по договора с финансиращата институция.

- - -

LXVI. 1.Възможно ли е отделни елементи от допустимите дейности да се комбинират,за да се достигне набелязаната цел?Например:От дейност 4-създаване на клуб по интереси,От дейност 1-осигуряване на учебно-технически средства,апаратура,учебници,учебни помагала за подпомагане функционирането на клуба.От дейност 6-обучение на педагогически специалисти свързани с интерактивни билингвистични технологии
2.Може ли в училище да се подготвят деца на възраст 6-7 години билингви подлежащи за 1 клас?
3.Може ли в дейностите да се включат ученици,навършили 16 години,без завършено основно образование с тенденция за завършването на съответното?

30.12

1. Да, възможно е
2 и 3. Моля да се придържате към допустимите дейности, описани на стр. 14 и 15 в Насоките за кандидатстване. Допустимите целеви групи са:
- Деца и ученици от етнически малцинствени групи (включително деца в ранна детска възраст (3-6 години);
- Педагогически специалисти в детските градини и училищата;
- Родители на децата и учениците от етнически малцинствени групи.

- - -

LXVII. Здравейте,
Училището, в което работя, подготвя проект по схемата BG 051 PO 001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства". Във връзка с това имаме следния въпрос: В града, на чиято територия функционира училището, има ясно обособена ромска махала, която е отдалечена на доста голямо разстояние от училищната сграда. Училището не се явява сегрегирано, тъй като фактически то е единствената институция в града, предоставяща образователни услуги в диапазона 5-12 клас. При това положение допустима дейност ли е финансирането на транспортните разходи на учениците от ромския етнос при пътуването им до училището и обратно. Предварително благодаря за отговора.

02.01.2012

Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване.
Дейност 2 гласи „Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски училища” (вкл. транспортирането им от ромските населени места/квартали/махали до училище).

- - -

LXVIII. Община Тервел планува да кандидатства по схема BG051PO001-4.1.05. в партньорство с общински ЦДГ и училища. Разходи плануваме да има само бюджета на кандидата, т.е. без разходи по бюджета на партньорите. В тази връзка имаме следните въпроси:
1. Възнагражденията на учителите /включени в бюджетния ред възнаграждения и осигуровки за експерти/ по провеждане на занятия от различните ЦДГ и Училища, задължително ли следва да бъдат по Втори трудов договор с общината или може да бъдат сключени граждански договори?
2. За колко часа работа в месеца е допустимо да бъде сключен съответния втори трудов договор или граждански договор?
3. За определяне на максималната часова ставка на възнагражденията на лицата по т.1, следва ли задължително да се приложи Методологията на МТСП за Регламентиране на възнагражденията и ако това е така за определяне на максималния размер на часовите ставки, кой ред от данните на НСИ следва да приложим - Държавно управление /както е посочено в методологията/ или ОБРАЗОВАНИЕ, като се има предвид че ще бъдат назначени към общината. А също така и данните от месец Март 2010 г. или последните актуални данни на НСИ, а именно месец Септември 2011 г. ?
4. За определяне на максималната часова ставка на възнагражденията на хореографи за поставяне на танци, които се явяват експерти, а също така и шивачи на костюми плануваме възлагане на работата по граждански договори, кои данни от НСИ следва да ползваме, за дейност ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ДРУГИ? КОИ?

04.01.2012

1. Участието на учителите/възпитатели, които са служители на партньорите (училища/ЦДГ към Община Тервел), чиято дейност е пряко свързана с целевата група, се приема като допълнителен ангажимент по проекта. В този смисъл, ако заетостта/ангажираността им в проектните дейности може да бъде точно, ясно дефинирана и постоянно определени общ брой часове труд на ден, то Община Тервел (кандидат/бенефициент) може да подпише втори трудов договор с тези лица, при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда.
При „плаваща” (непостоянна) ангажираност на лицето в изпълнение на преки дейности в рамките на възложена му дневна/месечна заетост, в продължение на целия период на проекта, Община Тервел (кандидат/бенефициент) може да сключи Граждански договор с това лице, като заплащането към него следва да се извършва на месечна база, въз основа на реално отработените и отчетени от него часове труд. При всички случаи отчитането на извършения труд по проекта става, чрез попълване на отчети/доклади (по утвърден образец на Договарящия орган).
2. Месечната заетост на лицата, които ще бъдат ангажирани с пряко участие в дейностите по проекта, не трябва да превишава нормативно определените максимално допустими часове труд, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и подзаконовите му актове. В този смисъл, максималната продължителност за един работен ден на едно лице по всичките му трудови/извънтрудови ангажименти не трябва да превишава 12 часа, като бенефициентът има задължението да следи за спазването на тази норма, както и за съблюдаването на междудневната и междуседмична му почивка. На месечна база, лицето не може да полага повече от 80 ч. допълнителен труд към основния си договор.
Препоръчва се, непосредствено преди подписването на договор, лицето да декларира пред възложителя (бенефициента) обстоятелствата, свързани с неговата основна/допълнителна трудова заетост и със здравно-осигурителния му статус.
3. При изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР, е задължително бенефициентите да прилагат утвърдената Методология на МТСП (Управляващ орган на ОП РЧР) за регламентиране на възнагражденията. Максимално допустимият размер на възнагражденията (почасова ставка за съответните позиции) за кандидатстване по тази схема е посочен в т.1 на „І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ” от Насоките за кандидатстване (на страници 19 и 20 от файл 4.1.05_Annex_B_GfA_Educational Integration.pdf ).
4. Възлагането на дейности по проекта на външни за организацията на кандидата/партньорите експерти се извършва, чрез подписване на Граждански договор с тези лица. За позиция, свързана с провеждане на занятия с деца и ученици (хореография и др.подобни) препоръчваме спазване на максималната ставка, определена за „учители/възпитатели от училищата, чиято дейност е пряко свързана с целевата група”. За външни лица, на които ще им бъде възложена дейност по изработване на костюми и др.подобни атрибути (необходими за провеждане на занимания на деца и ученици по клубове и интереси), препоръчваме спазване на максималната часова ставка, определена за позицията „лица, свързани с оперативното изпълнение на дейностите на ниво училище”.

- - -

LXIX. Добър ден,
1.      Ако се предвижда ангажиране на експерти за обучения от водещата организация, които са ангажирани с изпълнение на специфични дейности по проекта, но не са част от екипа за организация и управление на проекта. В този случай прилагат ли се автобиографии на тези експерти?
2.      В ръководството е написано, че проектното предложение трябва да бъде предадено в 1 оригинал и 1 копие. Документите в копието следва ли да бъдат с подпис и печат и заверени с „Вярно с оригинала” от водещата организация?
3.      В Раздел I. , 2. ОПИСАНИЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ, Опит на партньора по Програми и проекти, в посочената таблица има ред „Обща стойност на одобрените разходи по проекта”, в него трябва да запишем общата стойност на безвъздмезната финансова помощ ли?
4.     Ако бъде включено медицинско лице за екскурзия, то как се определя неговото възнаграждение? Използва се посочената ставка за възпитатели, за експерти или за лица, свързани с оперативното изпълнение на дейностите, или по друг начин? Допустими ли са разходи за възнаграждение на помощен персонал от детските градини, за тъй наречените „лелички” и допустимо ли е ангажирането им в дейности по проекта, по време на екскурзии и допълнителна работа с деца, и ако да как се залагат възнагражденията им?
5.     Според дефиницията на допустима дейност 1 на стр 14. е упоменато: „подобряване на вътрешната и външна среда в приемни детски градини ...”, в тази връзка, закупуването на учебно технически средства, които да бъдат използвани от детски градини, които не са приемни /а са изцяло ромски/ е недопустима дейност, така ли?

10.01.2012

1. Автобиографии на ключови експерти се прилагат тогава, когато те са избрани предварително за извършването на дадена дейност. Ако автобиографии не са приложени, то кандидатът е длъжен да проведе избора на експерти съгласно приложимото законодателство (ЗОП или ПМС 55).
2. Договарящият орган не изисква подпис и печат върху страниците на копието.
3. Там трябва да посочите общата стойност на верифицираните и изплатени от донора разходи по съответния проект. В повечето случаи тази стойност се различава от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ записана в договора.
4. Възнагражденията следва да бъдат определени съгласно посочените ставки в Насоките за кандидатстване. Трябва да обосновете нуждата от включване на медицински персонал или друг тип експертна помощ във формуляра за кандидатстване.
5. Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване.

- - -

LXX. Здравейте,
В проекта, който подготвя нашата детска градина, предвиждаме освежаване на помещенията, в които ще се провеждат дейности по проекта.Освежаването, което предвиждаме е чрез латексово боядисване на стените /чрез фирма изпълнител/, балтум за пода и евентуално дизайн на стените чрез стикери, фототапети, рисунки и др. Въпросите ми са:
1.Допустими ли са тези разходи и в кой раздел от бюджета да посочим всеки от тях?
2. Предвиждаме и закупуването на детски игрални комплекти "спорт с музика" /Съдържащи: въженца за скачане, двойни ленти за гимнастика, воали, топки, комплекти клависи и др.под.-коло 270 лв.за комплект) - тях в кой раздел от бюджета следва да ги отразим?
Благодаря предварително! 

13.01.2012 

1. Съгласно Насоките за кандидатстване по схема 4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, разходите за закупуване на ново оборудване, независимо от стойността и/или за строително - ремонтни работи, пряко произтичащи от дейностите по проекта, са допустими за финансиране по правилата на ЕФРР. Максималната сума на тези разходи трябва да бъде до 10 % от разходите по Група А, т.е. не повече от 10 на сто от разходите по Група А. Същите трябва да бъдат предвидени в „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР - до 10% от Група А” на Бюджета на проекта, както следва:

а) планирането на разходите за освежаване на помещенията (чрез латексово боядисване на стените), в които ще се провеждат дейности по проекта, можете да заложите в т. „1. Основен ремонт  на дълготрайни материални активи” на Група Б.
б) разходите за закупуване на стопански инвентар (балатум за пода и др.подобно оборудване или обзавеждане) попадат в т. „2.4. Придобиване на стопански инвентар - приложение Б3” на т. „2. Придобиване на дълготрайни материални активи - ДМА  - приложение Б3” от Група Б. В т. „3. Придобиване на материални запаси с характер на оборудване и със стойност под прага на същественост - Приложение Б 3” посочвате само активите, които имат характер на оборудване, но са на стойност по-малка от приетия праг на същественост (съгласно утвърдената Счетоводнат политика на организацията Ви).

2. Разходите за закупуване на „детски игрални комплекти "спорт с музика" /Съдържащи: въженца за скачане, двойни ленти за гимнастика, воали, топки, комплекти клависи и др.под.-около 270 лв.за комплект/”, можете да планирате в т. „3. Разходи за закупуване на материали,консумативи и други материални активи необходими за изпълнение на дейностите по проекта, с изключение на недопустимите разходи по чл.10 , ал.1, т.3 от ПМС 180” на „І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ” от бюджета на проекта.

- - -

LXXI. Във връзка с подготовка на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” имаме следните въпроси:
1. Актуален ли е вторият индикативен срок за подаване на проектни предложения - а именно 9 април 2012г.?
2. Ако в проекта има предвидена дейност "Клуб по готварство", могат ли да се закупуват хранителни продукти за дейностите на този клуб и в кое перо да се включат?

17.01.2012

1. Срокът е актуален.
2. Хранителните продукти следва да бъдат описани в т. „3. Разходи за закупуване на материали,консумативи и други материални активи необходими за изпълнение на дейностите по проекта, с изключение на недопустимите разходи по чл.10 , ал.1, т.3 от ПМС 180” на „І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ” от бюджета на проекта.

- - -

LXXII.  Здравейте, изготвяме проект по схема за безвъзмездна финансова помощ:BG051PO001-4.1.05.Тъй като нямаме свободно помещение за извършване на предложените дейности, може ли да заложим в ДЕЙНОСТ:№1-Изграждане на зала за ателиета по интереси,тържества ,спортни дейности и др.?
18.01.2012

Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване.

- - -

LXXIII. Добър ден!
Въпросът ми във връзка със схемата "Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства" е:
Възможно ли е община, която има задължения, да бъде асоцииран партньор (т.е. да не разходва средства по схемата и да няма бюджет)?   

18.01.2012

Асоциираното партньорство не е приложимо по тази операция.

- - -

LXXIV.  Във връзка с подготовка на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” имам следния въпрос:
Могат ли държавни служители да участват в екипа по проекта?

20.01.2012

Няма изрично ограничение държавни служители да участват в екипа по проекта, при положение че няма конфликт на интереси.

- - -

LXXV. След като сме участвали по проект BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” като водеща организация, можем ли да кандидатстваме и като партньори на друга организация по същият проект?
23.01.2012

Да, можете. Всяка организация може да изпълнява ролята на партньор в повече от един проект. Партньорската организация трябва да разполага с достатъчен капацитет. Изборът на партньор/и трябва да бъде добре обоснован и прозрачен. Партньорът/ите трябва да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението на дейностите и др., който биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта,  отколкото ако не бяха привлечени в него.

- - -

LXXVI. Въпрос: Ако общината кандидатства с проект /в партньорство с училище/ и НПО кандидатства с проект /в партньорство с уч-ще или градина/, с различна целева група, допустимо ли е общината да е партньор на НПО?
Предварително благодарим!

27.01.2012

Вижте отговора да предишния въпрос. Всяка организация може да изпълнява ролята на партньор в повече от един проект. Партньорската организация трябва да разполага с достатъчен капацитет. Изборът на партньор/и трябва да бъде добре обоснован и прозрачен. Партньорът/ите трябва да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението на дейностите и др., който биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта,  отколкото ако не бяха привлечени в него.

- - -

LXXVII.  Добър ден!
Въпросът ми във връзка със схема BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства" е:
Възможно ли е община, която има задължения да бъде асоцииран партньор (да не се ползва от средствата по проекта)?

01.02.2012

Асоциираното партньорство не е приложимо по тази операция.

- - -

LXXVIII. Здравейте!
Обръщам се към Вас със следните въпроси:
1. Непосредственото извършване на дейност от нашето проектно предложение е свързано с командировки на един от членовете на екипа за управление и организация във връзка с нейното откриване, контрол и отчитане. Към кой дял от разходи спадат разходите за тези командировки - разходите по конкретната дейност (група А) или разходите на екипа за организация и управление (група В)?
2. Съшествуват ли условия, при което е задължително даден проект да има собствен сайт?

3. Необходимо ли е сайтът да има свой собствен домейн и хостинг, различни от тези на организацията бенефициент?
4. При евентуалното създаване на сайт на проекта към коя група от разходи спадат тези за неговото създаване и поддръжката му?

Благодаря!
02.02.2012

1. Всички разходи, свързани с екипа по управление на проекта се описват в група В на бюджета.
2. Моля да се запознаете с Ръководството за информиране и публичност, което е част от пакета с документи по операцията.
3. Няма такова изрично изискване.
4. Дейността по поддръжка на сайт към проекта може да бъде възложена на фирма – юридическо лице или физическо такова. При първия вариант разходът се описва като външна услуга, а при втория - в раздел 1 от  бюджета на проекта.

- - -

LXXIX. Може ли да участва детска градина и до кога е срока за подаване на документи.
15.02.2012

Допустимите кандидати са описани на стр. 11  в Насоките за кандидатстване. Оценителни комисии ще оценяват проектните предложения периодично съгласно предварително обявен календарен график. През 2012 г. са предвидени три сесии за оценка:
І сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 09.01.2012 г. ще се проведе на 13.01.2012 г.;
ІІ сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 09.04.2012 г. ще се проведе на 13.04.2012 г.;
ІІI сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 09.07.2012 г. ще се проведе на 13.07.2012 г.

- - -

LXXX. Добър ден!
1)      Бих искал да попитам на какво се дължи противоречието в отговорите, дадени на въпрос 20 от 28.11.2011: 3) Относно допустимостта на разходите за разработване на Уеб страница, ТВ и радио анонс?, на който отговаряте 3. В частта Допустими разходи от Насоките за кандидатстване няма предвидени такива разходи. И отговорът на въпрос 78 от 02.02.2012, който гласи: 4. Дейността по поддръжка на сайт към проекта може да бъде възложена на фирма – юридическо лице или физическо такова. При първия вариант разходът се описва като външна услуга, а при втория - в раздел 1 от  бюджета на проекта?
Т.е създаване и поддръжка на сайт по проекта е допустим все пак. Разходът се записва или в А 4.3 или в А 1.1, това ли имате предвид под „външна услуга или втори вариант - в раздел 1 от  бюджета”?
2)      Ако проектът предвижда обучение и подготовка на педагози от детските градини за работа в мултикултурна среда, необходимо ли е да се приложат темите на обучение на етап кандидатстване?
3)      Когато за изпълнение на дейности по проекта, пряко свързани с целевата група, се предвижда да бъдат ангажирани възпитатели, които са служители на партньорите ЦДГ и те не са част от екипа за управление и организация, необходимо ли е прилагането на техните автобиографии?
4)      Ако по проекта се предвиждат разходи за  транспорт конкретно свързани с целевата група /екскурзии и др./ и е привлечен партньор община, който разполага с автобуси, които да бъдат използвани по време на екскурзиите, в точно кое перо следва да бъдат посочени транспортните разходи?
5)      Какъв е принципът, който прилага програмата относно провеждане на екскурзии? Всички разходи за провеждане на екскурзия на деца следва да бъдат предвидени само в раздел 4.9  Разходи за други външни услуги, ли?
6)      Програмата предвижда ли провеждането на тези екскурзии да се осъществи НЕ от подизпълнител, а от кандидата или партньора и ако да, къде следва да бъдат заложени тези разходи?
7)      Според закона за Счетоводството, детската шейна се третира като материален актив, който не е дълготраен, поради ниската си стойност. В раздел 3. Разходи за закупуване на материали ли трябва да бъде описан?
8)      Проектът ни предвижда дейности, които ще се реализират в приемна градина, както и закупуване на учебно технически средства, свързани с дейността. Привлечена е и партнираща детска градина, която е изцяло ромска. След приключване на дейността по проекта, възможно ли е закупените учебно-техническите средства да останат собственост и на приемната и на изцяло ромската градина, като бъдат поравно разделени между тях?
9)      Тъй като проектът ни работи с деца, в ранна възраст, възможно ли е за получаване на обратна връзка, да се проведе видео анкети с тях? Разходи за наем на камера, оператор на камера и касети за заснемане предвиждат ли се и в кое перо?
10)     Необходимо ли е откриване на специална сметка, която да обслужва само проекта, тъй това не е изрично упоменато в Насоките?
11)     Ако кандидатът е бюджетно предприятие (ВУЗ) необходим ли е одит?
12)     Ако за реализацията на специфична дейност по проекта, свързана с целевите групи, бъде ангажиран на граждански договор възпитател от партнираща ЦДГ, който е на трудов договор в учебното заведение, то как стои въпросът с разходите за обезщетение от невзет отпуск? Т.е. полага ли се такова обезщтение?
13)     Как се изчислява посоченият %  на стр.15. Сумира се броят на участниците от трите допустими целеви групи + участниците, които не са представители на целевите групи, като броят на децата от етнически малцинствени групи в риск от изолираност  се дели на получената сума, така ли?
Благодарим за съдействието.

21.02.2012

1. Съгласно Насоките за кандидатстване е допустима дейността „Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в детските градини и училищата”. Разходите, свързани с възлагане на разработване на уеб страница, както и поддръжката й, могат да бъдат възложени по реда на ЗОП. В случай, че се предвижда сключване на договор с физическо лице, то разходите за възнаграждение и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя, следва да се планират в т. 1. от бюджета на проекта (разходи за лица, свързани с оперативното изпълнение на дейностите на ниво училище - технически персонал, анагажиран и отговорен за подпомагането, приспособяването и осъществяването на техническа/административна поддръжка при реализация на основните дейности, свързани с процеса на реинтеграция на децата и учениците). Задължително е обаче спазването на максимално определения допустим размер на заплащане – до 6.70 лв. на час, както и доказване на опита и експертизата на лицето. Ако се предвижда възлагане на изпълнението на тази дейност на юридическо лице, то разходите следва да се планират като разход за външна услуга в т. „4.3 Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност (до 5% от разходите по Група А + Група Б) - подготовка и реализация на публикации, изготвяне на табели, брошури, стикери,листовки)”.
2. Да, необходимо е, доколкото тази информация ще допринесе за изискването дейностите да бъдат описани във формуляра точно и ясно.
3. Не.
4. В описания от Вас случай, доколкото участието на партньора в проекта трябва да е обосновано и организацията партньор да допринася за изпълнението на дейностите, не е допустимо партньорът да генерира приходи от изпълнението на дейности с негов собствен ресурс.
5. Организирането на ученически екскурзии се възлага като външна услуга и разходите за нея следва да се планират в т. „4.9 . Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по Проекта” на бюджета на проекта.
6. Организирането и провеждането на ученически екскурзии се извършва при спазването на разпоредбите на Наредба № 2 от 24 април 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (издадена от Министерството на образованието, науката и технологиите, Обн. ДВ. бр.43 от 30 Май 1997г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г.). В този смисъл, тази дейност не е възможно да бъде извършена от кандитата или от партньора.
7. В Насоките за кандидатстване изрично е отбелязано, че независимо от стойността на закупените активи (т.е. под нормативно определения праг на същественост) планирането им следва да се извърши в група „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР (до 10 % от разходите по Група А)”;  „В случаите, когато разходи по правилата на ЕФРР са изрично посочени като допустими /случаите на кръстосано финансиране/, то следва да се бюджетират съгл. ПМС № 180/27.07.2007 г. (изм. и доп. с ПМС № 222/1.10.2010 г.), чл 8 (1). Същите не следва да надвишават допустимия праг от 10 % от Група А, определен в Насоките за кандидатстване”.
В конкретният пример, разходите за закупуване на детска шейна, следва да се отнесат към раздел ІI на бюджета на проекта.
8. Да, възможно е.
9. Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване.
10. В т. 14.2. от Общите административни разпоредби, неразделна част от Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР, се определя, че: „В случаите, когато бенефициентът не е бюджетно предприятие и избраната по договора схема на плащане включва авансово плащане, той се задължава да открие и поддържа отделна банкова сметка или отделна партида към наличната му банкова сметка само за нуждите на проекта като гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследими и доказани, както и, че информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните му системи. Счетоводните отчети трябва да съдържат данни за натрупаните лихви върху средствата, изплатени от Договарящия орган”.
11. Бюджетните предприятия – висши училища за задължени по закон да разполагат със Звено за вътрешен одит и поради тази причина, за тях разходите за одит по проекта не са задължителни.
12. Полагащите се обезщетения по Кодекса на труда се уреждат между основния работодател и служителя, въз основа на подписания между тях трудов договор. Допълнителните ангажименти, за които лицето получава възнаграждения за участието му в дейности по проекта, се уреждат с подписването на договор по Закона за задълженията и договорите (т.н. граждански договр) или с подписването на втори трудов договор с другия работодател.
13. Цитираните 30% на стр. 15 от Насоките се изчисляват от общия брой на представителите на допустимите целеви групи и деца и ученици, които не са представители на етнически малцинства, но ще участват в дейностите, с цел постигане на интеграционен ефект.

- - -

LXXXI. 1. При условие че в проекта има предвидени извън класни дейности по различни видове спорт като футбол и баскетбол, допустимо ли е закупуването на футболни врати за футбол на малко игрище и към кое бюджетно перо следва да се отнесе? Разходи за закупуване на материали и консумативи или към Б4 Придобиване на ДМА/Стомапански инвентар/
2. Баскетболни табла - към кой бюджетен ред?

3. При условие че в проекта има заложена дейност спортно и приложно колоездене за ученици - допустимо ли е закупуването на велосипеди и към към кое бюджетно перо следва да се отнесе? Разходи за закупуване на материали и консумативи или към Б4 Придобиване на ДМА/Стомапански инвентар/
4. При условие, че в проекта има предвидени закупуване на малки грънчарски колела за часовете по традиционни занаяти на етносите - към към кое бюджетно перо следва да се отнесе? Разходи за закупуване на материали и консумативи или към Б4 Придобиване на ДМА/Стомапански инвентар/
5. Допустими разходи ли са закупуването на микрофон и mini музикална система за дейности свързани с фолклор на етносите? Към кой бюджетен ред от Б4 тябва да се отнесе?
6. Същото важи и за закупуване на цифров фотоапарат?
Всяка една от покупките описани от 1 до 6 е със стойност под прага на същественост за ДМА (значително под 700 лв. от порядъка на 250 - 350 лв.)
Предварително ви благодаря за информацията.

21.02.2012

1. Разходите за закупуване на материални активи са допустими за финансиране по схемата и се планират в т. „Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА” на раздел „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР (до 10 % от разходите по Група А)”. В конкретният пример, разходите за закупуване на футболни врати на малко игрище, следва да се отнесат към раздел ІI на бюджета на проекта.
2. Разходите за закупуване на материални активи са допустими за финансиране по схемата и се планират в т. „Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА” на раздел „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР (до 10 % от разходите по Група А)”. В конкретният пример, разходите за закупуване на баскетболни табла, следва да се отнесат към раздел ІI на бюджета на проекта.
3. Разходите за закупуване на материални активи са допустими за финансиране по схемата и се планират в т. „Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА” на раздел „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР (до 10 % от разходите по Група А)”. В конкретният пример, разходите за закупуване на велосипеди, следва да се отнесат към раздел ІI на бюджета на проекта.
4 .Разходите за закупуване на материални активи са допустими за финансиране по схемата и се планират в т. „Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА” на раздел „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР (до 10 % от разходите по Група А)”. В конкретният пример, разходите за закупуване на малки грънчарски колела, следва да се отнесат към раздел ІI на бюджета на проекта.
5. Разходите за закупуване на материални активи са допустими за финансиране по схемата и се планират в т. „Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА” на раздел „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР (до 10 % от разходите по Група А)”. В конкретният пример, разходите за закупуване на микрофон и mini музикална система, следва да се отнесат към раздел ІI на бюджета на проекта.
6. В Насоките за кандидатстване изрично е отбелязано, че независимо от стойността на закупените активи (т.е. под нормативно определения праг на същественост) планирането им следва да се извърши в група „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР (до 10 % от разходите по Група А)”;  „В случаите, когато разходи по правилата на ЕФРР са изрично посочени като допустими /случаите на кръстосано финансиране/, то следва да се бюджетират съгл. ПМС № 180/27.07.2007 г. (изм. и доп. с ПМС № 222/1.10.2010 г.), чл 8 (1). Същите не следва да надвишават допустимия праг от 10 % от Група А, определен в Насоките за кандидатстване”.
В конкретният пример, разходите за закупуване на цифров фотоапарат, следва да се отнесат към раздел ІI на бюджета на проекта.

- - -

LXXXII.  Бихте ли обяснили какво се има предвид под „други източници” в Приложение Д1, точка 2 „ Декларирам, че не съм  получил финансиране от източник, имащ характер на държавна помощ или от други източници без оглед на размера и произхода на финансирането.”
22.02.2012

Под «други източници» се имат предвид всички донорски органиции, програми и проекти, от които кандидатът е позлвал финансиране имащо характер на държавна помощ.

- - -

LXXXIII. Добър ден
1)      Бихте ли пояснили по конкретно трябва да бъде описано в 5.2.1. Методи за практическа реализация на дейностите и причините за избора на предлаганата методология?
2)      Във връзка с методологията какво се има предвид под „избор на целевата група”?
3)      Какво става, когато описанието на дейностите е повече от 9 стр.?
4)      Когато се предвижда екскурзия за деца от детските градини, родителите /независимо българи или от малцинствата/ трудно ги пускат без своето присъствие. Във тази връзка програмата предвижда ли разходи (напр. такса за музей) на родители от българското мнозинство и от малцинствата?

29.02.2012

1.В този раздел на формуляра следва да бъдат описани практическите методи, които ще използвате за реализирането на този проект. Ако вече сте изпълнявали проект с подобна насоченост опишете и по какъв начин се надграждат резултати от вече завършения проект (ако е приложимо).
2. Има се предвид доколко ясно са дефинирани и стратегически подбрани включените в проектното предложение представители на целевите групи, както и доколко проектното
предложение адресира идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи.
3.Максималният обем страници за описание на дейностите във формуляра, не е със задължителен, а с препоръчителен характер.
4. Допустими са единствено разходи, които са пряко свързани с изпълнение на допустими дейности по проектите. В тази връзка разходи за родители са допустими единствено в рамките на поддейност «работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия”.

- - -

LXXXIV. Предстои кандидатстване на професионалната ни гимназия по ОП РЧР, схема BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" и съответно изготвяне на бюджета; и в тази връзка имам следните въпроси:
1/ При определяне размера на почасовото заплащане по проекта, съгласно механизма в III. от Методология за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР се вземат за база последните актуализирани данни на НСИ - а това към днешна дата 06.03.2012 е средната месечна заплата за цялата 2011 година /това е публикувано на сайта на НСИ/;
интересува ме коя сума ще се приложи към изчисленията - за месец 12/2011г. или средна РЗ от 10,11,12/2011г., т.е. от последното тримесечие на 2011г.;
2/ Тези часови ставки, изчислени по механизма в III. от Методология за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР за кого се отнасят - за експертите пряко ангажирани с изпълнението на основните дейности по проекта и/или за експертите, ангажирани с разходите по организация и управление;
 Предварително Ви благодаря за отговора!

06.03.2012

1. При изпълнение на Договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР, е задължително бенефициентите да прилагат утвърдената Методология на МТСП (Управляващ орган на ОП РЧР) за регламентиране на възнагражденията. Максимално допустимият размер на възнагражденията (почасова ставка за съответните позиции) за кандидатстване по тази схема е посочен в т.1 на „І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ” от Насоките за кандидатстване (на страници 19 и 20 от файл 4.1.05_Annex_B_GfA_Educational Integration.pdf ).

2. Планирането на разходите за организация и управление следва да бъде съобразено с Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР – Приложение М към Насоките за кандидатстване. В този смисъл, максимално допустимият размер на почасово възнаграждение на експертите от екипа на проекта, не трябва да превишава:

- - -

LXXXV. В частта "Допустими видове дейности" от "Насоки за кандидатстване...." по дейност 1 "Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища,..." се планират в бюджета до 10% от средствата по други дейности или това е самостоятелна дейност, позволяваща планиране на подобрения на състоянието на сградния фонд, в частност ремонти или подмяна на врати, ремонти по училищния двор и др.под.
Благодаря !

12.03.2012

Допустимите преки разходи по правилата на Европейския фонд за регионално развитие (Основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи, както и придобиване на дълготрайни нематериални активи) са в размер до 10% от разходите по правилата на Европейския социален фонд – Група А)

- - -

LXXXVI. Здравейте,работя в ОДЗ, запознахме се с насоките за кандидатстване, но въпреки това имаме следните въпроси:
1. По дейност 1 има ли ограничения на отпусканите средства, т.е те определен процент от общата сума ли трябва да бъдат или не са обвързани с другите дейности.
2. Има ли определен процент от общия бюджет за закупуване на консумативи и материали за реализиране на обучаващите дейности.

12.03.2012

1. Допустимите преки разходи по правилата на Европейския фонд за регионално развитие (Основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи, както и придобиване на дълготрайни нематериални активи) са в размер до 10% от разходите по правилата на Европейския социален фонд – Група А).
2. Не, но всеки разход по проекта трябва да е свързан с изпълнението на конкретна дейност и необходимостта от този разход да е сериозно аргументирана.

- - -

LXXXVII. Желаем да кандидатстваме по така обявената покана, но имаме следните въпроси
1. кой определя задълженията на екипа по управлени, ръководител, координатор и т.н.?
2. Ако сме партньор към общената, която внася проекта, граждансите договори на заетите по проекта с общината ли се сключват?
3. има ли ограничения в сумите за закупуване на материали за обезпечаване работата на целевите групи, както има ограничение разходите за ДМА и строително-ремонтни дейности да не надвишават 10% от разходите предвидени в група А ?

14.03.2012

1. Организацията кандидат следва да опише в точка II от Формуляра за кандидатстване Екипът за организация и управление задълженията по проекта на всеки един от членовете на екипа за организация и управление.
2. Възлагането на дейности по проекта на външни за организацията на кандидата експерти се извършва, чрез подписване на Граждански договор с тези лица. За целта, кандидатът (бенефициентът) следва да сключи договор с тези експерти. Това условие отпада, в случаите при които партньорът/ите може/могат да разходват средства по проекта, но при изричното договаряне за това, в подписаното между тях партньорско споразумение. В тези случаи, партньоркската организация сключва договор с експерта от свое име, като извършва разхода за своя сметка.
3. Не, но всеки разход по проекта трябва да е свързан с изпълнението на конкретна дейност и необходимостта от този разход да е сериозно аргументирана.

- - -

LXXXVIII. Общината ще кандидатства с проект в партньорство с детска градина. В дейностите ще участват деца и ученици от още 1 детска градина и 2 училища /не са партньори/.Едното училище изпълнява в момента проект "Успех" - по програма на МОНМ /над 100 деца, застрашени от отпадане от училище, са включени в извънучилищни дейности/. Ще е налице ли двойно финансиране, ако част от децата се включат в проекта на общината за интеграция?
14.03.2012

Няма ограничение деца и ученици да участват едновременно в дейности по два различни проекта, при условие, че дейностите са различни.

- - -

LXXXIX. Допустима ли е продължителност на проекта над 12 месеца,  с краен срок 31.10.2013г. Ако е допустимо проектът да продължи 15 месеца, а във формуляра план-графика за дейностите е за 12 месеца, то тогава разрешава ли се в план-графика  да бъдат добавени колонки за още три месеца?
18.03.2012

Няма ограничение за максимален брой месеци продължителност на проекта, стига дейностите да приключат най-късно до 31.10.2013 г. Таблицата с план-графика може да се копира, както и да се добавят допълнителни месеци.

- - -

XC. Допустим разход ли е подмяна на подова настилка на физкултурен салон в училище, където ще се изпълняват част от заложените дейности по проекта? /до 10% от разходите по Раздел А/.
Предварително благодарим!

19.03.2012

В Насоките за кандидатстване изрично е отбелязано, че извършването на ремонтни дейности по смисъла на чл. 151 от Закона за устройство на територията,както и свързаните с тези ремонтни дейности разходи по смисъла на Наредба № 4/21.04.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, са допустим разход за финансиране. Планирането им следва да се извърши в т. „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” на „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР (до 10 % от разходите по Група А)”.
В конкретният пример, разходите за подмяна на подова настилка на физкултурен салон в училище, следва да се отнесат към раздел ІI на бюджета на проекта.

- - -

XCI. 1. Има ли разлика между експерт и лектор?
2. Ако е лектор, трябва ли да се приложи предварително автобиография?

19.03.2012

1.Въпросът е неясен.
2. В случай, че се предвижда в екипа за организация и управление да бъдат ангажирани и експерти, които са ангажирани с изпълнение на специфични дейности (напр. юрист, експерт тръжни процедури, експерт обучения и др.) техните позиции също се описват в таблица и се прилагат автобиографии.

- - -

XCII. 1. Ако партньорът е изпълнител на дейността, трябва ли да има отделен бюджет?
2.Участието му в дадена дейност, прави ли го изпълнител?

19.03.2012

1. Ако партньорът ще разходва средства по проекта, тогава е нужно да се попълни отделен бюджет.
2. Въпросът е неясен.

- - -

XCIII. В проекта, който подготвя училището ни предвиждаме обучението на всички целеви групи да се извърши от партньора по проекта.
1. В кое перо от бюджета следва да бъдат отчетени тези разходи?
2. Необходимо ли е попълването на бюджет партньор?
3. Може ли разходите по подготовка на театрална сцена, която е необходима за извършване на дейностите в ателие “Театрално студио“ да бъдат отчетени като основен ремонт на ДМА?

20.03.2012

1. Въпросът трябва да бъде по-конкретно дефиниран, като се посочи информация за вида обучение (кои лица от целевата група), кой ще разходва средства – кандидата или партньора, предвижда ли се от обучението да се придобие допълнителна квалификация, ако ще се обучават педагогически специалисти и т.н.
2. Ако партньорът ще разходва средства по проекта, тогава е нужно да се попълни отделен бюджет.
3. В Насоките за кандидатстване изрично е отбелязано, че извършването на ремонтни дейности по смисъла на чл. 151 от Закона за устройство на територията,както и свързаните с тези ремонтни дейности разходи по смисъла на Наредба № 4/21.04.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, са допустим разход за финансиране. Планирането им следва да се извърши в т. „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” на „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР (до 10 % от разходите по Група А)”.

- - -

XCIV. Разработваме проектна идея по бюджетна линия BG 051P001-4.1.05 - Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Въпросът ни е следния: Задължителен ли одит на проекта за сума над 200 хил.лв. при условие, че кандидатът е община?

20.03.2012

Съгласно Насоките за кандидатстване, стр. 21: Разходите за одит на публични организации не е задължителен.

- - -

XCV. Предстои кандидатстване на училището по тази схема; интересува ме задължително ли трябва да се направи регистрация по ЗДДС;
Предварително благодаря за отговора!

23.03.2012

Не, регистрацията по ДДС не е задължителна.

- - -

XCVI. Здравейте,
Във връзка с евентуално кандидатстване с проект в тази процедура, за оценителна сесия през юли 2012г., имаме следните въпроси:
1. В Насоките за кандидатстване е записано, че имат право да кандидатстват учебни заведения, в които минимум 30% от децата са от етнически малцинствени групи. Как това трябва да се докаже от кандидата?

2. Имат ли право спечелилите участници на авансово плащане и в какъв размер?
3. На какви периоди могат да се отчитат направените разходи от кандидада?
4. Какъв е срокът, в който направените от кандидата разходите ще бъдат възстановени от програмата?

Поздрави,
Поли Козарова

04.04.2012

1. Етническата принадлежност на децата и учениците се декларира от ръководителя на институцията, в която те се обучават - детска градина или училище.
2. След подписване на договор, бенефициентът може да подаде искане за отпускане на авансово плащане в размер до 20% от стойността на договора. Договарящият орган извършва авансово плащане в срок от 10 работни дни от датата на внасяне на Искането за плащане.
3. Няма точно определени периоди за отчитане.
4. Направените разходи, ще бъдат възстановими от ГД СФМОП в рамките на 40 дена след представяне на отчет.

- - -

XCVII. Здравейте!
По схемата Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, бюджетна линия BG051РО001-4.1.05.
Отправям запитване: Дали е допустим разход за изграждане на уебсайт за проект, ако този уебсайт се явява интегрална част от ангажирането на учениците в образователния процес, а и начин за популяризиране на проекта. Ако е допустим, към кое перо спада: Дейности за публичност или "други външни услуги"?

Благодаря Ви!
05.04.2012

Допустимите дейности са описани в Насоките за кандидатстване. Договарящият орган няма право да дава становище свързана с допустимостта на дейностите.

- - -

XCVIII. 1.Може ли старши учител с полувисше образование- "професионален бакалавър" да бъде включен в целева група, по дейност "Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда"?
 2. Във връзка с дейност- "Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда" - трябва ли курсовете за квалификация да се оргазират от ръководителя по проекта или те ще бъдат организирани допълнително?

14.05.2012

1. Да, може.
2. Организацията на курсовете трябва да бъде извършена съгласно действащата нормативна уредба. Отговорен за провеждането на дейности е кандидатът.

- - -

XCIX. 1. Представлява ли конфликт на интереси, ако в екипа за организация и управление участват членове на едно семейство (баща и син)?
2. Чл. 82 от еврорегламент 1605 от 2002г. "Заплащането на разходи се извършва от счетоводителя в рамките на наличните средства" означава ли, че никой друг от екипа за организация и управление, освен него, няма право да извършва плащания?

3. Допустимо ли е намаляването на обем на дадена дейност (например обучаване на по-малък брой представители), което не води до надвишаване на 15% от план-сметката на съответната дейност?
Благодаря!

08.06.2012

1. Моля да се консултирате с определението за конфликт на интереси в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2. Плащането с платежни нареждания за извършени разходи по проекта се извършва от счетоводителя. Плащания до 3000 лв. по касов път могат да бъдат извършвани и от други лица, като домакин или друго лице, на което се предоставя служебен аванс, който съответно се отчита с необходимите документи пред счетоводителя.
3. Не е допустимо намаляване на обем на дадена дейност. Така както е заложено във формуляра за кандидатстване, така трябва да бъде изпълнена в целия си обем, със съответно предвидените преподаватели /целева група/.

- - -

C. Здравейте!
Във връзка с подготовката на проектно предложение по схема Образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства имам следният въпрос:
В насоките за кандидатстване е записано, че най-малко 30% от участниците във всеки проект трябва да бъдат от етнически малцинства. Важи ли това ограничение за състава на всяка от групите, или се взема предвид цялото проектно предложение?
И втори въпрос - тъй като става въпрос за район с разнообразно етническо население - считат ли се помаците за етническо малцинство?
Предварително благодаря!

08.06.2012

1. Взима се предвид цялото проектно предложение.
2. Помаците не се считат за етническо малцинство.

- - -

CI. Може ли част от дейностите по Проект BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” да се провеждат в часовете по „Самоподготовка” и „Занимания по интереси” в ПИГ по  BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес". Мисля, че по този начин ще се отговаря на условията на Рамковата проглама за целодневна организация  към проекта.   
08.06.2012

Не, не е допустимо,  защото така ще се получи двойно финансиране.

- - -

CII. Възможно ли е бенефициентът да наеме офис, който е собственост на член от екипа по организация и управление или на негов роднина?
Благодаря!

14.06.2012

Не, налице е конфликт на интереси.

- - -

CIII. 1. Може ли едни и същи деца да участват в различни дейности, финансирани по други проекти?
2. Колко трябва да продължи устойчивостта на проекта след завършването му?
3. По какъв начин трябва да се докаже финансовото партньорство от страна на неправителствената организация
4. Как се декларира етническата принадлежност на децата?
5. Какво е приемно училище?
6. Колко време отнема отпускането на 20% - вото авансово плащане?

14.06.2012

1. Да, едни и същи деца могат да участват в различни дейности, финансирани по други проекти.
2. Устойчивостта на проекта се описва от кандидата във формуляра за кандидатстване и е обект на оценка от оценителната комисия. Няма зададена минимална или максимална продължителност на устойчивостта.
3. Не е ясно какво се има предвид под финансово партньорство. Финансовият принос от кандидат или партньор не се изисква.
4. С решението дадена детска градина или училище да кандидатства по схемата като водеща или като партньор, ръководителят на съответната институция поема отговорността, че обучаваните деца или ученици отговарят на изискванията за целева група, съгласно Насоките за кандидатстване.
5.  Приемно училище (детска градина) е училище, в което се обучават предимно ученици (деца), непринадлежащи към етническите малцинства, и в което са преместени ученици, обучавани дотогава в друго училище (ДГ) в обособен малцинствен квартал в същото населено място, и в което учениците са изцяло или почти изцяло от етническите малцинства.
6. След подписване на договор, бенефициентът може да подаде искане за отпускане на авансово плащане в размер до 20% от стойността на договора. Договарящият орган извършва авансово плащане в срок от 10 работни дни от датата на внасяне на Искането за плащане.

- - -

CIV. При подаване на проектно предложение на трети етап- до 09.07.2012 г. по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” данните за финансов капацитет на кандидатстващата оргенизация за кои две бюджетни години да са?  
18.06.2012

Съгласно Насоките за кандидатстване по тази процедура – Копие от финансов отчет и оборотна ведомост за 2010 и 2009 финансови години. Оценителната комисия ще вземе под внимание и отчетите за 2011 г., ако те са подадени.

- - -

CV.  Уважаеми дами и господа,
Допустимо ли е кандидат, чието проектно предложение е било отхвърлено на етап "Административно съответствие и допустимост", да подаде на следващата сесия за оценка своето проектно предложение след като е отстранена причината за отхвърляне.
Благодаря Ви предварително за отговора!

19.06.2012

Всеки кандидат  може да подаде само едно предложение по настоящата процедура за набиране на предложения.

- - -

CVI.  Здравейте, колеги
Подготвяме проект  по схемата "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА"
Бюджетна линия: BG051PO001-4.1.05 Проектът ни включва допустими Дейности 4,6 и 7. Допустим разход ли е  екскурзия за децата от целевата група, участници в клубните  форми по дейност 4?
Благодаря предварително

19.06.2012

Договарящият орган няма право да дава становища свързани с допустими дейности и/или разходи свързано с дадено проектно предложение.

- - -

CVII. Допустимо ли е при описанието на целевите групи по настоящата схема да се опишат децата, които се очаква да бъдат интегрирани по Проект за социално включване?
20.06.2012

Целевата група по настоящата операция се описва във формулярът за кандидатстване – „4.4. Описание на целевата група”

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“